Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDAWCZOŚĆ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi K-PUW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDAWCZOŚĆ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi K-PUW"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi K-PUW
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy SPRAWOZDAWCZOŚĆ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi K-PUW

2 Obowiązki beneficjenta - sprawozdawczość
- Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłoczne informowanie IPoś o zaistniałych nieprawidłowościach lub zamiarze zaprzestania realizacji Projektu, - Pomiar wskaźników produktów i rezultatów osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, - Przygotowywanie i przekazywanie do IPoś sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu, - Przesyłanie uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez IPoś, w przypadku stwierdzenia braków formalnych. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

3 Terminy składania sprawozdań do IPoś:
- Sprawozdanie okresowe – do 7 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego, - Sprawozdanie roczne – do 25 dni kalendarzowych od zakończenia - Sprawozdanie końcowe – do 25 dni kalendarzowych od rzeczowego zakończenia realizacji projektu (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub data wystawienia świadectwa wykonania). w wersji elektronicznej i papierowej Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

4 WSKAZÓWKI DO SPRAWOZDANIA Z PROJEKTU:
Sprawozdanie należy wypełnić zgodnie z INSTRUKCJĄ, W sprawozdaniu należy wypełnić WSZYSTKIE RUBRYKI. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

5 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania Mikroprzedsiębiorstwa W WIERSZU OKREŚLAJĄCYM RODZAJ SPRAWOZDANIA NALEŻY ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM PO PRAWEJ STRONIE ODPOWIEDNI RODZAJ SKŁADANEGO SPRAWOZDANIA I. INFORMACJE OGÓLNE Pkt 1 Numer sprawozdania: O(R-K)-0/rok/nr projektu/nr działania/ZPORR/04 Pkt 4 Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia - data zakończenia wg umowy o dofinasowanie projektu Pkt 7 Osoba odpowiedzialna za realizację projektu osoba, która podpisała umowę o dofinansowanie projektu Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

6 II.PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Pkt 1. Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem: etap realizacji założonego harmonogramu rzeczowego i finansowego w okresie objętym sprawozdaniem (opóźnienia lub przesunięcia w realizacji, czynności zaradcze). Charakterystyka projektu: wartość projektu w PLN, w tym dofinansowanie z EFRR, dziedzina zrealizowanego wsparcia, np. infrastruktura drogowa, ochrona środowiska, dla projektów rodzaju „usługi”, Działania 3.4 oraz Priorytetu 4: informacja na temat zaawansowania realizacji projektu w okresie sprawozdawczym, wraz z porównaniem z prognozą ze sprawozdania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszego sprawozdania) Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

7 II.PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Nazwa zadań w ramach etapów realizacji Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (dd.mm.rrrr) Termin rzeczowego zakończenia realizacji (dd.mm.rrrr) Stan Etap 1 Zadanie 1 Zadanie 2 .... Etap....** W tej tabeli należy przedstawić główne zadania, zgodnie z częścią E1 wniosku aplikacyjnego, realizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym. W kolumnie Stan należy określić stan realizacji zadania za pomocą symboli : R – zadania rozpoczęte, K – zadania kontynuowane, Z – zadania zakończone Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

8 II.PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Pkt. 2. – 3. Określić zgodność przebiegu realizacji projektu z harmonogramem realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie. Pkt 4 A-D : należy zaznaczyć ewentualnie zaistniałe problemy mające wpływ na realizację projektu: A - dotyczące uczestników projektów B – z wykonawcą C – z płatnościami D - inne Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

9 II.PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Pkt 5. Opis zadań/etapów planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym Pkt 6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/audytach realizacji projektu Pkt 7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu: A) Wskaźniki realizacji projektu : * Wskaźniki rezultatu dotyczą tylko rocznych i końcowych sprawozdań z projektu Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

10 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
II.PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU Pkt 7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu (c.d.): B) Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem ok.10 zdań- SPRAWOZDANIA OKRESOWE- Stopień osiągnięcia wartości wskaźnika produktu w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie wnioskowania. Jeśli nie osiągnięto zakładanych wcześniej wartości to należy opisać jakie czynniki i na jakim etapie realizacji miały na to wpływ. Należy opisać czy beneficjent zamierza usprawnić pomiar. Ok. 20 zdań - SPRAWOZDANIA ROCZNE I KOŃCOWE- rezultat. C) Inne lub niemierzalne wskaźniki : TYLKO W PRZYPADKU SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH I KOŃCOWYCH - ok.10 zdań- stopień osiągnięcia dodatkowych wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie lub innych Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

11 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Pkt. 1 W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze-ok. 10 zdań, Pkt. 2 W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze - ok. 10 zdań, Pkt. 3. W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze- ok. 10 zdań, Pkt. 4. W przypadku naruszenia przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze- ok. 10 zdań, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

12 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU Pkt. 1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji projektu. ok.10 zdań- należy opisać w jaki sposób w trakcie realizacji projektu w danym okresie sprawozdawczym wywiązano się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji (należy opisać szczegółowo jakiego typu działania informacyjne zostały przeprowadzone, sposób ich koordynacji i komplementarności pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie). Pkt. 2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym. ok.10 zdań- jakie działania promocyjne i informacyjne będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

13 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
Tabela IV Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla projektu Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych ....* Mu- wartość określona w umowie o dofinansowanie projektu Ms- wartość w okresie sprawozdawczym Mp- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu %- stopień realizacji 1 2 3 4 5=4/2*100% Wydatki kwalifikowalne Przychód projektu Wydatki kwalifikowalne pomniejszone o przychód Wydatki niekwalifikowalne Rzeczywiste wydatki projektu** Tabela IV zawiera zestawienie wszystkich wydatków dokonanych przez beneficjenta bez względu na to czy zostały już zrefundowane czy nie. Należy podać informacje o wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w rozbiciu na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym oraz wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Ewentualne przychody projektu oblicza się zgodnie z zasadami kwalifikowalności. W przypadku gdy projekt nie generuje przychodów należy wpisać „0” Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

14 Tabela VII Harmonogram finansowy projektu
Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności) Priorytet Działanie ....* Wartość projektu ogółem Wartość dofinanso-wania z Funduszu** Kwartalne rozłożenie płatności II III IV I 2004 2005 2006 2007 2008 projekt .....* Należy określić wartość projektu ogółem i wartość umowy o dofinansowanie projektu (dofinansowanie tylko z EFRR) oraz harmonogram finansowy projektu w rozbiciu na kwartały, Wartości płatności w kolumnach odpowiadających przyszłym okresom sprawozdawczym podlegają aktualizacji w każdym kolejnym sprawozdaniu, W kolumnach dotyczących ubiegłych okresów sprawozdawczych należy uwzględnić wartości refundacji z EFRR faktycznie otrzymanych. W kwartałach przyszłych – uwzględnia się kwoty refundacji, o które beneficjent planuje wystąpić, powiększone o kwoty na które złożono już wniosek, lecz jeszcze nie zrealizowane. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

15 Obowiązki beneficjentów - sprawozdania
Beneficjent przekazuje sprawozdania do IPoś (Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz) w formie pisemnej i elektronicznej na adresy (Priorytet I) (Priorytet II) (Priorytet III) (Priorytet IV) Wzory sprawozdań z realizacji projektów znajdują się na stronach: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

16 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
UWAGA!!!! NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA W TERMINIE SPOWODUJE WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI, A TAKŻE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ DO ROZWIĄZANIA UMOWY DOFINANSOWANIA ! Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

17 Osoby do kontaktu w Oddziale Monitoringu i Raportowania BZFE
1. Anna Kawalerska – kierownik, tel. 0(52) , 2. Hanna Kaczmarek – starszy inspektor, tel. 0(52) , 3. Marcin Podleśny – starszy inspektor, tel. 0(52) , 4. Ewa Kucharska – inspektor, tel. 0(52) , 5. Monika Kuchcińska – inspektor, tel. 0(52) 6. Dagmara Niemczyk – starszy referent, tel. 0(52) Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

18 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW
Osoby do kontaktu w Oddziale Weryfikacji i Potwierdzania Płatności BZFE 1. Maria Hernet – kierownik, tel. 0(52) , 2. Magdalena Winter – starszy inspektor, tel. 0(52) , 3. Kinga Andrzejewska – inspektor, tel. 0(52) , 4. Rafał Lewandowski – inspektor, tel. 0(52) , 5. Jarosław Bednarski – inspektor, tel. 0(52) , 6. Małgorzata Lubojemska – inspektor, tel. 0(52) Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW

19 Osoby do kontaktu w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów BZFE
1. Piotr Gondek – kierownik, tel. 0(52) , 2. Piotr Mikołajczak – starszy inspektor, tel. 0(52) , 3. Franciszek Burandt – inspektor, tel. 0(52) , 4. Ewa Bernacka – st. inspektor woj. , tel. 0(52) , 5. Jakub Jarzyna – referent, tel. 0(52) , Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi KPUW


Pobierz ppt "SPRAWOZDAWCZOŚĆ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi K-PUW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google