Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyczne i moralne aspekty egzaminowania ETYKA PRACY EGZAMINATORA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyczne i moralne aspekty egzaminowania ETYKA PRACY EGZAMINATORA"— Zapis prezentacji:

1 Etyczne i moralne aspekty egzaminowania ETYKA PRACY EGZAMINATORA
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI ZADANIA egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowania ETYKA PRACY EGZAMINATORA Blok 3 MR

2 Po zajęciach uczestnik umie:
CELE BLOKU 3 : Po zajęciach uczestnik umie: wymienić obowiązki i zadania egzaminatora, określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego, wymienić i omówić priorytetowe zasady etyki w postępowaniu egzaminatora MR

3 PODSTAWY PRAWNE 1. Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania z listy egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (DzU z 1999 r. Nr 93, poz. 1071). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2004 nr 199 poz. 2046; DzU z 2005 nr 74, poz. 649, nr 108 poz. 905, nr 218 poz. 1840; DzU z 2006 nr 69, poz 487, nr 100 poz. 694, nr 164 poz i nr 694 poz. 1155). MR

4 uczestniczy w spotkaniach szkoleniowych odbiera prace do sprawdzania
CZYNNOŚCI EGZAMINATORA : uczestniczy w spotkaniach szkoleniowych odbiera prace do sprawdzania sprawdza i potwierdza liczbę pobranych prac organizuje swój warsztat pracy sprawdza i ocenia odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym przekazuje sprawdzone prace MR

5 Kto może pełnić tę funkcję
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego Kto może pełnić tę funkcję Dyrektor szkoły Inny nauczyciel zatrudniony w danej szkole powołany w zastępstwie przez dyrektora OKE (w przypadku, gdy przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie) Jakie są jego zadania Powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne – nie później niż na 4 m-ce przed częścią pisemną egzaminu Powołuje zespoły nadzorujące – nie później niż na 1 m-c przed częścią pisemną egzaminu i wyznacza przewodniczących tych zespołów Zbiera od zdających pisemne deklaracje i przesyła je dyrektorowi OKE Opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu – nie później niż na 2 m-ce przed częścią pisemną egzaminu MR

6 Kto może pełnić tę funkcję
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego Kto może pełnić tę funkcję Dyrektor szkoły Inny nauczyciel zatrudniony w danej szkole powołany w zastępstwie przez dyrektora OKE (w przypadku, gdy przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie) Jakie są jego zadania Zleca nauczycielom przygotowanie list tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego, danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej Przechowuje i zabezpiecza przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi do części ustnej i pisemnej Sprawdza nienaruszalność przesyłek Otwiera przesyłki w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli zdających Rozdziela arkusze i karty odpowiedzi między zespoły nadzorujące MR

7 Kto może pełnić tę funkcję
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego Kto może pełnić tę funkcję Dyrektor szkoły Inny nauczyciel zatrudniony w danej szkole powołany w zastępstwie przez dyrektora OKE (w przypadku, gdy przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie) Jakie są jego zadania Unieważnia pracę i przerywa egzamin zdającego w przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu Przechowuje, zabezpiecza i przekazuje dyrektorowi OKE wypełnione arkusze egzaminacyjne MR

8 Kto może pełnić tę funkcję
Przewodniczący zespołu nadzorującego Kto może pełnić tę funkcję 1)  każdy nauczyciel zespołu egzaminacyjnego, nie będący nauczycielem danego przedmiotu oraz wychowawcą zdających (nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego) Jakie są jego zadania Kieruje pracą tego zespołu Odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej z danego przedmiotu w danej sali Uczestniczy w otwarciu pakietów (zaw. arkusze egzaminacyjne) i odbiera te arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego Zdający zgłaszają jemu ew. braki w arkuszu egzaminacyjnym Zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy Przekazuje wypełnione arkusze niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego MR

9 Egzaminatora powinny charakteryzować:
umiejętność spostrzegania istotnych faktów, umiejętność wiązania teorii z praktyką, umiejętność organizowania pracy, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, ... MR

10 Lista cech pracy egzaminatora będących potencjalnym źródłem stresu
Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres A. Cechy związane z wykonywanym przez egzaminatora zadaniem Wymagana długotrwała koncentracja. Powtarzanie prostych czynności, monotonia. Co chwilę coś nowego. Zaskakiwanie metodą rozwiązania zadania. MR Tadeusz Czeżowski „Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego” (fragment)

11 Lista cech pracy egzaminatora będących potencjalnym źródłem stresu
Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres B. Cechy wynikające z organizacji pracy egzaminatora Narzucone z góry tempo pracy. Presja czasu. Konflikt roli. Ciągłe zmiany. Niezastępowalność. Przeciążenie roli. Potrzeba dostosowania się. Brak pewności zatrudnienia. Organizacyjne ograniczenia w pracy MR Tadeusz Czeżowski „Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego” (fragment)

12 Lista cech pracy egzaminatora będących potencjalnym źródłem stresu
Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres C. Cechy wynikające z konieczności interakcji z ludźmi Możliwość rywalizacji. Potrzeba kooperacji, kompromisów. Możliwość konfliktu z osobami z zewnątrz. MR Tadeusz Czeżowski „Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego” (fragment)

13 Czynniki mogące powodować stres
Lista cech pracy egzaminatora będących potencjalnym źródłem stresu Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres D. Psychologiczne cechy pracy wynikające z relacji do potrzeb i preferencji egzaminatora Prestiż społeczny. Odpowiedzialność. Dylematy moralne. MR Tadeusz Czeżowski „Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego” (fragment)

14 Lista cech pracy egzaminatora będących potencjalnym źródłem stresu
Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres E. Cechy pracy wywołujące zakłócenia w relacji praca – dom Dyspozycyjność. Nieobecność w domu. System zatrudnienia. Zabieranie pracy do domu. Czasowy, negatywny wpływ pracy na sytuację rodzinną. MR Tadeusz Czeżowski „Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego” (fragment)

15 Czynniki mogące powodować stres Fizyczne warunki pracy
Lista cech pracy egzaminatora będących potencjalnym źródłem stresu Rodzaje cech Czynniki mogące powodować stres F. Fizyczne warunki pracy Utrudniające, przez co wymagają dodatkowej mobilizacji organizmu (oświetlenie, niewygodna pozycja itp.) MR Tadeusz Czeżowski „Przemówienie na uroczystości 21 III 1970 w auli Uniwersytetu Toruńskiego” (fragment)

16 Rachunek sumienia egzaminatora
Czy zadajesz sobie pytanie: Dlaczego jesteś egzaminatorem? Czy procedury egzaminacyjne są dla Ciebie kwestią nadrzędną i czy je w pełni akceptujesz? Czy podczas sprawdzania prac nie wybiegasz poza model odpowiedzi i oceniania? Czy starasz się stosować te same kryteria przy sprawdzaniu każdej pracy? Czy unikasz wszelkich okoliczności, które mogą zakłócić obiektywizm sprawdzania? MR (materiały opracowane przez grupy „0”)

17 Rachunek sumienia egzaminatora
Czy przystępując do oceniania jesteś w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej? Czy czując zmęczenie odkładasz pracę i chcesz zregenerować siły, aby rzetelnie sprawdzać i oceniać dalej? Czy umiesz zaplanować i zorganizować swoją pracę? Czy potrafisz oddalić od siebie problemy prywatne i zawodowe na tyle, by rzetelnie wypełniać obowiązki egzaminatora? Czy pojawiające się dylematy moralne potrafisz rozstrzygnąć, przestrzegając zasad kodeksu etycznego egzaminatora? MR (materiały opracowane przez grupy „0”)

18 Rachunek sumienia egzaminatora
Czy potrafisz współpracować z innymi egzaminatorami, czy podejmujesz negocjacje? Czy jesteś bezstronny, a więc nie ulegasz naciskom z zewnątrz? Czy masz poczucie odpowiedzialności za swoją pracę? Czy po przeprowadzeniu tego rachunku sumienia chcesz jeszcze być egzaminatorem? MR (materiały opracowane przez grupy „0”)


Pobierz ppt "Etyczne i moralne aspekty egzaminowania ETYKA PRACY EGZAMINATORA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google