Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewelina Pawińska Prowadzenie i rozliczanie projektu w Działaniu 6.1 POIG Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewelina Pawińska Prowadzenie i rozliczanie projektu w Działaniu 6.1 POIG Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Warszawa, 29 czerwca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Ewelina Pawińska Prowadzenie i rozliczanie projektu w Działaniu 6.1 POIG Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.): - określa zasady udzielania wsparcia finansowego na projekty realizowane m.in. w ramach Działania 6.1 PO IG; - dostępność dokumentu - m.in. na stronie: w zakładce: Innowacyjna Gospodarka/Działanie 6.1/Dokumentacja (na dole strony – akty prawne):

3 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, : dostępność dokumentu - m.in. na stronie: w zakładce: Innowacyjna Gospodarka/Działanie 6.1/Dokumentacja (na górze strony – dokumenty podstawowe):

4 Odwołania w niniejszej prezentacji do zapisów umowy o dofinansowanie dotyczą wzoru umowy o dofinansowanie dla I rundy aplikacyjnej 2010: - dostępność dokumentu - na stronie: w zakładce: Innowacyjna Gospodarka/Działanie 6.1/Archiwum Działania:

5 Kwalifikowalność wydatków – okres kwalifikowalności
za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (§ 41 ust. 1 Rozporządzenia); za kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznane zostaną wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności, zatwierdzonym w § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie; okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy (§ 41 ust. 1 Rozporządzenia). 5

6 Kwalifikowalność wydatków – rozpoczęcia realizacji projektu
moment rozpoczęcia realizacji projektu liczony jest od dnia rozpoczęcia faktycznej realizacji działań lub od dnia zaciągnięcia pierwszego zobowiązania (§ 6 ust. 4 umowy o dofinansowanie); powyższe nie dotyczy wpłaty zaliczki na udział w targach, pod warunkiem, że wpłata została dokonana po zaakceptowaniu Planu Rozwoju Eksportu przez Regionalną Instytucję Finansującą (§ 6 ust. 4 umowy o dofinansowanie). 6

7 Kwalifikowalność wydatków – zaciągnięcie pierwszego zobowiązania
Jest to moment powstania stosunku prawnego, na podstawie którego wierzyciel ma prawo domagać się określonego zachowania dłużnika. Następuje on: w dniu zawarcia umowy z wykonawcą; lub – w razie wątpliwości - w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, bądź jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy (art. 70 § 1 Kodeksu Cywilnego). 7

8 Kwalifikowalność wydatków – płatności gotówkowe
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dopuszczają możliwość uznania za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, w określonej wysokości i w określonych przypadkach, wydatków opłaconych gotówką. Limity: 2 000, 00 PLN – dla każdego pojedynczego wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem - dotyczy projektów realizowanych zgodnie z Wytycznymi PO IG z dnia 9 kwietnia 2009 r.; 5 000,00 PLN – na cały projekt - dla przedsiębiorców, którzy złożą wnioski o dofinansowanie w naborze, w którym z dniem ogłoszenia naboru obowiązywać będą wytyczne z dnia 14 maja 2010 r. 8

9 Kwalifikowalność wydatków – płatności gotówkowe
Beneficjent jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w wersji obowiązującej w chwili ogłoszenia naboru. W przypadku zmiany Wytycznych na korzyść Beneficjenta, istnieje możliwość powoływania się na Wytyczne na dzień dokonania czynności/operacji związanej z projektem. Nie jest dopuszczalne stosowanie jednocześnie dwóch wersji Wytycznych. Beneficjent zobowiązany jest do dokonania wyboru jednej wersji Wytycznych i stosowania jej dla całego projektu. 9

10 Kwalifikowalność wydatków – płatności gotówkowe
Dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, czyli gdy brak jest obiektywnej możliwości uregulowania należności bezpośrednio z rachunku Beneficjenta. Uwaga: w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonania podziału danego wydatku w celu wykorzystania zapisu Wytycznych, dopuszczającego uznawanie płatności gotówkowych za kwalifikowane, wydatek taki uznany zostanie za niekwalifikowany. 10

11 Kwalifikowalność wydatków – płatności gotówkowe
Limit płatności gotówkowych należy odnieść do wydatków kwalifikowanych. Przykład: Jeżeli Beneficjent ma możliwość odzyskania kwoty naliczonego podatku VAT, wartość 2 000,00 PLN - płatności gotówką należy odnieść do kwoty netto, zaś w przypadku jeżeli Beneficjent nie ma możliwości odzyskania kwoty naliczonego podatku VAT, wartość 2 000,00 PLN - płatności gotówką należy odnieść do kwoty brutto. 11

12 Kwalifikowalność wydatków – płatności gotówkowe
Podsumowując: Działając w oparciu o Wytyczne PO IG z dnia 9 kwietnia 2009 r., możliwe jest uznanie za kwalifikujące się do objęcia wsparciem faktury opłacone gotówką, do wysokości wydatku 2 000,00 PLN, przy czym na etapie weryfikacji wniosku o płatność, dokonana zostanie ocena czy dany wydatek nie został sztucznie podzielony w celu wykorzystania zapisu Wytycznych oraz czy Beneficjent nie miał możliwości dokonania płatności za dany wydatek za pośrednictwem swojego rachunku bankowego. 12

13 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 9 umowy o dofinansowanie)
Wszelkie zmiany w projekcie należy zgłaszać w RIF, właściwej dla miejsca realizowanego projektu: w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny dokonania zmiany (dotyczy m.in. zmian zakresu rzeczowego projektu); w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem okresu kwalifikowalności (dotyczy okoliczności mogących opóźnić realizację projektu); w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem okresu realizacji etapu (dotyczy okoliczności mogących opóźnić realizację danego etapu). 13

14 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 9 umowy o dofinansowanie)
W przypadku zmian niezwiązanych z okresem kwalifikowalności należy przedstawić w RIF wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z ich zakresem oraz uzasadnieniem powodu wprowadzenia modyfikacji do projektu oraz zaktualizowane harmonogramy: rzeczowo-finansowy i płatności. 14

15 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 9 umowy o dofinansowanie)
W przypadku zmian związanych z okresem kwalifikowalności, należy przedstawić w RIF wraz z wnioskiem o zaakceptowanie zmian, pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminów oraz zaktualizowane harmonogramy: rzeczowo-finansowy i płatności. 15

16 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 9 umowy o dofinansowanie)
Umowa zobowiązuje Beneficjenta do niezwłocznego informowania RIF o przypadkach zamiaru dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie Beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu. 16

17 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 3 ust. 4 umowy o dofinansowanie)
Umowa zobowiązuje Beneficjenta do nie przenoszenia w okresie kwalifikowalności wydatków oraz do dnia zakończenia trwałości projektu na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej. Zamiar ww. zmiany należy zgłosić we właściwej RIF. 17

18 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 9 umowy o dofinansowanie)
Istnieje możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków do wysokości 10 % wartości kategorii, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii, do której następuje przesunięcie – z zastrzeżeniem zasad określonych w Rozporządzeniu. 18

19 Zakres i tryb zmian w projekcie (§ 7 umowy o dofinansowanie)
Zmiany dotyczące rachunków bankowych, na które przekazywane jest dofinansowanie (zaliczka/ refundacje) należy zgłaszać nie później niż w dniu wpływu wniosku o płatność do Instytucji Wdrażającej. 19

20 Zakres i tryb zmian w projekcie
Przykłady zmian, które nie zostaną zaakceptowane: Realizacja innych działań i/lub na innych rynkach niż te, które zostały wskazane w Planie Rozwoju Eksportu; Zmiany powodujące, że działania wyznaczone w Rozporządzeniu jako obligatoryjne nie zostaną zrealizowane; Wprowadzenie nowego kosztu; Przekształcenie opisów prac/kosztów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 20

21 Zakres i tryb zmian w projekcie – minimum z Rozporządzenia
Wsparcie finansowe na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu udzielane jest na realizację co najmniej dwóch działań wskazanych w § 40 ust. 2 pkt Rozporządzenia, w tym co najmniej jednego ze wskazanych pkt 21

22 Zakres i tryb zmian w projekcie – minimum z Rozporządzenia
W § 40 ust. 2 pkt. 1-6 Rozporządzenia, wyznaczono następujące działania: 1. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 2. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; 3. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; 4. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; 5. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; 6. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. 22

23 Zakres i tryb zmian w projekcie
Każdy wniosek Beneficjenta dotyczący wprowadzenia zmian w Projekcie rozpatrywany jest indywidualnie w oparciu o zakres i charakter zmian, na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez Beneficjenta. 23

24 Tryb i warunki rozwiązania umowy (§ 13 umowy o dofinansowanie)
Beneficjent ma możliwość rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć we właściwej RIF, w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. 24

25 Tryb i warunki rozwiązania umowy (§ 13 umowy o dofinansowanie)
Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć umowę w dwóch trybach: z zachowaniem miesięcznego trybu wypowiedzenia (dotyczy m.in. odmowy poddania się kontroli, nie złożenia wniosku o płatność w wyznaczonym w umowie terminie); ze skutkiem natychmiastowym (dotyczy m.in. wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, dokonania zakupów towarów lub usług w sposób sprzeczny z Umową). 25

26 Tryb i warunki rozwiązania umowy (§ 13 umowy o dofinansowanie)
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wyklucza możliwość ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez Instytucję Wdrażającą w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy. 26

27 Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie (§ 16 umowy o dofinansowanie)
Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji projektu w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”, z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą wraz z deklaracją wekslową, według wzorów stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie. 27

28 Terminy składania wniosków o płatność
Wniosek o wypłatę zaliczki należy złożyć: bezpośrednio po zawarciu umowy o dofinansowanie oraz wniesieniu zabezpieczenia, przed rozpoczęciem realizacji projektu; w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji I etapu projektu. Na podstawie § 5 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania harmonogramu płatności.

29 Terminy składania wniosków o płatność
Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć: w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu podlegającego rozliczeniu. Na podstawie § 7 ust. 7 umowy o dofinansowanie. 29

30 Terminy składania wniosków o płatność
Wniosek o płatność końcową należy złożyć: w terminie nie późniejszym niż dzień zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków; lub w przypadku gdy umowa o dofinansowanie wejdzie w życie po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków – w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Na podstawie § 7 ust. 8 i 9 umowy o dofinansowanie. 30

31 Generator wniosków o płatność
Wniosek o płatność zaliczkową lub refundację kosztów należy wypełnić w Generatorze wniosków o płatność: dostępność aplikacji - poprzez stronę: w zakładce: Innowacyjna Gospodarka/Działanie 6.1/Generator wniosków o płatność; Generator należy zainstalować na komputerze, a następnie wybierając odpowiednie opcje - wypełnić wniosek. 31

32 Generator wniosków o płatność
32

33 Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie)
Dokonując - w ramach projektu - zakupów towarów/ usług, należy kierować się zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. 33

34 Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie)
W przypadku zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, Beneficjent zobligowany jest dokonać zakupu w oparciu o wybór ofert. 34

35 Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie)
Wartość zakupu określa się na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującego na dzień dokonania szacowania wartości zakupu. 35

36 Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (publikacja: Dz. U. z 2009 r. nr 224, poz. 1796) Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839. § 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 241, poz. 1763). § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 36

37 Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie)
Dokumenty potwierdzające prawidłowy wybór oferty: co najmniej trzy zapytania ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców/dostawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców/dostawców); w przypadku gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców/dostawców należy złożyć stosowne oświadczenie; oferty od potencjalnych wykonawców/dostawców, do których wysłano zapytania (gdy Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, zasada konkurencyjności zostanie uznana za spełnioną pod warunkiem udokumentowania wysłania zapytań ofertowych, spełniających wymogi określone w umowie o dofinansowanie). 37

38 Co powinno zawierać zapytanie ofertowe: opis przedmiotu zakupu;
Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie) Co powinno zawierać zapytanie ofertowe: opis przedmiotu zakupu; kryteria oceny ofert; termin składania ofert. 38

39 Zapytanie ofertowe należy zamieścić:
Prawidłowy wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu (§ 12 umowy o dofinansowanie) Zapytanie ofertowe należy zamieścić: na stronie internetowej Beneficjenta (o ile posiada taką stronę); w siedzibie Beneficjenta – w miejscu publicznie dostępnym. 39

40 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 1. Dokumenty księgowe (faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) należy prawidłowo opisać, poprzez umieszczenie na drugiej stronie dokumentu odpowiednich informacji. Do rozliczenia projektu należy przedstawić kopie ww. dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. 40

41 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 1.1. Prawidłowy opis dokumentu księgowego zawiera następujące informacje: przypisanie poniesionych wydatków z danego dokumentu księgowego - odpowiednim pozycjom określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym; podanie nazwy projektu (tytułu) tożsamego z tytułem podanym w § 2 umowy o dofinansowanie; datę zawarcia i numer umowy (dane dotyczące pierwotnej umowy - bez aneksów); informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 41

42 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 1.2. Prawidłowy opis dokumentu księgowego zawiera następujące informacje (c.d.): dekretację (w przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości należy dostarczyć stosowne oświadczenie); numer księgowy; informację o poprawności formalnej i merytorycznej; adnotację o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu); na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy podać kurs waluty; zastosowany przez bank dokonujący płatności. 42

43 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 2. Wyciągi bankowe/ lub inne dokumenty stanowiące dowód dokonania z rachunku Beneficjenta wszystkich płatności związanych z realizacją projektu (za wyjątkiem płatności gotówkowych). Do rozliczenia projektu należy przedstawić kopie ww. dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. 43

44 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 3. Protokoły odbioru/ lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi/ wskazujące na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. Do rozliczenia projektu należy przedstawić kopie ww. dokumentów, potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. 44

45 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 4. Oryginał pomocniczego zestawienia finansowego potwierdzającego poniesione wydatki objęte wnioskiem (należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej). - dostępność dokumentu - na stronie: w zakładce: Innowacyjna Gospodarka/Działanie 6.1/Dokumentacja (Dokumenty dotyczące rozliczenia projektu): 45

46 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 5. Elektroniczna wersja dokumentów sporządzonych w ramach projektu, dotyczy: Dokumentów związanych z utworzeniem grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych; Dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług Beneficjenta na wybrany rynek zagraniczny; Dokumentów przedstawiających strategię finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, Opracowań koncepcji wizerunku Beneficjenta na wybranym rynku zagranicznym Kopie wersji papierowych ww. dokumentów (potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta) muszą zostać dostarczone jedynie na żądanie Instytucji Wdrażającej. 46

47 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 6. Oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku o płatność są bezpośrednio związane z realizacją projektu. Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta oraz dostarczone w oryginale. 47

48 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 7. Oświadczenie Beneficjenta, o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile dotyczy). Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta oraz dostarczone w oryginale. 48

49 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 8. Kopia otrzymanego raportu z kontroli, w przypadku gdy Beneficjent podlegał kontroli. Kopię ww. dokumentu, należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. 49

50 Dokumenty umożliwiające prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków (§ 7 ust. 1 pkt. 1-7 umowy o dofinansowanie) 9. Inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, na żądanie Instytucji Wdrażającej. W szczególności dotyczące kosztów związanych z działaniami wskazanymi w § 40 ust. 2 pkt Rozporządzenia. 50

51 Rozliczenie zaliczki Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem do Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność zaliczkową muszą zostać wykazane we wniosku o płatność pośrednią (§ 5 ust. 8 umowy o dofinansowanie); Odsetki bankowe od otrzymanej zaliczki należy przedstawić jako dochód we wniosku rozliczającym płatność zaliczkową (§ 5 ust. 9 umowy o dofinansowanie); Rozliczając płatność zaliczkową należy przedłożyć wyciągi z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności zaliczkowej, za okres, którego dotyczy wniosek o płatność (§ 5 ust. 9 umowy o dofinansowanie); 51

52 Rozliczenie zaliczki Umowa o dofinansowanie obliguje do rozliczenia co najmniej 70% kwoty zaliczki przypadającej do rozliczenia na rozliczany etap oraz kwoty zaliczki nierozliczonej w poprzednim etapie; Rozliczenie całości zaliczki nie może nastąpić później niż 30 dni od dnia zakończenia ostatniego z etapów, na który zaliczka była udzielona (rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub na zwrocie zaliczki). Na podstawie § 7 ust. 4 i 5 umowy o dofinansowanie. 52

53 Rozliczenie zaliczki w przypadku nie rozliczenia kwot zaliczki w wysokościach określonych w umowie; lub w przypadku nie złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w umowie - Od środków pozostałych do rozliczenia nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia: zwrotu nierozliczonej zaliczki; złożenia kolejnego wniosku o płatność. Na podstawie § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie. 53

54 Wskaźniki osiągnięcia celów projektu (§ 8 ust
Wskaźniki osiągnięcia celów projektu (§ 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie) Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie; Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników projektu w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie. 54

55 Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
Tabela dotycząca wskaźników produktu (z wniosku o płatność) powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność zawierającego część sprawozdawczą; Tabela dotycząca wskaźników rezultatu wypełniana jest wyłącznie dla wniosku o płatność końcową. Na podstawie instrukcji wypełniania wniosku o płatność 55

56 Regionalna Instytucja Finansująca - kontakt
Wszelkie pytania, wątpliwości związane z realizacją projektu należy kierować do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej, która jest upoważniona do udzielania informacji Beneficjentom. 56

57 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę ! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa 57


Pobierz ppt "Ewelina Pawińska Prowadzenie i rozliczanie projektu w Działaniu 6.1 POIG Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Warszawa, 29 czerwca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google