Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O częstych błędach składniowych i o szyku wyrazów w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów Alicja Witorska Rządowe Centrum Legislacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O częstych błędach składniowych i o szyku wyrazów w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów Alicja Witorska Rządowe Centrum Legislacji."— Zapis prezentacji:

1 O częstych błędach składniowych i o szyku wyrazów w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów Alicja Witorska Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 „Mowa jest obrazem, czyli znakiem myśli. W mowie tedy są dwie istotne części, które gramatyk uważać powinien: pierwsza słowa jak znaki, druga jako myśli znaczone przez słowa”. [Onufry Kopczyński, Układ Grammatyki dla szkół narodowych z dzieła już skończonego wyciągniony 1785, 10] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 „Mowa jest powszechnym u ludzi znakiem myśli”. [Onufry Kopczyński 1785, 11] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 „Składnia w myśli jest źrzódłem i zasadą Składni w mowie”. [Onufry Kopczyński 1778, 43] „Mowa jest obrazem myśli wedle krajowego zwyczaju”. [Onufry Kopczyński 1785, 11] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Autor pierwszej polskiej gramatyki podkreślał związek między myśleniem i jego wyrażaniem za pomocą słów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Aby składać zdania, dobrze jest znać zasady. Warto także zadać sobie pytanie, komu i co chcemy powiedzieć oraz jakich użyjemy środków językowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 ZADANIE Proszę ułożyć zdanie ze słów: płynąć, trzy, Gdańsk, marynarz, wesoły. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Słowa w zdaniu dopasowują się do siebie pod różnymi względami. Na przykład podmiot i orzeczenie zgadzają się pod względem przypadka i liczby. *Zaproszenie do osób, o których mowa w ust. 6, *przekazywane są (poprawnie: zaproszenie jest przekazywane lub zaproszenia są przekazywane) w formie pisemnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Dopełnienia dopasowują się do orzeczenia pod względem przypadka i liczby. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rząd czasownika zachowują także rzeczowniki odsłowne i imiesłowy przymiotnikowe, na które możemy przekształcić czasowniki. *Ewidencjonowanie i zarządzanie *korespondencją ministra (poprawnie: ewidencjonowanie korespondencji i zarządzanie korespondencją) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zespół do spraw *Zwalczania i Zapobiegania *Handlowi Ludźmi (poprawnie: Zwalczania Handlu Ludźmi i Zapobiegania Handlowi Ludźmi) Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w zakresie spraw związanych z *kierowaniem i działalnością *instytutu (poprawnie: z kierowaniem instytutem i działalnością instytutu) jest Kolegium Dyrekcyjne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zalecana kolejność słów w zdaniu pojedynczym jest następująca: (przydawka) ‒ (podmiot) ‒ (przydawka) orzeczenie ‒ (dopełnienie). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Słowa możemy przestawiać, ale nie swobodnie. Ich kolejność wpłynie na styl zdania lub zrozumienie jego treści. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Jeżeli na początku zdania będzie podmiot, łatwiej zrozumiemy sens zdania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Jeżeli orzeczenie umieścimy na początku zdania, wypowiedź będzie miała charakter podniosły, taki jak np. w Biblii. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Przydawki i dopełnienia występują w zdaniu w określonej kolejności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Przydawki przymiotne znajdujące się przed podmiotem są nazywane przydawkami jakościowymi, a po nim ‒ przydawkami gatunkującymi. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Większość przydawek jakościowych możemy stopniować, np. dobre, lepsze prawo. Mają one także antonimy, np. złe, gorsze prawo. Przydawki gatunkujące nie stopniują się i nie mają antonimów, np. prawo cywilne, prawo *cywilniejsze, *bardziej cywilne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Przydawka może być także wyrażona pojedynczym imiesłowem lub wyrażeniem imiesłowowym złożonym z kilku wyrazów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Pojedynczy imiesłów umieszczamy przed rzeczownikiem, który on określa, np. wyznaczony członek komisji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wyrażenie imiesłowowe umieszczamy po rzeczowniku, podobnie wielowyrazowe przydawki złożone z rzeczowników i przyimków. Sprawozdanie finansowe instytutu, *po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym weryfikacji (poprawnie: po weryfikacji przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym) i analizie, podlega zatwierdzeniu przez Ministra. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Od podanych powyżej reguł są odstępstwa podyktowane zwyczajem, np. Polskie Radio, ale Telewizja Polska. W niektórych przypadkach przydawki przymiotne zmieniają swój charakter w zależności od tego, jaką zajmują pozycję przy rzeczowniku, np. jednolity tekst ustawy i tekst jednolity ustawy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Najważniejsze miejsca w zdaniu są na jego początku i końcu. Dlatego w tym miejscu możemy umieścić te części zdania, które chcemy zaakcentować. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Dopełnienia towarzyszą orzeczeniu. Mają określoną kolejność: dopełnienie w celowniku, w dopełniaczu i bierniku (bliższe), w narzędniku i miejscowniku. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzegam występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie *z określonych stanowisk (poprawnie: powołanie na określone stanowiska lub odwołanie z określonych stanowisk). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 W zdaniu mogą wystąpić okoliczniki, które zajmują miejsce przy orzeczeniu. Można je przesuwać, w zależności od powiązań semantycznych. Najlepiej umieszczać je na końcu lub na początku zdania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Zaproszenia na posiedzenia Komitetu, wraz z *ustalonym przez Przewodniczącego Komitetu porządkiem posiedzenia (poprawnie: porządkiem posiedzenia ustalonym przez Przewodniczącego Komitetu) oraz niezbędnymi dokumentami, są przekazywane członkom Komitetu, w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Jeśli zdaniu nadamy zbyt swobodny szyk, możemy zniekształcić jego sens. Powstają wówczas dwuznaczności lub błędy składniowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Rozliczenie kosztów zatwierdza pod względem merytorycznym kierujący *właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną (poprawnie: komórką organizacyjną właściwą do spraw transportu drogowego) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 W analizowanych aktach prawnych największe kłopoty sprawia dopasowanie dopełnień w odpowiednim przypadku do wymagań czasownika, z którym one się łączą gramatycznie i semantycznie. Jeśli tego nie sprawdzimy, powstaną błędy składniowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – *wynikająca z przepisów lub inicjatywy jednostki decyzja o zmianie dotychczas przyjętych zasad na inne rozwiązania *dopuszczone ustawą (poprawnie: decyzja o zmianie dotychczas przyjętych zasad na inne rozwiązania dopuszczone w ustawie, wynikająca z przepisów lub inicjatywy jednostki). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Błędy powstają w długich zdaniach, gdy zostaje rozbite bezpośrednie sąsiedztwo członów od siebie zależnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Udostępnienie informacji o podatkach i opłatach na żądanie innego organu, *instytucji lub żądanie takich informacji od innego organu, *instytucji, w tym m.in. tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji powstającej w wyniku podejmowania czynności procesowych zmierzających do załatwienia sprawy, *np. *protokoły, *adnotacje, *zawiadomienia, *notatki służbowe, *pisma w ramach współpracy z innymi organami, instytucjami, *pełnomocnictwa szczególne itp. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Poprawnie: Udostępnienie informacji o podatkach i opłatach na żądanie innego organu, innej instytucji lub żądanie takich informacji od innego organu, innej instytucji, w tym m.in. tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji powstającej w wyniku podejmowania czynności procesowych zmierzających do załatwienia sprawy, np. protokołów, adnotacji, zawiadomień, notatek służbowych, pism w ramach współpracy z innymi organami, innymi instytucjami, pełnomocnictw szczególnych itp. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Czasami dochodzi do zbyt dużych skrótów myślowych. *Do kompetencji Ministra zastrzegam powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Pojawiają się także efekty humorystyczne. Pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i *personelu z indywidualnymi szafkami. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "O częstych błędach składniowych i o szyku wyrazów w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów Alicja Witorska Rządowe Centrum Legislacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google