Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej popełniane błędy Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej popełniane błędy Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej popełniane błędy Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r.

2 Podatek dochodowy od osób prawnych Przychody lub koszty wyrażone w walutach obcych 1. Nieprawidłowe kwalifikowanie różnic z tytułu różnych kursów walut przy wycenie przychodów i kosztów wyrażonych w walutach obcych Różnice jakie występują między dniem uzyskania przychodu wyrażonego w walutach obcych lub poniesienia kosztu wyrażonego w walutach obcych a dniem faktycznego otrzymania przychodu lub zapłaty w tej walucie podatnicy traktują jak różnice kursowe w myśl prawa bilansowego jako przychody lub koszty finansowe, nie zwracając uwagi, czy dotyczą one przychodów czy kosztów podatkowych. Różnice jakie występują między dniem uzyskania przychodu wyrażonego w walutach obcych lub poniesienia kosztu wyrażonego w walutach obcych a dniem faktycznego otrzymania przychodu lub zapłaty w tej walucie podatnicy traktują jak różnice kursowe w myśl prawa bilansowego jako przychody lub koszty finansowe, nie zwracając uwagi, czy dotyczą one przychodów czy kosztów podatkowych. 2. Nieprawidłowe kwalifikowanie transakcji wyrażonych w złotych polskich z jednoczesnym zastosowaniem przelicznika w równowartości waluty obcej (np. kredyty denominowane) jako przychody lub koszty wyrażone w walutach obcych. Różnice z tytułu różnych kursów walut między dniem uzyskania przychodu (poniesienia kosztu) podatkowo nie występują gdy przychód należny lub koszt lub zapłata nie są wyrażone w walucie obcej a w tzw. równowartości waluty obcej (np. kredyty denominowane) Różnice z tytułu różnych kursów walut między dniem uzyskania przychodu (poniesienia kosztu) podatkowo nie występują gdy przychód należny lub koszt lub zapłata nie są wyrażone w walucie obcej a w tzw. równowartości waluty obcej (np. kredyty denominowane) 3.Wyrażenie i zapłata transakcji na obszarze RP w walucie obcej bez wymaganego zezwolenia dewizowego.

3 Podatek dochodowy od osób prawnych - przychody podatkowe 1. Nie ustalono przychodu podatkowego: 1. Nie ustalono przychodu podatkowego: a) w równowartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń z tytułu dysponowania nieoprocentowanymi pożyczkami od udziałowców - art. 12 ust. 1 pkt 2, a) w równowartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń z tytułu dysponowania nieoprocentowanymi pożyczkami od udziałowców - art. 12 ust. 1 pkt 2, b) z tytułu przedawnionych zobowiązań – art. 12 ust. 1 pkt 3, b) z tytułu przedawnionych zobowiązań – art. 12 ust. 1 pkt 3, c) w równowartości czynszu z tytułu nieodpłatnie użyczonych nieruchomości kontrahentowi podatnika – art.13 ust.1, c) w równowartości czynszu z tytułu nieodpłatnie użyczonych nieruchomości kontrahentowi podatnika – art.13 ust.1, d) w kwocie rozwiązanych rezerw na wierzytelności (odpisów aktualizujących), których nieściągalność została uprawdopodobniona i uznanych za koszty uzyskania przychodów - z powodu nieściągalności wierzytelności lub z powodu jej przedawnienia.- art.12 ust.1 pkt 4d lub art. 6 ustawy z 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o pdop…. d) w kwocie rozwiązanych rezerw na wierzytelności (odpisów aktualizujących), których nieściągalność została uprawdopodobniona i uznanych za koszty uzyskania przychodów - z powodu nieściągalności wierzytelności lub z powodu jej przedawnienia.- art.12 ust.1 pkt 4d lub art. 6 ustawy z 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o pdop…. 2. Nieprawidłowa prezentacja przychodów podatkowych w zeznaniu CIT-8 2. Nieprawidłowa prezentacja przychodów podatkowych w zeznaniu CIT-8 a) zaniżono przychody - przyjmując jako podstawę do ustalenia przychodów podatkowych wielkość przychodów wynikającą z rachunku zysków i strat (dotyczy wynikowej prezentacji operacji związanych ze zbyciem niefinansowych aktywów trwałych, wynikowego ujęcia operacji związanych z transakcjami wyrażonymi w walutach obcych a także zmiany stanu produktów). a) zaniżono przychody - przyjmując jako podstawę do ustalenia przychodów podatkowych wielkość przychodów wynikającą z rachunku zysków i strat (dotyczy wynikowej prezentacji operacji związanych ze zbyciem niefinansowych aktywów trwałych, wynikowego ujęcia operacji związanych z transakcjami wyrażonymi w walutach obcych a także zmiany stanu produktów).

4 Podatek dochodowy od osób prawnych-koszty uzyskania przychodów Zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o: a) odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, z którego udzielono darowizn (art.15 ust.1), b) wydatki zaksięgowane bezpośrednio w koszty a związane z prowadzoną inwestycją (art.16 ust.1 pkt 1), c) opłaty za eksploatację lokalu mieszkalnego, z tytułu którego w badanym okresie nie uzyskano przychodów podatkowych (art.15 ust.4), d) wydatki (zakup paliwa, urządzeń biurowych, wyposażenia i kosztów eksploatacji samochodów, podróży służbowych), które - jak ustalono w trakcie kontroli –nie mają związku z działalnością gospodarczą podatnika lecz dotyczą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (art.15 ust.1), e) odsetki zapłacone przez kontrolowaną Spółkę od kredytu dewizowego, który wykorzystany został na spłatę zobowiązań Spółki powiązanej (art.15 ust.1) f) wydatki dotyczące kosztów przygotowania nowej produkcji, gdy produkcja nie została jeszcze uruchomiona (art.15 ust.4).

5 Podatek dochodowy od osób prawnych-koszty uzyskania przychodów – amortyzacja podatkowa Nieprawidłowo zaliczano do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne: Nieprawidłowo zaliczano do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne: a) od tej części wartości początkowej, która została podatnikowi zwrócona np. w postaci dotacji z SAPARD – art. 16 ust.1 pkt 48, a) od tej części wartości początkowej, która została podatnikowi zwrócona np. w postaci dotacji z SAPARD – art. 16 ust.1 pkt 48, b) naliczone niezgodnie z przepisami art.16a -16m, tj.: b) naliczone niezgodnie z przepisami art.16a -16m, tj.: - stawki amortyzacyjne określone zostały niezgodne z wykazem stawek amortyzacyjnych zamieszczonych w załączniku do ustawy, - stawki amortyzacyjne określone zostały niezgodne z wykazem stawek amortyzacyjnych zamieszczonych w załączniku do ustawy, - zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu, pomimo braku wpisu tych składników majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu, pomimo braku wpisu tych składników majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) od środków trwałych niebędących nieruchomościami, za miesiące w których składniki te były przekazane do bezpłatnego używania ( np. członkom zarządu pełniących tę funkcje w 2003 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – art. 16 ust.1 pkt 63 c). c) od środków trwałych niebędących nieruchomościami, za miesiące w których składniki te były przekazane do bezpłatnego używania ( np. członkom zarządu pełniących tę funkcje w 2003 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – art. 16 ust.1 pkt 63 c).

6 Podatek dochodowy od osób prawnych. Dochody wolne - art.17 ust. 1 pkt 14, 14a, 14b, 21 czy 23 Bezpodstawne wyłączanie z przychodów podatkowych otrzymanych środków pieniężnych, które na podstawie np. art. 17 ust. 1 pkt 14, 14a, 14b, 21 czy 23 ustawy o podatku dochodowym zwolnione są od opodatkowania np. otrzymaną dotację z budżetu państwa, dotację z SAPARD, dochody uzyskane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy (z funduszy Unii Europejskiej), jeżeli środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych Bezpodstawne wyłączanie z przychodów podatkowych otrzymanych środków pieniężnych, które na podstawie np. art. 17 ust. 1 pkt 14, 14a, 14b, 21 czy 23 ustawy o podatku dochodowym zwolnione są od opodatkowania np. otrzymaną dotację z budżetu państwa, dotację z SAPARD, dochody uzyskane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy (z funduszy Unii Europejskiej), jeżeli środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych Otrzymane środki finansowe w dacie otrzymania stanowią przychód podatkowy(art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy) a następnie podlegają odliczeniu od dochodu jako dochody wolne (poz.7 lub 9 informacji CIT-2/0 lub poz.7 lub 11 informacji CIT-8/0 oraz poz. 27 deklaracji CIT-2 lub poz. 36 zeznania CIT-8). Otrzymane środki finansowe w dacie otrzymania stanowią przychód podatkowy(art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy) a następnie podlegają odliczeniu od dochodu jako dochody wolne (poz.7 lub 9 informacji CIT-2/0 lub poz.7 lub 11 informacji CIT-8/0 oraz poz. 27 deklaracji CIT-2 lub poz. 36 zeznania CIT-8). Tylko dla celów bilansowych otrzymane środki pieniężne, które przeznaczone zostały na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych ewidencjonowane są na koncie 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Tylko dla celów bilansowych otrzymane środki pieniężne, które przeznaczone zostały na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych ewidencjonowane są na koncie 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

7 Podatek dochodowy od osób prawnych- odliczenia darowizn Nieprawidłowe odliczenie od dochodu do opodatkowania za rok 2004 darowizn przekazanych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, Nieprawidłowe odliczenie od dochodu do opodatkowania za rok 2004 darowizn przekazanych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, np. szkół publicznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedszkoli, państwowych szkól wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych placówek kultury, tj. niezgodnie z art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy. np. szkół publicznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedszkoli, państwowych szkól wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych placówek kultury, tj. niezgodnie z art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy.

8 Podatek dochodowy od osób prawnych - obowiązki wynikające z art.25 ust.4 Nie wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 25 ust.4 przez Nie wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 25 ust.4 przez podatników przeznaczających dochody na cele statutowe i korzystających ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust.1 a) w składanych deklaracjach niewypełniane są poz. 46 załącznika do deklaracji miesięcznej CIT-2/O (w 2005 r.) oraz poz. 65 załącznika do zeznania rocznego CIT-8/O za 2005 r tj. niewykazywane są sumy dochodów, w tym także z lat poprzedzających rok podatkowy, przeznaczonych lecz niewydatkowanych do końca okresu, za który składana jest deklaracja. a) w składanych deklaracjach niewypełniane są poz. 46 załącznika do deklaracji miesięcznej CIT-2/O (w 2005 r.) oraz poz. 65 załącznika do zeznania rocznego CIT-8/O za 2005 r tj. niewykazywane są sumy dochodów, w tym także z lat poprzedzających rok podatkowy, przeznaczonych lecz niewydatkowanych do końca okresu, za który składana jest deklaracja. b) dochód uprzednio zadeklarowany jako dochód wolny został przekazany na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1, a od tego dochodu nie został zadeklarowany i wpłacany podatek. b) dochód uprzednio zadeklarowany jako dochód wolny został przekazany na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1, a od tego dochodu nie został zadeklarowany i wpłacany podatek.

9 Podatek dochodowy od osób prawnych - podpisy na deklaracji Podatek dochodowy od osób prawnych - podpisy na deklaracji Deklaracje i zeznania roczne podpisywane są przez osoby nieuprawnione. Zeznanie CIT-8 i deklaracje CIT-2 powinny podpisywać osoby Zeznanie CIT-8 i deklaracje CIT-2 powinny podpisywać osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem do uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem do reprezentowania danej osoby prawnej (zarządzania jednostką).

10 Podatek dochodowy od osób prawnych obowiązki z art. 27 ust.2 Nieprawidłowości związane ze składanymi do urzędu skarbowego dokumentami: a) sprawozdanie finansowe, a także często raport lub opinia biegłych rewidentów są kopiami nie potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. b) sprawozdanie finansowe nie zawsze spełnia wymogi ustawy o rachunkowości lub nie jest kompletne.

11 Podatek dochodowy od osób fizycznych - płatnik Nieprawidłowe ustalanie przez płatnika przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. otrzymywanych przez osoby: - należące np.do składu zarządów, rad nadzorczych (art. 13 pkt 7), - na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art.13 pkt 9 ), bowiem płatnik zawęża je jedynie do kwot wypłaconych pieniędzy, pomijając otrzymane przez członka zarządu (menedżera) od płatnika świadczenia nieodpłatne czy świadczenia w naturze, itp., Np. płatnik nie naliczył należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z tytułu udostępnienia nieodpłatnie członkom zarządu lokalu mieszkalnego. samochodu, telefonu komórkowego, wydatków na szkolenia itp.

12 Błędy popełniane przez zakłady pracy przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy: a) nie pobrano zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości świadczeń rzeczowych w postaci bonów towarowych sfinansowanych ze środków ZFSŚ, otrzymanych przez pracownika w 2004 r. lub 2005 r.– art. 32 ust. 2 w związku z art. 21 ust.1 pkt 67, b) świadczenia otrzymywane przez pracowników finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nieprawidłowo zaliczane są przez płatników do przychodów z innych źródeł a nie do przychodów z pracy, zatem wysokość zaliczki uzależniona jest od sumy dochodów pracownika osiągniętych u płatnika. Podatek dochodowy od osób fizycznych - płatnik

13 Podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych - płatnik Błędy popełniane przez płatników wypłacających nierezydentom przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pdof czy art. 21 ust. 1 ustawy o pdop: a) jednostki dokonujące wypłat osobom fizycznym niemajacym miejsca zamieszkania na terytorium RP lub podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych niemajacych na terytorium RP miejsca siedziby lub zarządu – nie pobierają od w/w przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego, pomimo iż nie dysponują certyfikatem rezydencji podatnika. a) jednostki dokonujące wypłat osobom fizycznym niemajacym miejsca zamieszkania na terytorium RP lub podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych niemajacych na terytorium RP miejsca siedziby lub zarządu – nie pobierają od w/w przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego, pomimo iż nie dysponują certyfikatem rezydencji podatnika. b) pobierając podatek płatnicy nie zwracają uwagi na status nierezydenta lecz stosują ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ sami są podatnikami tego podatku. b) pobierając podatek płatnicy nie zwracają uwagi na status nierezydenta lecz stosują ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ sami są podatnikami tego podatku.

14 Podatek od towarów i usług – informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów (VAT-UE) Błędy popełniane przy wypełnianiu informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów (VAT-UE): a) podawanie dwóch różnych kodów krajów przed numerem identyfikacyjnym VAT kontrahenta, b) niewypełnianie wszystkich niezbędnych pozycji informacji VAT-UE, c) wykazywanie dostaw towarów, do których podatnik nie ma prawa zastosowania stawki 0%, d) wykazywanie w korekcie informacji VAT-UEK pozycji, które nie ulegają zmianie (koryguje się tylko te które ulegają zmianie), e) składanie zerowych informacji podsumowujących VAT-UE, podczas gdy w danym kwartale nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa, f) korygując dane w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych w deklaracji VAT-7 podatnicy zapominają o obowiązku dokonania korekty odpowiednio kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE.

15 Podatek od towarów i usług – korekty podatku należnego Ujmowanie w niewłaściwych okresach rozliczeniowych: Ujmowanie w niewłaściwych okresach rozliczeniowych: faktur korygujących powodujących zwiększenie podatku należnego VAT z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, faktur korygujących powodujących zwiększenie podatku należnego VAT z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, korekt podatku należnego ze stawki krajowej na 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych. korekt podatku należnego ze stawki krajowej na 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych.

16 Podatek od towarów i usług – korekty deklaracji Skłądając korektę deklaracji VAT-7 należy pamiętać o: dołączeniu pisemnego i wyczerpującego uzasadnienia przyczyn tej korekty ( art. 81 Ordynacji podatkowej), dołączeniu pisemnego i wyczerpującego uzasadnienia przyczyn tej korekty ( art. 81 Ordynacji podatkowej), w przypadku, gdy w wyniku korekty następuje zmniejszenie zobowiązania albo zwiększenie kwoty VAT do zwrotu wraz z deklaracją korygującą składa się wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej). w przypadku, gdy w wyniku korekty następuje zmniejszenie zobowiązania albo zwiększenie kwoty VAT do zwrotu wraz z deklaracją korygującą składa się wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej).

17 Podatek od towarów i usług – sporządzanie deklaracji 1. W deklaracji VAT-7 błędnie wykazywana jest kwota: 1. W deklaracji VAT-7 błędnie wykazywana jest kwota: a) nadwyżki z poprzedniej deklaracji ( poz. 42 deklaracji VAT-7, ostatni wariant - 9), zwłaszcza, gdy za poprzednie okresy rozliczeniowe korygowane jest rozliczenie w tym zakresie, zarówno przez podatnika jak i w drodze decyzji. b) podatku VAT do zwrotu (poz. 56 deklaracji) w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie było sprzedaży ( zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT nadwyżkę rozlicza się w następnych okresach rozliczeniowych). 2. Ujmowanie w deklaracji VAT-7 usług jako opodatkowanych 0% stawką VAT, w sytuacji gdy miejscem ich świadczenia (opodatkowania), jest terytorium kraju inne niż Polska (od 1 maja 2004 r. nie funkcjonuje pojęcie eksportu usług).

18 Podatek od towarów i usług - stawka 0% Błędy przy stosowaniu stawki VAT - 0% 1. Opodatkowanie stawką 0% wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahentów nieposiadających ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych; (błędu tego można uniknąć poprzez weryfikację numeru podanego przez kontrahenta). (błędu tego można uniknąć poprzez weryfikację numeru podanego przez kontrahenta). 2. Nieprawidłowe uznanie sprzedaży za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w sytuacji gdy towary są instalowane lub montowane, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13 ust. 4 pkt 1).

19 Podatek od towarów i usług – podatek naliczony Nieprawidłowe obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur dokumentujących: a) zakup usług noclegowych - art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy, b) wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy), c) rozliczanie podatku naliczonego w niewłaściwych okresach rozliczeniowych.

20 Podatek od towarów i usłu – towary używane Błędne definiowanie towarów używanych stanowiących rzeczy ruchome dla celów zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT (pojęcie okres używania oznacza faktyczny okres używania towaru przez podatnika dokonującego dostawy - co najmniej pół roku). Błędne definiowanie towarów używanych stanowiących rzeczy ruchome dla celów zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT (pojęcie okres używania oznacza faktyczny okres używania towaru przez podatnika dokonującego dostawy - co najmniej pół roku).

21 Podatek od towarów i usług – kasy rejestrujące Dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z pominięciem ewidencjonowania w kasie rejestrującej, Dokonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z pominięciem ewidencjonowania w kasie rejestrującej, Ewidencjonowanie transakcji w terminach późniejszych niż dokonana sprzedaż, przyjęcie zaliczki, itp. Ewidencjonowanie transakcji w terminach późniejszych niż dokonana sprzedaż, przyjęcie zaliczki, itp.

22 Wnioski o udzielenie informacji podatkowych Wnioski o udzielenie informacji podatkowych zawierają następujące braki: a) nie spełniają wymogów przewidzianych w art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, b) podpisywane są przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podatnika, c) brak dołączonych znaków opłaty skarbowej (5 zł od podania i 0,50 zł od każdego załącznika).

23 Podatek od czynności cywilnoprawnych Najczęstsze uchybienia: a) nieopodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce (stawka podatku 0,5%, obowiązek podatkowy – z dniem podjęcia uchwały), b) w przypadku umów sprzedaży, umów pożyczki, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, deklaracje PCC-1 nie zawierają podpisu wszystkich stron danej czynności cywilnoprawnej, a zazwyczaj podpis składa tylko strona uiszczająca podatek, c) w deklaracji PCC-1 przedmiot czynności cywilnoprawnej często określany jest ogólnikowo (poz.40).

24 NIP i VAT-R – nieprawidłowości przy składaniu formularzy Najczęściej wystepujące nieprawidłowości: a) niezachowywanie terminów aktualizacji danych (14 dni - dla podatników VAT, a w przypadku gdy zmiany dotyczą danych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R - 7 dni). b) załączanie nieprawidłowo uwierzytelnionych kopii dokumentów (osoby nieuprawnione, uwierzytelnienie tylko jednej strony dokumentu), c) podpisywanie formularzy przez osoby nieupoważnione, d) niepodawanie w formularzach aktualizacyjnych wszystkich kont bankowych, a jedynie wybranych, e) traktowanie druków NIP-B i NIP-C jako samodzielnych formularzy podczas, gdy są one tylko załącznikami do formularza NIP-2.

25 Zapraszamy na stronę internetową www.pus.biaman.pl Unikaj błędów - zbiór najczęściej popełnianych błędów


Pobierz ppt "Najczęściej popełniane błędy Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google