Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ( na dzień 31 października 2010 r.) Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ( na dzień 31 października 2010 r.) Konferencja."— Zapis prezentacji:

1

2 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ( na dzień 31 października 2010 r.) Konferencja „Podsumowanie stopnia wdrażania RPO w perspektywie finansowania ” Warszawa, 24 – 25 listopada 2010 r. Cezary Jan Mielko Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

3 Stan wdrażania RPOWP

4 Stan wdrażania RPOWP

5 REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO RPOWP „Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu”

6 REALIZACJA 3 CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPOWP „Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”

7 Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

8 DOBRE PRAKTYKI : Przedsiębiorcy
DOBRE PRAKTYKI : Przedsiębiorcy Anatomiczne zespolenie urazów kości udowej z technologią implantacji Beneficjent – „CHM” Sp. z. o.o. Całkowita wartość projektu – 5,3 mln zł Wartość dofinansowania – 2,5 mln zł CHM wprowadziła na rynek nową metodę wytwarzania rur do implantacji Firma stworzyła 10 nowych miejsc pracy

9 DOBRE PRAKTYKI : Przedsiębiorcy
DOBRE PRAKTYKI : Przedsiębiorcy Rozwój potencjału innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje Beneficjent: Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Całkowita wartość projektu – 2,7 mln zł Wartość dofinansowania – 2,1 mln zł Firma utworzyła 10 nowych miejsc pracy O 10% wzrosła ilość zleceń wykonywanych przez APS S.A.

10 DOBRE PRAKTYKI : Przedsiębiorcy
DOBRE PRAKTYKI : Przedsiębiorcy Poprawa konkurencyjności firmy „PLUM” poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – regulatora EkoMax PID Beneficjent – „PLUM” Sp. z. o.o. Całkowita wartość projektu – 3,0 mln zł Wartość dofinansowania – 1,1 mln zł Fot. Regulator EkoMax PID Firma PLUM wprowadziła na rynek innowacyjny produkt regulator EkoMax PID Stworzyła 10 nowych miejsc pracy.

11 Doświadczenie / problemy
Problemy z wdrażaniem : małe zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. przyczyną niskiego zainteresowania środkami w ramach Działania 1.1 są zapisy linii demarkacyjnej, w szczególności z PO Innowacyjna Gospodarka oraz objęcie tego obszaru wsparciem w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. przeszacowanie wartości docelowej wskaźnika - „powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych” Działanie Tereny inwestycyjne. Podjęte działania: organizowano szkolenia dla Beneficjentów, podejmowano działania promocyjne, organizowano wyjazdy studyjne, a także udostępniono pomoc doradczą w ramach Project Pipeline dla samorządów. IZ RPOWP dokonała realokacji środków z Działania 1.1 w wysokości 20 mln euro (przesunięcia w ramach kategorii lizbońskich) do Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 10 mln euro i do Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – 10 mln euro.

12 Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej ‏
Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej ‏

13 Dobre praktyki: Transport
Dobre praktyki: Transport Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki (ETAP III) Beneficjent – Powiat Sokólski Całkowita wartość projektu – 20,1 mln zł Wartość dofinansowania – 9,9 mln zł W ramach projektu przebudowano 42,88 km dróg powiatowych poprawiając parametry użytkowe oraz ich nośność do 100kN/oś; Przebudowano 25 skrzyżowań;

14 Dobre praktyki: Transport
Dobre praktyki: Transport Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku – I etap Beneficjent – Miasto Białystok Całkowita wartość projektu – 61,3 mln zł Wartość dofinansowania – 35,8 mln zł Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Białegostoku poprzez podniesienie stanu technicznego i przepustowości ulic w centrum miasta,

15 Dobre praktyki: Transport
Dobre praktyki: Transport Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach Beneficjent – Miasto Suwałki Całkowita wartość projektu – 36,1 mln zł Wartość dofinansowania – 30,0 mln zł Łączna długość przebudowanej drogi – 2,36 km o nośności 100kN/oś

16 Doświadczenie / problemy
Doświadczenie / problemy Problemy z wdrażaniem : w ramach Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego zostanie zrealizowany 1 projekt kluczowy pn. „Budowa lotniska regionalnego”, który wyczerpuje całą alokację na działanie (330 mln zł). Projekt jest w fazie przygotowania. W proponowanej lokalizacji lotniska regionalnego przygotowywanego na terenie Gminy Tykocin pomiędzy wsiami Sawino – Saniki – Bagienki grunty nie stanowią własności Beneficjenta, a pozyskanie ich nie zostało rozpoczęte. Brak ostatecznej decyzji środowiskowej. Do GDOŚ wpłynęło 20 protestów. Pod koniec listopada ma być wydana decyzja środowiskowa. Podjęte działania: IZ RPOWP podjęła starania mające na celu przyspieszenie realizacji Działania 2.2 poprzez wprowadzenie możliwości realizacji projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz zwiększenie alokacji na działanie. Obecnie realokacja środków dotycząca tego działania nie jest planowana. Ewentualne zmiany mogą obejmować jedynie zwiększenie środków na Działanie 2.2 w wyniku wystąpienia oszczędności w ramach II Osi priorytetowej. Zagrożenia: opóźnienie procesu decyzyjnego w związku z blokowaniem inwestycji.

17 Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury
Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury

18 Dobre praktyki: Turystyka
Dobre praktyki: Turystyka Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym Beneficjent – Miasto Białystok Całkowita wartość projektu – 168,3 mln zł Wartość dofinansowania – 107, 0 mln zł - na stadionie wybudowana zostanie widownia (dla osób) o 2 strefach wysokościowych, a na szczycie – widownia jednopoziomowa, ukształtowana w sposób zapewniający pełną widoczność płyty boiska;

19 Dobre praktyki: Turystyka
Dobre praktyki: Turystyka Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I Beneficjent – Miasto Białystok, Całkowita wartość projektu – 13,2 mln zł, Wartość dofinansowania – 7,0 mln zł Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja dwóch części Ogrodu: Salonu Ogrodowego i Dziedzińca Wstępnego i przywróceniu im dawnej świetności jak również remont części pałacowej.

20 Dobre praktyki: Turystyka
Dobre praktyki: Turystyka Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią Beneficjent – Miasto Suwałki Całkowita wartość projektu – 46,6 mln zł Wartość dofinansowania – 22, 8 mln zł W części sportowej zaprojektowano basen o wymiarach 25 x 21m oraz widownię dla około 301 osób oraz 4 osób niepełnosprawnych.

21 Dobre praktyki: Turystyka – przedsiębiorcy
Dobre praktyki: Turystyka – przedsiębiorcy Podlasie zaprasza na golfa Beneficjent – Piotr Zdrojowski „Golf Park Lipowy Most” Całkowita wartość projektu – 8,4 mln zł Wartość dofinansowania – 3,4 mln zł Budowa kompleksu hotelowego o powierzchni 2300m2 Po zakończeniu projektu Golf Park Lipowy Most utworzy 16,5 nowych miejsc pracy, Powstanie budynek hotelowy, w którym będzie mieścić się 49 pokoi (86 miejsc noclegowych) restauracja, SPA, bar, basen.

22 Aktualne rezultaty promocji województwa podlaskiego
Aktualne rezultaty promocji województwa podlaskiego Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji: Przygotowanie filmu promocyjnego województwa podlaskiego. Akcja promocyjna w partnerskim regionie Autonomicznej Prowincji Bolzano (Włochy) – kwiecień 2010. Strategia, nowy logotyp i system identyfikacji wizualnej województwa (2010). Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: Wydanie 18 folderów promocyjnych (nakład 319 tys. egzemplarzy) 2. Utworzenie przewodnika panoramicznego pt.: „Odkryj Podlaskie” w formie prezentacji multimedialnej oraz strony internetowej i jej aktualizacja. 3. Wydanie Przewodnika panoramicznego o produktach turystycznych. 4. Uczestnictwo w krajowych targach turystycznych. 5. Uczestnictwo w zagranicznych targach turystycznych.

23 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

24 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Doświadczenie / problemy
Biorąc po uwagę problemy, które uwidoczniły się podczas pilotażowego konkursu w ramach kolejnego konkursu: termin naboru wniosków zaplanowano po wejściu w życie tzw. „mega ustawy telekomunikacyjnej”, dopuszczono możliwość realizacji projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, aby nie narażać samorządów na dodatkowe koszty związane z przygotowaniem projektów do realizacji nie mając pewności czy zostaną wybrane do dofinansowania wybrano firmę doradczą w ramach Project Pipeline,

25 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Doświadczenie / problemy
 W chwili obecnej problem stanowi: wybór przez beneficjentów odpowiedniego wariantu budowy sieci, w kontekście występowania pomocy publicznej – problem z interpretacją Wytycznych KE w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, praktyczne zastosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji również w kontekście występowania pomocy publicznej, fakt, że projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu realizowane w ramach RPOWP mają stanowić uzupełnienie projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który posiada duże opóźnienia w realizacji, projekt kluczowy „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” jest merytorycznie powiązany z projektem realizowanym przez MSWiA tzn. platformą e-PUAP2, w chwili obecnej przyspieszenie realizacji ww. projektu wiązałoby się z ryzykiem niekompatybilności z e-PUAP2.

26 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

27 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki Beneficjent - Gmina Mońki Całkowita wartość projektu – 11,7 mln zł Wartość dofinansowania – 7,0 mln zł W ramach projektu planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej oraz sieci wodociągowej w ulicach miasta Mońki. W wyniku realizacji projektu w roku 2010 zostaną uzyskane następujące wskaźniki produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu - 6,99 km, Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 17,72 km, Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 12 szt., Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt.

28 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów w Hajnówce Beneficjent - Gmina Miejska Hajnówka Całkowita wartość projektu – 2,0 mln zł Wartość dofinansowania – 1,7 mln zł Celem projektu jest racjonalizacja gospodarki odpadami w Mieście Hajnówka i ograniczenie negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko naturalne.

29 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Problemy z wdrażaniem : W ramach V Osi priorytetowej RPOWP realizowane są 2 działania o takim samym zakresie tematycznym, różniące się tylko wielkością możliwych do realizacji projektów. Działanie 5.1 obejmuje Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska (zasięg ponad lokalny – wykraczający oddziaływaniem poza obszar 1 gminy) oraz Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (wsparcie przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, nie wykraczające poza obszar 1 gminy oraz o wartości nie przekraczającej 1 mln Euro). IZ RPOWP przewiduje, że może wystąpić konieczność przesunięcia środków z Działania 5.2 do 5.1. W związku z interwencją PROW na obszarach wiejskich, zainteresowanie aplikowaniem o środki z Działania 5.2 znacznie słabsze. Z kolei popyt w ramach Działania 5.1 wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

30 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska W zakresie gospodarki wodno – ściekowej newralgiczną kwestią jest konieczność skorzystania przez gminy wiejskie, gminy miejsko – wiejskie oraz miejskie do 5 tys. mieszkańców z dofinansowania z PROW jak i uwzględnienie aglomeracji w KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Z drugiej strony małe zainteresowanie konkursami mogło wynikać z tego, że jst korzystając z dofinansowania z PROW-u zapewniły w ten sposób współfinansowanie wszystkich planowanych inwestycji w w/w zakresie. Podjęte działania: Rozszerzenie katalogu beneficjentów o MŚP, wprowadzenie formuły realizacji projektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", dokonano realokacji środków pomiędzy kodami interwencji m.in. na projekty termomodernizacyjne oraz zapewniono doradztwo potencjalnym Beneficjentom w ramach Project Pipeline.

31 Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej
Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej

32 Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej uczelni Beneficjent – Politechnika Białostocka Całkowita wartość projektu – 9,5 mln zł Wartość dofinansowania – 7,8 mln zł doposażenie obiektów w aparaturę naukowo – badawczą zakup sprzętu na potrzeby obiektów dydaktycznych – szt. uruchomienie laboratoriów

33 Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii Beneficjent – Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku Całkowita wartość projektu – ,56 zł Wartość dofinansowania – ,41 zł Celem projektu jest m.in.: podniesienie standardów i dostępności świadczonych usług medycznych w zakresie onkologii oraz wzrost liczby specjalistycznych świadczeń medycznych w województwie podlaskim.

34 Dz.6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Restauracja XVI-wiecznego Kościoła w Niedźwiadnej Beneficjent – Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej Całkowita wartość projektu – 2,0 mln zł Wartość dofinansowania – 1,5 mln zł Celem projektu jest restauracja Kościoła w Niedźwiadnej (kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława BM w Niedźwiadnej) jako obiektu o charakterze całorocznej atrakcji regionalnej. Obiekt jest datowany na 1550 rok.

35 Dziękuję za uwagę Namiary: tel kom – Cezary Jan Mielko Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 ( na dzień 31 października 2010 r.) Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google