Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 3 marca 2009 r. Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL ogólnopolskie projekty otwarte Aleksandra Berg-Koza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 3 marca 2009 r. Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL ogólnopolskie projekty otwarte Aleksandra Berg-Koza."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 3 marca 2009 r. Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL ogólnopolskie projekty otwarte Aleksandra Berg-Koza Daniel Nowak Zespół Instrumentów Szkoleniowych

2 PROCES WYBORU WNIOSKÓW Przygotowanie i złożenie wniosku Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne Protest Przekazanie do KOP lub odrzucenie

3 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku Miejsce składania wniosków – siedziba PARP: - Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał) - Wersja papierowa i elektroniczna - Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna) - Wniosek podpisany i opieczętowany - Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów

4 Konkurs zamknięty: przyjmowanie wniosków do 31 marca 2009 do godz. 16.30 Alokacja na 2009 rok – 509 mln PLN w tym: 204,5 mln PLN na ponadregionalne projekty zamknięte 204,5 mln PLN na ogólnopolskie projekty otwarte 100 mln PLN na projekty studiów podyplomowych PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

5 Procedura oceny formalnej: Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych Istnieje możliwość poprawy błędów formalnych Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów dostępu są odrzucane Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

6 Kryteria formalne: złożenie we właściwej instytucji (PARP) złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zamknięciem – data wpływu) wypełnienie w języku polskim kompletność wniosku PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

7 Kryteria formalne c.d.: załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs działania w projekcie nie mogą być finansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

8 Kryteria dostępu: Kryterium ogólnopolskości Wartość projektu 400 tys. – 15 mln PLN Projekty maksymalnie 24 miesięczne Data rozpoczęcia projektu nie późniejsza niż 30 września 2009 Projekt nie zawiera elementów ponadregionalnych projektów zamkniętych oraz projektów studiów podyplomowych Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca) Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP) Maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, w których Wnioskodawca występuje samodzielnie lub jako lider konsorcjum

9 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna Wynik oceny formalnej W ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosków do oceny merytorycznej - informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia ostatniej oceny formalnej - informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu TAKNIE

10 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP) Ocena w ciągu 45 dni roboczych od dnia poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej Każdy wniosek oceniają dwie osoby Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)

11 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria Merytoryczne Jakościowe Finansowe Beneficjenta

12 Kryteria merytoryczne - jakość projektu: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL) Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych Wartość dodana projektu Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej Rezultaty projektu Racjonalność harmonogramu działań PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

13 Kryteria merytoryczne – Beneficjent wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny) sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji) Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

14 Kryteria horyzontalne Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym zgodność z prawodawstwem krajowym Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej

15 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Kryteria strategiczne: co najmniej 70% uczestników stanowią mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni – 5 pkt, co najmniej 40 % stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia i jednocześnie kobiety stanowią co najmniej 55% uczestników projektu – 10 pkt, grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby, które ukończyły co najwyżej zasadniczą szkołę zawodową – 5 pkt.

16 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów Rekomendowane projekty: punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny spełnione kryteria horyzontalne Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryteriów strategicznych – w sumie max. 20 pkt W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna

17 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Możliwość redukcji wydatków Możliwość zwiększenia wartości projektu max. o 5% Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej Publikacja listy rankingowej

18 PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna Procedura oceny merytorycznej: Ranking tworzony wg: 1)Liczby punktów ogółem otrzymanej w trakcie oceny merytorycznej 2)Taka sama liczba punktów – rekomendowane są projekty z największą liczbą punktów w kategoriach: a)rezultaty; b)uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, c)działania, d)grupa docelowa projektu, e)potencjał wnioskodawcy oraz sposób zarządzania projektem Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa

19 PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje Procedura negocjacji: Oparta na karcie oceny merytorycznej Dotyczy treści merytorycznych i/lub budżetu Inicjatywa (wszczęcie negocjacji) – PARP lub Beneficjent Negocjacje podejmowane w piśmie informującym o wynikach (inicjatywa PARP) lub w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma (inicjatywa Beneficjenta) Przeprowadzenie i sfinalizowanie negocjacji – do 20 dni roboczych Forma – wymiana korespondencji lub spotkanie

20 Procedura negocjacji: Możliwe scenariusze: dalsze zmiany w projekcie, przywrócenie całości lub części zapisów z pierwotnej wersji projektu pozostawienie kształtu projektu bez zmian (w stosunku do wersji rekomendowanej) Wynik negocjacji – protokół ustaleń Jeśli konieczne – Beneficjent dostarcza aktualny wniosek do 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

21 Procedura zawarcia umowy: Niezależnie od ew. prowadzonych negocjacji – nadesłanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez PARP (dokumenty uniwersalne): Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (Projektodawca i partnerzy) Aktualne zaświadczenia z ZUS i US (dot. Projektodawcy i partnerów) Życiorys kierownika projektu PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

22 Procedura zawarcia umowy cd: Ramowy program szkolenia Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP Harmonogram płatności PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

23 Procedura zawarcia umowy: Dokumenty fakultatywne – w zależności od typu Projektodawcy i charakteru projektu: Upoważnienie do zawarcia umowy w imieniu Projektodawcy Oświadczenie o niefinansowaniu zakupu amortyzowanego w projekcie sprzętu ze środków publicznych Zaświadczenia o pomocy de minimis Oświadczenia Projektodawcy/Partnerów o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą de minimis Nie przesłanie dokumentów w terminie lub gdy dokumentacja zawierać będzie braki – możliwość odstąpienia od umowy PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 3 marca 2009 r. Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL ogólnopolskie projekty otwarte Aleksandra Berg-Koza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google