Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 MR 2 wymienić obowiązki i zadania egzaminatora, określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego, wymienić i omówić priorytetowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 MR 2 wymienić obowiązki i zadania egzaminatora, określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego, wymienić i omówić priorytetowe."— Zapis prezentacji:

1

2 1 MR

3 2 wymienić obowiązki i zadania egzaminatora, określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego, wymienić i omówić priorytetowe zasady etyki w postępowaniu egzaminatora Po zajęciach uczestnik umie:

4 3 MR 1.Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania z listy egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (DzU z 1999 r. Nr 93, poz. 1071). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2004 nr 199 poz. 2046; DzU z 2005 nr 74, poz. 649, nr 108 poz. 905, nr 218 poz. 1840; DzU z 2006 nr 69, poz 487, nr 100 poz. 694, nr 164 poz. 1154 i nr 694 poz. 1155).

5 4 MR uczestniczy w spotkaniach szkoleniowych odbiera prace do sprawdzania sprawdza i potwierdza liczbę pobranych prac organizuje swój warsztat pracy sprawdza i ocenia odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym przekazuje sprawdzone prace

6 5 MR Kto może pełnić tę funkcję Dyrektor szkoły Inny nauczyciel zatrudniony w danej szkole powołany w zastępstwie przez dyrektora OKE (w przypadku, gdy przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie) Jakie są jego zadania Powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjnePowołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne – nie później niż na 4 m-ce przed częścią pisemną egzaminu Powołuje zespoły nadzorujące wyznacza przewodniczących tych zespołówPowołuje zespoły nadzorujące – nie później niż na 1 m-c przed częścią pisemną egzaminu i wyznacza przewodniczących tych zespołów Zbiera od zdających pisemne deklaracje i przesyła je dyrektorowi OKEZbiera od zdających pisemne deklaracje i przesyła je dyrektorowi OKE Opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminuOpracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu – nie później niż na 2 m-ce przed częścią pisemną egzaminu Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

7 6 MR Kto może pełnić tę funkcję Dyrektor szkoły Inny nauczyciel zatrudniony w danej szkole powołany w zastępstwie przez dyrektora OKE (w przypadku, gdy przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie) Jakie są jego zadania Zleca nauczycielom przygotowanie list tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego,Zleca nauczycielom przygotowanie list tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego, danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej Przechowuje i zabezpiecza przesyłki z materiałami egzaminacyjnymiPrzechowuje i zabezpiecza przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi do części ustnej i pisemnej Sprawdza nienaruszalność przesyłekSprawdza nienaruszalność przesyłek Otwiera przesyłkiOtwiera przesyłki w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli zdających Rozdziela arkusze i karty odpowiedziRozdziela arkusze i karty odpowiedzi między zespoły nadzorujące Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

8 7 MR Kto może pełnić tę funkcję Dyrektor szkoły Inny nauczyciel zatrudniony w danej szkole powołany w zastępstwie przez dyrektora OKE (w przypadku, gdy przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie) Jakie są jego zadania Unieważnia pracę i przerywa egzamin zdającego w przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminuUnieważnia pracę i przerywa egzamin zdającego w przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu Przechowuje, zabezpiecza i przekazuje dyrektorowi OKE wypełnione arkusze egzaminacyjnePrzechowuje, zabezpiecza i przekazuje dyrektorowi OKE wypełnione arkusze egzaminacyjne Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

9 8 MR Kto może pełnić tę funkcję 1) każdy nauczyciel zespołu egzaminacyjnego, nie będący nauczycielem danego przedmiotu oraz wychowawcą zdających (nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego) Jakie są jego zadania Kieruje pracąKieruje pracą tego zespołu Odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnejOdpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej z danego przedmiotu w danej sali UczestniczyUczestniczy w otwarciu pakietów (zaw. arkusze egzaminacyjne) i odbiera te arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zgłaszają ew. braki w arkuszu egzaminacyjnymZdający zgłaszają jemu ew. braki w arkuszu egzaminacyjnym czas rozpoczęcia i zakończenia pracyZapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy PrzekazujePrzekazuje wypełnione arkusze niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego Przewodniczący zespołu nadzorującego

10 9 MR umiejętność spostrzegania istotnych faktów, umiejętność wiązania teorii z praktyką, umiejętność organizowania pracy, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, punktualność, umiejętność pracy w zespole,...

11 10 MR Tadeusz Czeżowski Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego (fragment) Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres A. Cechy związane z wykonywanym przez egzaminatora zadaniem 1.Wymagana długotrwała koncentracja. 2.Powtarzanie prostych czynności, monotonia. 3.Co chwilę coś nowego. 4.Zaskakiwanie metodą rozwiązania zadania.

12 11 MR Tadeusz Czeżowski Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego (fragment) Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres B. Cechy wynikające z organizacji pracy egzaminatora 5.Narzucone z góry tempo pracy. 6.Presja czasu. 7.Konflikt roli. 8.Ciągłe zmiany. 9.Niezastępowalność. 10.Przeciążenie roli. 11.Potrzeba dostosowania się. 12.Brak pewności zatrudnienia. 13.Organizacyjne ograniczenia w pracy

13 12 MR Tadeusz Czeżowski Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego (fragment) Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres C. Cechy wynikające z konieczności interakcji z ludźmi 14.Możliwość rywalizacji. 15.Potrzeba kooperacji, kompromisów. 16.Możliwość konfliktu z osobami z zewnątrz.

14 13 MR Tadeusz Czeżowski Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego (fragment) Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres D. Psychologiczne cechy pracy wynikające z relacji do potrzeb i preferencji egzaminatora 17.Prestiż społeczny. 18.Odpowiedzialność. 19.Dylematy moralne.

15 14 MR Tadeusz Czeżowski Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego (fragment) Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres E. Cechy pracy wywołujące zakłócenia w relacji praca – dom 20.Dyspozycyjność. 21.Nieobecność w domu. 22.System zatrudnienia. 23.Zabieranie pracy do domu. 24.Czasowy, negatywny wpływ pracy na sytuację rodzinną.

16 15 MR Tadeusz Czeżowski Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego (fragment) Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres F. Fizyczne warunki pracy 20.Utrudniające, przez co wymagają dodatkowej mobilizacji organizmu (oświetlenie, niewygodna pozycja itp.)

17 16 MR 1.Czy zadajesz sobie pytanie: Dlaczego jesteś egzaminatorem? 2.Czy procedury egzaminacyjne są dla Ciebie kwestią nadrzędną i czy je w pełni akceptujesz? 3.Czy podczas sprawdzania prac nie wybiegasz poza model odpowiedzi i oceniania? 4.Czy starasz się stosować te same kryteria przy sprawdzaniu każdej pracy? 5.Czy unikasz wszelkich okoliczności, które mogą zakłócić obiektywizm sprawdzania? (materiały opracowane przez grupy 0)

18 17 MR 6.Czy przystępując do oceniania jesteś w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej? 7.Czy czując zmęczenie odkładasz pracę i chcesz zregenerować siły, aby rzetelnie sprawdzać i oceniać dalej? 8.Czy umiesz zaplanować i zorganizować swoją pracę? 9.Czy potrafisz oddalić od siebie problemy prywatne i zawodowe na tyle, by rzetelnie wypełniać obowiązki egzaminatora? 10.Czy pojawiające się dylematy moralne potrafisz rozstrzygnąć, przestrzegając zasad kodeksu etycznego egzaminatora? (materiały opracowane przez grupy 0)

19 18 MR 11.Czy potrafisz współpracować z innymi egzaminatorami, czy podejmujesz negocjacje? 12.Czy jesteś bezstronny, a więc nie ulegasz naciskom z zewnątrz? 13.Czy masz poczucie odpowiedzialności za swoją pracę? 14.Czy po przeprowadzeniu tego rachunku sumienia chcesz jeszcze być egzaminatorem? (materiały opracowane przez grupy 0)


Pobierz ppt "1 MR 2 wymienić obowiązki i zadania egzaminatora, określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego, wymienić i omówić priorytetowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google