Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Określenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Określenie."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Określenie rodzaju i zakresu zamówienia Określenie rodzaju i zakresu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Określenie wartości przedmiotu zamówienia - kosztorys inwestorski Określenie wartości przedmiotu zamówienia - kosztorys inwestorski Kosztorysy jako forma kalkulacji ceny i wynagrodzenia Kosztorysy jako forma kalkulacji ceny i wynagrodzenia Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis sposobu obliczenia ceny oferty Sprawdzanie i poprawianie oferty Sprawdzanie i poprawianie oferty Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy Realizacja zamówienia publicznego - rozliczanie robót budowlanych Realizacja zamówienia publicznego - rozliczanie robót budowlanych Kontrola zamówień publicznych, konsekwencje naruszenia ustawy PZP Kontrola zamówień publicznych, konsekwencje naruszenia ustawy PZP Ministerstwo Środowiska 1 29 listopad 2011 r.

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawowe akty prawne ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity – Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz z r. z późn. zm.), Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z r. Nr 243, poz z późn. zm) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. nr 175, poz. 1232, z późn. zm.) listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Pzp /Dz.U. Nr 87, poz. 484/ rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja weszła w życie z dniem 11 maja 2011 r. Ministerstwo Środowiska 3 Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych 29 listopad 2011 r.

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Przyjęte przez Radę Ministrów 28 czerwca 2011 r. Ministerstwo Środowiska Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych 4 29 listopad 2011 r.

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 2075, Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464, Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 217) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Ministerstwo Środowiska5 Przepisy wykonawcze do ustawy PZP 29 listopad 2011 r.

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przewodniki i wytyczne MRR wytyczne w zakresie kontroli realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Załącznik nr 10- Wymierzenie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinanoswanych ze środków funduszy UE Przewodnik beneficjenta PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO- największe zagrożenia w procedurze zamówień publicznych, wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO z 21 czerwca 2011 r. z zaleceniami IZ PO IiŚ nr 15/2011 z listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska Warszawa 2010.

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2007 – listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych UWAGA: nie wszystkie naruszenia ustawy skutkują wymierzeniem korekty finansowej Nieprawidłowości będące następstwem naruszeń przepisów Pzp, które nie służą wdrożeniu prawa wspólnotowego, nie stanowią co do zasady podstawy do wymierzenia korekty finansowej listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych Przepisy PZP, których naruszenie nie skutkuje korektami finansowymi: art. 17 – art dotyczące Zamawiającego art dotyczący zawartości siwz, art. 45 i 46 - dotyczące wniesienia wadium oraz jego form, art. 85 – dotyczący terminu związania ofertą, art. 86 ust. 2 – dotyczący jawności otwarcia ofert, art. 86 ust. 3 – dotyczący podania przed otwarciem ofert kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 93 – dotyczący unieważnienia postępowania, art. 94 ust.1 - dotyczący obowiązku zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą, 9 29 listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych Cd przepisów art. 96 – dot. protokołu postępowania oraz jego jawności, art. 61 ust. 2 i art. 67 ust. 2 – dot. obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, art dot. stosowania do umów w sprawach zamówień publicznych przepisów kc, formy pisemnej umowy, jawności umów, art – dot. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego form listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 10 - Wymierzanie korekt finansowych UWAGA : nie jest obowiązkowe nakładanie korekt finansowych za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują żadnych skutków finansowych. Do wymienionej grupy naruszeń można w szczególności zaliczyć: naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3, poprzez niezawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym informacji o dniu jego przekazania UOPWE, naruszenie art. 12 ust. 3 pkt 2), poprzez nieudokumentowanie publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE, w szczególności zaniechanie przechowywania dowodu jego publikacji, naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, błędne określenie kodu CPV listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Faza wstępna - przygotowywanie inwestycji Faza projektowania Faza realizacyjna - budowa lub wykonanie innego rodzaju robót Faza eksploatacyjna - użytkowanie Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska 12 Ministerstwo Środowiska Inwestycyjny Proces Budowlany 29 listopad 2011 r.

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kategorie wydatków kwalifikowalnych: Przygotowanie projektu Zarządzanie projektem Nabycie nieruchomości Budowa i montaż Sprzęt i wyposażenie Działania informacyjne i promocyjne Podatek od towarów i usług (VAT) Niezbędne opłaty Inne kategorie wydatków listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ministerstwo Środowiska 14 DEFINICJE - warianty realizacyjne Z definicji robót budowlanych zawartej w ustawy pzp wynika, że zamawiający może dokonać wyboru jednego z dwóch podstawowych wariantów realizacyjnych: -wariant klasyczny odpowiadający pierwszemu członowi definicji tj gdy zostaje wyodrębnione jako samodzielne - zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane, -wariant projektuj i buduj /ang. Design-Build/ odpowiadający drugiemu członowi definicji tj gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane TRZECI WARIANT - REALIZACJA OBIEKTU ?? 29 listopad 2011 r.

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Z uwagi na różnorodność zamówień na roboty budowlane, instytucje zamawiające powinny mieć możliwość oddzielnego lub łącznego udzielania zamówień na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Nie jest zamierzeniem niniejszej dyrektywy przesądzanie o łącznym lub oddzielnym udzielaniu zamówień. Decyzja o udzieleniu zamówień oddzielnie lub łącznie musi zostać podjęta w oparciu o kryteria jakościowe i ekonomiczne, które mogą być określone przez prawo krajowe. /pkt 9 preambuły do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi/ Ministerstwo Środowiska15 DEFINICJE - warianty realizacyjne 29 listopad 2011 r.

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W Prawie budowlanym roboty budowlane są zdefiniowane jako: budowa tj wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, przebudowa, montaż lub rozbiórka obiektu budowlanego remont tj wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Uwaga: roboty budowlane zgodnie przepisami Prawa budowlanego wymagają z nielicznymi tylko wyjątkami pozwolenia na budowę lub tzw zgłoszenia. Ministerstwo Środowiska16 DEFINICJE 29 listopad 2011 r.

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Roboty nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia Budowa: altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o określonej powierzchni zabudowy i wysokości; obiektów małej architektury /z wyłączeniem obiektów małej architektury w miejscach publicznych/; ogrodzeń, /z wyłączeniem pewnych rodzajów/ obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody, listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Roboty nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia Roboty budowlane polegające na: instalowaniu krat na obiektach budowlanych /z wyłączeniem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków/, instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych /z wyłączeniem urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych/ listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Drobne prace budowlane mające na celu zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Roboty wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż remont o kwalifikacji decyduje zakres i częstotliwość Ministerstwo Środowiska19 Bieżąca konserwacja 29 listopad 2011 r.

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Na podstawie definicji robót budowlanych z ustawy Prawo budowlane należy przyjmować zasadę, że: wykonywanie robót /nawet identycznych/ na różnych obiektach stanowi odrębne przedmioty zamówienia, które mogą ale nie muszą być w wyniku połączenia objęte jednym postępowaniem, wykonywanie robót związanych z budową, przebudową lub remontem określonego obiektu budowlanego, niezależnie od złożoności i zakresu robót stanowi przedmiot zamówienia, które powinno być objęte jednym postępowaniem, a zlecanie różnych rodzajów robót, nawet specjalistycznych oddzielnie stanowi podział zamówienia, o którym mowa w art. 32 ustawy pzp Ministerstwo Środowiska20 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dzielenie i łączenie zamówień 29 listopad 2011 r.

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dzielenie i łączenie zamówień Uwaga: interpretacje UZP Pomocną (a nie decydującą) dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia może być definicja robót budowlanych zawarta w ustawie Pzp. Przez obiekt budowlany /w rozumieniu dyrektyw koordynujących/ należy rozumieć wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, który może samodzielnie spełniać określoną funkcję gospodarczą lub techniczną. Niedopuszczalne jest działanie zamawiającego polegające na dokonaniu podziału robót objętych zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wybór systemu wykonywania robót budowlanych Generalne Wykonawstwo ? czy Wykonawstwo częściowe Ministerstwo Środowiska22 Określenie przedmiotu zamówienia 29 listopad 2011 r.

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo zamówień publicznych nie nakazuje zlecania robót w systemie GW; Regulacje mówiące o podziale zamówienia na części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wskazują na możliwość stosowania systemu wykonawstwa częściowego Ministerstwo Środowiska23 Generalne Wykonawstwo 29 listopad 2011 r.

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Stosowanie systemu GW wiąże się z tym, że: ogranicza się bezpośredni dostęp do małych i średnich specjalistycznych firm budowlanych do rynku zamówień publicznych, sprowadzając je do roli podwykonawców ze wszystkimi, często negatywnymi konsekwencjami, zamawiający nie ma wiedzy przy wyborze wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania, kto - jaka firma budowlana będzie faktycznym wykonawcą części istotnych robót budowlanych, mogą wystąpić w związku z przepisami art. Kodeksu cywilnego dotyczącym solidarnej odpowiedzialności, określone komplikacje w relacjach - zamawiający, generalny wykonawca i podwykonawca Ministerstwo Środowiska24 Generalne Wykonawstwo 29 listopad 2011 r.

25 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO roboty budowlane oraz usługi /wartość/ dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacja dostarczonej rzeczy lub innego dobra /dostawa/ roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania /roboty bud./ usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług /usługi/ UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie robót budowlanych z innymi dostawami np. ruchomego wyposażenia obiektu Ministerstwo Środowiska25 Łączenie robót budowlanych z innymi rodzajami zamówień 29 listopad 2011 r.

26 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ministerstwo Środowiska2629 listopad 2011 r.

27 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp zamawiający ma określać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i nie może opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ministerstwo Środowiska30 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

28 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art.29 ust. 3. ustawy pzp Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy. Ministerstwo Środowiska28 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

29 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Art Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

30 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ministerstwo Środowiska30 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

31 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Korekty finansowe Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia 1. Naruszenie art. 29 ust. 1, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. / 5 %/, 2. Naruszenie art. 29 ust. 2, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję /10%/ listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

32 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Korekty finansowe cd 3. Naruszenie art. 29 ust. 3, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, - bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych /25%/ - pomimo że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń /5 % / 4. Naruszenie art. 30 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia - z naruszeniem ustawowej kolejności /10%/, - bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych /5%/ listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

33 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Ministerstwo Środowiska33 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

34 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z : projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych ; projektów wykonawczych, w zakresie o którym mowa w § 5; przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Ministerstwo Środowiska34 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

35 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z : planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Ministerstwo Środowiska 35 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

36 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. Jeśli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Ministerstwo Środowiska36 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

37 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. Projekty wykonawcze: powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych których powinny zawierać rysunki części, elementów i detali obiektu, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb Ministerstwo Środowiska37 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

38 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ministerstwo Środowiska38 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

39 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r Opracowanie przedmiaru robót składa się z: karty tytułowej; spisu działów przedmiaru robót; tabeli przedmiaru robót. Ministerstwo Środowiska39 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

40 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz odpowiadają przyjęty stopień scalenia robót. Ministerstwo Środowiska40 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 29 listopad 2011 r.

41 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROBOTY, których nie należy odrębnie uwzględniać w przedmiarze Roboty towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych: geodezyjne tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza. Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania robót podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu po wykonaniu robót podstawowych. Ministerstwo Środowiska41 PRZEDMIAR ROBÓT 29 listopad 2011 r.

42 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: - numer pozycji przedmiaru; - kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, - jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ministerstwo Środowiska42 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

43 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Czy w kolumnie przedmiaru robót wpisanie podstawy wyceny zamiast kod pozycji jest błędem ? TAK Ministerstwo Środowiska43 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 listopad 2011 r.

44 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r Specyfikacje techniczne są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie: sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ministerstwo Środowiska44 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne 29 listopad 2011 r.

45 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zgodnie z rozporządzeniem specyfikacje techniczne mogą być opracowywane dla: robót podstawowych, odpowiadających pozycjom przedmiaru, rodzajów robót, odpowiadających np. klasom lub kategoriom WSZ, rozdziałom, podrozdziałom przedmiaru, grup robót /zgodnie z PCV/ - odpowiadających częściom przedmiaru. Ministerstwo Środowiska45 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne 29 listopad 2011 r.

46 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przy udzielaniu zamówienia na wykonanie specyfikacji technicznej zamawiający powinien określić stopień szczegółowości ich opracowania tj zdecydować czy wymaga opracowania specyfikacji dla robót podstawowych, rodzajów robót czy też grup robót. Ministerstwo Środowiska46 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne 29 listopad 2011 r.

47 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Każda specyfikacja techniczna powinna zawierać: 1) część ogólną, 2) wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 4) wymagania dotyczące środków transportu; 5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 10) dokumenty odniesienia Ministerstwo Środowiska47 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne 29 listopad 2011 r.

48 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO tylko część punktów specyfikacji może i powinna być opracowana w wyniku zlecenia na zewnątrz specyfikacje powinny być opracowane przed wykonaniem przedmiaru robót, w opracowanie specyfikacji powinien na bieżąco być zaangażowany zamawiający przekazując piszącemu specyfikacje ustalenia i wymagania będące w jego właściwości oraz uzgadniając proponowane rozwiązania. Ministerstwo Środowiska48 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacje techniczne 29 listopad 2011 r.

49 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem opisującym zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określającym wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego, zawierającym przeznaczenie wykonanych robót, oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Ministerstwo Środowiska49 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy 29 listopad 2011 r.

50 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zgodnie z rozporządzeniem zakres programu obejmuje: stronę tytułową, część opisową, część informacyjną. Ministerstwo Środowiska50 Opis Przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy 29 listopad 2011 r.

51 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Część opisowa programu powinna obejmować: opis ogólny przedmiotu zamówienia - budowy lub innych robót budowlanych, opis wymagań zamawiającego w stosunku do wyżej określonego przedmiotu zamówienia. Ministerstwo Środowiska51 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy 29 listopad 2011 r.

52 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Część informacyjna programu powinna zawierać: 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, które mogą mieć formę: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2. Odpis lub wyciąg z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub warunki określające to prawo. Ministerstwo Środowiska52 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy 29 listopad 2011 r.

53 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program funkcjonalno-użytkowym zgodnie z rozporządzeniem nie zawiera informacji odnoszących się do zakresu i wymagań dotyczących wykonania opracowań projektowych. Dla pełnego opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych konieczne jest zatem dołączenie do programu funkcjonalno-użytkowego części opisującej zakres prac projektowych, do wykonania w ramach zamówienia. Ministerstwo Środowiska53 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy 29 listopad 2011 r.

54 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe wzorcowe programy: Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury Strona główna>Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa> Rynek Budowlany i Technika : programy funkcjonalno-użytkoweStrona głównaBudownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowaprogramy funkcjonalno-użytkowe Ministerstwo Środowiska54 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno-użytkowy 29 listopad 2011 r.

55 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawę określenia wartości zamówienia publicznego stanowi całkowite, szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku i usług Ministerstwo Środowiska55 Określenie wartości zamówienia Zasady ogólne 29 listopad 2011 r.

56 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inne zasady ustalania wartości zamówienia : Zakaz zaniżania wartości zamówienia - art. 32 ust. 2, Obowiązek uwzględniania w wartości zamówienia wartości przewidywanych zamówień uzupełniających - art. 32 ust. 3 Obowiązek przyjmowania łącznej wartości poszczególnych części dla ustalenia wartości części zamówienia stanowiącej przedmiot odrębnego postępowania, - art. 32 ust. 4, wyjątek nowy art. 6a Obowiązek uwzględniania przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane wartości dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy - art. 33 ust. 2 Ministerstwo Środowiska56 Określenia wartości zamówienia Zasady ogólne 29 listopad 2011 r.

57 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO art. 6a W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.; Ministerstwo Środowiska57 Określenie wartości zamówienia Zasady ogólne 29 listopad 2011 r.

58 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane Wartość zamówienia publicznego Wartość kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów robót budowlanych Wartość kosztorysowa inwestycji /WKI/ Kwota środków jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

59 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kosztorys inwestorski i inne opracowania wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych są opracowaniami służącymi wyłącznie do określania wartości zamówienia i w związku z tym nie ma żadnych podstaw by tym opracowaniom przypisywać inne funkcje i znaczenie, w tym jako podstawy do ustalania budżetu inwestycji budowlanej, planowanych nakładów inwestycyjnych, czy planowanych kwot środków potrzebnych do sfinansowania zamówienia na roboty budowlane. Ministerstwo Środowiska59 Wartość zamówienia 29 listopad 2011 r.

60 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Ministerstwo Środowiska60 Wartość zamówienia 29 listopad 2011 r.

61 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. nie obowiązują w zamówieniach, których przedmiotem jest wykonanie prac projektowych Ministerstwo Środowiska61 Wartość zamówienia 29 listopad 2011 r.

62 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zgodnie z rozporządzeniem kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, która polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót według wzoru: Wk= ΣL x Cj Ministerstwo Środowiska62 Wartość zamówienia - kosztorys inwestorski 29 listopad 2011 r.

63 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kosztorys inwestorski obejmuje: 1) stronę tytułową. 2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 3) przedmiar robót; 4) kalkulację uproszczoną ; 5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 6) załączniki: a) założenia wyjściowe do kosztorysowania; b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Ministerstwo Środowiska63 Wartość zamówienia - kosztorys inwestorski 29 listopad 2011 r.

64 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strona tytułowa zawiera: a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji; b) nazwę i adres zamawiającego; c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy; e) wartość kosztorysową robót; f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego Ministerstwo Środowiska64 Wartość zamówienia - kosztorys inwestorski 29 listopad 2011 r.

65 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ceny jednostkowe, stanowiące jedną z podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego ustala się stosując w kolejności : - ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, - kalkulacje szczegółowe. Ministerstwo Środowiska65 Wartość zamówienia - Kosztorys inwestorski 29 listopad 2011 r.

66 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Planowane koszty robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem oblicza się stosując metodę wskaźnikową wg wzoru: WRB = Σ W Ci x n i gdzie : WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych; W Ci - wskaźnik cenowy i – tego składnika kosztów; n i – ilość jednostek odniesienia dla i – tego składnika kosztów. Ministerstwo Środowiska66 Wartość zamówienia Planowane koszty robót 29 listopad 2011 r.

67 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zgodnie z rozporządzeniem planowane koszty prac projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego i planowanych kosztów robót budowlanych wg wzoru W PP = W% x W RB gdzie: Wpp – planowane koszty prac projektowych; W RB – planowane koszty robót budowlanych; W% – wskaźnik procentowy. Ministerstwo Środowiska67 Wartość zamówienia Planowane koszty prac projektowych 29 listopad 2011 r.

68 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartości procentowe wskaźników są właściwe dla zakresu prac projektowych obejmujących wykonanie: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego. i nie uwzględniają takich opracowań jak przedmiar robót, kosztorys inwestorski czy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Ministerstwo Środowiska68 Wartość zamówienia Planowane koszty prac projektowych 29 listopad 2011 r.

69 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ministerstwo Środowiska69 Program inwestycji 29 listopad 2011 r.

70 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość kosztorysową inwestycji /WKI/ należy określać za pomocą wskaźników cenowych lub na podstawie kosztorysów inwestorskich w układzie następujących grup kosztów: pozyskania działki budowlanej; przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci; budowy obiektów podstawowych; instalacji; zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych; wyposażenia; prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu. Ministerstwo Środowiska70 Program inwestycji 29 listopad 2011 r.

71 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Cena ofertyKosztorysKalkulacja ceny Ministerstwo Środowiska71 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis sposobu obliczenia ceny 29 listopad 2011 r.

72 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Czy żądać od Wykonawców składających ofertę sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jej ujęcia w ofercie. Jakiej formy kalkulacji ceny oferty wymagać od Wykonawców. Wyżej wymienione problemy właściwym jest aby rozpatrywać w odniesieniu do co najmniej dwóch sytuacji związanych z przyjętą formą wynagrodzenia. Ministerstwo Środowiska72 Obliczenie ceny oferty 29 listopad 2011 r.

73 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Cena oferty Wynagrodzenie ryczałtowe Wynagrodzenie kosztorysowe Inna forma wynagrodzenia Ministerstwo Środowiska73 Opis sposobu obliczenia ceny 29 listopad 2011 r.

74 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w przypadku gdy zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych możliwym jest zastosowanie zarówno formy wynagrodzenia ryczałtowego jak i kosztorysowego, w przypadku, gdy zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego można zastosować wyłącznie formę wynagrodzenia ryczałtowego. Ministerstwo Środowiska74 Opis sposobu obliczenia ceny 29 listopad 2011 r.

75 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE W przypadku wynagrodzenia w formie ryczałtu celowym jest uwzględnienie tego, że: - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje oferowane, niezmienne wynagrodzenie nawet w sytuacji, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac Ministerstwo Środowiska75 Obliczenie ceny oferty 29 listopad 2011 r.

76 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE Forma wynagrodzenia kosztorysowego oznacza w odróżnieniu od ryczałtu, iż podawana w ofercie cena ma charakter wstępny, orientacyjny i wynika z wyceny zestawienia planowanych prac – robót /przedmiaru/ Ministerstwo Środowiska76 Obliczenie ceny oferty 29 listopad 2011 r.

77 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W przypadku stosowania wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiający zawsze powinien wymagać od wykonawcy kalkulacji ceny oferty, a kalkulacja ta powinna mieć formę tzw kosztorysu ofertowego Ministerstwo Środowiska77 Obliczenie ceny oferty 29 listopad 2011 r.

78 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W przypadku stosowania wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający powinien rozważyć czy i ewentualnie jakiej kalkulacji ceny oferty wymagać od Wykonawców na etapie składania ofe rt Ministerstwo Środowiska78 Obliczenie ceny oferty 29 listopad 2011 r.

79 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Od 12 grudnia 2001 r. obowiązuje nowa ustawa o cenach, uchwalona 5 lipca 2001 r. i opublikowana w Dz. U. Nr 97, poz. 1050, w której, w odróżnieniu od poprzedniej ustawy z 26 lutego 1982 r., rezygnując z ingerencji w ustalanie cen na roboty budowlane, nie ujęto żadnych regulacji dotyczących opracowywania kosztorysów budowlanych. Ministerstwo Środowiska79 Opis sposobu obliczenia ceny Kosztorys jako forma kalkulacji 29 listopad 2011 r.

80 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 grudnia 2001 r. straciło moc obowiązującą ostatnie wydane rozporządzenie regulujące problematykę kosztorysowania tj rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /Dz. U. Nr 80 poz. 867/, a tym samym przestały obowiązywać wszystkie ustalenia, standardy, zasady i wymagania dotyczące kosztorysowania określone wspomnianym rozporządzeniem. Ministerstwo Środowiska80 Obliczenie ceny oferty 29 listopad 2011 r.

81 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBECNIE BRAK JEST PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW PRZEZ WYKONAWCÓW Ministerstwo Środowiska8129 listopad 2011 r.

82 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opis w SIWZ powinien zawierać: Określenie obowiązujących oferentów w danym postępowaniu metod kosztorysowania poprzez: wskazanie jednego ze znanych i dostępnych opracowań określających metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /np. ostatnio obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r, lub jedną z tzw środowiskowych metod/, lub własny szczegółowy opis metod w niezbędnym zakresie i stopniu szczegółowości odpowiadającym ww opracowaniom. Ministerstwo Środowiska82 Opis sposobu obliczenia ceny Kosztorys 29 listopad 2011 r.

83 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych - Ogólne zasady i wzorce kosztorysowania - opracowane i wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych /SKB/ oraz Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego /ZBKB/, Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych MET-KOSZT-BUD - opracowane i wydane przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno Ekonomicznego Przemysłu Budowlanego ORGBUD REGULAMIN POLCEN opublikowany w czasopiśmie BUDOWNICTWO I PRAWO POLSKIE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH opracowane i wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, które zastąpiły Środowiskowe metody kosztorysowania. Metody kosztorysowania robót budowlanych - wydane przez WACETOB w 2008 r. Ministerstwo Środowiska83 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

84 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W zależności od przeznaczenia wymienia się w metodach kosztorysowania trzy rodzaje kosztorysów: - ofertowy, - zamienny, - powykonawczy. Jest to wystarczający zbiór rodzajów kosztorysów dla potrzeb ustalenia ceny na roboty budowlane i przysługującego wykonawcy wynagrodzenia Ministerstwo Środowiska84 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

85 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawowym rodzajem kosztorysu, którym należy się posługiwać jest kosztorys ofertowy, który oznacza dokument stanowiący kalkulację ceny oferty, przygotowywany na żądanie zamawiającego przez wykonawcę przed wykonaniem robót. Ministerstwo Środowiska85 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

86 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kosztorys zamienny zmienia i zastępuje kosztorys ofertowy ale tylko w zakresie określonym kosztorysem ofertowym i nie może służyć do wyceny robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym Kosztorys zamienny służy do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy Ministerstwo Środowiska86 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

87 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawy do sporządzenia kosztorysu zamiennego stanowią: obmiar i dziennik budowy o ile jest wymagany odrębnymi przepisami, kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników narzutów, a także podatku od towarów i usług, ustalony na podstawie odrębnych przepisów Ministerstwo Środowiska87 Kosztorys zamienny 29 listopad 2011 r.

88 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Czy rozliczenie kosztorysem zamiennym powinno być ograniczone kwotowo lub procentowo ? Tak. Istotne jest ograniczenie kwotowe ze względu na możliwości finansowe Zamawiającego /wydatki kwalifikowalne/ Ministerstwo Środowiska88 Kosztorys zamienny 29 listopad 2011 r.

89 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kosztorys powykonawczy jest opracowywany i stosowany tylko w odniesieniu do tych robót, dla których brak jest kosztorysu ofertowego. Ministerstwo Środowiska89 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

90 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej według formuły: C k = Σ L * C j + P V gdzie: C k - oznacza cenę kosztorysową, L - oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych, C j - oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych, P V - oznacza podatek od towarów i usług (VAT). Kalkulacja uproszczona powinna być podstawową metodą stosowaną dla sporządzania kosztorysów ofertowych przy zlecaniu robót w trybie przetargowym Ministerstwo Środowiska90 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

91 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej - według formuły: C k = Σ L * (n * c + Kp j + Z j ) + P V lub C k = Σ (L * n * c) + Kp + Z + P V UWAGA: możliwe są także inne formuły kalkulacyjne Ministerstwo Środowiska91 Metody kosztorysowania 29 listopad 2011 r.

92 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokładne sprecyzowanie metod kosztorysowania jest potrzebne: aby kosztorysy opracowywane przez wykonawców i składane w ramach oferty były wykonane w jednakowym układzie, były porównywalne a tym samym umożliwiały zamawiającym sprawdzenie kosztorysu, ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty, aby wykonawcy przygotowujący ofertę, opracowując kalkulację ceny oferty wiedzieli, że kalkulacja ta ma być sporządzona w formie kosztorysu ofertowego wykonanego z uwzględnieniem ściśle określonych zasad i wymagań. Ministerstwo Środowiska92 Opis sposobu obliczenia ceny Kosztorys 29 listopad 2011 r.

93 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art. 87 ust. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Ministerstwo Środowiska93 Kalkulacja ceny oferty 29 listopad 2011 r.

94 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie ma podstaw i możliwości sprawdzania prawidłowości kalkulacji kosztorysowych załączonych do oferty a tym samym dokonywania ocen odnośnie błędów i omyłek rachunkowych oraz dokonywania poprawek ewentualnych omyłek rachunkowych, gdyż skutkowałoby to zmianą oferowanej ceny ryczałtowej. Ministerstwo Środowiska94 Omyłki w kalkulacji ceny oferty 29 listopad 2011 r.

95 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przy wynagrodzeniu kosztorysowym sprawdzenie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej powinno dotyczyć następujących elementów: 1) opisów robót pozycji kosztorysowych, 2) jednostek miary i ilości jednostek przedmiarowych, 3) cen jednostkowych, 4) wyników mnożenia ilości robót i cen jednostkowych, 5) wyników dodawania obliczonych wartości robót poszczególnych pozycji kosztorysów, 6) poprawności przyjętej stawki od podatków i usług /VAT/, 7) obliczenia kwoty podatku /VAT/ i ceny kosztorysowej /kwota brutto z VAT/. Ministerstwo Środowiska95 Omyłki w kalkulacji ceny oferty 29 listopad 2011 r.

96 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przy wynagrodzeniu kosztorysowym sprawdzenie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej powinno dodatkowo dotyczyć następujących elementów: n r - jednostkowe nakłady robocizny, C r – godzinowa stawka robocizny kosztorysowej, n m - jednostkowe nakłady materiałowe, Cm n - ceny jednostkowe nabycia materiałów, n s - jednostkowe nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, C s - ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, Mp j - koszt materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową (obmiarową) robót, Kp - koszty pośrednie oraz Z - zysk kalkulacyjny Ministerstwo Środowiska96 Omyłki w kalkulacji ceny oferty 29 listopad 2011 r.

97 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; –zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; – zawiera błędy w obliczeniu ceny; – wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; Ministerstwo Środowiska97 Kalkulacja ceny oferty 29 listopad 2011 r.

98 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Czy odrzucać oferty jeżeli są: - nie wycenione pozycje, - wpisana jest wartość 0 zł, - dodane pozycje, - opuszczone pozycje, - rozbite lub scalone pozycje, ? Ministerstwo Środowiska98 PYTANIA 29 listopad 2011 r.

99 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Czy możliwe jest porównanie pod względem merytorycznym kosztorysu opracowanego metodą szczegółową z kosztorysem opracowanym metodą uproszczoną ?? Ministerstwo Środowiska99 PYTANIA 29 listopad 2011 r.

100 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Cena oferty Wynagrodzenie ryczałtowe /KC/ Wynagrodzenie kosztorysowe /KC/ Inna forma wynagrodzenia - obmiarowe, ryczałtowo-ilosciowe, FIDIC Ministerstwo Środowiska100 Ceny i rozliczenia robót w zamówieniach publicznych 29 listopad 2011 r.

101 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PODSTAWY USTALENIA WYNAGRODZENIA KOSZTORYSOWEGO kosztorys zamienny dotyczący robót ujętych w przedmiarze, opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru robót, kosztorys ofertowy dotyczący robót pominiętych w przedmiarze, opracowany na podstawie ilości określonych dodatkowym przedmiarem oraz podstaw cenowych ustalonych w umowie, w szczególnych sytuacjach, gdy nie jest możliwe opracowanie kosztorysu przed wykonaniem robót - kosztorys powykonawczy dotyczący robót pominiętych w przedmiarze, opracowany na podstawie obmiaru robót oraz podstaw cenowych określonych w umowie Ministerstwo Środowiska101 Ceny i rozliczenia robót w zamówieniach publicznych 29 listopad 2011 r.

102 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umowy w zamówieniach publicznych Art Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Art [Zakres świadczenia] 1.Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

103 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Art Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. Ministerstwo Środowiska103 Umowy w zamówieniach publicznych 29 listopad 2011 r.

104 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umowy w zamówieniach publicznych Zmiany postanowień zawartej umowy a roboty dodatkowe roboty zamienne listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

105 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umowy w zamówieniach publicznych Roboty dodatkowe jako: zamówienia dodatkowe w rozumieniu ustawy pzp /art. 67 ust.1 pkt 5/ konieczność udzielenia nowego zamówienia - przy spełnieniu określonych przesłanek, w trybie zamówienia z wolnej ręki prace dodatkowe w rozumieniu KC /art.630 § 1/ możliwość podwyższenia umówionego wynagrodzenia - przy spełnieniu określonych warunków, w formie aneksu listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

106 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umowy w zamówieniach publicznych Roboty zamienne Pojęcie roboty zamienne nie występuje w: - ustawie Prawo zamówień publicznych, - Kodeksie cywilnym, - ustawie Prawo budowlane Można przyjąć, że roboty zamienne to takie, które nie powodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia, a jedynie następuje np. zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót objętych dokumentacją projektową - zmiany w projekcie 106 Ministerstwo Środowiska29 listopad 2011 r.

107 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Korekty finansowe Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 poprzez udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek ich stosowania, o ile łączna wartość zamówień dodatkowych lub uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych. Rozszerzenia zakresu umowy poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz w drodze zmiany umowy. korekta 25% listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

108 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola zamówień publicznych Kontrola dokumentacji dokonywana przez Kierownika Zamawiającego; Kontrola doraźna Prezesa UZP; Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

109 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola doraźna Art Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. 2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

110 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola doraźna 4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "instytucją zarządzającą", jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

111 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola doraźna Art W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może: 1) zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwej komisji orzekającej; 2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII; 3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

112 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro; 2) dostaw lub usług - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

113 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy. Informacje o odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji postępowania listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

114 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Konsekwencje naruszenia ustawy PZP Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego; Kary finansowe /art. 200/ - nie dotyczą: 1)jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 3) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

115 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Unieważnienie umowy Art. 144a. 1. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie: 1) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3; 2) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1; 3) umowy, o której mowa w art. 146 ust listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

116 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Unieważnienie umowy – art. 146 ust. 1 Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę lub zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem przepisów ustawy, nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu UOPWE; zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w ramach tego systemu; 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2; listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

117 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Konsekwencje naruszenia ustawy PZP Art Uwzględniając odwołanie, Izba może: jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1: a) unieważnić umowę; albo b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

118 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Konsekwencje naruszenia ustawy PZP Kary finansowe - Art. 200 ust. 1 Zamawiający, który udziela zamówienia: z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej reki lub zapytania o cenę, bez wymaganego ogłoszenia, bez stosowania ustawy, dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

119 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Konsekwencje naruszenia ustawy PZP Kary finansowe - Art. 200 ust. 2 Karze pieniężnej podlega zamawiający, który: określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności, nie przestrzega terminów określonych w ustawie, wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy, odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

120 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najczęstsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Dzielenie zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy PZP Formułowanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Naruszenie przesłanek warunkujących udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych Żądanie od Wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z wymaganiami art. 29 i 30 ustawy Pzp. Zastosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zmiana umowy bez zachowania przesłanek dla takiej czynności listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska

121 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Pytania i odpowiedzi 121 Ministerstwo Środowiska29 listopad 2011 r.

122 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę listopad 2011 r.Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Określenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google