Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

2 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego (Priorytet 1,3 i 4 ZPORR) Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet 2 ZPORR)

3 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW Schemat przepływów finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu 1 i 3 ZPORR (bez Działania 3.4.) KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) RACHUNEK FUNDUSZOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) RACHUNEK FUNDUSZOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) ( TRANSFER) ( TRANSFER) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR) (REFUNDACJA) (REFUNDACJA) BENEFICJENT BENEFICJENT

4 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW Schemat przepływów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Priorytetu 2 i Działania 3.4.ZPORR KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) RACHUNEK FUNDUSZOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) RACHUNEK FUNDUSZOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) ( TRANSFER) ( TRANSFER) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI PŁATNICZEJ (EUR) (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) (ZALICZKA LUB REFUNDACJA) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR) RACHUNEK PROGRAMOWY W INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (EUR) (REFUNDACJA) (REFUNDACJA) PROJEKTODAWCA PROJEKTODAWCA

5 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wzór wniosku Beneficjenta o płatność stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, Poz. 2206)

6 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dokonał płatności na kwotę 7 114 076,69 PLN (stan na 06.05.2005)

7 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Beneficjent otrzymuje środki Funduszu w formie REFUNDACJI poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu Przekazanie płatności następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność

8 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu

9 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW Refundacja wydatków poniesionych na realizację Projektu: realizację Projektu: - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (max. 75%), Regionalnego (max. 75%), - środki współfinansowania (max. 10%) - środki współfinansowania (max. 10%) projekty w ramach Priorytetu III ZPORR projekty w ramach Priorytetu III ZPORR

10 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, wartości dowodowej, - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie dokumentów potwierdzających odbiór kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, urządzeń lub wykonanie prac,

11 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI - w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, z podaniem ich miejsca składowania, - oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub kopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzające poniesienie przelewów bankowych, potwierdzające poniesienie wydatków, wydatków,

12 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI - poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie innych dokumentów potwierdzających kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu, Projektu, - harmonogram płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały; kolejne kwartały;

13 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki Funduszu po pozytywnej weryfikacji Funduszu po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność wniosku o płatność w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych Projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

14 PŁATNOŚĆ KOŃCOWA nie mniej niż 5 % całkowitej wartości projektu Warunki: - poświadczenie przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność, wniosku o płatność, - akceptacja przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, końcowego z realizacji Projektu, - przeprowadzenie przez Instytucję Pośrednicząca kontroli na miejscu realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu, - potwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcie pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcie nieprawidłowości. nieprawidłowości. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

15 WSPÓŁFINANSOWANIE Instytucja Pośrednicząca przekazuje współfinansowanie w terminie 2 miesięcy współfinansowanie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z poświadczonymi wydatkami kwalifikowalnymi ujętymi we wniosku

16 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW WSPÓŁFINANSOWANIE Współfinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie rocznego zapotrzebowania na środki współfinansowania Zapotrzebowanie to sporządzane jest zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu

17 maj 2005r. Monitorowanie ZPORR

18 118 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Sprawozdawczość w ramach ZPORR Podstawy prawne: l l rozdział 8 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) l l rozporządzenie MGiP z dn. 26 lipca 2004 r. ws. przyjęcia UZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051) l l rozdział 2 rozporządzenia MGiP z dn. 22 września 2004 r. ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR… (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) l l rozporządzenie MGiP z dn. 31 grudnia 2004 r. ws. wzorów sprawozdań sporządzanych ramach ZPORR (Dz. U. Nr 284, poz. 2843)

19 119 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Rodzaje sprawozdań w ZPORR a. sprawozdania z realizacji: l l projektu (EFS, EFRR bez dz. 3.4.) l l działania (EFS, EFRR dz. 3.4.) l l Programu w województwie l l Programu

20 120 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Rodzaje sprawozdań w ZPORR b. wg okresu sprawozdawczego: l l okresowe - kwartalne l l roczne l l końcowe

21 121 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Monitoring ZPORR Monitoring: l l proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu (- wskaźniki) l l spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach l l biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu

22 122 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Monitoring ZPORR – zadania INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (UW) l l prowadzi monitoring realizacji komponentu regionalnego Programu w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe zdefiniowane w ZPORR i UZPORR, l l odpowiada za wprowadzanie danych do systemu SIMIK na poziomie komponentu regionalnego ZPORR, l l weryfikuje Sprawozdania z realizacji projektu od beneficjentów (P 1,3 bez 3.4., P 4) l l weryfikuje Sprawozdania z realizacji działań od IW (P2, dz.3.4.) l l w oparciu o ww. sporządza Sprawozdania z realizacji Programu w województwie, które po ich zaakceptowaniu przez Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki są przekazywane do Instytucji Zarządzającej ZPORR.

23 123 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ZASADY FUNKCJONOWANIA : – –przewodniczy Wojewoda, zastępuje go Marszałek; – –posiedzenia przynajmniej 4 razy do roku (zawiadomienie + materiały min. 7 dni przed); – –częściej z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków; – –możliwość zapraszania niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji, grup społecznych i zawodowych (głos doradczy); – –możliwość udziału dla przedstawicieli KE, EBI lub właściwego UKS (obserwatorzy); – –możliwość tworzenia stałych zespołów i grup roboczych (także spoza członków); – –możliwość zlecania dodatkowych analiz i ekspertyz; – –decyzje i opinie w formie uchwał: konsensus, ew. głosowanie (zwykła większość obecnych i uprawnionych), możliwy tryb obiegowy; – –sekretariat i obsługę prac zapewnia Wojewoda. Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki

24 124 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki - Instytucja Pośrednicząca (Wojewoda - przewodniczący), - Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek – zastępca przewodniczącego), - Instytucje Wdrażające (Samorząd Województwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski) - Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MGiP), - ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR - przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych, - przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa SKŁAD:

25 125 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki Partnerzy gospodarczy i społeczni: oddziały najbardziej reprezentatywnych dla województwa organizacji pracodawców; regionalne oddziały najważniejszych związków zawodowych jako organizacji pracobiorców; regionalne środowiska akademickie, naukowo-techniczne oraz ośrodki innowacyjne i rozwoju przedsiębiorczości; inne ważne w skali regionu organizacje pozarządowe SKŁAD cd.:

26 126 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane wartości docelowe. RAPORT jest sprawozdaniem, przedstawiającym w standaryzowanym formacie: - aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu (najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz planowane na następny okres sprawozdawczy); - postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu (wskaźniki); - finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny okres sprawozdawczy.

27 127 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Monitoring - wskaźniki Monitoring ZPORR - wskaźniki TYP : Produkt -. Produkt - rzeczowe efekty działalności. Liczone w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc. Rezultat - Rezultat - bezpośredni i natychmiastowy efekt wynikający z wdrożenia programu. Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.) Oddziaływanie - Oddziaływanie - konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, np. liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu

28 128 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi tel. 52/ 34-97-740 fax. 52/ 34-97-742 www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.pl

29 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.plwww.zporr.gov.plwww.kwalifikowalnosc.gov.pl


Pobierz ppt "PŁATNOŚCI W RAMACH ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (BZFE) Maj 2005 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google