Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Beneficjent Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Beneficjent Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych."— Zapis prezentacji:

1 2008 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Beneficjent Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 26 listopada 2008

2 Budżet EFRR: 42,5 mln EUR (85%) Budżet państwa:7,5 mln EUR (15%) RAZEM Działanie 3.3:50,0 mln EUR IOB: Poziom dofinansowania IOB – 100% MŚP: Poziom dofinansowania MŚP – 50% ROK SUMA [EUR] 200820092010201120122013 15 000 000 10 000 000 0050 000 000

3 Warszawa, 26 listopada 2008 Kto może ubiegać się o dofinansowanie Spełnia kryteria zawarte w § 9 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4 Warszawa, 26 listopada 2008 Kto może ubiegać się o dofinansowanie WNIOSKODAWCA 3.3 Instytucja Otoczenia Biznesu (w tym istniejące i nowotworzone sieci inwestorów prywatnych) Mikro, mały lub średni przedsiębiorca

5 Warszawa, 26 listopada 2008 Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – kryteria kwalifikacji posiada osobowość prawną, ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję, posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w: dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym oraz świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

6 Warszawa, 26 listopada 2008 Instytucja Otoczenia Biznesu – kryteria kwalifikacji c.d. dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem, zobowiąże się do: nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, które nie są skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców, wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.

7 Warszawa, 26 listopada 2008 Typy projektów kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców (przygotowanie do poszukiwania inwestorów; pomoc we właściwej prezentacji swojej oferty; szkolenia); działania informacyjne i promocyjne - zwiększanie świadomości na temat usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu); nawiązanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu) z inkubatorami przedsiębiorczości, czy funduszami kapitału podwyższonego ryzyka;

8 Warszawa, 26 listopada 2008 Typy projektów c.d. powstawanie nowych i rozwój istniejących sieci inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu); tworzenie platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji (w tym konferencje, seminaria, warsztaty); tworzenie platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami; szkolenia, seminaria dla prywatnych inwestorów w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców.

9 Warszawa, 26 listopada 2008 Warunki kwalifikowalności wydatków Warszawa, 10.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©9 są niezbędne dla realizacji projektu oraz mają z nim bezpośredni związek zostały faktycznie poniesione są udokumentowane zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie)

10 Warszawa, 26 listopada 2008 Koszty kwalifikowane Warszawa, 10.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©10 Katalog - w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. 1)wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem; 2)zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; 3)podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

11 Warszawa, 26 listopada 2008 Koszty kwalifikowane Warszawa, 10.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©11 4)zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; 5)najem i użytkowanie pomieszczeń; 6)pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu; 7)remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń; 8)tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji;

12 Warszawa, 26 listopada 2008 Koszty kwalifikowane Warszawa, 10.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©12 9)działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej; 10)obsługę księgową, usługi prawnicze, bankowe, analizy i ekspertyzy; 11)udział w konferencjach, seminariach poświęconych tematyce inwestycji kapitałowych; 12)zakup usług w zakresie tworzenia portali i platform internetowych na potrzeby realizacji projektu; 13)raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; 14)organizację szkoleń dla inwestorów prywatnych i przedsiębiorców, konferencji i spotkań z przedsiębiorcami kwalifikującymi się do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym oraz pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu. Koszty szkoleń w projekcie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (pkt 1-13).

13 Warszawa, 26 listopada 2008 złożono 23 wnioski Łączna kwota dofinansowania 83.092.114,40 PLN Największy projekt: ok. 20.700.000 PLN Najmniejszy projekt: ok. 600.000 PLN Średni czas trwania projektów: ok. 3 lata Zasięg: - ogólnokrajowy – 17 wniosków - ponadregionalny – 6 wniosków Statystyka IOB Warszawa( 5) Opole (1) Kraków (6) Bielsko- Biała (3) Nowy- Sącz (1) Szczecin (1) Katowice (1) Wałbrzych (1) Poznań ( 1) Łódź ( 1) Ciechanów ( 1) Bydgoszcz ( 1)

14 Warszawa, 26 listopada 2008 Wniosek o dofinansowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©14 Obecnie 1 wniosek – 2 typy Wnioskodawców Należy wypełnić wszystkie pola. Dla następnych naborów – Generator Wniosków

15 Warszawa, 26 listopada 2008 Dane osoby: dyspozycyjnej posiadającej pełną wiedzę na temat projektu

16 Warszawa, 26 listopada 2008 Z opisu musi wynikać, że Wnioskodawca: zapewnia personel posiadający wiedzę i przynajmniej 2-letnie doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, zapewnia personel posiadający co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w przypadku projektów doradczych lub projektów zakładających świadczenie usług w tym zakresie)

17 Warszawa, 26 listopada 2008 Opis powinien dostarczać informacji o tym czy możliwości infrastrukturalne i potencjał organizacyjny dają realne możliwości na realizację projektu: –pomieszczenia niezbędne do realizacji projektu: powierzchnia biurowa, liczba i powierzchnia pomieszczeń, inne zasoby lokalowe; –podane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu (należy podać ilość i rodzaj środków): zestawy komputerowe, łącze internetowe, konto poczty email (komercyjne / nie komercyjne), linie telefoniczne, kserokopiarki, faksy, inne zasoby techniczne właściwe dla charakteru realizowanych działań; –inne zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu i uzależnione od jego specyfiki. Oceny potencjału finansowanego dokonuje się na podstawie załączonych do wniosku dokumentów finansowych. W przypadku nowotworzonych podmiotów oceniany jest sposób wykorzystania środków projektu na zbudowanie potencjału finansowego i organizacyjnego.

18 Warszawa, 26 listopada 2008 Wskaźniki: - muszą obrazować wszystkie działania i cele projektu, stanowić podstawę do mierzenia całości efektów projektu, - być obiektywnie weryfikowalne, adekwatne dla danego rodzaju projektu, - nie mogą dotyczyć działań niekwalifikowalnych.

19 Warszawa, 26 listopada 2008 Wymagane załączniki 1) Dokumenty finansowe: Kopia bilansu, Kopia rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy. 2) Opis doświadczeń zawodowych uczestników projektu oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie związanej z realizowanym projektem 3) Zaświadczenie o członkostwie w sieci lub sieciach współpracy, jeśli dotyczy. 4) Harmonogram rzeczowo-finansowy 5) Formularz informacji o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy publicznej sporządzany na podstawie § 1 ust. 2 i 3 lub § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413)] 6) Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy) 7) Kopia statutu/umowy spółki Wnioskodawcy - planowane

20 Warszawa, 26 listopada 2008 Proponowane zmiany – OCENA MERYTORYCZNA - IOB Aktualne brzmienieProponowane brzmienieUzasadnienie Wnioskodawca zapewnia personel posiadający wiedzę i przynajmniej 2-letnie doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w sp ó łki sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym Wnioskodawca zapewnia personel posiadający wiedzę i przynajmniej roczne doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nie notowanych na rynku publicznym poprzez nabywanie lub zbywanie akcji lub udział ó w w tych spółkach Zmiana dostosowana do projektu nowelizacji rozporządzenia PARP Dodatkowo propozycja złagodzenia kryterium w związku z trudnościami w spełnianiu tak rygorystycznych kryteriów, proponowane jest ich złagodzenie. Na rynku występuje niewielka liczba podmiot ó w spełniających te kryteria (beneficjenci działania 1.2.3 SPO WKP).

21 Warszawa, 26 listopada 2008 Proponowane zmiany – OCENA MERYTORYCZNA - IOB Aktualne brzmienieProponowane brzmienieUzasadnienie Projekt zawiera program ewaluacji przeprowadzonego szkolenia/działania Program ewaluacji przeprowadzonego szkolenia/działania zawiera informację na jakim etapie i jaki metodami prowadzona będzie ewaluacja projektu Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie kryterium. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu, a w przypadku MSP-3 lat od zakończenia projektu Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu Informacja o 3 latach trwałości w przypadku IOB nie ma zastosowania i jest zbędna.

22 Warszawa, 26 listopada 2008 Proponowane zmiany – OCENA MERYTORYCZNA - IOB Aktualne brzmienieProponowane brzmienieUzasadnienie Harmonogram rzeczowo- finansowy jest przejrzysty, szczegółowy i realny do wykonania Nowe kryteriumDodanie nowego kryterium pozwoli na pozyskanie dodatkowych informacji na temat sporządzanego przez beneficjenta budżetu i jego realizacji w zaplanowanym czasie.

23 Warszawa, 26 listopada 2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©23 zaliczka, płatności pośrednie, płatność końcowa. Forma przekazywania środków

24 Warszawa, 26 listopada 2008 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 realizacja33@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2008 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Beneficjent Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google