Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpretacja danych teledetekcyjnych o środowisku przyrodniczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpretacja danych teledetekcyjnych o środowisku przyrodniczym"— Zapis prezentacji:

1 Interpretacja danych teledetekcyjnych o środowisku przyrodniczym
Interpretacja radiometryczna danych satelitarnych. Dodając przymiotni „przyrodniczy” zawęża się zakres zastosowań teledetekcji, do tego co nas, jako przyrodników interesuje.

2 Wysoka jakość danych satelitarnych...
Dane satelitarne posiadają wysoką jakość radiometryczną i geometryczną; bezpośrednia liniowa relacja pomiędzy wartością jasności piksela (DN – digital number) a radiacją spektralną (SR) na górnej granicy atmosfery (TOA – top of the atmosphire); niewielki kąt pola obserwacji – do 2° IKONOS, osiągany przy długich ogniskowych (do 10 m) bardzo upraszcza algorytmy stosowane do korekcji danych teledetekcyjnych bardzo dobra relacja geometryczna pomiędzy kanałami spektralnymi, lepsza niż danych z pułapu lotniczego Wierność geometryczna i radiometryczna, lepsza niż w danych z pułapu lotniczego

3 Wartość jasności piksela DN...
Względna jasność związana z danym kanałem spektralnym (pomiędzy minimalnym a maksymalnym dopuszczalnym promieniowaniem) w większości przypadków jest to wartość wprost proporcjonalna do spektralnie średniej energii odbitej (radiacji spektralnej) docierającej do sensora (SRsensor)

4 Inne niż DN sposoby wyrażania wielkości odbitego promieniowania EM...
Współczynniki odbicia (RF- reflectance factors) SR – spectral radiance w rzeczywistych jednostkach, Wskaźniki roślinne powinny być obliczane z RFs, a nie z nieskorygowanych wartości DNs, ponieważ w dla różnych sensorów inna jest długość fali poszczególnych kanałów spektralnych

5 Ogólny związek pomiędzy SR a DN
• SRsensor(lin,col) jest SR docierającą każdego piksela sensora • (lin,col) oznaczają pozycję piksela na obrazie, • DN(lin,col) jest względną jasnością piksela, • DNb jest wartością bazową i odpowiada SRsensor = 0 (DNb, najczęściej równa się zero), • k jest współczynnikiem konwersji, • ebw jest szerokością efektywną zakresu spektralnego. (k i ebw różnią się wartościami pomiędzy kanałami)

6 Ogólny związek pomiędzy SR a DN
Czasami k i ebw są wyrażane jednym parametrem, oznaczanym k lub sk, zwanym stałą spektralną. SR jest wyrażane w jednostkach gęstości strumienia energii w jednostce kąta bryłowego w określonym zakresie długości fali., czyli w W m-2 sr -1 μm-1

7 Koncepcja kąta bryłowego
Obszar wycięty przez podstawę stożka z hemisfery dzielony przez kwadrat odległości Kąt bryłowy kuli to powierzchnia kuli przez kwadrat promienia kuli stąd pełny kąt bryłowy wynosi czyli

8 Kąt bryłowy Słońca na hemisferze
Hemisfera to półkula (rozumiana np. jako powierzchnia z kierunku której dociera energia promienista do określonego punktu na powierzchni Ziemi Średnia odległość Słońca od Ziemi (Des) to x 1011 m (Pasachoff and Kutner, 1978). Średni promień Słońca (Rs) to 6.96 x 108 m (Pasachoff and Kutner, 1978). Powierzchnia przekroju Słońca (As) to x 1018 m2. Na podstawie tych danych średnia kątowa wielkość Słońca na hemisferze wynosi w stopniach: Wielkość kąta bryłowego związanego z tarczą słoneczną położoną na hemisferze wynosi w steradianach: Kąt bryłowy słońca (SAsun) stanowi zaledwie 0,0011% kąta bryłowego hemisfery (SAhemin). Tak mała wielkość pozwala traktować Słońce w wielu wypadkach podczas obliczeń jako punkt.

9 Energia spektralna SR powyżej górnej granicy atmosfery....
Ustawiając skalibrowany radiometr w kierunku słońca na górnej granicy atmosfery bylibyśmy w stanie zmierzyć ilość energii dQ, w J, przechodzącą przez prostopadły obszar o powierzchni dA w m2, docierającą ze Słońca w skończonym okresie czasu dt, mierzonym w s. Wówczas gęstość strumienia energii wynosi: E = dQ/dA dt Tak mierzona ilość energii jest stała, i wynosi 135,3 Wm-2; wielkość ta nosi nazwę stałej słonecznej. Wielkość ta może się zmieniać w zakresie do 1,5%.

10 Luminancja ... Ilość energii promienistej przypadająca na jednostkę kąta bryłowego nosi nazwę luminacji lub radiancji, i wyrażana jest wzorem: L = dQ / [dt dA SA] W tym wypadku ilość energii odnosi się do wielkości Słońca na hemisferze wyrażonej w steradianach. Jeżeli przesuniemy radiometr bliżej Słońca, w połowie odległości pomiędzy Ziemią a Słońcem wówczas ilość energii mierzonej przez radiometr wzrośnie 4 razy, natomiast jeżeli będziemy liczyć luminancję powiązaną z wielkością Słońca na hemisferze, w steradianach, to przy spadku odległości o połowę mniejszej, wielkość tarczy Słońca wzrośnie również 4 razy, a luminacja nie zmieni się, czyli będzie stała pomiędzy Ziemią a Słońcem (przestrzeń kosmiczna jest tu traktowana jako próżnia, nie występują interakcje energii z materią).

11 Luminacja spektralnie,czyli wg długości fali...
Wzór na poprzednim slajdzie, uwzględniając zmienność luminacji w zależności od długości fali będzie posiadał postać: Ll = dQ / [dt dA SA] W przypadku poszczególnych kanałów zbiorów danych teledetekcyjnych konieczne jest rozpatrywanie zakresów długości fal zamiast pojedynczych długości, wtedy zmodyfikowany wzór będzie miał postać: Lebw = dQ / [dt dA SA]

12 Emisja a napromieniowanie...
Jeżeli rozważane jest promieniowanie padające na daną powierzchnię, wówczas gęstość strumienia odpowiada irradiancji, zwanej inaczej napromieniowaniem (SI). Natomiast kiedy rozpatrujemy promieniowanie opuszczające daną powierzchnię, wówczas gęstość strumienia promieniowania odpowiada emisji (SE). Obie wielkości rozważa się niekiedy w odniesieniu do hemisfery, czyli uwzględnia się całkowite, ze wszystkich kierunków półkuli, promieniowanie dochodzące lub wychodzące z/do rozważanego punktu powierzchni W innym przypadku uwzględnia się te wielkości na pojedynczym kierunku (np. tylko w nadirze), tak jest w przypadku rejestracji danych przez sensor satelitarny.

13 Kąt bryłowy i energia promienista w sferycznym układzie współrzędnych
W sferycznym układzie współrzędnych lokalizacja obiektów odbywa się na podstawie kątów f i q. Jeżeli sfera ma określony promień wówczas obszar wycięty ze sfery kątem bryłowym dA wyraża się wzorem: Przyrost kąta bryłowego, d, jest równy dA / r2. Dlatego d wyraża się wzorem zamieszczonym na rysunku.

14 Promieniowanie opuszczające daną powierzchnię (punkt)
Aby określić ilość promieniowania opuszczającego (SE) dany punkt, powierzchnię elementarną, należałoby znać rozkład energii promienistej (SR) w funkcji kątów f i q, co wyraża się wzorem: SE = ∫ ∫ SR(θ,φ) cosθ sinθ dθ df SR (f,q) – hemisferyczny rozkład energii promienistej, cosθ – określa rzut powierzchni, z której następuje odbicie promieniowania sinθ dθ df – przyrost kąta bryłowego. Dużym problemem w modelowaniu teledetekcyjnym jest wykonywanie pomiarów odbicia przez sensor tylko z jednego kierunku. Nie możliwym jest zatem określenie rzeczywistej ilości energii odbitej od danej powierzchni, co więcej, nie bardzo możliwe jest również obliczenie rzeczywistej energii docierającej do obiektu.

15 Typy odbicia od powierzchni terenu
Rozkład odbicia jest uzależniony od szorstkości powierzchni odbijającej wyrażonej zróżnicowaniem wysokości tej powierzchni w zależności od kąta padania promieni słonecznych przy określonej długości fali. Matematycznie wyraża to poniższa nierówność, zwana kryterium Raileigh’a: gdzie: h – zróżnicowanie wysokości ponad przyjęty poziom odniesienia,  - długość fali, gi - kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię, mierzony do normalnej. Wartość graniczna h rozdziela obiekty gładkie, odbijające promieniowanie w sposób zwierciadlany, od obiektów szorstkich odbijających promieniowanie w sposób dyfuzyjny. W przypadku odbicia zwierciadlanego (A) kąt padania równy jest kątowi odbicia. Dyfuzyjny sposób odbicia (D) jest charakterystyczny dla powierzchni matowych (lambertowskich). Idealna powierzchnia matowa odbija światło równomiernie we wszystkich kierunkach. W rzeczywistych warunkach istnieje niewiele obiektów o powierzchniach lustrzanych lub idealnie matowych. Charakter odbicia zależy od proporcji pomiędzy elementami szorstkimi i gładkimi

16 Założenie... Założyć można, że we wszystkich kierunkach energia jest odbijana tak samo. Przy takim założeniu relacja pomiędzy SE (hemisferyczną sumą) a SR (energią odbitą w danym kierunku) jest bardzo prosta:

17 Napromieniowanie, irradiancja (SI)...
Czyli ilość energii docierająca do obiektu, punktu, powierzchni elementarnej, jest opisywana takim samym równaniem, jak energia odbita: W tym wypadku jednak zmienia się kierunek funkcji SR (f,q). Nie można również założyć, iż z każdego kierunku, dochodzi jednakowa ilość energii promienistej z jednego kierunku dochodzi silne światło słoneczne, natomiast z pozostałych słabe promieniowanie rozproszone atmosfery, zwane często rozproszonym promieniowaniem nieba.

18 Napromieniowanie na górnej granicy atmosfery...
O wiele prostsze jest obliczenie wielkości promieniowania docierającego do górnej granicy atmosfery, ponieważ jest to tylko promieniowanie słoneczne: SItoa – ilość energii promienistej na górnej granicy atmosfery (praktycznie jest to wysokość na jakiej lata satelita) SAsun – wartość kąta bryłowego słońca jako źródła promieniowania, wielkość jest znana Wielkość SAsun, zmienia się w ciągu roku +/- 3%, co wynika ze zmian odległości pomiędzy Słońcem a Ziemią, i zmiany te nie mają większego znaczenia dla wartości SI. W momencie wykonywania zobrazowania, Słońce świeci przy znanym kącie zenitalnym q.

19 Napromieniowanie na górnej granicy atmosfery...(2)
Iloczyn energii promienistej Słońca na górnej granicy atmosfery, SRsun, i kąta bryłowego Słońca hemisferze, SAsun, nazywany jest bezpośrednim promieniowaniem słonecznym:

20 Napromieniowanie na powierzchni Ziemi...
Napromieniowanie na powierzchni ziemi (SIsfc) jest bardziej złożonym zagadnieniem niż na poziomie górnej granicy atmosfery. Jest sumą dwóch źródeł promieniowania, promieniowania słonecznego przechodzącego przez atmosferę i promieniowania samej atmosfery: t1 – jest współczynnikiem, określającym transmisję promieniowania słonecznego, SItoa, przez atmosferę, wzdłuż kierunku od Słońca do powierzchni Ziemi. W tym wzorze zakłada się, że powierzchnia na którą pada promieniowanie słoneczne jest płaska.

21 Współczynnik odbicia.... Rzeczywisty współczynnik (RF) odbicia jest definiowany jako stosunek promieniowania odbitego (SE) do padającego (SI), co wyraża równanie: Postać tego równania jest ogólna i opiera się na zasadzie zachowania energii. Promieniowanie padające na obiekt SI jest energią promienistą docierającą do powierzchni „ciała”. Ciało może być rozumiane jako powierzchnia Ziemi lub atmosfery, widziana jako całość na poziomie górnej granicy atmosfery (TOA). Nachylenie powierzchni będzie wpływało na ilość promieniowania słonecznego. Nachylenie powierzchni nie ma wpływu na promieniowanie nieba (promieniowanie atmosfery).

22 Współczynnik pochłaniania...
Część z energii promienistej SI docierającej do powierzchni obiektu ulega pochłanianiu. Ta ilość energii określana jest przez współczynnik pochłaniania, AF: AF = SA / SI, SA - Absorbowany strumień energii promienistej. Jeśli AF równe jest 1, wówczas mamy do czynienia z ciałem doskonale czarnym, czyli takim które nie odbija żadnej energii promienistej. Zasada zachowania energii wymaga, że energia, która nie zostanie pochłonięta, musi „opuścić” dane ciało przez powierzchnię poprzez odbicie, SE. Energia pochłonięta również opuszcza dane ciało, tylko już pod inną postacią, jako emitowana energia cieplna (podczerwień lub mikrofale termalne). Dlatego, energię odbitą możemy również określić w relacji do współczynnika pochłaniania:

23 Absorpcja a odbicie... Absorpcja promieniowania jest zmienna względem długości fali. Każdy materiał ma zatem charakterystyczny wykres absorpcji i odbicia. Wykres przedstawiający proporcje pomiędzy absorpcją a odbiciem zwany jest krzywą spektralną odbicia:

24 Standaryzacja współczynnika odbicia
Wobec następujących problemów z wiedzą o rzeczywistym odbitym promieniowaniu, SE, padającym SI (problemy z t1SI oraz SIsky) zaproponowano standardową wielkość odbitego promieniowania – SSE, opierając się na założeniu że promieniowanie odbija się we wszystkich kierunkach jednakowo. Podstawiając do wzoru na współczynnik odbicia, tę zestandaryzowaną wielkość otrzymujemy: Gdzie, SRF – jest standaryzowanym współczynnikiem odbicia.

25 Współczynnik odbicia na górnej granicy atmosfery...
SSE mierzone jest przez sensor satelitarny na wysokości odpowiadającej granicy atmosfery. Stąd też można przyjąć oznaczenie SSEtoa. Ilość energii docierającej do górnej warstwy atmosfery jest znana SItoa W związku z tym współczynnik odbicia na górnej granicy atmosfery standaryzowany SRFtoa wyraża się równaniem: Z kolei DDSI, czyli bezpośrednie promieniowanie słoneczne, jest bardzo dobrze znane na górnej granicy atmosfery. Ilość DDSI zmienia się wraz z długością fali.

26 Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w TOA...(zakres widzialny)
Szybko zmieniające się wartości DSSI związane są związane z obecnością gazów o niskiej gęstości w zewnętrznych powłokach Słońca. Z punktu widzenia szerokości pojedynczych zakresów spektralnych te zmiany nie mają znaczenia i zakłada się stałą wartość DSSI dla kanału spektralnego.

27 Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w TOA...(zakres optyczny)

28 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi... SIsfc – promieniowanie docierające do powierzchni Ziemi, SRF – standaryzowany współczynnik odbicia, SSE – standaryzowane wielkość energii odbitej, przy założeniu jednakowego odbicia we wszystkich kierunkach, SSEsfc – odbita energia przy powierzchni Ziemi, SRFsfc – standaryzowany współczynnik odbicia do obiektu na powierzchni Ziemi

29 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi...(2) SSEsfc jest standaryzowanym odbiciem spektralnym tuż nad powierzchnią obiektu obserwowanego z kierunku zgodnego z obserwacją przez sensor satelitarny. Dopowiada jej energia promienista SRsfc. Sensor satelitarny mierzy energię promienistą z jednego kierunku na górnej granicy atmosfery, SRtoa. SRsfc przechodząc przez atmosferę zmieniane, osłabiane poprzez rozpraszanie (t2) i wzmacniane przez promieniowanie wstecznym atmosfery SRpath. Zatem energia promienista docierająca do górnej granicy atmosfery SRtoa, będzie wyrażona przez równanie:

30 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi...(3)

31 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi...(4) W tym równaniu występuje 5 niewiadomych: SRtoa jest na obrazie satelitarnym wyrażane przez DN. SItoa jest znane. W następnym kroku dokonamy przekształcenia Srtoa na SRFtoa.

32 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi...(5) Dzielimy przez

33 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi...(5) Wprowadźmy SFRapc, czyli standaryzowany współczynnik odbicia na poziomie górnej granicy atmosfery, skorygowany pod względem wpływu promieniowania wstecznego atmosfery Podstawiając wzór powyższy do wzoru z poprzedniego slajdu po przekształceniu otrzymujemy

34 Relacja współczynnika odbicia na poziomie górnej atmosfery do współczynnika odbicia na powierzchni ziemi...(6) Uprośćmy to równanie do postaci w kontekście SRFsfc: Zakładając brak rozpraszania atmosferycznego to wówczas t1 i t2 są równe 1. SIsky/SItoa = 1 i c = 1. Dla dowolnego stanu atmosfery c wzrasta przy spadku długości fali.


Pobierz ppt "Interpretacja danych teledetekcyjnych o środowisku przyrodniczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google