Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN

2 Motto Przez to, jacy jesteśmy, uczymy dzieci o wiele więcej niż przez to, co im mówimy. Dlatego bądźmy tacy, jakimi chcielibyśmy widzieć w przyszłości nasze dzieci. Joseph Chilton Pearce

3 Założenia Rodzina, szkoła często świadomie stara się kształtować osobowość, wpływać na zachowania, poglądy młodego pokolenia. W praktyce okazuje się, że nasze przepisy, zasady, metody nie wystarczają. Zbyt często występują negatywne zjawiska takie jak: łamanie przepisów drogowych, o wychowaniu w trzeźwości, przemoc w rodzinie, zamykanie oczu na przejawy chuligaństwa, sprzedaż alkoholu czy papierosów nieletnim.

4 Założenia Chcąc zminimalizować przejawy ryzykownych zachowań dorastających dziewcząt i chłopców potrzebne jest wspólne działanie dorosłych. Warto przypomnieć i pokazać naszym dzieciom, że jesteśmy za nie odpowiedzialni.

5 Założenia Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 jest wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Projekt “Bezpieczni w domu, szkole, środowisku” ma na celu zintegrowanie działań rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników różnych instytucji, aby było bezpieczniej i żyło się bezpieczniej.

6 Cele: Kształtowanie świadomości w zakresie zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z nieprzestrzegania przepisów prawa Rozwijanie postawy odpowiedzialności dorosłych za bezpieczeństwo dzieci Uświadomienie dorosłym uczestniczącym w procesie wychowawczym i dzieciom istnienia niebezpieczeństw typu (uzależnienia, internet, narkotyki, papierosy, alkohol, przemoc) oraz ich konsekwencji dla rozwoju dzieci (uzależnienia, choroby psychiczne, utrata zdrowia i życia)

7 Cele c.d.: Zintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych różnych instytucji i placówek w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu Wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwiązania problemów rówieśniczych, rozwijanie umiejętności społecznych

8 Beneficjenci Uczniowie Mieszkańcy gminy Gubin Rodzice Nauczyciele

9 Podmioty współuczestniczące w realizacji przedsięwzięcia:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżycach Zespół Szkól w Chlebowie Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach Zespół Szkół w Grabicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie Kuratorzy sądowi, policja, księża

10 Sprawy organizacyjne CZAS REALIZACJI PROGRAMU: R. – R. Przeprowadzenie w klasach IV – VI oraz w gimnazjach lekcji dotyczącej bezpieczeństwa Organizacja wystawy plastycznej na temat: Bezpieczni w domu, w szkole, w środowisku Przygotowanie przez uczniów listu otwartego (apelu) do dorosłych Przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

11 Sprawy organizacyjne c.d.
Spotkania z kuratorem sądowym i policjantem Akcja roznoszenia ulotek Inne działania podejmowane przez poszczególne szkoły w ramach przedsięwzięcia (gazetki, konkursy, apele, spektakle profilaktyczne). Dokumentowanie przebiegu wszystkich zajęć, lekcji, spotkań, działań w formie zdjęć oraz pisemnej Bardzo ważne, aby rodzice uczniów podpisali zgodę na fotografowanie i publikowanie wizerunku ich dzieci

12 Organizacja wystawy plastycznej na temat: Bezpieczni w domu, szkole, środowisku:
Uczniowie z klas I – III wykonują rysunki dotyczące tematyki bezpieczeństwa (technika dowolna), Uczniowie z klas starszych i z gimnazjum przygotowują plakaty (mogą być prace indywidualne lub zespołowe, technika dowolna) propagujące warunki zapewniające bezpieczeństwo w domu, w szkole, w najbliższej okolicy, przestrzegające przed niebezpiecznymi zachowaniami dzieci i dorosłych. Przygotowanie wystawy na terenie szkoły Wybór przez szkoły najlepszych prac po trzy z każdego etapu edukacyjnego (trzy z poziomu klas I-III, trzy z poziomu klas IV –VI, trzy z gimnazjum) oraz przekazanie ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Konieczne jest podanie danych autorów prac oraz nazwę szkoły. Spośród przesłanych prac zostanie wybrana najbardziej ciekawa i przekazana do druku za zgodą autora. TERMIN PRZESYŁANIA PRAC DO R.

13 Przygotowanie przez uczniów listu otwartego (apelu) do dorosłych.
Wskazane jest przeprowadzenie lekcji przygotowującej dla klas IV – VI oraz uczniów z gimnazjum. Wybór najciekawszego, najbardziej interesującego listu należy do uczniów i nauczycieli. List może być pracą indywidualną jak i zbiorową. Jeżeli grono pedagogiczne uzna apel za odpowiedni będzie on odczytany lub wyeksponowany na tablicy ogłoszeń w szkole, w kościele, opublikowany w prasie za zgodą odpowiednich instytucji (zgoda proboszcza, rodziców uczniów).

14 Akcja roznoszenia ulotek
Zorganizowanie grupy uczniów z PCK, samorządów klasowych, chętnych, ale odpowiedzialnych w celu rozniesienia ulotek do miejsc użytku publicznego (urzędy, świetlice środowiskowe, sklepy). Prosimy o zebranie odpowiednich ulotek w szkołach (ulotki z różnych instytucji np,. Telefon zaufania, bezpieczny internet, niebieska linia). W miarę możliwości ulotki będą też dostarczone przez poradnię.

15 Przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Terminy, ilość lekcji, spotkań realizator programu z danej szkoły uzgadnia bezpośrednio z pedagogiem lub psychologiem odpowiedzialnym za realizację zajęć.

16 Propozycje innych działań
Przygotowanie oraz prezentacja spektaklu teatralno – muzycznego w szkołach Wystawa prac plastycznych w GDK Media: radio -odczytanie listu, gazeta - artykuł Przygotowanie prezentacji o projekcie i realizacji przedsięwzięcia Przygotowanie prezentacji na stronę kuratorium oświaty - Dobre praktyki Wypracowanie folderu przez każdą szkołę z działalności w zakresie przedsięwzięcia i promującego daną szkołę.

17 Dokumentowanie Lp. Data Temat Adresat(klasa, rodzice, nauczyciele)
Imię i nazwisko osoby prowadzącej

18 Dziękujemy za obecność i przystąpienie do przedsięwzięcia
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka Jan Paweł II Dziękujemy za obecność i przystąpienie do przedsięwzięcia


Pobierz ppt "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google