Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Projekty z zakresu szkolnictwa wyższego Konkurs zamknięty Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

2 Cel główny Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej:
Cel główny RPOWP: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Cel główny Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

3 W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają projekty, które:
wzmocnią rolę szkolnictwa wyższego, przygotują je do pełnienia kluczowej roli w gospodarce, podwyższą poziom wykształcenia mieszkańców. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

4 Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji 20 000 000 EUR
Projekty z zakresu szkolnictwa wyższego – EUR tj PLN Rezerwa na odwołania 10% tj EUR tj PLN Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

5 O dofinansowanie mogą się ubiegać:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, jednostki naukowe, organizacyjne Polskiej Akademii Naukowej prowadzące działalność edukacyjną, inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie szkolnictwa wyższego, porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

6 Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
budowa (rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych, obiektów służących prowadzeniu działalności naukowej i badawczej (termomodernizacja możliwa jako element szerszego projektu), budowa (rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, obiektów infrastruktury bazy socjalnej szkół wyższych: np. akademiki, stołówki, przebudowa, remont, adaptacja budynków na cele dydaktyczne, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych jako jeden z elementów projektu, Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

7 Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia c.d.:
5) zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1) – 4) nie przekraczające 20% kosztów kwalifkowalnych projektu, 6) wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1) i 3) w urządzenia dydaktyczne, pomoce naukowe ściśle związane z celem edukacyjnym, naukowo-dydaktycznym, 7) informatyzacja tylko dla celów dydaktycznych, naukowo-badawczych. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

8 minimalna/maksymalna – bez ograniczeń,
Wartość projektu: minimalna/maksymalna – bez ograniczeń, szkolnictwo artystyczne – zgodnie z Linią Demarkacyjną, minimalna kwota wsparcia – brak, maksymalna kwota wsparcia dla projektów dotyczących szkolnictwa wyższego realizowanych w ramach Działania PLN. Minimalny wkład własny Beneficjenta: projekty nie objęte pomocą publiczną – min. 15% kosztów kwalifikowalnych, projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

9 Poziom dofinansowania projektów:
projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

10 Pomoc publiczna (art. 87 ust.1 TWE)
Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych Traktacie wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskim. Przesłanki pomocy publicznej: 1) przedsiębiorstwo – beneficjent pomocy, 2) selektywność, 3) środki publiczne – środki państwa, 4) korzyść (uprzywilejowanie), 5) zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji, 6) wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. wsparcie stanowi pomoc publiczną tylko, jeżeli spełnione są wszystkie wyżej wymienione przesłanki. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

11 Przedsiębiorstwo – beneficjent pomocy:
każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania). Działalność gospodarcza to każda działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku, - orzeczenia ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja przeciwko Włochom (Zb. Orz. 1998, str. 3851) oraz w sprawach C 180/ /98 Pavlov (Zb. Orz. 2000, str ). Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

12 Przykładowe pytania sprawdzające do oceny występowania pomocy publicznej w projekcie:
Czy jednostka edukacyjna realizująca projekt będzie prowadzić, w oparciu o wytworzoną w ramach projektu infrastrukturę, działalność wyłącznie w ramach krajowego systemu edukacji? Czy prowadzi/zamierza prowadzić również inne rodzaje działalności, w tym edukacyjnej np. wynajem sal wykładowych, prowadzenie bufetu? Wyrok ETS z r. w sprawie C-263/86 Państwo Belgijskie przeciwko Rene Humbel i Marie Therese Edel, Wyrok ETS z r. w sprawie C-109/92 Wirth przeciwko Landeshauptsadt Hannover. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

13 Przykładowe pytania sprawdzające do oceny występowania pomocy publicznej w projekcie c.d.:
Do kogo kierowana jest oferta jednostki w związku z przedmiotem projektu (np. studia prowadzone w językach obcych ?) Jaka jest atrakcyjność przedmiotu dofinansowania na tle oferty innych jednostek edukacyjnych w regionie, Polsce, Europie? Decyzja Komisji (WE) C(2006)5228 z w sprawie NN54/2006 Czech Republic Prerov logistics College. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

14 Przykładowe pytania sprawdzające do oceny występowania pomocy publicznej w projekcie c.d.:
Czy jest możliwość rozdzielenia działalności komercyjnej od działalności w ramach krajowego systemu edukacji? Czy jest możliwy wybór operatora do działalności komercyjnej stanowiącej uzupełnienie projektu? Decyzja Komisji (WE) C(2005)429 z w sprawie NN168/2004 Włoskie Szkoły Zawodowe, Wyrok ETS z w sprawie C-153/02, Valentina Neri przeciwko European School of Economics, Wyrok ETS z r. w sprawie C-76/05, Schwarz i Gootjes – Schwarz przeciwko Finanzamt Bergisch Gladbach, wyrok ETS z w sprawie C-318/05 Komisja WE przeciwko Niemcom. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

15 Sprawa NN 54/2006 – Czechy, Prevlov logistic College
Miasto Prevlov – 47 tys. mieszkańców (centrum Moraw). College – oferował zajęcia na 3 wydziałach: transport, usługi logistyczne oraz zarządzanie w ramach programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji (nie mógł prowadzić innej działalności). Projekt o wartości ok. 0,5 mln euro dotyczył rozbudowy infrastruktury – wyposażenia laboratorium, biblioteki, sprzęt IT. 46% kosztów inwestycji miało być pokryte przez miasto, pozostałe – College ze środków własnych (opłat studentów oraz sponsorów). KE w decyzji przywołała orzeczenie ETS w sprawie C 263/86 Humble and Edel, w którym stwierdzono, że państwo ustanawiając i utrzymując system edukacji wypełnia swoje obowiązki społeczne, kulturalne i edukacyjne. Kursy nauczania w instytucie technicznym, które są częścią średniej edukacji w ramach narodowego systemu edukacji nie mogą być uznane za usługi w rozumieniu art. 49 TWE. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

16 Oceniając działalność College KE uznała, iż działa on w ramach „narodowego systemu edukacji”, nie może wykonywać innej działalności, a ewentualne dochody może przeznaczyć tylko na rozwój Collegu. KE uznała, że pełni on rolę edukacyjną a nie prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie KE stwierdziła, że nawet gdyby działalność beneficjenta była działalnością gospodarczą, to ma ona wyłącznie lokalny zasięg (135 studentów) i jest mało prawdpodobne, aby planowane wsparcie na rozwój College mogło spowodować napływ studentów z zagranicy. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

17 Wyrok Trybunału z 11 września 2007 r. w sprawie C – 318/ 05
Przedmiotem była skarga KE na przepisy podatkowe w RFN, które ograniczały prawo do odliczenia od podatku dochodowego czesnego, płaconego z tytułu kształcenia dzieci w prywatnych szkołach na terenie RFN. Zdaniem KE przepisy podatkowe, które uniemożliwiały odliczenie wydatków na kształcenie w szkole w innym państwie członkowskim, naruszają art. 18, 39, 43 i 49 TWE. W pkt. 71 i 72 wyroku – ETS stwierdził, że obok szkół należących do systemu szkolnictwa publicznego (w ramach, którego państwo wypełnia swoje zadania…) i którego finansowanie następuję zasadniczo z funduszy publicznych, w niektórych państwach są szkoły nienależące do tego systemu, które są w znacznej części finansowane z funduszy prywatnych. Nauczanie udzielane przez takie szkoły powinno być uznane za świadczenie usług za wynagrodzeniem. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

18 Proces wyboru projektów: ogłoszenie konkursu o naborze projektów,
nabór wniosków, ocena wniosków, podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego o dofinansowaniu realizacji projektów, ogłoszenie wyników, podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

19 Forma składania dokumentów: Generator Wniosków o dofinansowanie,
podpisy osób upoważnionych, niezbędne załączniki, wersja elektroniczna wniosku i studium wykonalności, 2 egzemplarze: oryginał i kopia wniosku i studium wykonalności, kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

20 powinien skontaktować się
Ocena formalna: trwa 60 dni od dnia zakończenia konkursu, istnieje możliwość jednokrotnej poprawy błędów i uzupełnienia braków we wniosku, odrzucany jest wniosek, który zawiera poważne błędu lub braki formalne. Jeżeli Wnioskodawca zauważy we wniosku inne błędy formalne powinien skontaktować się z Referatem Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Regionalny. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

21 Ocena merytoryczna wniosków
prawidłowych pod względem formalnym jest dokonywana przez Komisję Oceny Projektów, w skład której wchodzą pracownicy departamentów merytorycznych urzędu i jednostek podległych, a także eksperci. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianej w Karcie Oceny Merytorycznej. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

22 Ocena merytoryczno-techniczna to między innymi sprawdzenie czy:
informacje zawarte w różnych częściach wniosku i w załącznikach są ze sobą spójne, wydatki kwalifikowalne projektu są zgodne z zasadami działania, precyzyjnie określone, racjonalne i niezbędne do realizacji celów, projekt nie wywołuje negatywnego wpływu na realizację polityk horyzontalnych UE wynikających z Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006, w wyniku realizacji projektu nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej, w wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie udziału/zaangażowania uczelni w realizację projektów naukowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, w wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości kształcenia, oddziaływanie projektu będzie mało wpływ na liczbę studentów. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

23 Ogłoszenie wyników konkursu: Dostęp do informacji publicznej:
na stronie internetowej, pisemna informacja do Wnioskodawcy. Dostęp do informacji publicznej: wniosek o udostępnienie informacji publicznej dostępny jest na stronie: Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

24 Procedura odwoławcza: etap przedsądowy protest
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 2) etap sądowy Protest wnoszony jest bezpośrednio do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – stanowiska do spraw procedury odwoławczej I instancji – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny projektu. Protest można z zachowaniem ww. terminu złożyć w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

25 projekt nie spełnił kryteriów merytorycznych dopuszczających,
Protest oznacza pisemne lub elektroniczne (z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów o charakterze formalnym i merytorycznym, których niespełnienie spowodowało że: projekt na etapie oceny formalnej nie zakwalifikował się do dalszej oceny, projekt nie spełnił kryteriów merytorycznych dopuszczających, projekt na etapie oceny merytorycznej uzyskał liczbę punktów uniemożliwiającą jego zakwalifikowanie do dofinansowania. Protesty rozpatrują pracownicy Stanowiska do spraw procedury odwoławczej I Instancji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

26 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wnioskodawca, którego protest został negatywnie rozpatrzony, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść wyłączne za pośrednictwem stanowiska do spraw procedury odwoławczej I Instancji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do stanowiska do spraw procedury odwoławczej II Instancji w Departamencie Polityki Regionalnej. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

27 Etap postępowania przed sądami administracyjnymi
Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w procedurze odwoławczej przedsądowej systemu realizacji Programu, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga wnoszona jest przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej. Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

28 Informacji na temat konkursu udziela Punkt Informacyjny
Białystok, ul. Handlowa 6, pokój 1 tel , , , Infolinia: Przydatne strony internetowe: Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Spotkanie finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google