Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT O STANIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT O STANIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT O STANIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego jest najobszerniejszym, analitycznym rozdziałem Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020. Zawiera szereg danych statystycznych i informacji społecznych, gospodarczych, które w szeroki sposób obrazują obecną sytuację powiatu wejherowskiego.

3 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego – rozdziały: I. Ogólna charakterystyka powiatu II. Infrastruktura społeczna III. Infrastruktura techniczna IV. Gospodarka V. Rolnictwo VI. Środowisko VII. Turystyka VII. Sytuacja finansowa powiatu

4 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego I. Ogólna charakterystyka powiatu 1.1 Położenie, klimat, ukształtowanie terenu, powiązanie z otoczeniem

5 1.1 Położenie, klimat, ukształtowanie terenu, powiązanie z otoczeniem – użytkowanie gruntów

6 1.2 Sytuacja demograficzna Miasto/GminaLiczba ludności ogółemLiczba kobiet Reda 20 18110 230 Rumia 45 67923 472 Wejherowo 47 18824 575 G. Choczewo 5 5952 725 G. Gniewino 7 0763 332 G. Linia 5 8932 949 G. Luzino 13 8856 889 G. Łęczyce 11 5595 781 G. Szemud 14 3437 017 G. Wejherowo 20 95010 410 Powiat razem 192 34997 380

7 1.2 Sytuacja demograficzna Gęstość zaludnienia

8 1.2 Sytuacja demograficzna Struktura wieku ludności Powiat Wejherowski charakteryzuje korzystniejsza w porównaniu z województwem struktura wieku ludności (2009 r., wg danych GUS): -wyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym – 23,5% (województwo 20,3%), -wyższy udział najmłodszych grup wiekowych (0-19 lat) – 26,7% (województwo 23,2%), liczebność grupy wiekowej 65 lat i więcej wynosi 9,7% (województwo 12,2%), -zbliżony udział grup w wieku zdolności do pracy – 64,5% (województwo 64,6%).

9 1.2 Sytuacja demograficzna Przyrost naturalny

10 Przyczyny zgonów GUS, 2008 r. Analiza zgonów – główne przyczyny

11 1.2 Sytuacja demograficzna Powiat Wejherowski obok Gdyni i Gdańska znajduje się w czołówce powiatów o najwyższej zachorowalności na nowotwory w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego z 2009 r.). Analiza zgonów – główne przyczyny

12 1.2 Sytuacja demograficzna Zgodnie z prognozą demograficzną dla województwa pomorskiego przedstawioną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego z 2009 r. powiat wejherowski nadal pozostaje wśród powiatów, w których należy oczekiwać największego przyrostu liczby mieszkańców (o 16,5 % w roku 2030 w stosunku do roku 2005). Prognoza ludności

13 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego I. Ogólna charakterystyka powiatu 1.3 Powiat Wejherowski na tle innych powiatów Województwa Pomorskiego -1. miejsce pod względem przyrostu naturalnego (2009 r.); -3. miejsce pod względem liczby ludności – 1. miejsce pod względem liczby ludności przy wyłączeniu z porównania Gdańska i Gdyni (2009 r.); -1. miejsce pod względem salda migracji i jako jeden z sześciu powiatów o dodatnim saldzie migracji (2009 r.);

14 1.3 Powiat Wejherowski na tle innych powiatów Województwa Pomorskiego - jeden z czterech powiatów o najniższym wskaźniku obciążenia demograficznego liczonego liczbą ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (w 2009 r.); - jeden z dwóch powiatów o najniższych dochodach w przeliczeniu na mieszkańca (2009 r.); - 5. miejsce (m.in. po powiecie gdańskim i kartuskim) pod względem najniższej stopy bezrobocia rejestrowanego wśród powiatów ziemskich, natomiast 9. miejsce przy uwzględnieniu Gdyni, Gdańska, Słupska i Sopotu (2009 r.);

15 1.3 Powiat Wejherowski na tle innych powiatów Województwa Pomorskiego -jeden z trzech powiatów (po kartuskim i gdańskim) o najniższym wskaźniku liczby zgonów na 1000 ludności (ok. 7,3 w 2009 r., średnia wojewódzka: 8,8); -3. miejsce pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, ale 10 miejsce pod względem wysokości wskaźnika - podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności(2009 r.); - 6. miejsce pod względem powierzchni;

16 1.3 Powiat Wejherowski na tle innych powiatów Województwa Pomorskiego - 6. miejsce pod względem powierzchni zajmowanej przez lasy; - 9. miejsce pod względem wysokości średniego wynagrodzenia brutto (2009 r); - 14. miejsce pod względem liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, zaś 11 miejsce pod względem powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na 1 osobę (2008 r.).

17 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w 2008 r.

18 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2008 r. (stan w dniu 31.XII)

19 Dochody budżetów powiatów i miasta na prawach powiatu na 1 mieszkańca w zł w 2008 r.

20 Wydatki budżetów powiatów i miasta na prawach powiatu na administrację publiczną w zł w przeliczeniu na mieszkańca (2008 r.)

21 Pracujący w rolnictwie w % pracujących ogółem w 2008 r. (stan w dniu 31.XII)

22 Pracujący w przemyśle w % pracujących ogółem w 2008 r. (stan w dniu 31.XII)

23 Pracujący w usługach (rynkowych i nierynkowych) w % pracujących ogółem w 2008 r. (stan w dniu 31.XII)

24 Bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w % ogółem liczby bezrobotnych w 2008 r.(stan w dniu 31.XII)

25 Wszelkie zestawienia, mapy i wykresy prezentowane powyżej zostały opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego –Bank Danych Regionalnych I. Ogólna charakterystyka powiatu

26 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.1 Sytuacja na rynku pracy Jak wynika z mapy bezrobocia Powiat Wejherowski należy do powiatów o średniej stopie bezrobocia przy porównaniu powiatów Województwa Pomorskiego. Stopa bezrobocia w Powiecie Wejherowskim jest zbliżona do tego wskaźnika w Powiatach: Kartuskim i Puckim i jest niższa niż w powiatach pozametropolitalnych.

27 2.1 Sytuacja na rynku pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego w Województwie Pomorskim wg stanu na koniec marca 2010 r.

28 Udział bezrobotnych mieszkańców poszczególnych powiatów w ogólnej liczbie mieszkańców w Województwie Pomorskim wg stanu na koniec marca 2010 r.

29 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat – 2004 do 03.2010

30 2.1 Sytuacja na rynku pracy Najtrudniejszymi problemami rynku pracy powiatu, wynikającymi głównie ze strukturalnego charakteru bezrobocia są: duże zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia sięgające prawie 10%, wysoki odsetek kobiet w ogółem bezrobotnych (ponad 61% na dzień 31.06.2009 r.), wysokie bezrobocie młodzieży (25%), niski poziom wykształcenia znacznej liczby bezrobotnych, duży udział mieszkańców wsi (jawne i ukryte bezrobocie na wsi).

31 Wszelkie zestawienia, mapy i wykresy prezentowane powyżej zostały opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego –Banku Danych Regionalnych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2.1. Sytuacja na rynku pracy

32 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.2 Ochrona zdrowia – struktura podrozdziału - Zadania Powiatu - Służba zdrowia - Jednostki POZ - Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność placówek służby zdrowia

33 Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalność placówek służby zdrowia Na terenie powiatu funkcjonuje 78 zakładów opieki zdrowotnej, w 2009 roku powstało 5 nowych placówek. W 10% placówek PSSE WEJHEROWO stwierdził brak funkcjonalności lub zły stan techniczny części pomieszczeń. Brak funkcjonalności pomieszczeń stwierdzono m.in. w ZOZ-ach: w Strzepczu, Strzebielinie i Łebnie.

34 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.3 Kultura– zawartość podrozdziału - Powiatowy Kalendarz Imprez - Obiekty w Rejestrze Zabytków -Instytucje kultury, biblioteki, kościoły -Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie

35 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.4 Oświata – zawartość podrozdziału - Zadania Powiatu - Finansowanie -Liczebność uczniów -Placówki oświatowe, kierunki kształcenia

36 2.4 Oświata - Liczba miejsc w placówkach oświatowych -prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie w latach 2003-2009 rok szkolnyLiczba uczniów, słuchaczy i wychowanków 2003/20046.969 2004/20057.103 2005/20067.013 2006/20076.927 2007/20086.742 2008/20096.683

37 2.4 Oświata - Liczba miejsc w placówkach oświatowych -prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie w latach 2003-2009 rok szkolnyLiczba uczniów, słuchaczy i wychowanków 2003/20046.969 2004/20057.103 2005/20067.013 2006/20076.927 2007/20086.742 2008/20096.683

38 2.4 Oświata - Liczba wychowanków i uczniów w poszczególnych typach placówek i szkół Szkoły podstawowe 171 Gimnazja127 Zasadnicze szkoły zawodowe1.181 Licea profilowane134 Technika1.567 Licea Ogólnokształcące2.171 Licea Uzupełniające158 Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych148 Technika Uzupełniające287 Szkoły Policealne101 Szkoła specjalna przysposab. do pracy31

39 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.5 Kultura fizyczna – zawartość podrozdziału - Wydatki budżetu Powiatu Wejherowskiego na kulturę fizyczną - Inwestycje związane ze sportem i rekreacją -Imprezy z działu Kultura fizyczna i sport w Kalendarzu Imprez -Działalność stowarzyszeń kultury fizycznej -Baza sportowo-rekreacyjna

40 II. Infrastruktura społeczna 2.5 Kultura fizyczna W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego z 2009 r. wśród obiektów sportowych o znaczeniu ponadlokalnym wymieniono kilka obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu wejherowskiego: stadiony piłkarskie w Gniewinie, Rumi i Wejherowie, hale widowiskowo-sportowe w Rumi i Wejherowie, baseny w Gniewinie i Wejherowie, pole golfowe w Pętkowicach.

41 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.5 Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo na szczeblu powiatowym w różnym zakresie zapewniają: -Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – ratownictwo, -Komendant Powiatowy Policji – ład i porządek, -Powiatowy Inspektor Sanitarny – bezpieczeństwo sanitarne, -Powiatowy Inspektor Weterynarii – bezpieczeństwo sanitarno - weterynaryjne, -Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – bezpieczeństwo budowlane.

42 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie Wnioski wynikające z analizy zdarzeń za lata 2007 – 2009r. -Tendencje: - pod względem ilości zaistniałych zdarzeń na przestrzeni ostatnich lat powiat wejherowski plasuje się w czołówce wśród wszystkich 20 powiatów województwa pomorskiego - W ostatnich latach ilość interwencji związana z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń jest większa od liczby pożarów - stale notuje się zwiększoną ilość interwencji związaną z działaniem sił przyrody, a zagrożenia te stanowią znaczną część prowadzonych działań ratowniczych - nadal znaczącą ilość zdarzeń stanowią wypadki i kolizje drogowe, szczególnie na drodze krajowej nr 6 i drogach wojewódzkich oraz powiatowych

43 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie Wnioski wynikające z analizy zdarzeń za lata 2007 – 2009r. -Potrzeby: - w dalszym ciągu prowadzić działania zmierzające do wymiany samochodów pożarniczych w. Komendzie, - należy dążyć do pozyskania brakującego sprzętu specjalistycznego na wyposażenie jednostek ratowniczo – gaśniczych - kontynuacja szkoleń pożarniczych funkcjonariuszy w celu uzyskania niezbędnych kwalifikacji specjalistycznych - zmierzać do poprawy stanu technicznego obiektów Komendy, - należy położyć nacisk przy współpracy z organami samorządowymi na działania zmierzające do podniesienia poziomu funkcjonowania jednostek OSP

44 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie Ilość zdarzeń i pożarów na terenie powiatu

45 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Na przestrzeni 2009 roku wejherowscy policjanci wszczęli łącznie 4164 postępowań przygotowawczych, natomiast w latach poprzedzających 3956 i 3757. Ogółem w 2009 roku stwierdzono 4296 czynów, o 38 czynów mniej aniżeli w roku poprzedzającym i o 2001 czynów mniej niż w roku 2007.

46 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Na przestrzeni 2009 roku wejherowscy policjanci wszczęli łącznie 4164 postępowań przygotowawczych, natomiast w latach poprzedzających 3956 i 3757. Ogółem w 2009 roku stwierdzono 4296 czynów, o 38 czynów mniej aniżeli w roku poprzedzającym i o 2001 czynów mniej niż w roku 2007.

47 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Stan bezpieczeństwa na drogach w 2009 w stosunku do roku poprzedniego: -Spadek liczby zdarzeń drogowych z 1173 w 2008 roku do 1164 w 2009r., (o 9 – 0,8%) -Spadek liczby wypadków drogowych z 175 w 2008 roku do 167 w 2009r., (o 8 – 4,6%), -Spadek liczby kolizji z 998 w 2008 roku do 997 w 2009r., (o 1 – 0,01%), -Spadek liczby osób rannych z 248 w 2008 roku do 208 w 2008r., (o 40 – 16,2%), -Wzrost liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 16 w 2008 roku do 26 w 2009r., (o 10 – 38%).

48 2.5 Bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Przyczyny wypadków: -nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu - 303; -niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 250; -nadmierna prędkość - 198; -nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 52; -nieprawidłowe wyprzedzanie - 42; -nieprawidłowe cofanie - 41; -nieprawidłowe skręcanie- 32.

49 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.7 Pomoc społeczna zawartość podrozdziału - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Domy Pomocy Społecznej -Środowiskowy Dom Samopomocy Ognisko Kaszubskie -Działalność Centrum Interwencji Kryzysowej -Działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego -Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -Działalność rehabilitacji społecznej

50 2.6 Pomoc społeczna-Orzeczenia o niepełnosprawności Osoby powyżej 16 r.ż.

51 2.6 Pomoc społeczna-Orzeczenia o niepełnosprawności Osoby poniżej 16 r.ż.

52 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego II. Infrastruktura społeczna 2.8 Organizacje pozarządowe- zawartość podrozdziału -Zadania Powiatu -Struktura i liczebność stowarzyszeń w powiecie wejherowskim -Dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu pożytku publicznego

53 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego III. Infrastruktura techniczna 3.1 Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo -Zasoby mieszkaniowe i warunki mieszkaniowe w Powiecie Wejherowskim -Mieszkania i budynki oddane do użytkowania na przestrzeni lat -Dostępność do sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej -Telekomunikacja

54 3.1 Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo

55

56 Budynki oddane do użytkowania w 2008 r.

57 3.1 Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo Korzystający z instalacji w % ogółu ludności

58 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego III. Infrastruktura techniczna 3.2 Transport i komunikacja – zawartość podrozdziału -Transport drogowy -Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku - Miejska Komunikacja Samochodowa - Transport kolejowy

59 3.2 Transport i komunikacja Remonty dróg powiatowych w latach 2005 -2009 DrogiWyszczególnienie 20052006200720082009 POWIATOWE POZAMIEJSKIE Sumaryczna długość dróg powiatowych zamiejskich [km] 480,377428,514423,276404,523383,631 w tym wyremontowanych [km] 16,129,316,116,627,3 % długości dróg wyremontowanych w sumarycznej długości 3,46,83,84,17,1 POWIATOWE W MIASTACH Sumaryczna długość dróg powiatowych w miastach [km] 65,1258,61 48,8147,33 w tym wyremontowanych [km] 1,755,83,61,62,1 % długości dróg wyremontowanych w sumarycznej długości 2,79,96,13,34,4

60 3.2 Transport i komunikacja

61 Struktura nakładów na roboty na drogach powiatowych w latach 2007-2009 wg gmin (%)

62 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego III. Infrastruktura techniczna 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa i gazownictwo -Gospodarka wodna: ujęcia wód, sieć wodociągowa, pobór i zużycie wody, stan sanitarno – epidemiologiczny wodociągów i jakość wody pitnej -Sieć kanalizacyjna, długość sieci, oczyszczalnie ścieków -- Sieć gazowa, długość podłączenia, odbiorcy

63 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa i gazownictwo Ocena zaopatrzenia w wodę ludności w poszczególnych gminach powiatu wejherowskiego-2009 r. PSSE

64 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa i gazownictwo Zużycie wody w przeliczeniu na jedną osobę korzystającą z sieci wodociągowej w 2008 r.

65 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa i gazownictwo Stopień skanalizowania gmin i miast z terenu Powiatu Wejherowskiego-2009 r.

66 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa i gazownictwo Sieć gazowa w Powiecie Wejherowskim wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Jednostka terytorialna długość czynnej sieci ogółem długość czynnej sieci przesyłowej długość czynnej sieci rozdzielczej [m] Powiat wejherowski 453 14973 039380 110 Reda 61 4770 Rumia 135 8960 Wejherowo 79 9101 00078 910 G. Choczewo000 G. Gniewino 29 7342 27927 455 G. Linia000 G. Luzino 67 44221 58845 854 G. Łęczyce 19 070 0 G. Szemud 6 729 0 G. Wejherowo 52 89122 37330 518

67 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa i gazownictwo Odbiorcy -gospodarstwa domowe, ludność korzystająca oraz zużycie gazu w Powiecie Wejherowskim w latach 2005-2008

68 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego III. Infrastruktura techniczna 3.4 Ciepłownictwo -Główne sposoby ogrzewania -Przedsiębiorstwa ciepłownicze

69 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego III. Infrastruktura techniczna 3.5 Energetyka -Długość linii energetycznych -Główne Punkty Zasilania -Plany rozbudowy -Zużycie energii elektrycznej -Elektrownie alternatywne

70 3.5 Energetyka Zużycie i odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych powiatu wejherowskiego w latach 2000-2008 [MWh]

71 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego IV. Gospodarka -Główne gałęzie przemysłu -Forma prowadzenia i struktura własności działalności gospodarczej -Przedmiot prowadzonej działalności -Struktura zatrudnienia -Wskaźnik przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych -Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców -Inwestycje przedsiębiorstw -Instytucje otoczenia rynku

72 IV. Gospodarka Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Podregionie gdańskim, 2008 r.

73 IV. Gospodarka Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2008r.-GUS

74 IV. Gospodarka Liczba pracujących w powiecie wejherowskim w poszczególnych sektorach gospodarki w latach 2003-2008-GUS

75 Średnie wynagrodzenie brutto w latach 2003-2008,GUS

76 Wskaźnik przedsiębiorczości w latach 2002-2009,GUS

77 Wykaz stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od gruntów * zł od budynków ** zł Stawka ustawowa / maksymalna/ na 2010 rok 0,7720,51 Rumia 0,6717,64 Reda 0,6818,76 Wejherowo 0,7720,51 Gmina Gniewino 0,7419,20 Gdynia 0,7720,51 Sopot 0,7720,51 Gdańsk 0,7720,51 Gmina Wejherowo 0,7317,85 Gmina Luzino 0,7518,47 Gmina Szemud 0,6818,68 Gmina Linia 0,74 do – 19,32 powyżej – 16,38 Gmina Łęczyce 0,7217 Gmina Choczewo 0,7719,50

78 Inwestycje przedsiębiorstw w przeliczeniu na mieszkańca w Podregionie gdańskim w latach 2002-2008-GUS

79 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego V. Rolnictwo -Struktura agrarna -Kierunki produkcji rolnej -Rolnictwo ekologiczne

80 V. Rolnictwo -Procentowy udział użytków rolnych w powierzchniach gmin z terenu powiatu wejherowskiego

81 V. Rolnictwo

82 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego VI. Stan, ochrona środowiska i leśnictwo 6.1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 6.2 Jakość powietrza 6.3 Gospodarka odpadami 6.4 Leśnictwo

83 6.2 Jakość powietrza Powiat Wejherowski należy do powiatów o stosunkowo czystym powietrzu. W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku powiat wejherowski przeważnie zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin. Wyniki pomiarów SO2, NO2, Pb, C6H6, CO i O3, kształtują się dużo poniżej wartości dopuszczalnych. Jedyny przypadek zaklasyfikowania powiatu wejherowskiego do klasy C to ponadnormatywne stężenie benzo(a)pirenu pyle stwierdzone w pomiarze na Placu Wejhera w Wejherowie.

84 6.2 Jakość powietrza Źródło: Raport o stanie środowiska Województwie Pomorskim w 2008 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

85 6.2 Jakość powietrza Źródło: Raport o stanie środowiska Województwie Pomorskim w 2008 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

86 6.4 Leśnictwo

87 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego VII. Turystyka Główne atrakcje turystyczne Szlaki turystyczne Stowarzyszenia turystyczne

88 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego VIII. Sytuacja finansowa Powiatu Zadłużenie powiatu Własność Powiatu Wejherowskiego Podstawowe wydatki i dochody Powiatu Struktura wydatków Projekty Powiatu Wejherowskiego

89 VIII. Sytuacja finansowa Powiatu

90

91

92

93

94

95

96 Raport o stanie Powiatu Wejherowskiego Dziękują za uwagę! Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie


Pobierz ppt "RAPORT O STANIE POWIATU WEJHEROWSKIEGO Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google