Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
26 marca 2017

2 PODSUMOWANIE KONTROLI I AUDYTÓW ETO, KE, IZ, IA
System kontroli w nowej perspektywie finansowej Zalecenia IZ nr 18 w kontekście strategii przeciwdziałania oszustwom Zmiana wytycznych do kontroli w zakresie kontroli PT Jarnołtówek, kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

3 AUDYTY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
- Audyt KE 2009/PL/REGIO/J4/804/3 dot. systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ, przeprowadzony w dniach marca 2010 Audyt KE 2009/PL/REGIO/J4/804/6 dot. systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ prowadzony na projektach PO IiŚ, przeprowadzony w dniach listopada 2010 r. Audyt KE 2011/PL/REGIO/J4/1038/1 dot. weryfikacji kontroli zamówień publicznych prowadzonych przez IW oraz sposobu postępowania z nieprawidłowościami, przeprowadzony w dniach listopada 2011 r. Ustalenia audytów KE dot. zamówień publicznych Większość nieprawidłowości wykrywanych podczas audytów KE i ETO dot. zamówień publicznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

4 AUDYTY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Audyt KE 2011/PL/REGIO/J4/1045/1 dot. przeglądu czynności instytucji odpowiedzialnej za zamknięcie pomocy oraz zamkniętych projektów FS na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1386/2002 w wybranych projektach, przeprowadzony w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2012 r. Główne ustalenia KE zamieszczone we wstępnym raporcie, niosące ze sobą ryzyko nałożenia przez KE korekt finansowych lub uznania wydatków za niekwalifikowalne: 1. Brak odliczania kar umownych od wydatków deklarowanych KE, 2. Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych, Nieosiągnięcie celów projektów, Płatności za niewykonane prace. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

5 KONTROLE IZ PO IiŚ Kontrole systemowe - sprawdzenie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ w danej instytucji Obszary kontroli systemowych: - kontrola wniosków beneficjentów o płatność i proces poświadczania wydatków, - kontrole i nadzór nad instytucjami niższego szczebla systemu zarządzania i kontroli, - sprawozdawczość, - nieprawidłowości, - działania informacyjno-promocyjne. Kontrole realizacji projektów RPD PT (weryfikacja wydatków) Kontrole projektów (weryfikacja wydatków) – projekty kolejowe, Łódź 013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

6 AUDYTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI
ORAZ AUDYTY OPERACJI Audyt systemu zarządzania i kontroli - prowadzony na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. przez Instytucję Audytową (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej), - ocena systemu zarządzania i kontroli prowadzona zgodnie z wytycznymi KE COCOF 08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States ( programming period). Audyt operacji - prowadzony na podstawie art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. przez Instytucję Audytową - w wyniku audytu operacji (wydatki zadeklarowane do KE w 2011) ustalono, że najbardziej prawdopodobny błąd stanowi 0,38% wartości populacji Annual activity Report 2011 (Directorate General Regional Policy) - szacowana kwota ryzyka (estimate amount risk): - Polska 1,5% - Czechy 11,4% - Włochy 8,6% Dopuszczalne ≤ 2 % Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

7 AUDYTY OPERACJI Audyt operacji - IW każdorazowo powinna włączać beneficjenta w procedurę kontradyktoryjną, umożliwiając mu złożenie wyjaśnień przed wysłaniem rocznego sprawozdania przez IA do KE (zarówno na etapie zgłaszania zastrzeżeń do UKS przez IW, jak i po otrzymaniu wstępnego sprawozdania od Instytucji Audytowej) - IZ zaleca w przypadku podjęcia przez UKS ustalenia dot. potencjalnych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu, do którego IW wnosi zastrzeżenia niedeklarowanie przez beneficjenta wydatków zakwestionowanych przez UKS w kolejnych, przedstawionych do rozliczenia już po kontroli UKS, wnioskach o płatność - Po otrzymaniu informacji, że IA podtrzymała stanowisko w rocznym sprawozdaniu z audytu operacji przekazanym do KE o nałożeniu korekty na weryfikowane wydatki, o ile w szczególnych przypadkach IZ PO IiŚ nie zastrzeże inaczej, należy • wydatki tymczasowo wyłączone uznać ostatecznie za nieprawidłowość, • wydatki zakwestionowane podczas kontroli UKS, które zostały wcześniej zatwierdzone we wnioskach o płatność, powinny zostać ostatecznie wyłączone z Poświadczenia i deklaracji wydatków poprzez Rejestr Obciążeń na Projekcie oraz IW powinna rozpocząć procedurę odzyskiwania środków od beneficjenta. W przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń UKS dot. zidentyfikowania wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu, należy podejmować niezwłoczne działania mające na celu skorygowanie wydatków, postępując zgodnie Zaleceniami w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

8 AUDYTY ETO – DAS (POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI ZA DANY ROK BUDŻETOWY)
Przeprowadzone audyty ETO DAS w ramach PO IiŚ 1. DAS 2011 w terminie 04 – oraz projekty z sektora transportu oraz sektora energetyki 2. DAS 2011 w terminie 07 – projekty z sektora transportu oraz sektora środowiska (POIS /09) 3. DAS 2011 w terminie – projekty z sektora transportu 4. DAS 2012 w terminie i projekty z sektora transportu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

9 AUDYTY ETO – WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH PO IIŚ
Przeprowadzone audyty ETO wykonania zadań w ramach PO IiŚ 5. audyt dot. współfinansowanych z funduszy strukturalnych projektów mających na celu regenerację terenów poprzemysłowych i powojskowych w dniach czerwca audyt dot. realizacji projektów w dziedzinie transportu miejskiego współfinansowanych ze środków UE w dniach audyt dot. realizacji projektów w zakresie różnorodności biologicznej w dniach stycznia audyt dot. efektywności wykorzystania funduszy UE na energię odnawialną w dniach oraz 08 – Zaplanowane: 9. audyt w zakresie efektywności projektów dużych współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności 10. audyt dot. infrastruktury lotnisk 11. audyt dot. transportu wodnego śródlądowego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

10 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z KONTROLI IZ
USTALENIA Z KONTORLI RPD PT: braki w opisach stanowisk pracy uchybienia w zakresie procedur zawierania umów: naruszenia przepisów pzp (np. podział zamówień, nadmierne / nieadekwatne wymogi doświadczenia) uchybienia w zakresie obowiązku dokonywania rozeznania rynku umowy cywilno prawne zawierane z osobami fizycznymi - konieczność stosowania wymogów odnośnie efektywności ww. wydatków (rozeznanie rynku), gdyż zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi, takich jak umowy zlecenia, czy umowy o dzieło nie jest co do zasady objęte wyłączeniem w zakresie dokumentowania efektywności brak zachowania zasady trwałości (sprzęt komputerowy) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

11 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW IA
Najczęstsze typy naruszeń: - dokonywanie zmian w składzie personelu wykonawcy – przedmiot zamówienia realizowały osoby z niższym doświadczeniem niż wymagane w SIWZ i ogłoszeniu z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia - przedłużenie terminu składania ofert bez publikacji sprostowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wymóg dysponowania przez wykonawcę osobami będącymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - wybór wykonawców w formie aukcji ofertowej (tj. zapytania ofertowego poprzez przesłanie zapytań ofertowych do minimum trzech oferentów) bez ogłoszenia o zamierzeniu udzielenia zamówienia - opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnych wykonawców bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych - zaliczanie do wydatków kwalifikowanych wydatków niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

12 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE
Najczęstsze typy naruszeń: - dyskryminujące kryteria wyboru ofert/warunków udziału w postępowaniu (np.: wymóg doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE) - opis przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub polskich norm bez rozwiązań równoważnych - brak zastosowania procedury konkurencyjnej (dzielenie zamówień, zamówienia z wolnej ręki) - zbyt niskie stawki korekt finansowych nakładanych przez instytucje w systemie – nieuzasadnione miarkowanie korekt Na chwilę obecną zamknięty jest wyłącznie audyt z marca 2010 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

13 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE
Zmniejszanie korekt finansowych Uwagi KE do taryfikatora MRR: Korekty nie mogą być niższe niż stawki w taryfikatorze KE Brak akceptacji obniżenia korekt: gdy taryfikator przewiduje stawkę 100%; gdy wybrano ofertę niespełniającą kryterium gdy zmieniono warunki wyboru wykonawcy bez zmiany ogłoszenia/SIWZ gdy zamawiający użył innych kryteriów/warunków niż w ogłoszeniu/SIWZ W przypadku wykrycia błędu zastosowania dyskryminujących opisów lub kryteriów powinna być stosowana wskaźnikowa metoda naliczania korekty. Metoda dyferencyjna powinna być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, tam gdzie da się oszacować dokładnie wpływ naruszenia na konkurencję. Brak protestów, wykluczeń wykonawców, odrzucenia ofert + duża liczba ofert - nie są argumentami za obniżeniem korekty. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

14 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW ETO
Najważniejsze ustalenia ETO: 1. Zarzut zastosowania procedury przyspieszonej bez uzasadnionej pilnej potrzeby udzielenia zamówienia (co ciekawe, ostateczna decyzja administracyjna potwierdziła prawidłowość działań beneficjenta, planowane skarga do TSUE) 2. Zarzut zastosowania nadmiernego warunku udziału w przetargu (wymóg doświadczenia) Zarzut dokonywania zmian ekspertów w trakcie trwania procedury wyboru wykonawcy, jak również w trakcie realizacji kontraktu, wśród których znajdowały się osoby niespełniające stawianych pierwotnie przez zamawiającego wymagań. 4. Zarzut podwójnego finansowania: część kosztów kwalifikowalnych projektu PO IiŚ zrefundowano w ramach innego projektu współfinansowanego z FS – kolizja infrastruktury drogowej i kolejowej = rozbiórka elementu infrastruktury sfinansowanego z FS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

15 Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

16 Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
Wraz z wejściem w życie Wytycznych przestają obowiązywać Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17 Zmiany taryfikatora (Załącznik nr 1) będą dokonywane bez zmiany treści Wytycznych Najnowszy Taryfikator obowiązuje od listopada 2012 r. Możliwość wnioskowania o zwrot odsetek zwróconych wraz z kwotami głównymi za nieprawidłowości wynikające z braku transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego 2.2.4 pkt 5 - Zalecenia IZ PO IiŚ nr 9/2010 w sprawie stosowania w PO IiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej oraz Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ , z dniem wejścia w życie Wytycznych przestają obowiązywać w związku z ich uchyleniem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

17 Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
Usuniecie zapisów dotyczących faktur korygujących (stanowisko MF zostanie przekazane odrębnym pismem – ocena case by case) Umożliwienie beneficjentom wyrażenia zgody na pomniejszanie kolejnych płatności Zniesienie obowiązku przekazywania przez beneficjenta „oświadczenia wskazującego, że w ramach kolejnego wniosku o płatność beneficjent przedstawi do rozliczenia wydatki na kwotę nie mniejszą niż kwota nieprawidłowości wraz z należnymi odsetkami” W przypadku wystawienia i załączenia do wniosku o płatność faktury korygującej, obniżającej wartość zadeklarowanych wydatków, jeżeli z tytułu pierwotnej faktury wypłacono już beneficjentowi środki, zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 207 ust. 1 ufp (2009) pkt 3) („środki pobrane w nadmiernej wysokości”), a zatem środki nadpłacone podlegają procedurze odzyskiwania zgodnie z art. 207 ufp (2009). Pkt 8, rozdz Zmiany Załącznika nr 1 do Wytycznych dokonywane w związku z aktualizacją Taryfikatora, mające na celu dostosowanie treści Załącznika do aktualnie obowiązujących postanowień Taryfikatora, nie wymagają zmiany Wytycznych. W takim przypadku w Załączniku nr 1 do Wytycznych wprowadza się aktualne regulacje, przy równoczesnym wskazaniu daty, od której zaktualizowany Załącznik obowiązuje, oraz przyczyny aktualizacji. Nowe brzmienie zapisów: Kwota wyłączenia wydatków kwalifikowalnych powinna zostać zaokrąglona matematycznie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy kwota wyłączenia wydatków kwalifikowalnych jest rozliczona w kilku wnioskach o płatność, suma poszczególnych pomniejszeń (tj. pomniejszeń z każdego wniosku o płatność), musi być zgodna z całkowitą (ostateczną) wartością wydatków niekwalifikowalnych. poprzednie brzmienie zapisów: Kwota pomniejszenia w przypadku wystąpienia pomniejszeń dla więcej niż jednej faktury/dokumentu księgowego powinna stanowić sumę pomniejszeń dla poszczególnych faktur/dokumentów księgowych poddanych korekcie i objętych danym wnioskiem beneficjenta o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

18 Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17
Zniesienie konieczności rozliczania nieprawidłowości poprzez pomniejszeń każdej faktury osobno – umożliwienie rozliczania per faktura lub per suma faktur w ramach Wniosków o płatność – wg uznania Instytucji z zastrzeżeniem: „ W przypadku, gdy kwota wyłączenia wydatków kwalifikowalnych jest rozliczona w kilku wnioskach o płatność, suma poszczególnych pomniejszeń (tj. pomniejszeń z każdego wniosku o płatność), musi być zgodna z całkowitą (ostateczną) wartością wydatków niekwalifikowalnych” W przypadku wystawienia i załączenia do wniosku o płatność faktury korygującej, obniżającej wartość zadeklarowanych wydatków, jeżeli z tytułu pierwotnej faktury wypłacono już beneficjentowi środki, zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 207 ust. 1 ufp (2009) pkt 3) („środki pobrane w nadmiernej wysokości”), a zatem środki nadpłacone podlegają procedurze odzyskiwania zgodnie z art. 207 ufp (2009). Pkt 8, rozdz Zmiany Załącznika nr 1 do Wytycznych dokonywane w związku z aktualizacją Taryfikatora, mające na celu dostosowanie treści Załącznika do aktualnie obowiązujących postanowień Taryfikatora, nie wymagają zmiany Wytycznych. W takim przypadku w Załączniku nr 1 do Wytycznych wprowadza się aktualne regulacje, przy równoczesnym wskazaniu daty, od której zaktualizowany Załącznik obowiązuje, oraz przyczyny aktualizacji. Nowe brzmienie zapisów: Kwota wyłączenia wydatków kwalifikowalnych powinna zostać zaokrąglona matematycznie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy kwota wyłączenia wydatków kwalifikowalnych jest rozliczona w kilku wnioskach o płatność, suma poszczególnych pomniejszeń (tj. pomniejszeń z każdego wniosku o płatność), musi być zgodna z całkowitą (ostateczną) wartością wydatków niekwalifikowalnych. poprzednie brzmienie zapisów: Kwota pomniejszenia w przypadku wystąpienia pomniejszeń dla więcej niż jednej faktury/dokumentu księgowego powinna stanowić sumę pomniejszeń dla poszczególnych faktur/dokumentów księgowych poddanych korekcie i objętych danym wnioskiem beneficjenta o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

19 Rejestr Korekt i Naruszeń
Nowe kolumny, np: podział na: nr kontroli i nr sprawy w ROP Formalne wprowadzenie kolumn z nr Deklaracji IW oraz nr Deklaracji IP Obowiązek przekazywania RKiN kwartalnie w pełnym wymiarze danych (tak jak przy Poświadczeniach…) 1. Nowe kolumny dotyczą: liczby porządkowej, numerów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

20 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

21 przyjęte 6 lutego 2013 r., obowiązują od 13 lutego 2013 r.,
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ przyjęte 6 lutego 2013 r., obowiązują od 13 lutego 2013 r., skierowane do IP i IW PO IiŚ, określają wskazówki odnośnie działań w zakresie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ, wskazują na wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego zadania, których realizacja spoczywa na wszystkich instytucjach administracji publicznej. DO AKTUALIZACJI ważne, w okresie będzie istniał obowiązek stworzenia anti-fraud strategy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

22 zapobieganie oszustwom przy wdrażaniu projektów PO IiŚ poprzez:
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ zapobieganie oszustwom przy wdrażaniu projektów PO IiŚ poprzez: popularyzację wiedzy zawartej w dokumentach KE, instytucji systemu POIiŚ oraz instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych (CBA, UOKiK, UZP) – dokumenty dostępne na stronie pois.gov.pl), wprowadzenie w życie zasad określonych w ww. dokumentach, organizacje spotkań, szkoleń i konferencji. Uwaga! Wprowadzając w życie zapisy Zaleceń instytucje systemu powinny: ujmować w Rocznych Planów Działań PT POIŚ organizacje konferencji i szkoleń w tym zakresie, rozpowszechniać wiedzę wśród beneficjentów, uzupełnić Instrukcje Wykonawcze IP/IW o odpowiednie procedury w zakresie zapobiegania i informowania o symptomach oszustw. DO AKTUALIZACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

23 identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ:
Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ: Beneficjenci powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania i zawodowego sceptycyzmu na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, IP/IW powinny zwracać uwagę na symptomy oszustw podczas prowadzenia wszelkich działań weryfikacyjnych i kontrolnych (w szczególności w trakcie prowadzenia kontroli PZU, kontroli w trakcie realizacji projektu). Uwaga! Wprowadzając w życie zapisy Zaleceń instytucje systemu powinny: uzupełnić listy sprawdzające o odpowiednie pytania w zakresie występowania symptomów ewentualnych przestępstw o charakterze anty-konkurencyjnym i przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. korupcja), DO AKTUALIZACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

24 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ – przykłady symptomów zmów: Rezygnacja z przetargu rezygnacji uczestnika, wycofanie już złożonej oferty – w ten sposób postępowanie wygrywa przedsiębiorca z góry wybrany przez zmawiających się Składanie ofert komplementarnych uczestnicy składają oferty, lecz są one tak przygotowane, że wygrać może tylko jedna z nich. Oferty pozostałych uczestników zmowy albo są mniej korzystne, albo zawierają celowo poczynione błędy formalne, nie dostarczają żądanych dokumentów itp. Rotacja ofert każdy z uczestników na zmianę z innymi składa najkorzystniejszą, wcześniej opracowaną ofertę. Podział zysku przedsiębiorca biorący udział w niedozwolonym porozumieniu rezygnuje z udziału w przetargu na rzecz innego uczestnika zmowy. Następnie zatrudnia tamtego przedsiębiorcę jako podwykonawcę, który w ten sposób uzyskuje „rekompensatę” za rezygnację z udziału w przetargu. Podział rynku przedsiębiorcy zawiązują porozumienie, które polega na uzgodnieniu, że każdy z nich bierze udział tylko w określonych przetargach – na przykład organizowanych przez konkretne podmioty lub mających miejsce na wyznaczonym terenie DO AKTUALIZACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

25 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ reagowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ: Beneficjenci pełniący rolę zamawiającego mają ustawowy obowiązek odrzucić ofertę, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku powstania konieczności zwrotu środków wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, na mocy art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zastosowanie znajduje sankcja dot. wykluczenia z prawa otrzymania dofinansowania. DO AKTUALIZACJI IP/IW podejmują kroki zapobiegające poświadczaniu nieprawidłowych wydatków (odpowiednio: wstrzymanie dofinansowania na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie lub tymczasowe wyłączenia wydatków wątpliwych z wniosków o płatność oraz deklaracji wydatków) oraz zgłaszają nieprawidłowości zgodnie z system informowania o nieprawidłowościach. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

26 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ reagowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ –powiadamianie właściwych organów: Obowiązek ciążący na pracownikach instytucji państwowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu aby niezwłocznie zawiadomić Prokuratora lub Policji (art. 304 § 2 Kpk- niedopełnienie obowiązku pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej przez art. 231 Kk). W przypadku podejrzeń popełnienia oszustw mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję istnieje możliwość ich zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. DO AKTUALIZACJI Instytucja Zarządzająca planuje zorganizować spotkania z udziałem IP, IW oraz UOKiK w celu omówienia wdrożenia zapisów Zaleceń nr 18/2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

27 Zakończenie realizacji projektu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

28 Zakończenie realizacji projektu
Jako projekt zakończony należy rozumieć projekt: w którym wykonano wszystkie czynności przewidziane w umowie o dofinansowanie wszystkie wydatki w jego ramach zostały zapłacone nastąpiło rozliczenie wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz Beneficjenta. Zakończenie realizacji projektu – ostatni dzień kwalifikowania wydatków tj. koniec okresu w którym mogą być ponoszone przez Beneficjenta wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

29 Warunki rozliczenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
Zrealizowanie projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami Realizacja wszystkich obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy po zakończeniu realizacji projektu (m.in. raporty z osiąganych efektów, zachowanie trwałości projektu) Rozliczenie w całości przekazanej kwoty dofinansowania w formie zaliczki Złożenie wniosku o płatność końcową w tym przekazanie wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe projektu Poddanie się kontroli na zakończenie realizacji projektu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

30 O czym jeszcze powinien pamiętać beneficjent przy zamykaniu projektu
W przypadku wystąpienia okoliczności które mogą mieć wpływ na zmniejszenie poziomu maksymalnego dofinansowania dla projektów generujących dochód, Beneficjent najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową, a następnie w 3 lata po zamknięciu POIiŚ informuje o tych okolicznościach IW/IP, aktualizując, w razie potrzeby, informacje w tym zakresie. Przedstawianie IW/IP raportów z osiągniętych efektów (w tym efektów finansowych generowanych przez projekt) w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu Współpraca z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, IW lub KE do przeprowadzenia ewaluacji projektu w okresie 3 lat od zamknięcia PO IiŚ na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie Archiwizacja wszelkich danych związanych z realizacją Projektu przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ (10 lat w przypadku udzielenia pomocy publicznej) – RYZYKO KOREKTY Zapewnienie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu w tym poddanie się kontroli w tym zakresie tiret 5 – postanowienia wzorów umów o dofinansowanie są bardziej rygorystyczne niż przepisy rozporządzenia 1083/2006 w brzmieniu wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. Wzory we wszystkich sektorach POIiŚ będą aktualizowane w tym zakresie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

31 Archiwizacja Beneficjent ma obowiązek przechowywać we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, w tym zgodności z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37 rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999. sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, w tym zgodności z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37 rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999, w tym dochowania terminu przechowania dokumentacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko niedochowania ścieżki audytu w zakresie dokumentacji księgowej, skutkujące brakiem potwierdzenia, że wydatki „zostały faktycznie i prawidłowo poniesione”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

32 Archiwizacja Art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006):
wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące wydatków i audytów danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu KE i ETO przez: a) okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego, b) okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia, - bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną, - bieg tych terminów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego albo na należycie umotywowany wniosek Komisji sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, w tym zgodności z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37 rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999, w tym dochowania terminu przechowania dokumentacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko niedochowania ścieżki audytu w zakresie dokumentacji księgowej, skutkujące brakiem potwierdzenia, że wydatki „zostały faktycznie i prawidłowo poniesione”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

33 Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

34 Istotne zmiany w nowej perspektywie
Nowa instytucja – Instytucja Desygnująca, której zadaniem będzie potwierdzenie spełnienia przez IZ / IP / IW warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego Włączenie zadań Instytucji Certyfikującej do zadań Instytucji Zarządzającej danym PO Dla programów krajowych powstanie nowy system informatyczny, do którego będzie miał dostęp każdy beneficjent - system umożliwi m.in. elektroniczną weryfikację Wniosków o płatność beneficjentów Nowy system rocznych rozliczeń z KE-ryzyko korekt netto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

35 Pomoc techniczna na lata 2014-2020 - założenia
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

36 POMOC TECHNICZNA w ramach POIiŚ
sektor ŚRODOWISKO procentowy wzrost udziału alokacji sektora środowisko w alokacji ogółem PT wiąże się z planowanym wykorzystaniem przez sektor pierwotnie przyznanej alokacji na poziomie ok. 90% oszczędności w pozostałych sektorach wynoszą od 30 do 80 %, co spowodowało zmniejszenie alokacji ogółem w ramach PT POIiŚ o ok. 45 % Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

37 POMOC TECHNICZNA w ramach POIiŚ
sektor ŚRODOWISKO WYKRES 1 * WYKRES 2 * WYKRES 3 * WYKRES 1: Minimalna i maksymalna wysokość środków z osi I-V przypadająca w poszczególnych IW na 1 zł. wydaną z PT POIiŚ (średnia 118 zł) WYKRES 2: Minimalna i maksymalna wartość wydatków z działania 15.1 przypadająca w poszczególnych IW na 1 projekt z osi I-V (średnia zł) WYKRES 3: Minimalna i maksymalna wartość wydatków z działania 15.2 przypadająca w poszczególnych IW na 1 projekt z osi I-V (średnia zł) * Na podstawie wydatków NFOŚiGW, CKPŚ oraz WFOŚiGW w latach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

38 POMOC TECHNICZNA w ramach PO 2014 - 2020
PLANOWANE ZMIANY: finansowanie ze środków horyzontalnego POPT wynagrodzeń pracowników IZ, IP, IP II krajowych programów operacyjnych finansowanie ze środków POPT wydatków w zakresie wsparcia zatrudnienia pracowników IZ, IP, IP II zatrudnionych w administracji rządowej (w sektorze środowiska dot. tylko MŚ) finansowanie wynagrodzeń WFOŚiGW ze środków POPT w ramach wspólnego projektu NFOŚiGW oraz WFOŚIGW poziom dofinansowania ze środków UE – 85 % wydatków kwalifikowalnych poziom dofinansowania ze środków UE w projektach PT (?) DO AKTUALIZACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

39 Nowy Program Operacyjny 2014 - 2020
NIEZBĘDNE INFORMACJE OD SEKTORA ŚRODOWISKO: ostateczny kształt systemu instytucjonalnego dla PO 2014 – 2020 w sektorze środowisko informacja na temat zadań wykonywanych przez WFOŚiGW w zakresie wdrażania nowego PO (zadań z zakresu sektora środowisko oraz dodatkowych zadań), które miałyby stanowić zadania kwalifikowalne w ramach PT na lata 2014 – 2020 zapotrzebowanie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających na środki PT w ramach komponentu PO uproszczenia dla beneficjentów DO AKTUALIZACJI Ww. informacje są niezbędne dla prawidłowego zaplanowania środków w ramach komponentu PT nowego PO oraz horyzontalnego Programu Pomoc Techniczna na lata Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

40 Komponent POMOC TECHNICZNA w ramach PO
KWESTIE DO DYSKUSJI: sposób nadzoru zadań realizowanych przez WFOŚiGW (propozycja IZ: w celu ułatwienia wykorzystania środków z PT - rozliczanie wszystkich zadań realizowanych przez WFOŚiGW w ramach wdrażania nowego PO z alokacji przeznaczonej na sektor środowisko pod nadzorem MŚ, do uzgodnienia współpraca z instytucjami w systemie wdrażania PO nadzorującymi merytorycznie zadania WFOŚiGW wykraczające poza sektor środowisko) wprowadzenie w ramach alokacji środków PT nowego PO systemu nagradzania instytucji najsprawniej wykonujących powierzone zadania (w ramach obowiązujących regulacji), na wzór zastosowanego w ramach Rocznego Planu Działań sektora środowisko PT POIiŚ na rok 2011 DO AKTUALIZACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

41 Planowane szkolenia i konferencje w zakresie kontroli i nieprawidłowości:
Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ – maj/czerwiec 2013 r. Szkolenie dla IP oraz IW dotyczące zmów przetargowych (we współpracy z UOKiK) – maj/czerwiec 2013 r. Konferencja dotycząca przeciwdziałania i wykrywania oszustw w funduszach europejskich – wrzesień/październik 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017

42 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 marca 2017


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google