Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1."— Zapis prezentacji:

1 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1

2 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2 PODSUMOWANIE KONTROLI I AUDYTÓW ETO, KE, IZ, IA Jarnołtówek, kwietnia 2013 r.

3 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 3 AUDYTY KOMISJI EUROPEJSKIEJ -Audyt KE 2009/PL/REGIO/J4/804/3 dot. systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ, przeprowadzony w dniach marca Audyt KE 2009/PL/REGIO/J4/804/6 dot. systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ prowadzony na projektach PO IiŚ, przeprowadzony w dniach listopada 2010 r. -Audyt KE 2011/PL/REGIO/J4/1038/1 dot. weryfikacji kontroli zamówień publicznych prowadzonych przez IW oraz sposobu postępowania z nieprawidłowościami, przeprowadzony w dniach listopada 2011 r. Ustalenia audytów KE dot. zamówień publicznych Większość nieprawidłowości wykrywanych podczas audytów KE i ETO dot. zamówień publicznych

4 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 4 AUDYTY KOMISJI EUROPEJSKIEJ Audyt KE 2011/PL/REGIO/J4/1045/1 dot. przeglądu czynności instytucji odpowiedzialnej za zamknięcie pomocy oraz zamkniętych projektów FS na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1386/2002 w wybranych projektach, przeprowadzony w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2012 r. Główne ustalenia KE zamieszczone we wstępnym raporcie, niosące ze sobą ryzyko nałożenia przez KE korekt finansowych lub uznania wydatków za niekwalifikowalne: 1.Brak odliczania kar umownych od wydatków deklarowanych KE, 2.Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych, 3.Nieosiągnięcie celów projektów, 4.Płatności za niewykonane prace.

5 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 5 KONTROLE IZ PO IiŚ Kontrole systemowe - sprawdzenie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ w danej instytucji Obszary kontroli systemowych: - kontrola wniosków beneficjentów o płatność i proces poświadczania wydatków, - kontrole i nadzór nad instytucjami niższego szczebla systemu zarządzania i kontroli, - sprawozdawczość, - nieprawidłowości, - działania informacyjno-promocyjne. Kontrole realizacji projektów RPD PT (weryfikacja wydatków) Kontrole projektów (weryfikacja wydatków) – projekty kolejowe, Łódź 013

6 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 6 AUDYTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI ORAZ AUDYTY OPERACJI Audyt systemu zarządzania i kontroli - prowadzony na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. przez Instytucję Audytową (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej), - ocena systemu zarządzania i kontroli prowadzona zgodnie z wytycznymi KE COCOF 08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States ( programming period). Audyt operacji - prowadzony na podstawie art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. przez Instytucję Audytową - w wyniku audytu operacji (wydatki zadeklarowane do KE w 2011) ustalono, że najbardziej prawdopodobny błąd stanowi 0,38% wartości populacji Annual activity Report 2011 (Directorate General Regional Policy) - szacowana kwota ryzyka (estimate amount risk): - Polska 1,5% - Czechy 11,4% - Włochy 8,6% Dopuszczalne 2 %

7 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 7 AUDYTY OPERACJI AUDYTY OPERACJI Audyt operacji - IW każdorazowo powinna włączać beneficjenta w procedurę kontradyktoryjną, umożliwiając mu złożenie wyjaśnień przed wysłaniem rocznego sprawozdania przez IA do KE (zarówno na etapie zgłaszania zastrzeżeń do UKS przez IW, jak i po otrzymaniu wstępnego sprawozdania od Instytucji Audytowej) - IZ zaleca w przypadku podjęcia przez UKS ustalenia dot. potencjalnych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu, do którego IW wnosi zastrzeżenia niedeklarowanie przez beneficjenta wydatków zakwestionowanych przez UKS w kolejnych, przedstawionych do rozliczenia już po kontroli UKS, wnioskach o płatność - Po otrzymaniu informacji, że IA podtrzymała stanowisko w rocznym sprawozdaniu z audytu operacji przekazanym do KE o nałożeniu korekty na weryfikowane wydatki, o ile w szczególnych przypadkach IZ PO IiŚ nie zastrzeże inaczej, należy wydatki tymczasowo wyłączone uznać ostatecznie za nieprawidłowość, wydatki zakwestionowane podczas kontroli UKS, które zostały wcześniej zatwierdzone we wnioskach o płatność, powinny zostać ostatecznie wyłączone z Poświadczenia i deklaracji wydatków poprzez Rejestr Obciążeń na Projekcie oraz IW powinna rozpocząć procedurę odzyskiwania środków od beneficjenta. W przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń UKS dot. zidentyfikowania wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu, należy podejmować niezwłoczne działania mające na celu skorygowanie wydatków, postępując zgodnie Zaleceniami w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ.

8 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 AUDYTY ETO – DAS (POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI ZA DANY ROK BUDŻETOWY) Przeprowadzone audyty ETO DAS w ramach PO IiŚ 1. DAS 2011 w terminie 04 – oraz projekty z sektora transportu oraz sektora energetyki 2. DAS 2011 w terminie 07 – projekty z sektora transportu oraz sektora środowiska (POIS /09) 3. DAS 2011 w terminie – projekty z sektora transportu 4. DAS 2012 w terminie i projekty z sektora transportu

9 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 9 AUDYTY ETO – WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH PO IIŚ AUDYTY ETO – WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH PO IIŚ Przeprowadzone audyty ETO wykonania zadań w ramach PO IiŚ 5. audyt dot. współfinansowanych z funduszy strukturalnych projektów mających na celu regenerację terenów poprzemysłowych i powojskowych w dniach czerwca audyt dot. realizacji projektów w dziedzinie transportu miejskiego współfinansowanych ze środków UE w dniach audyt dot. realizacji projektów w zakresie różnorodności biologicznej w dniach stycznia audyt dot. efektywności wykorzystania funduszy UE na energię odnawialną w dniach oraz 08 – Zaplanowane: 9. audyt w zakresie efektywności projektów dużych współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności 10. audyt dot. infrastruktury lotnisk 11. audyt dot. transportu wodnego śródlądowego

10 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 10 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z KONTROLI IZ USTALENIA Z KONTORLI RPD PT: braki w opisach stanowisk pracy uchybienia w zakresie procedur zawierania umów: naruszenia przepisów pzp (np. podział zamówień, nadmierne / nieadekwatne wymogi doświadczenia) uchybienia w zakresie obowiązku dokonywania rozeznania rynku umowy cywilno prawne zawierane z osobami fizycznymi - konieczność stosowania wymogów odnośnie efektywności ww. wydatków (rozeznanie rynku), gdyż zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi, takich jak umowy zlecenia, czy umowy o dzieło nie jest co do zasady objęte wyłączeniem w zakresie dokumentowania efektywności brak zachowania zasady trwałości (sprzęt komputerowy)

11 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 11 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW IA NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW IA Najczęstsze typy naruszeń: - dokonywanie zmian w składzie personelu wykonawcy – przedmiot zamówienia realizowały osoby z niższym doświadczeniem niż wymagane w SIWZ i ogłoszeniu z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia - przedłużenie terminu składania ofert bez publikacji sprostowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wymóg dysponowania przez wykonawcę osobami będącymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - wybór wykonawców w formie aukcji ofertowej (tj. zapytania ofertowego poprzez przesłanie zapytań ofertowych do minimum trzech oferentów) bez ogłoszenia o zamierzeniu udzielenia zamówienia - opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnych wykonawców bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych - zaliczanie do wydatków kwalifikowanych wydatków niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

12 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 12 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE Najczęstsze typy naruszeń: - dyskryminujące kryteria wyboru ofert/warunków udziału w postępowaniu (np.: wymóg doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE) - opis przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub polskich norm bez rozwiązań równoważnych - brak zastosowania procedury konkurencyjnej (dzielenie zamówień, zamówienia z wolnej ręki) - zbyt niskie stawki korekt finansowych nakładanych przez instytucje w systemie – nieuzasadnione miarkowanie korekt Na chwilę obecną zamknięty jest wyłącznie audyt z marca 2010

13 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 13 Uwagi KE do taryfikatora MRR: Korekty nie mogą być niższe niż stawki w taryfikatorze KE Brak akceptacji obniżenia korekt: gdy taryfikator przewiduje stawkę 100%; gdy wybrano ofertę niespełniającą kryterium gdy zmieniono warunki wyboru wykonawcy bez zmiany ogłoszenia/SIWZ gdy zamawiający użył innych kryteriów/warunków niż w ogłoszeniu/SIWZ W przypadku wykrycia błędu zastosowania dyskryminujących opisów lub kryteriów powinna być stosowana wskaźnikowa metoda naliczania korekty. Metoda dyferencyjna powinna być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, tam gdzie da się oszacować dokładnie wpływ naruszenia na konkurencję. Brak protestów, wykluczeń wykonawców, odrzucenia ofert + duża liczba ofert - nie są argumentami za obniżeniem korekty. Zmniejszanie korekt finansowych NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW KE

14 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 14 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW ETO NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z AUDYTÓW ETO Najważniejsze ustalenia ETO: 1. Zarzut zastosowania procedury przyspieszonej bez uzasadnionej pilnej potrzeby udzielenia zamówienia (co ciekawe, ostateczna decyzja administracyjna potwierdziła prawidłowość działań beneficjenta, planowane skarga do TSUE) 2. Zarzut zastosowania nadmiernego warunku udziału w przetargu (wymóg doświadczenia). 3. Zarzut dokonywania zmian ekspertów w trakcie trwania procedury wyboru wykonawcy, jak również w trakcie realizacji kontraktu, wśród których znajdowały się osoby niespełniające stawianych pierwotnie przez zamawiającego wymagań. 4. Zarzut podwójnego finansowania: część kosztów kwalifikowalnych projektu PO IiŚ zrefundowano w ramach innego projektu współfinansowanego z FS – kolizja infrastruktury drogowej i kolejowej = rozbiórka elementu infrastruktury sfinansowanego z FS

15 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 15 Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17

16 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 16 Wraz z wejściem w życie Wytycznych przestają obowiązywać Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17 Zmiany taryfikatora (Załącznik nr 1) będą dokonywane bez zmiany treści Wytycznych –Najnowszy Taryfikator obowiązuje od listopada 2012 r. Możliwość wnioskowania o zwrot odsetek zwróconych wraz z kwotami głównymi za nieprawidłowości wynikające z braku transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17

17 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 17 Usuniecie zapisów dotyczących faktur korygujących (stanowisko MF zostanie przekazane odrębnym pismem – ocena case by case) Umożliwienie beneficjentom wyrażenia zgody na pomniejszanie kolejnych płatności Zniesienie obowiązku przekazywania przez beneficjentaoświadczenia wskazującego, że w ramach kolejnego wniosku o płatność beneficjent przedstawi do rozliczenia wydatki na kwotę nie mniejszą niż kwota nieprawidłowości wraz z należnymi odsetkami Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17

18 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 18 Zniesienie konieczności rozliczania nieprawidłowości poprzez pomniejszeń każdej faktury osobno – umożliwienie rozliczania per faktura lub per suma faktur w ramach Wniosków o płatność – wg uznania Instytucji z zastrzeżeniem: W przypadku, gdy kwota wyłączenia wydatków kwalifikowalnych jest rozliczona w kilku wnioskach o płatność, suma poszczególnych pomniejszeń (tj. pomniejszeń z każdego wniosku o płatność), musi być zgodna z całkowitą (ostateczną) wartością wydatków niekwalifikowalnych Wytyczne a Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17

19 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 19 Nowe kolumny, np: –podział na: nr kontroli i nr sprawy w ROP –Formalne wprowadzenie kolumn z nr Deklaracji IW oraz nr Deklaracji IP Obowiązek przekazywania RKiN kwartalnie w pełnym wymiarze danych (tak jak przy Poświadczeniach…) Rejestr Korekt i Naruszeń

20 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 20 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ

21 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 21 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ przyjęte 6 lutego 2013 r., obowiązują od 13 lutego 2013 r., określają wskazówki odnośnie działań w zakresie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ, skierowane do IP i IW PO IiŚ, wskazują na wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego zadania, których realizacja spoczywa na wszystkich instytucjach administracji publicznej. ważne, w okresie będzie istniał obowiązek stworzenia anti-fraud strategy

22 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 22 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ zapobieganie oszustwom przy wdrażaniu projektów PO IiŚ poprzez: popularyzację wiedzy zawartej w dokumentach KE, instytucji systemu POIiŚ oraz instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych (CBA, UOKiK, UZP) – dokumenty dostępne na stronie pois.gov.pl), Uwaga! Wprowadzając w życie zapisy Zaleceń instytucje systemu powinny: ujmować w Rocznych Planów Działań PT POIŚ organizacje konferencji i szkoleń w tym zakresie, rozpowszechniać wiedzę wśród beneficjentów, uzupełnić Instrukcje Wykonawcze IP/IW o odpowiednie procedury w zakresie zapobiegania i informowania o symptomach oszustw. wprowadzenie w życie zasad określonych w ww. dokumentach, organizacje spotkań, szkoleń i konferencji.

23 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 23 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ: Beneficjenci powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania i zawodowego sceptycyzmu na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Uwaga! Wprowadzając w życie zapisy Zaleceń instytucje systemu powinny: uzupełnić listy sprawdzające o odpowiednie pytania w zakresie występowania symptomów ewentualnych przestępstw o charakterze anty-konkurencyjnym i przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. korupcja), IP/IW powinny zwracać uwagę na symptomy oszustw podczas prowadzenia wszelkich działań weryfikacyjnych i kontrolnych (w szczególności w trakcie prowadzenia kontroli PZU, kontroli w trakcie realizacji projektu).

24 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ identyfikowanie oszustw przy wdrażaniu projektów PO IiŚ – przykłady symptomów zmów: Rezygnacja z przetargu rezygnacji uczestnika, wycofanie już złożonej oferty – w ten sposób postępowanie wygrywa przedsiębiorca z góry wybrany przez zmawiających się Składanie ofert komplementarnych uczestnicy składają oferty, lecz są one tak przygotowane, że wygrać może tylko jedna z nich. Oferty pozostałych uczestników zmowy albo są mniej korzystne, albo zawierają celowo poczynione błędy formalne, nie dostarczają żądanych dokumentów itp. Rotacja ofert każdy z uczestników na zmianę z innymi składa najkorzystniejszą, wcześniej opracowaną ofertę. Podział zysku przedsiębiorca biorący udział w niedozwolonym porozumieniu rezygnuje z udziału w przetargu na rzecz innego uczestnika zmowy. Następnie zatrudnia tamtego przedsiębiorcę jako podwykonawcę, który w ten sposób uzyskuje rekompensatę za rezygnację z udziału w przetargu. Podział rynku przedsiębiorcy zawiązują porozumienie, które polega na uzgodnieniu, że każdy z nich bierze udział tylko w określonych przetargach – na przykład organizowanych przez konkretne podmioty lub mających miejsce na wyznaczonym terenie

25 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 25 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ reagowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ: Beneficjenci pełniący rolę zamawiającego mają ustawowy obowiązek odrzucić ofertę, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku powstania konieczności zwrotu środków wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, na mocy art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zastosowanie znajduje sankcja dot. wykluczenia z prawa otrzymania dofinansowania. IP/IW podejmują kroki zapobiegające poświadczaniu nieprawidłowych wydatków (odpowiednio: wstrzymanie dofinansowania na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie lub tymczasowe wyłączenia wydatków wątpliwych z wniosków o płatność oraz deklaracji wydatków) oraz zgłaszają nieprawidłowości zgodnie z system informowania o nieprawidłowościach.

26 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 26 Zalecenia IZ PO IiŚ nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów PO IiŚ reagowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw (zidentyfikowania symptomu oszustwa) przy wdrażaniu projektów PO IiŚ –powiadamianie właściwych organów: Obowiązek ciążący na pracownikach instytucji państwowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu aby niezwłocznie zawiadomić Prokuratora lub Policji (art. 304 § 2 Kpk- niedopełnienie obowiązku pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej przez art. 231 Kk). Instytucja Zarządzająca planuje zorganizować spotkania z udziałem IP, IW oraz UOKiK w celu omówienia wdrożenia zapisów Zaleceń nr 18/2013 W przypadku podejrzeń popełnienia oszustw mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję istnieje możliwość ich zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

27 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 27 Zakończenie realizacji projektu

28 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 28 Jako projekt zakończony należy rozumieć projekt: –w którym wykonano wszystkie czynności przewidziane w umowie o dofinansowanie –wszystkie wydatki w jego ramach zostały zapłacone –nastąpiło rozliczenie wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz Beneficjenta. Zakończenie realizacji projektu – ostatni dzień kwalifikowania wydatków tj. koniec okresu w którym mogą być ponoszone przez Beneficjenta wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu Zakończenie realizacji projektu

29 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 29 Zrealizowanie projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami Realizacja wszystkich obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy po zakończeniu realizacji projektu (m.in. raporty z osiąganych efektów, zachowanie trwałości projektu) Rozliczenie w całości przekazanej kwoty dofinansowania w formie zaliczki Złożenie wniosku o płatność końcową w tym przekazanie wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe projektu Poddanie się kontroli na zakończenie realizacji projektu Warunki rozliczenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

30 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 30 W przypadku wystąpienia okoliczności które mogą mieć wpływ na zmniejszenie poziomu maksymalnego dofinansowania dla projektów generujących dochód, Beneficjent najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową, a następnie w 3 lata po zamknięciu POIiŚ informuje o tych okolicznościach IW/IP, aktualizując, w razie potrzeby, informacje w tym zakresie. Przedstawianie IW/IP raportów z osiągniętych efektów (w tym efektów finansowych generowanych przez projekt) w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu Współpraca z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, IW lub KE do przeprowadzenia ewaluacji projektu w okresie 3 lat od zamknięcia PO IiŚ na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie Archiwizacja wszelkich danych związanych z realizacją Projektu przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ (10 lat w przypadku udzielenia pomocy publicznej) – RYZYKO KOREKTY Zapewnienie trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu w tym poddanie się kontroli w tym zakresie O czym jeszcze powinien pamiętać beneficjent przy zamykaniu projektu

31 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 31 Beneficjent ma obowiązek przechowywać we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, w tym zgodności z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37 rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999.Archiwizacja

32 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 32 Art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006): wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące wydatków i audytów danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu KE i ETO przez: a)okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego, b)okres 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia, - bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną, - bieg tych terminów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego albo na należycie umotywowany wniosek KomisjiArchiwizacja

33 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 33 Nowa perspektywa finansowa

34 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 34 Istotne zmiany w nowej perspektywie Nowa instytucja – Instytucja Desygnująca, której zadaniem będzie potwierdzenie spełnienia przez IZ / IP / IW warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego Włączenie zadań Instytucji Certyfikującej do zadań Instytucji Zarządzającej danym PO Dla programów krajowych powstanie nowy system informatyczny, do którego będzie miał dostęp każdy beneficjent - system umożliwi m.in. elektroniczną weryfikację Wniosków o płatność beneficjentów Nowy system rocznych rozliczeń z KE-ryzyko korekt netto

35 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 35 Pomoc techniczna na lata założenia

36 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 36 POMOC TECHNICZNA w ramach POIiŚ sektor ŚRODOWISKO procentowy wzrost udziału alokacji sektora środowisko w alokacji ogółem PT wiąże się z planowanym wykorzystaniem przez sektor pierwotnie przyznanej alokacji na poziomie ok. 90% oszczędności w pozostałych sektorach wynoszą od 30 do 80 %, co spowodowało zmniejszenie alokacji ogółem w ramach PT POIiŚ o ok. 45 %

37 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 37 POMOC TECHNICZNA w ramach POIiŚ sektor ŚRODOWISKO WYKRES 1 *WYKRES 2 *WYKRES 3 * WYKRES 1: Minimalna i maksymalna wysokość środków z osi I-V przypadająca w poszczególnych IW na 1 zł. wydaną z PT POIiŚ (średnia 118 zł) WYKRES 2: Minimalna i maksymalna wartość wydatków z działania 15.1 przypadająca w poszczególnych IW na 1 projekt z osi I-V (średnia zł) WYKRES 3: Minimalna i maksymalna wartość wydatków z działania 15.2 przypadająca w poszczególnych IW na 1 projekt z osi I-V (średnia zł) * Na podstawie wydatków NFOŚiGW, CKPŚ oraz WFOŚiGW w latach

38 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 38 POMOC TECHNICZNA w ramach PO PLANOWANE ZMIANY: finansowanie ze środków POPT wydatków w zakresie wsparcia zatrudnienia pracowników IZ, IP, IP II zatrudnionych w administracji rządowej (w sektorze środowiska dot. tylko MŚ) poziom dofinansowania ze środków UE w projektach PT (?) finansowanie ze środków horyzontalnego POPT wynagrodzeń pracowników IZ, IP, IP II krajowych programów operacyjnych finansowanie wynagrodzeń WFOŚiGW ze środków POPT w ramach wspólnego projektu NFOŚiGW oraz WFOŚIGW poziom dofinansowania ze środków UE – 85 % wydatków kwalifikowalnych

39 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 39 Nowy Program Operacyjny NIEZBĘDNE INFORMACJE OD SEKTORA ŚRODOWISKO: Ww. informacje są niezbędne dla prawidłowego zaplanowania środków w ramach komponentu PT nowego PO oraz horyzontalnego Programu Pomoc Techniczna na lata ostateczny kształt systemu instytucjonalnego dla PO 2014 – 2020 w sektorze środowisko informacja na temat zadań wykonywanych przez WFOŚiGW w zakresie wdrażania nowego PO (zadań z zakresu sektora środowisko oraz dodatkowych zadań), które miałyby stanowić zadania kwalifikowalne w ramach PT na lata 2014 – 2020 zapotrzebowanie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających na środki PT w ramach komponentu PO uproszczenia dla beneficjentów

40 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 40 Komponent POMOC TECHNICZNA w ramach PO KWESTIE DO DYSKUSJI: sposób nadzoru zadań realizowanych przez WFOŚiGW (propozycja IZ: w celu ułatwienia wykorzystania środków z PT - rozliczanie wszystkich zadań realizowanych przez WFOŚiGW w ramach wdrażania nowego PO z alokacji przeznaczonej na sektor środowisko pod nadzorem MŚ, do uzgodnienia współpraca z instytucjami w systemie wdrażania PO nadzorującymi merytorycznie zadania WFOŚiGW wykraczające poza sektor środowisko) wprowadzenie w ramach alokacji środków PT nowego PO systemu nagradzania instytucji najsprawniej wykonujących powierzone zadania (w ramach obowiązujących regulacji), na wzór zastosowanego w ramach Rocznego Planu Działań sektora środowisko PT POIiŚ na rok 2011

41 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 41 Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ – maj/czerwiec 2013 r. Szkolenie dla IP oraz IW dotyczące zmów przetargowych (we współpracy z UOKiK) – maj/czerwiec 2013 r. Konferencja dotycząca przeciwdziałania i wykrywania oszustw w funduszach europejskich – wrzesień/październik 2013 r. Planowane szkolenia i konferencje w zakresie kontroli i nieprawidłowości:

42 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 42 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google