Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku

2 Danuta Reiter-Warczak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy utworzenie: Centrum Integracji Społecznej, jedynego w mieście Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz utworzenie na bazie Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

3 Realizator modelowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie opieki nad rodziną dysfunkcyjną: Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkty Konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dystrybucja żywności, świetlice środowiskowe, Szkoły dla Rodziców, podejmowane przedsięwzięcia służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywnej integracji na terenie gminy Lubicz. Anna Sikorska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

4 Elżbieta Grzegórska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Inicjatorka dwóch świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Kruszynie i Smólniku. Twórczyni projektów pomocowych dzięki którym m.in. zorganizowano piknik rodzinny Barwy jesieni dla osób niepełnosprawnych. Poprzez opracowanie przez Panią Kierownik projektu Gdzie malarki z dawnych lat i uzyskanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie zorganizowano warszaty artystyczne z udziałem twórców ludowych i osób bezrobotnych z terenu Gminy Włocławek. Dzięki zaangażowaniu w pozyskiwanie środków finansowych, dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Włocławek mają możliwość wyjazdu na kolonie letnie oraz zimowiska.

5 Halina Surmiak Psycholog w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu Prowadzi wsparcie terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych w rodzinie. Prowadzi diagnozę, terapię, poradnictwo rodzinne oraz szkolenia dla kandydatów do tworzenia zastępczych form opieki dla osieroconych dzieci. Trener programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. Współautorka Programu edukacyjno- diagnostycznego dla kandydatów na rodziców adopcyjnych"

6 MATKA GRACJANA ELŻBIETA ZBORAŁA przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Organizator kolonii dla dzieci z rodzin dotknietych przemocą zapewniając im opiekę wychowawczą, resocjalizacyjną i duchową. Prowadzi liczne działania na rzecz samotnych matek, dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Angażuje się w pomoc socjalizacyjną dla dziewcząt. Prawdziwy przyjaciel wielu.

7 Barbara Sponikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezes Akcji Katolickiej w Osieku Rypińskim Doradca Życia Rodzinnego Twórczyni grup AA Barbara oraz AL – ANON Pani Barbara pracuje z osobami uzależnionymi. Motywuje je do podjęcia terapii. Wspiera osoby współuzależnione i ofiary przemocy.

8 Wiesława Łosińska Pracownik socjalny – terapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach Wolontariusz Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Aktywizuje środowisko niepełnosprawnych artystów. Organizuje dla osób niepełnosprawnych warsztaty muzyczne, literackie i plastyczne. Zajmuje się promocją sztuki osób niepełnosprawnych – organizuje wystawy plastyczne, koncerty muzyczne.

9 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

10 Sylvia Drozdowska Wiceprazes Zarządu Fundacji "FENIKS" Organizator i trener szkoleń z zakresu wolontariatu i opieki nad osobami po urazach rdzenia kręgowego. Przykład przezwyciężania własnej niepełnosprawności i wzór ogramnej aktywności na płaszczyźnie społecznej i sportowej. Pani Sylvia prowadzi zajęcia integracyjne i ruchowo-rehabilitacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych.

11 Ks. Marek Borzyszkowski Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas. Wicedyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej. Współtwórca jednego z czterech pierwszych Biur Aktywizacji Zawodowej w Polsce. Jeden z pionierów programów na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w tym niepełnosprawnych w województwie kujawsko – pomorskim. Sygnatariusz Paktu na Rzecz Zatrudnienia w Grudziądzu. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członek Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Członek Komisji ds. Marginalizacji przy Caritas Polska w Warszawie. Członek Zarządu Grudziadzkiego Banku Żywności.

12 Włodzimierz Osuch Prezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej Sampo (Barcin) Delegat do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomoskiego w Toruniu. Reprezentant Rady Zatrudnienia w Powiecie Żnińskim. Koordynator projektu "Wstań, unieś głowę" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz akcji dostarczania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu PEAD z Grudziądzkiego Banku Żywności. Inicjator wielu regionalnych przedsiewzięć charytatywnych m.in. "Wyprawka szkolna", bale charytatywne i kolacje wigilijne dla ubogich.

13 Janina Łubkowska Prezes Klubu Seniora "Złota Jesień" w Grębocinie Członek Rady Sołeckiej Grębocina Członek Rady Parafialnej parafii Grębocin Tworzy partnerstwo lokalne na rzecz zwalczania zjawisk wykluczenia społecznego osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Aktywizuje społeczność lokalną w kierunku szerzenia tolerancji. Ofiarnie służy pomocą i wsparciem wszystkim osobom, które tego potrzebują.

14 Siostra Dominika Agnieszka Uściłowicz Kierownik Schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn we Włocławku Podejmuje kompleksowe działania na rzecz osób bezdomnych mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Aktywizuje osoby bezdomne, zwiększa ich kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji życiowej.

15 Piotr Częstochowski Inicjator festynów rodzinnych p.n. "Dziecięce Graffiti". Organizator wystaw, przeglądów artystycznych oraz wielu innych inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Podejmuje liczne działania w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie usprawniania dzieci niepełnosprawnych.

16 Andrzej Ofczyński Prezes Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji TRIUF-START BYDGOSZCZ Organizator ambitnych projektów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów, w Strzelectwie Sportowym, Lekkiej Atletyce, Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w pływaniu, Integracyjnych Rajdów Samochodowych, szkoleń i obozów sportowych i rehabilitacyjnych z nurkowaniem.

17 (…) Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje. Jak dobrze, że jesteś... Małgorzata Stolarska

18 OSIEDLOWA SEKCJA POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4 "POŁUDNIE" MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOCŁAWKU Zofia Małasiak Emilia Rydlewska Marzena Betlińska Agnieszka Czerwińska Sława Dalecka Hanna Dębicka Sylwia Kozłowska Małgorzata Marciniak Albina Marcinkowska Ewa Otocka Maja Skibińska Mariola Sobczyńska Marzena Strzelecka Joanna Wachowicz, Renata Jurgielewicz Zespół wprowadził nowatorskie metody pracy socjalnej: aktywizacja społeczna, wolontariat oraz samopomoc grup zmarginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem – metodą Centrum Aktywności Lokalnej. Angażuje się w w budowę lokalnych partnerstw oraz kształtowaniu postaw pro społecznych. Wszystkie realizowane projekty służą aktywizacji i integracji społecznej.

19 Zespół jest inicjatorem, autorem i podmiotem realizującym projekty socjalne o charakterze osłonowym, mające na celu ograniczenie zjawiska patologii społecznej. Projekty "Zespoły interwencyjne" oraz "Szkoła dla rodziców" skierowane są do rodzin niewydolnych wychowawczo przy współpracy policji. Zespół prowadzi również zajęcia warsztatowe dla sprawców przemocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu W składzie: Sylwia Gnutek Anna Majorkiewicz MałgorzataWojciechowska

20 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu Realizacja wysokiej jakości usług na rzecz ochrony praw i interesów dzieci oraz pomoc najsłabszym. Dokonywanie zmian w świadomości społecznej dotyczącej traktowania dzieci. Kompleksowa opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie: Świetlica Socjoterapeutyczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wspierania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Skład: Irena Grankowska, Krystyna Miklas, Lilianna Dyks, Barbara Prokopiuk, Danuta Gralak, Zbigniew Blinkiewicz

21 Działalność stowarzyszenia aktywizuje środowisko lokalne do podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, organizuje festyny integracyjne, przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej angażując w swoje działania wolontariuszy z Klubu Wolontariatu w Tucholi. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski W Tucholi w składzie: Maria Lewandowska Wiesław Trzebiatowski Aleksandra Rybińska

22 Trzeba żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć jeżeli chcesz żyć dla siebie. dla siebie. Seneka Młodszy


Pobierz ppt "UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Toruń, dnia 21 listopada 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google