Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Będzie zawsze z nami Prezentacje Prezentacje Wypowiedzi zebrała i prezentację wykonała: Jolanta Dolna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Będzie zawsze z nami Prezentacje Prezentacje Wypowiedzi zebrała i prezentację wykonała: Jolanta Dolna."— Zapis prezentacji:

1 Będzie zawsze z nami Prezentacje Prezentacje Wypowiedzi zebrała i prezentację wykonała: Jolanta Dolna

2 Moim zdaniem Karol Wojty ł a by ł dobrym Papie ż em. Odda ł Siebie dla Jezusa, nawet za nas aby ś my si ę nawrócili. Jan Pawe ł II zas ł u ż y ł na ż ycie wieczne w niebie. Mija dopiero I rocznica ś mierci, a my wci ąż ż a ł ujemy. Justyna Zielińska. kl V D Jan Pawe ł II bardzo kocha ł dzieci i nazwany by ł Papie ż em Pielgrzymem. Nalepa Gracja – kl.VI A Papież Karol Wojtyła był dla mnie autorytetem i jest do tej pory. To On kochał wszystkich ludzi i takiej miłości uczył każdego z nas. Nikt nie zrobił tyle co On. Myślę, że Ojciec Święty patrzy na nas z góry i widzi jak wszyscy modlą się za Niego i oddają Mu hołd. Paulina Mlekicka – kl.V C Drogi Janie Pawle II – jeste ś dla mnie jak Ojciec.Janie Pawle bardzo Ciebie kochamy –ja i cała moja rodzina. Dorota Turkiewicz – kl. V C Był dla mnie jak dobry tata. Paulina Lajtner – kl I C Jak Papież zmarł to było nam Go bardzo szkoda. Był dobrym człowiekiem. Kamil Czarnecki – kl. I d

3 Ojciec Święty był wielką osobowością. Kto wie,czy nie jedną z największych w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata,a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski. Tak bezpośredni ! Żartował z nami i płakał. Nie wstydził się swojej ludzkiej słabości. Na tym polegała Jego siła. Papież szczególną miłością darzył dzieci i młodzież Wierze w was mówił i zachęcał by w trudnych chwilach zwracali się do Matki Bożej z prośbą o pomoc. Jan Paweł II był niezmordowanym podróżnikiem. Podczas 104 zagranicznych pielgrzymek odwiedził jedno lub wielokrotnie 132 kraje i 900 miejscowości. Wszędzie dokąd dotarł, czekały na niego miliony kochających serc. Paula Dygas – kl. V D Był bardzo dobry, kochany przez swój naród. Był wspaniałym człowiekiem. Tomasz Staszak – kl. VI A Papież Jan Paweł II nasz Papież.Był i jest dla nas najważniejszym człowiekiem był Ojcem. Jan Paweł II kochał dzieci, kochał ludzi. Bardzo lubił chodzić po górach, tak jak niektórzy z nas. Przebaczył drugiemu człowiekowi pomimo to, że bardzo Go zranił. Był bliski śmierci, ale przeżył dzięki miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Był pogodnym i uśmiechniętym człowiekiem. Choć umarł - na zawsze zostanie w naszych sercach. Agnieszka Spochacz – kl. V B Jan Paweł II był Bardzo miły i kochany. Jacek Adamek – kl. I d

4 Jan Paweł II był człowiekiem niezwykle dobrym.Podró ż ował po całym ś wiecie i dawał siebie innym, spotykaj ą c si ę z chorymi,ubogimi, z młodzie żą i z dzie ć mi. Wszyscy na ś wiecie ze wzruszeniem obserwowali miło ść z jak ą papie ż podchodził do ludzi bez wzgl ę du czy s ą starzy czy młodzi, biali czy czarni, bogaci czy biedni, wierz ą cy czy niewierz ą cy. Tak ukochał ludzi, ż e spó ź niał si ę na uroczyste Mszy Ś wi ę te, tylko dlatego, ż e kto ś nagle poprosił go o rozmow ę. Uczył, ż e na miano ś wi ę tego mo ż e zasłu ż y ć nie tylko znany człowiek, ale i zwykli ludzie, którzy na co dzie ń w niezwykły sposób ś wiadcz ą o swej miło ś ci do Boga. Dał nam drogowskazy jak doj ść do Ojca Niebieskiego. Powiedział: A przecie ż nie cały umieram, to co we mnie nie zniszczalne trwa. Jego nauk ą chc ę si ę kierowa ć przez całe moje ż ycie. Był, jest i b ę dzie dla mnie najwi ę kszym ideałem!!! Natalia Binder – kl. V D Jan Paweł II uwielbiał sport. To jedyny Papież, który nie zrezygnował ze swych sportowych pasji. Ojciec Święty kochał i otaczał miłością wszystkie dzieci. Patrycja Koprowska – kl. VI A

5 Papież Jan Paweł II był bardzo pogodnym człowiekiem, był człowiekiem dobrego serca. Umiał przebaczyć drugiemu człowiekowi, nawet wtedy gdy był przez niego bardzo zraniony. Jan Paweł II bardzo kochał dzieci i swoje rodzinne strony. Kinga Dutkiewicz – kl. V B Według mnie Papież był najlepszym człowiekiem na świecie. Maria Kujawska – kl. V C Jan Paweł II był wierny Panu Bogu i swoim życiem świadczył o Nim. Aleksandra Wróbel – kl. V D Był bardzo dobrym człowiekiem dla Polski i świata. Michał Suchoń – kl. I D Był dla innych jak przyjaciel. Marcin Świeczkowski – kl. I C Jan Paweł II był dla nas dobrym człowiekiem.Całym swoim życiem głosił ludziom Ewangelię. Lucyna Gawluk – kl. VI A Dla mnie i dla polaków był dobrym i uczciwym człowiekiem. Przyjeżdżał do kraju, żeby nas odwiedzać. Mateusz Lasia – kl. VI A

6 Karol Wojtyła był to człowiek, który kochał i potrafił wybaczać ludziom. Kochał dzieci, był zawsze uśmiechnięty. Marta Świeczkowska – kl. V B Jan Paweł II był dobrym człowiekiem. Miał dobre serce dla wszystkich. Uwielbiał spacery po górach i spływy kajakowe. Jakub Kotkowiak – kl. V D Jan Paweł II bardzo mocno kochał dzieci i był dla nich miły. Michał Orman.- kl. I C Był przewodnikiem całego świata. Maja Jaźwińska – kl. I C Kochał wszystkich biednych ludzi.. Jakub Herma – kl. IC Jan Paweł II był dla mnie wielkim Polakiem, serdecznym dla wszystkich ludzi na ziemi bez względu na pochodzenie. Bardzo mi smutno, że Go już nie ma na tym świecie. Papież miał takie cechy charakteru, które trudno znaleźć w każdym z nas. Karol Wojtyła był uczciwy i wybaczył osobie, która zrobiła mu krzywdę Bardzo się cieszę, że Kościół miał takiego wspaniałego Papieża, który pochodził z naszego kraju. Patrycja Bodak – kl.V D

7 Jan Paweł II był Wielkim człowiekiem, umiał wszystkim przebaczać,miał dobre serce. Wszyscy Go kochali. Gdy przyjeżdżał do Polski wszyscy Go dobrze i godnie przyjmowali. Po śmierci Jana Pawła II wszyscy mieli miękkie serca. W sercach naszych zostanie na zawsze. Wszyscy Go kochaliśmy kiedy żył i po śmierci też będziemy Go kochać. Adrian Snieżko – kl. V B Karol Wojtyła, Jan Paweł II był dla wszystkich ludzi wielkim człowiekiem. Był dla mnie jak Ojciec i zawsze nim będzie. Kochał wszystkich jednakowo, tych biednych i bogatych, dobrych i złych, wierzących i niewierzących. Był zawsze radosny, uśmiechnięty, żartował na pielgrzymkach, pocieszał ludzi, wybaczał wszystkim, którzy coś złego zrobili. Za to wszystko Go kocham i będę kochała. Małgorzata Dolna – kl. V D Bardzo kochał dzieci, był miły. Pocieszał innych, był dla mnie jak Ojciec. Daniel Batkowski – kl. I C

8 Jan Paweł II BYŁ NAJWAŻNIEJSZYM CZŁOWIEKIEM NA ŚWIECIE. Karolina Marciniak – kl. I d Jan Paweł II był dla całego świata Ojcem gorliwym i uczciwym. Damian Bartmański – kl. I D Papież był przez nas kochany. Radek Kużniak – kl. I D Papież innych ludzi kochał i ludzie Go kochali. Mateusz Blacha – kl. I C Jan Paweł II był miłym i skromnym człowiekiem, kochałem Papieża jak brata. Dominik Adamski – kl. I C Był bardzo miłym dla wszystkich i wszyscy Go kochali. Maciej Gadomski – kl. I C

9 UCZNIOWIE KLASY I D Jan Paweł II był naszym drugim Ojcem i kochał cały świat. Oliwia Skobalska Papież kochał wszystkich jak Ojciec kocha swoje dzieci. Fabian Piątkiewicz Jan Paweł był godzien swojego miejsca. Przemek Bejko Papież bardzo lubił dzieci. Natalia Kozieł Był dla całego świata jak Ojciec, był sprawiedliwy. Jak umarł było wszystkim smutno. Emilian Janusz Jan Paweł II BYŁ DOBRYM I GORLIWYM CZŁOWIEKIEM. Boś Kamil

10 Uczniowie klasy IV A Jan Pawe ł II kocha ł dzieci i starszych. By ł bardzo dobrym cz ł owiekiem dla wszystkich. Zostanie w naszych sercach na zawsze. Kinga Świszcz. Jan Paweł II był skromnym człowiekiem. Kochał nas, był też naszym przyjacielem. Pięknym Jego zwyczajem był gest całowania ziemi – kraju do którego pielgrzymował. Był pierwszym Papieżem Polakiem. Hubert Szczepaniak. Jan Paweł II był kochanym, dobrym człowiekiem. Przebaczał innym ludziom. Był bardzo skromny. Marek Lewandowski. Jan Pawe ł II by ł bardzo szcz ęś liwym i weso ł ym cz ł owiekiem. Kocha ł wszystkich ludzi na ca ł ym ś wiecie. Wybacza ł ich b łę dy. Nikola Kowbasowska. Papie ż by ł wyj ą tkowa osob ą. Je ź dzi ł na pielgrzymki, odwiedza ł osoby chore. Po Jego odej ś ciu zrozumia ł am ile dla mnie znaczy ł. On zostanie w mym sercu na Zawsze. Natalia Matraj.

11 Jan Paweł II był dobrym człowiekiem. Wszyscy Go kochali. Odwiedził wiele zakątków świata, głosił Ewangelię. Był dla nas przyjacielem, którego można było rozumieć i kochać. Patrycja Banaś. Jan Paweł II był Polakiem, miłym, dobrym i sympatycznym Papieżem. Można było Go uznać za swojego przyjaciela. Karol Wojtyła zostanie w sercach wszystkich ludzi. Magda Orzechowska. Papie ż by ł dobrym i weso ł ym cz ł owiekiem. By ł Papie ż em – poet ą, napisa ł du ż o wierszy. Kocha ł wszystkie dzieci. Maciej Sokołowski. Ca ł a Polska kocha ł a i kocha Karola Wojty łę. Po Jego ś mierci ca ł y czas jest w naszych sercach. Anita Kryk.

12 Jan Paweł II był naszym rodakiem. Kochał wszystkie dzieci. Ewa Brzózka. Jan Pawe ł II kocha ł dzieci i m ł odzie ż ca ł ego ś wiata. Kocha ł wszystkich ludzi bez wzgl ę du na wyznanie. Zostanie na zawsze w naszych sercach. Natalia Gończowska. Jan Pawe ł II by ł dobrym cz ł owiekiem, pokazywa ł innym Boga. Za ż ycia i po ś mierci za Jego przyczyn ą ludzie odzyskuj ą zdrowie. Ka ż dy Go uwielbia i modli si ę za Niego i do Niego. Elżbieta Zagórska. Jan Paweł II był pierwszym Polakiem, który został Papieżem. Uczynił wiele dobrego dla ludzi i świata. Michał Chmielewicz – kl. VI a

13 Nasz Papież był podróżnikiem, zwiedził prawie wszystkie kraje świata, kochał wszystkich ludzi, nawet tych, którzy targnęli się na Jego życie. Uczył dzieci i młodzież miłości. Jak przyjeżdżał do Polski to za każdym razem całował naszą Ziemię, tak się cieszył, że może odwiedzać swój kraj i dom. W 2003 r. byłem w Rzymie w Watykanie i widziałem Papieża jak pozdrawiał ludzi i jechał swoim samochodem. Papież był bardzo blisko mnie prawie na wyciągnięcie ręki. Było to wspaniałe uczucie być tak blisko Naszego Ojca. Krystian Wilinberg – kl. I c

14 Postawą poruszał świat Uśmiechem radował tłumy W milczeniu każdy Go rozumiał Gotowy na wszystko w życiu Twardy jak skała Swą wędrówką łamał bariery Swą obecnością zmienił narody Człowiek - a jak wiele zrobił Miłością obdarzał każdego Wybaczał najgorsze czyny Chronił swe owieczki Jak JEZUS CHRYSTUS Teraz gotowy by odejść


Pobierz ppt "Będzie zawsze z nami Prezentacje Prezentacje Wypowiedzi zebrała i prezentację wykonała: Jolanta Dolna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google