Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 12 stycznia 2014 1 Ministerstwo Środowiska

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Weryfikacja WoP PT w IP POIiŚ 1.Formalno-merytoryczna DPOIiŚ (10 dni) 3. IW (10 dni) uwagi korekta 4. KSI wniosek lista sprawdzająca korekta lista sprawdz. korekta uwagi lista sprawdzająca wniosek, lista sprawdz. 2. Finansowa DE (10 dni) 2 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska akceptacja, autoryzacja 5 dni

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Weryfikacja WoP PT w IP POIiŚ 3 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska Formalna wersja papierowa, elektroniczna – zgodność formularz termin złożenia dane beneficjenta, PO, priorytetu, funduszu, działania, projektu podpisy poświadczenia za zgodność wypełnienie kompletność przedział czasowy rodzaj płatności okres kwalifikowania poniesionych wydatków Merytoryczna prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników – zgodność danych opis dokumentów - powiązanie z POIiŚ zgodność wydatku z WoD kwalifikowalność wydatków właściwe wypełnienie tab. 9 właściwe opisy wydatków w kol. 5 odpowiednie kategorie metodologia wyliczenia kwoty kwalifikowalnej (kol. 6) umowy dla wydatków powyżej 2000zł, rozeznanie rynku wyłączenia pokontrolne Finansowa zgodność danych w pkt. 9 z załączonymi fakturami/dowodami księgowymi zgodność danych w pkt. 9 pod kątem rachunkowym zgodność kwoty wydatków kwalifikowalnych (pkt. 7 i 9) właściwe wyliczenie kwoty wnioskowanej zgodność postępu realizacji projektu z UoD prawidłowy opis faktur – cechy dowodów księgowych wykluczenie podwójnego finansowania Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność (zał. 8a Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ), Listy sprawdzające

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sektor środowisko - 18 IW POIiŚ termin składania wniosku o płatność końcową w ramach RPD 2010 – 21 luty 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r. – 6 zatwierdzonych wniosków – przekazanie refundacji do 6 IW 1 korekta WNP – 12 IW 2 korekty WNP – 4 IW 3 korekty WNP – 1 IW 0 korekt WNP – WFOŚiGW w Gdańsku 4 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy formalne niezachowanie terminu złożenia wniosku niekompletny wniosek – brak wszystkich załączników niezgodność wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową niewłaściwy formularz wniosku i załączników, pozostawienie komentarzy pozostawienie pustych pól/punktów we wniosku (np. kol. 11 – VAT) niewłaściwe formatowanie pól wniosku brak numeracji stron wniosku lub nieprawidłowa numeracja brak paraf na każdej stronie wniosku brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii załączanych dokumentów księgowych, brak dat 5 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy formalne brak informacji o przesunięciach środków między kategoriami wydatków niezgodność danych w załącznikach kwota wydatków kwalifikowalnych w pkt. 7 wniosku inna niż wskazana w szczegółowej klasyfikacji budżetowej, rozbieżność danych oraz we wniosku w pkt. 12 i sprawozdaniu oczywiste omyłki pisarskie błędy językowe 6 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 7 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy formalne, finansowe 8 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska Błędnie wyliczona wnioskowana kwota, kwota kwalifikowalna

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy merytoryczne 9 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska zbyt ogólne opisy brak wszystkich wymaganych kategorii wydatków brak wskazania na powiązanie wydatków z realizacją POIiŚ brak wyjaśnienia dlaczego wydatkowano za dużo/za mało środków względem zaplanowanych w WoD bądź niewłaściwe wyjaśnienia brak odniesienia do osiągniętych wskaźników lub brak zgodności z pkt. 14 (wskaźniki realizacji projektu) brak zgodności z danymi przedstawionymi w tab. 12 (postęp finansowy)

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy finansowe 10 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska niezgodność danych z WoD niezgodność danych z tab. 9 wniosku niezgodność kolumny 4 i 5 błędne sumowanie niezgodność danych ze sprawozdaniem błędnie wyliczony % realizacji wydatków brak wyszczególnienia wszystkich kategorii wydatków

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy finansowe 11 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska błędne wartości docelowe wskaźników z WoD wyliczenia osiągniętych wartości niezgodne z opisami realizacji projektu w tab. 11 (np. konferencje bezkosztowe) pominięcie wskaźnika planowanego w WoD i realizowanego w ramach RPD brak zgodności wartości wskaźnika z danymi w tab. 9 błędnie wyliczony % realizacji wskaźnika

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Błędy merytoryczne 12 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska nieprecyzyjne opisy brak podania przyczyn niezrealizowania zakładanych wartości wskaźników (niższe, wyższe) brak podania przyczyn niższego bądź wyższego wydatkowania zaplanowanych w WoD środków brak informacji o trudnościach, przyczynach wystąpienia problemów brak informacji o ewentualnych przesunięciach środków między kategoriami wydatków brak informacji o ewentualnych korektach wynikających z kontroli RPD 2010

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tab. 9 Błędy formalne, merytoryczne, finansowe błędna numeracja wierszy błędy w nr dokumentów księgowych, brak identyfikacji rachunków (kol 1) błędne daty wystawienia i zapłaty za dokumenty księgowe (kol. 3 i 4) niezgodność kwot brutto z dokumentami księgowymi, wyciągami bankowym brak przywołania podstawy dokonania płatności przed wystawieniem faktury brak zachowania porządku chronologicznego ponoszonych wydatków niejednolity format zapisywania liczb (separator, grosze) podwójne ujmowanie wydatków (np. ze wzgl. na 2 stawki VAT) błędne sumowania kategorii wydatków wartość netto > wartość brutto dwa wydatki (ten sam przedmiot), dwa oddzielne zamówienia wystawione w tym samym dniu temu samemu wykonawcy – oddzielnie poniżej 2000zł, razem powyżej 2000zł 13 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tab. 9 Błędy formalne, merytoryczne, finansowe niewłaściwe opisy zrealizowanych zadań (kol. 5): - mało precyzyjne opisy (np. usługa hotelowa, szkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji) lub wskazanie metodologii wyliczenia kwoty kwalifikowalnej - wskazanie na pozycje na fakturze - w przypadku wydatków za usługi cykliczne brak wskazania za jaki okres ponoszony jest wydatek - błędy w kodach stanowisk pracowników lub ich brak - zbyt ogólne opisy delegacji (brak danych co się składa na kwotę delegacji, koszt noclegu), dublowanie opisów ze wskazaniem na inne kwoty - brak powiązania wydatku z POIiŚ, brak wskazania na % zaangażowania (np. szkolenie nt. Populacji żubra w Polsce) - umieszczenie wydatków w niewłaściwych kategoriach 14 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tab. 9 Błędy formalne, merytoryczne, finansowe niejasna metodologia wyliczenia kwot kwalifikowalnych (kol. 6) - uniemożliwienie weryfikacji kwot kwalifikowalnych (kol. 10) rozliczenie kosztów delegacji w 100% a faktura za bilety PKP proporcjonalnie do zaangażowania wartości proporcjonalne - brak wskazania na liczbę etatomiesięcy zatrudnionych w IW brak zgodności czasowej w podawaniu ilości etatomiesięcy POIiŚ do etatomiesiecy w IW błędy rachunkowe w wyliczeniu kwot kwalifikowalnych (kol. 10) błędne zaokrąglenia, błędne liczenie części etatu jako 1 cały etat w przypadku f-ry rewaloryzującej błędne przyjęcie do wyliczenia etatomiesięcy/powierzchni z miesiąca zapłaty zamiast z miesiąca, którego dotyczyła rewaloryzacja np. koszt noclegu 660zł (220zł * 3 osoby) a rozliczenie na kwotę 570,50zł brak wskazania postawy poniesienia wydatku (kol. 7) - umowy, zlecenia, zaproszenia, wniosku szkoleniowego, lub powoływanie się na nieaktualną umowę brak wyliczenia lub nieprawidłowe wyliczenie kwot VAT (kol. 11) ( np. w odniesieniu do kwoty brutto dokumentu) 15 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Uwagi do załączników brak wszystkich wymaganych załączników niewłaściwy wzór oświadczenia o zgodności tematyki studiów (nazwiska pracowników, dane teleadresowe) brak legendy do zestawienia wydatków na wynagrodzenia osobowe w sprawozdaniu brak wyszczególnienia wszystkich kategorii wydatków, zbyt ogólne opisy zrealizowanych celów niewłaściwa wizualizacja POIiŚ na umowach, protokołach odbioru w zestawieniu etatomiesięcy zaangażowanych w wykonywanie zadań kwalifikowalnych w ramach POIiŚ brak wskazania na PO brak poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, brak dat 16 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Uwagi do opisów faktur brak oznakowania rewersu faktury numerem umowy o dofinansowanie brak numeru umowy z wykonawcą, protokołu odbioru brak wskazania na kwoty kwalifikowalne i VAT na rewersach faktur częściowo kwalifikowalnych z PT POIiŚ wskazanie na podkategorie wydatków wskazanie różnych źródeł finansowania tego samego wydatku (EFRR, FS) mało precyzyjne opisy brak powiązania wydatków z POIiŚ 17 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę 18 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google