Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza społeczna - od rozeznania potrzeb do realizacji projektu na przykładzie doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Dorota.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza społeczna - od rozeznania potrzeb do realizacji projektu na przykładzie doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Dorota."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza społeczna - od rozeznania potrzeb do realizacji projektu na przykładzie doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Województwo Kujawsko-Pomorskie

2 ZNACZENIE TERMINUDIAGNOZA SPOŁECZNA: diagnoza W słowniku języka polskiego termin diagnoza (gr. diágnōsis) definiowany jest jako rozpoznanie. Diagnoza społecznaekspertyza społeczna Diagnoza społeczna (inaczej ekspertyza społeczna) oznacza natomiast rozpoznanie określonych sytuacji, zdarzeń oraz społecznych uwarunkowań. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

3 DO CZEGO SŁUŻY DIAGNOZA SPOŁECZNA?: Przeprowadzenie diagnozy społecznej stanowi podstawowy element w procesie wprowadzania zmian – wyeliminowaniu obecnych trudności, jak również wprowadzaniu nowych rozwiązań. ekspertyza raport Końcowym rezultatem przeprowadzenia diagnozy społecznej jest ekspertyza bądź raport, który stanowi podstawę prognozowania przyszłych wydarzeń oraz wyznaczenia kierunków działań w celu zmniejszenia lub zlikwidowania danych problemów społecznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

4 KIEDY I JAK PRZEPROWADZIĆ DIAGNOZĘ SPOŁECZNĄ?: Diagnoza społeczna Diagnoza społeczna to badanie o charakterze naukowym, ale również praktycznym, odpowiadające na pytanie: jak jest (w społeczeństwie, instytucji, rodzinie). Decyzja o przeprowadzeniu badania wynika z: charakterze poznawczym przesłanek o charakterze poznawczym - (tzn. chcemy zaspokoić swoją ciekawość, sprawdzić coś czego nie wiemy, nie znamy); charakterze praktycznym przesłanek o charakterze praktycznym - (tzn. na zaistniałą sytuację problemową na obszarze życia społecznego, np. ubóstwo). Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

5 ETAPY PROCESU BADAWCZEGO (DIAGNOZY SPOŁECZNEJ): I etap – opracowanie koncepcji badawczej: określenie problemu badawczego (odpowiadającego na pytanie: Jak? Czy? Dlaczego?); określenie przedmiotu badawczego ( to co chcemy badać, m.in. potrzeby ludzkie, typy relacji, zjawiska) kto zostanie objęty badaniem (od kogo chcemy te informacje uzyskać); wybór metody, techniki i narzędzia badawczego; źródła, z których będą czerpane informacje do badań (dane wtórne, dane pierwotne); II etap – realizacja badań (zbieranie materiału empirycznego) III etap – opracowanie danych uporządkowanie, policzenie; interpretacja wyników; wnioski z badań. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

6 NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY DIAGNOZY SPOŁECZNEJ W POLITYCE SPOŁECZNEJ: potrzeby ludzkie potrzeby ludzkie – czynniki niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju osób, rodzin, środowisk lokalnych, całego społeczeństwa; środki zaspokajania potrzeb, środki zaspokajania potrzeb, np. badanie warunków mieszkaniowych; typy stosunków społecznych typy stosunków społecznych – relacje np.: pracodawca – pracownik (stosunki pracy), mieszkaniec – społeczność lokalna (badania samorządności), obywatel – państwo (zagadnienia bezpieczeństwa socjalnego), bogaci – biedni (nierówności społeczne); funkcjonowanie polityki społecznej, funkcjonowanie polityki społecznej, w tym jej instytucji; sfery życia społecznego sfery życia społecznego, które są ważnym kontekstem dla prowadzenia polityki społecznej, np.: sytuacja ludnościowa, gospodarka i zachodzące w niej procesy, kultura i wartości społeczeństwa i ich przemiany. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

7 KORZYŚCI WYNIKAJACE Z PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY SPOŁECZNEJ: Identyfikacja problemów społecznych. Ustalanie przyczyny problemów społecznych. Ustalanie skali i struktury problemów społecznych. Możliwość prowadzenia prognoz przyszłych wydarzeń w życiu społecznym. Możliwość wyznaczenia kierunków działań, mających na celu rozwiązanie problemów społecznych. Możliwość podejmowania działań (obecnie lub w niedalekiej przyszłości) w celu zmniejszenia lub zlikwidowania problemów społecznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

8 BARIERY W PRZEPROWADZENIU DIAGNOZY SPOŁECZNEJ: Brak informacji na temat podmiotów Brak informacji na temat podmiotów, od których można uzyskać dane na interesujący temat (np. organizacji pozarządowe). Brak wtórnych danych Brak wtórnych danych (np. liczby osób, którym przyznano decyzją świadczenie w podziale na płeć, wiek, etc.). Niekompletność danych Niekompletność danych wynikająca, m.in. z niestaranności w wypełnianiu ankiet, braku wiedzy na dany temat. Trudności organizacyjne Trudności organizacyjne w prowadzeniu badań w terenie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

9 Konkurs pn. Doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w latach 2005-2007 - od rozeznania potrzeb do realizacji projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Województwo Kujawsko-Pomorskie

10 DIAGNOZA STANU ŚWIETLIC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W roku 2002 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pomocą kwestionariusza ankiety zostało przeprowadzone badanie dot. stanu funkcjonujących wówczas 78 świetlic w województwie kujawsko – pomorskim. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

11 WYNIKI DIAGNOZY Wyniki badań wykazały brak wystarczających środków finansowych na funkcjonowanie świetlic, w tym: na bieżące utrzymanie; remonty i doposażenie świetlic; Wykazane braki w wyposażeniu świetlic dotyczyły, m.in.: sprzętu audiowizualnego; komputerów; artykułów szkolnych i dydaktycznych; mebli świetlicowych, sprzętu do zaplecza kuchennego, sprzętu sportowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

12 Wyniki diagnozy stanu świetlic stanowiły podstawę do wyznaczenia kierunku działań i podjęcia samych działań. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu WYNIKI DIAGNOZY

13 W roku 2005 Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął decyzję o przeznaczeniu na doposażenie świetlic kwoty 400. 000 złotych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował zasady Konkursu Kolejne edycje konkursu odbyły się w latach 2006 i 2007. Łącznie odbyły się 3 edycje w/w Konkursu. Wsparcie otrzymało łącznie 171 świetlic. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Konkurs pn. Doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

14 Liczba złożonych ofert do liczby świetlic, które otrzymały dotacje w latach 2005-2007 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Liczba złożonych ofert do liczby otrzymanych dotacji dla świetlic: I edycja (2005 r.) – złożono 76 ofert, dotacje otrzymały 43 świetlice, II edycja (2006) – złożono 122 oferty, dotację otrzymało 46 świetlic, III edycja (2007r. ) – złożono 155 ofert, dotację otrzymały 82 świetlice.

15 EFEKTY DZIAŁAŃ zwiększenie standardu świetlic przez ich doposażenie (w m.in.: sprzęt audiowizualny, komputery, artykuły szkolne, sprzęt sportowy, radiomagnetofony, gry planszowe, meble); zwiększenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach (m.in. umożliwienie nauki korzystania z Internetu jako źródła zdobywania wiedzy); usankcjonowanie pod względem prawnym świetlic i rozwinięcie sieci świetlic ( m.in. w gminie Cekcyn, w gminie Gostycyn, w gminie Sadki) ; promowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w regionie (m.in. szkolenia dot. powoływania świetlic, seminarium) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

16 W dniu 10 października 2007 r. w teatrze lalek Baj Pomorski w Toruniu odbyło się Seminarium podsumowujące 3 edycje Konkursu pn. Doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2005 – 2007 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Seminarium pn. Świetlice środowiskowe – prezentacja dobrych praktyk

17 Seminarium pn. Świetlice środowiskowe - prezentacja dobrych praktyk

18

19 Projekty aktywizacji kobiet 2003-2007 na przykładzie projektu pilotażowego powiatu nakielskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Województwo Kujawsko-Pomorskie

20 DIAGNOZA SPOŁECZNA: Problem badawczy: Jakie umiejętności (mogące być wykorzystane na szeroko rozumianym rynku pracy) posiadają kobiety korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałe na terenach wiejskich powiatów o wysokiej stopie bezrobocia? Osoby badane: kobiety korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałe na terenach wiejskich powiatów o wysokiej stopie bezrobocia. Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety. Dane do badań: dane własne. Realizacja badań: ankieta została przeprowadzona przez pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej wśród kobiet korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Opracowywanie wyników - na podstawie których wyselekcjonowano kobiety, które wzięły udział w projekcie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

21 PROJEKT AKTYWIZACJI KOBIET pn. Rękodzielnictwo formą aktywizacji i integracji lokalnego środowiska – PROJEKT PILOTAŻOWY OKREŚLENIE CELÓW STRATEGICZNYCH: - podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet dla zwiększenia ich aktywności zawodowej na terenach wiejskich. OKREŚLENIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: - popularyzowanie wśród kobiet różnych form zatrudnienia, np. samozatrudnienia, w tym głównie w obszarze wytwórczości rękodzielniczej; - aktywizowanie kobiet do podejmowania pracy w różnym wymiarze czasu pracy; - inicjowanie i promowanie wśród kobiet różnych form działalności wytwórczej; - wykorzystanie umiejętności posiadanych przez kobiety do poprawy ich sytuacji finansowej. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU: - kobiety korzystające ze świadczeń pomocy społecznej deklarujące posiadanie zdolności manualnych (np. szydełkowanie, szycie, haftowanie, wyszywanie, itp.) będące zainteresowane rozwojem tego typu działalności, w celu pracy zarobkowej.

22 ETAP PRZYGOTOWAWCZY PROJEKTU: ustalenie zasad współpracy partnerów projektu; wybór przez ośrodki pomocy społecznej beneficjentów projektu; przygotowanie wzoru kontraktu; przygotowanie wzoru ankiety ewaluacyjnej; podpisanie kontraktów z osobami, które podjęły decyzje o uczestnictwie w projekcie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

23 ETAP WDRAŻANIA PROJEKTU: 5 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU 5 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU: 1. Metody i formy aktywizacji na rynku pracy. 2. Autoprezentacja i trening umiejętności interpersonalnych. 3. Prezentacja rożnych form pozarolniczego zatrudnienia kobiet. 4. Praktyczna prezentacja różnych form działalności wytwórczej kobiet. 5. Warsztat doskonalący umiejętności i manualne kobiet. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

24 GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU: Uczestnictwo kobiet w projekcie wzmocniło ich wiarę w siebie i w swoje możliwości. Gotowość uczestniczek do wytwarzania rękodzieł dla wyspecjalizowanych sklepów/firm. Zainicjowanie powołania stowarzyszenia przez uczestniczki w celu dalszej aktywizacji lokalnego środowiska. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

25 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW KOBIECYCH REALIZOWANYCH W LATACH 2003-2007 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w latach 2003 – 2007 łącznie zrealizował 5 projektów kobiecych. Projekty były realizowane w 5 powiatach, tj.: nakielskim, toruńskim, wąbrzeskim, radziejowskim, chełmińskim. Łącznie w projektach wzięło udział 121 kobiet. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

26 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW KOBIECYCH REALIZOWANYCH W LATACH 2003-2007 RokPowiatTytuł projektu Liczba uczestniczek Efekty projektu 2003nakielskiRękodzielnictwo formą aktywizacji i integracji lokalnego środowiska. 21Uzmysłowienie kobietom potrzeb dalszej pracy nad sobą celem rozwijania posiadanych umiejętności, a być może w przyszłości podjęcie wspólnej działalności w formie zorganizowanej. Dwie uczestniczki były założycielkami w 2004 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mrozowa i Samostrzela Kłos. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. 2004toruńskiPowrót do tradycji. 20Przekazana teoretyczna i praktyczna wiedza wzmocniła w uczestniczkach poczucie własnej wartości. Stały się bardziej otwarte, odważniejsze, nawiązały nowe znajomości. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

27 PODSUMOWANIE PROJEKTÓW KOBIECYCH REALIZOWANYCH W LATACH 2003-2007 RokPowiatTytuł projektu Liczba uczestniczek Efekty projektu 2005wąbrzeskiWiedza i aktywność drogą do lepszych perspektyw 26Wzbogacenie wiedzy i umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczestniczek programu. Stały się bardziej otwarte, pewne siebie, odważniejsze co w przyszłości może zaowocować w ich czynniejszym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym. 2006radziejowskiNie bójmy się aktywności. 30Uczestnictwo w projekcie wzmocniło w kobietach wiarę w siebie i swoje możliwości, stały się bardziej otwarte, odważniejsze, nawiązały nowe znajomości. Uzmysłowiło kobietom potrzebę dalszego kształcenia, rozwijania się. Uzyskały również wiedzę na temat różnych form aktywności oraz zatrudnienia pozarolniczego, w tym pozyskiwanie środków na realizacje przedsięwzięć. 2007chełmińskiLepsze jutro w Twoich rękach 24Panie stały się bardziej otwarte, zawarły wiele nowych cennych znajomości, przyjaźni. Projekt stał się źródłem uzyskania informacji o założeniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej. Ukazał znaczenie posiadanych umiejętności manualnych, które można wykorzystać w celu czerpania dochodu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

28 UCZESTNICY PROJEKTÓW Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

29 WYBRANE WYROBY RĘKODZIELNICZE W RAMACH PROJEKTÓW KOBIECYCH 2003-2007 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

30 Dorota Wróblewska Dziękuję za uwagę. Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu ul. Słowackiego 114 87-100 Toruń tel.: (056) 657-14-60 e-mail.: ropstor@to.onet.plropstor@to.onet Województwo Kujawsko-Pomorskie


Pobierz ppt "Diagnoza społeczna - od rozeznania potrzeb do realizacji projektu na przykładzie doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Dorota."

Podobne prezentacje


Reklamy Google