Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim.

2 2 Procedura Niebieskiej Karty w województwie kujawsko-pomorskim

3 Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym psychiczną, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc w rodzinie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

4 4 Liczba interwencji domowych (ogółem) 37337 Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie /Niebieskich Kart/ 4195 Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie /Niebieskich Kart/ 4195 Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary: miasto – 2471 wieś – 1724 Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary: miasto – 2471 wieś – 1724

5 5 W 2011 r. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego stwierdzonych zostało 1612 przestępstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece. W poprzednim okresie sprawozdawczym odnotowano 1561 takich przestępstw. Nastąpił więc wzrost dynamiki ilości przestępstw w tej kategorii o 3,3 %.

6 6 Rozkład ilości stwierdzonych przestępstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece w poszczególnych kwalifikacjach

7 7 Ilości interwencji domowych, zrealizowanych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez kujawsko- pomorską Policję wobec przemocy w rodzinie

8 8 W 2011 r., w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %). We wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, poza powiatem żnińskim odnotowano spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury Niebieskie Karty. Podczas 4195 interwencji przeprowadzonych w ramach procedury Niebieskie Karty odnotowano 5892 pokrzywdzonych. Ilość pokrzywdzonych ujawnionych w toku tych interwencji, w porównaniu z rokiem 2010, spadła o 19,6 %.

9 9 Ofiary przemocy - w tym małoletni

10 10 Sprawcy przemocy – w tym małoletni

11 11 Ilość małoletnich pokrzywdzonych w przestępstwach z art. 207, 208 i 211 kk

12 12 Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem – 2940 kobiety – 78 mężczyźni – 2862 nieletni – 0 w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień – 829 kobiety – 25 mężczyźni – 804 nieletni – 0 przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – 831 kobiety – 19 mężczyźni – 812 nieletni – 0 Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 122 pokrzywdzony/a/ – 60 sprawca – 62 Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej – 11

13 13 Liczba informacji przesłanych (po sporządzeniu Niebieskiej Karty) do: 1) ośrodków pomocy społecznej – 3045 2) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1483 3) organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego/ – 122 4) innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, itp./ – 1123 Informacje dla pozostałych instytucji pomocowych

14 14 Przestępczość wśród nieletnich w województwie kujawsko-pomorskim w województwie kujawsko-pomorskim

15 15 W 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 4617 czynów karalnych popełnionych przez 22651 nieletnich. W 2010 r. stwierdzono 3717 czynów karalnych oraz 2447 nieletnich sprawców. Nastąpił zatem wzrost ilości stwierdzonych czynów karalnych o 24,2 %, a także wzrost liczby nieletnich sprawców o 8,3 %. Dynamika przestępczości nieletnich i udział nieletnich w ogólnej masie przestępstw

16 16

17 17 Nieletni sprawcy popełnili 4617 czynów karalnych, co stanowiło 7,8 % w ogólnej masie 59130 stwierdzonych przestępstw.

18 18 Takie ujęcie jest bardziej miarodajne, gdyż pod uwagę brane są tylko te przestępstwa, w których ustalono sprawcę. Tego typu porównanie daje możliwość dokładniejszej analizy udziału nieletnich w przestępczości, gdyż nie uwzględnia przestępstw niewykrytych, których sprawcami mogli być zarówno nieletni, jak i dorośli sprawcy. W tym ujęciu okazuje się, że czyny karalne nieletnich stanowiły 7,8 % przestępstw stwierdzonych (w roku 2010 6,6 %). Udziału nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw- analiza danych w aspekcie ilości przestępstw wykrytych

19 19 Procentowy udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej masie przestępstw wykrytych

20 20 Płeć i wiek nieletnich sprawców czynów karalnych

21 21 Płeć i wiek nieletnich sprawców czynów karalnych Analiza danych dotyczących wieku nieletnich sprawców czynów karalnych wskazuje na występowanie pewnej prawidłowości. Polega ona na tym, że wraz z wiekiem wzrasta liczba nieletnich sprawców czynów karalnych.

22 22 Wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich W 2011 r. wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich na 100.000 mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 223,1 i był wyższy od poziomu z 2010 r., kiedy wyniósł on 179,6 (w roku 2009 r. wynosił on odpowiednio 161,1, w 2008 r. – 163,1, zaś w 2007 r. wyniósł 157,5).

23 23

24 24 Przestępczość szkolna Analizie poddano ilość przestępstw i czynów karalnych popełnionych na terenie placówek oświatowych. W analizie tej uwzględniono następujące obiekty przestępstwa : internat lub bursa szkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa lub średnia, szkoła wyższa, placówka naukowo badawcza.

25 25 W okresie 2011 roku na terenie wyżej wymienionych obiektów stwierdzonych zostało 1264 przestępstw, w tym 990 czynów karalnych. W 2010 r. odnotowano 1086 takich przestępstw, z tego 776 stanowiły czyny karalne (w 2009 roku odpowiednio – 992 przestępstw i 634 czyny karalne). Tak więc wskaźnik dynamiki ilości przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych wyniósł 166, 4 (w roku 2010 – 109,5). Natomiast wskaźnik dynamiki czynów karalnych stwierdzonych na terenie placówek 10 oświatowych wyniósł 127,6 (w roku 2010 – 124,4).

26 26 Ilość przestępstw, w tym czynów karalnych, stwierdzonych w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych obrazuje poniższy

27 27 Udział poszczególnych kategorii czynów karalnych w ogólnej liczbie czynów karalnych stwierdzonych na terenie placówek oświatowych

28 28 Dynamikę ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich na terenie szkół obrazuje

29 29 Wskaźnik zagrożenia przestępczością szkolną nieletnich na 100 tyś. mieszkańców województwa W 2011 roku wskaźnik zagrożenia na 100 tyś. mieszkańców takimi czynami wyniósł na poziomie województwa 47,8 (w roku 2010 odpowiednio 37,5, a 2009 wynosił 30,2). W pięciu powiatach ilość czynów karalnych na 100 tyś. mieszkańców osiągnęła wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej (zaznaczono je na mapce kolorem szarym).

30 30 Odsetek ilości czynów karalnych dokonanych w placówkach oświatowych w stosunku do ogółu czynów karalnych stwierdzonych w poszczególnych powiatach

31 31 Problem alkoholowy wśród nieletnich

32 32 Demoralizacja nieletnich – spożywanie alkoholu

33 33 Wśród 4222 sprawców przemocy domowej 2940 znajdowało się pod wpływem alkoholu, co stanowiło 69,7 % (w roku 2010 odsetek ten wyniósł 71,7 %). Spośród nietrzeźwych sprawców 829, a więc 28,2 % umieszczono w izbach wytrzeźwień (w 2010 r. odsetek ten wyniósł 28,8 %). Alkohol a przemoc domowa

34 34 Sytuacja rodzin z problemem uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Oferowana pomoc: - spotkania edukacyjno-konsultacyjne dla członków rodzin - 68% (17) - sesje rodzinne – 40% (10) - terapia rodzinna - 24% (6) - program podstawowy dla współuzależnionych - 52% (13) - program zaawansowany dla współuzależnionych - 32% (8) - pomoc psychologiczna dla dzieci/młodzieży w rodzinach alkoholowych - 28% (7) - pomoc psychologiczna dla DDA-28% (7) - program dla ofiar przemocy – 16% (4)

35 35 Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe: -30-64 lata - ogółem - 6332 - kobiety - 1032 - 20-29 lat - ogółem - 788 - kobiety - 133 Osoby zobowiązane do leczenia przez sąd. - ogółem- 1496 - kobiety -284 Osoby, które podjęły leczenie. - ogółem - 969 - kobiety - 154 Charakterystyka pacjentów walczących z uzależnieniem od alkoholu

36 36 Punkty konsultacyjne prowadzone przez gminy Liczba dorosłych członków rodzin osób z problemem alkoholowym, którym udzielono konsultacji w punktach konsultacyjnych- 6030 Liczba konsultacji – 15 497Liczba porad - 30349 Liczba punktów konsultacyjnych -173 Liczba porad udzielonych dorosłym członkom rodzin osób z problemem alkoholowym 12 128

37 37 Liczba członków rodzin osób z problemami alkoholowymi z którymi członkowie komisji prowadzili rozmowy – 6662 Liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których gminna komisja wystąpiła z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia - 1292 Interwencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

38 38 Grupy samopomocowe Liczba grup Al. ANON – 30 Liczba samopomocowych grup DDA-7 Liczba grup AL. ANON - 3 Przeznaczone środki - 99 910 Przeznaczone środki - 16 100 Przeznaczone środki- 0

39 39 Świetlice z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo- wychowawczym Liczba świetlic socjoterapeutycznych - 120 Liczba dzieci z rodzin z problemem alkoholowym biorącym udział w zajęciach- 2585 Liczba świetlic opiekuńczo-wychowawczych - 304 Liczba dzieci z rodzin alkoholowych biorących udział w zajęciach - 4239

40 40 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (Rekomendacje PARPA 2012) Programy psychoterapii dla osób wspóluzależnionych. - dofinansowanie pracy z rodziną (sesje rodzinne i spotkania konsultacyjne dla rodzin, pogłębioną terapię par, terapię rodzinną, treningi zachowań. -program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA (poradnictwo, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna w rozwoju osobistym, psychoterapia, edukacja). Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (świetlice z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym, obozy socjoterapeutyczne, programy rozwojowe, terapia i systemowe wsparcie dla dzieci z FAS, zajęcia dla rodziców). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

41 41 Spośród ogółu rodzin objętych pomocą społeczną w 2010 roku: gospodarstwa domowe 1-osobowe stanowiły 35%, natomiast rodziny z dziećmi stanowiły 48%, w tym niecałe 5% to rodziny z 5 i więcej dzieci, pozostali, tj. rodziny niepełne oraz rodziny emerytów i rencistów stanowiły 17%. Rodziny objęte pomoc społeczną

42 Realizacja poradnictwa prawnego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010 Gminy, które w 2010 roku prowadziły poradnictwo prawne - 54 Powiaty, które w 2010 roku prowadziły poradnictwo prawne - 20

43 Realizacja poradnictwa rodzinnego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010 Gminy, które w 2010 roku prowadziły poradnictwo rodzinne - 55 Powiaty, które w 2010 roku prowadziły poradnictwo rodzinne - 14

44 44 Propozycje Rzecznika Praw Ofiar na rok praw dziecka

45 45 Kampania społeczna Bezpieczne dzieciństwo W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały o ustanowieniu roku 2012 rokiem praw dziecka, Rzecznik Praw Ofiar proponuje przeprowadzenie w Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku i Toruniu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji kampanii społecznej adresowanej zarówno do młodzieży jak i rodziców oraz wychowawców Bezpieczne dzieciństwo zakończonej regionalną konferencją podsumowującą efekty kampanii.

46 46 problem krzywdzenia dzieci, przemoc w rodzinie, euro-sieroctwo, nowe ruchy religijne, handel ludźmi. Seminarium dla wychowawców i opiekunów i opiekunów

47 47 Warsztaty teatralne dla młodzieży, Warsztaty teatralne dla młodzieży, panel dyskusyjny panel dyskusyjny (uzależnienia, przemoc w rodzinie i środowisku, i środowisku, nowe ruchy religijne)

48 48 broszury-mam prawo do godnego dzieciństwa, broszury-mam prawo do godnego dzieciństwa, poradnik dla rodziców z zakresu prawa cywilnego, poradnik dla rodziców z zakresu prawa cywilnego, prezentacja multimedialna do wykorzystania prezentacja multimedialna do wykorzystania w szkołach w szkołach Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych (opracowania własne):

49 49 Kujawko-pomorska Niebieska Sieć KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA SIEĆ Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27.12.2011 r. stowarzyszenie KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA SIEĆ z siedzibą w Toruniu uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406392

50 50 Strona internetowa W najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa poświęcona działalności biura Rzecznika Praw Ofiar. Na stronie tej będzie można znaleźć informacje o Rzeczniku, Kujawsko-Pomorskej Niebieskiej Linii, przeciwdziałaniu przemocy, zespołach interdyscyplinarnych, handlu ludźmi oraz mediacjach.

51 51

52 Rzecznik Praw Ofiar ul. Słowackiego 114 87-100 Toruń tel. (0-56) 659 13 99 Kontakt

53 53 Niniejsza prezentacja powstała w oparciu o materiały udostępnione przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

54 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google