Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Programu PHARE 2001, 2002, 2003 Spójność Społeczno - Gospodarcza w latach 2001 – 2006 w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Programu PHARE 2001, 2002, 2003 Spójność Społeczno - Gospodarcza w latach 2001 – 2006 w Województwie Kujawsko - Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie Programu PHARE 2001, 2002, 2003 Spójność Społeczno - Gospodarcza w latach 2001 – 2006 w Województwie Kujawsko - Pomorskim

2 PHARE SSG Uruchomiony w roku 2000, program PHARE SSG był instrumentem służącym rozwinięciu zdolności Polski do przygotowania absorpcji funduszy strukturalnych (EFRR, EFS)

3 Komponenty realizowane w Województwie Kujawsko – Pomorskim PHARE SSG Komponent Infrastrukturalny Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rozwój Zasobów Ludzkich

4 Komponent Infrastrukturalny Obejmował projekty w zakresie budowy, modernizacji dróg i mostów, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, obiektów kubaturowych, uzbrojenia terenów inwestycyjnych

5 Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw składały się z komponentów o charakterze doradczym oraz inwestycyjnym. W ramach komponentów doradczych była możliwość uzyskania wsparcia w zakresie dofinansowania zakupu usług związanych między innymi z: rozwojem przedsiębiorstw, wprowadzeniem nowych technologii czy opracowywaniem planów rozwoju eksportu. W ramach komponentów inwestycyjnych poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych pomagano przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku.

6 Rozwój Zasobów Ludzkich Projekty rozwoju zasobów ludzkich miały na celu: wzrost możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, umiejętności przystosowawcze, równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

7 Alokacja środków PHARE dla poszczególnych edycji PHARE 2001 – 26 246 698,62 EUR PHARE 2002 – 7 840 647,25 EUR PHARE 2003 – 5 379 000,00 EUR Razem alokacja – 39 466 345,87 EUR

8 Alokacja i wykorzystanie środków PHARE (mln Euro)

9 PHARE 2001 – podział środków na komponenty (mln Euro)

10 PHARE 2002 – podział środków na komponenty (mln Euro)

11 PHARE 2003 – podział środków na komponenty (mln Euro)

12 Wykorzystanie środków – Infrastruktura (mln Euro)

13 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (mln Euro)

14 Rozwój Zasobów Ludzkich (mln Euro)

15 Projekty w Komponencie Infrastruktura L.P.Typ projektuBeneficjentŚrodki PHAREŚrodki publiczne krajowe Środki prywatneWartość całkowita PHARE 2001 20 800 008,3212 275 487,34 342 424,96 33 417 920,62 1Rozwój turystyki wokół jeziora Gopło Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy 3 100 107,411 191 959,820,004 292 067,23 2Park przemysłowy w Solcu Kujawskim Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski 2 581 652,471 066 140,880,003 647 793,35 3Południowa obwodnica Torunia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Bydgoszczy 10 557 939,336 889 059,380,0017 446 998,71 4Ukończenie drogi nr 62 we Włocławku Urząd Miasta Włocławek 3 298 152,062 903 177,610,006 201 329,67 5Centrum Transferu Technologii w Toruniu TARR S.A. w Toruniu 1 262 157,05225 149,65 342 424.96 1 829 731,66 PHARE 2002 4 554 861,541 518 294,530,006 073 156,07 6Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Bydgoszczy Urząd Miasta Bydgoszczy 2 738 774,52912 924,840,003 651 699,36 7Inkubator Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim 1 816 087,02605 369,690,002 421 456,71 PHARE 2003 3 002 144,061 737 253,340,004 739 397,40 8Obszary inwestycyjne w Ciechocinku Urząd Miasta Ciechocinek 1 353 475,32764 405,660,002 117 880,98 9Przygotowanie terenów Inwestycyjnych Vistula Park w Świeciu Urząd Miejski w Świeciu 1 648 668,74972 847,680,002 621 516,42 Łącznie 28 357 013,9215 531 035,21 342 424,96 44 230 474,09

16 PHARE 2001 Infrastruktura 1.Rozwój turystyki wokół jeziora Gopło - Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy nr projektu PL 01.06.01.04 W ramach projektu wykonano kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną w gminach: Dobre, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Piotrków Kujawski, Strzelno oraz miasto Radziejów. Na obszarze zlewni jeziora Gopło wybudowano 54,8 km kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, 52,3 km kanalizacji tłocznej i 1,5 km kanalizacji deszczowej. Łącznie wybudowano 108,6 km kanalizacji wraz 104 przepompowniami. Wybudowane kolektory prowadzą ścieki do sześciu oczyszczalni ścieków komunalnych. Kolektory biegną w ulicach miasteczek i na obszarach wsi przez pola uprawne. Każda gmina posiadała już część swojego terenu skanalizowanego i wybudowane kolektory zostały włączone do istniejących kanalizacji co powiększyło uzbrojenie terenu w infrastrukturę danej gminy. Dzięki realizacji projektu zmniejszyła się ilość nie oczyszczonych ścieków zrzucanych do jeziora Gopło, pełniejsze wykorzystanie 6 oczyszczalni ścieków.

17 Rozwój turystyki wokół jeziora Gopło – Przepompownia ścieków

18 PHARE 2001 Infrastruktura 2. Park przemysłowy w Solcu Kujawskim – Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski nr projektu PL 01.06.01.05 W ramach kontraktu wykonano: - sieć wodociągową o średnicy 110, 160, 315 mm o długości 7,03 km, - system kanalizacji deszczowej z podczyszczlnią o średnicy 200, 315, 400, 500, 600, 800 mm o długości 2,09 km, - system kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z rur PEHD o średnicy 110 i 250 mm z rur PVC 200, 250, 315 mm o łącznej długości 1,97 km, - linię energetyczną o długości 3,12 km - sieć gazową o średnicy 110, 90, 63 mm o długości 3,32 km, - drogi przemysłowe o długości 3,11 km, - terminal dla transportu ciężarowego – powierzchnia zabudowy 1.232,00 m2, - powierzchnię dróg i parkingów 6.995 m2 – powierzchnia zagospodarowania 0,82 ha. Na terenie Parku Przemysłowego powstało 25 nowych firm z sektora MŚP i utworzono 250 nowych miejsc pracy. W 2004 roku na terenie Parku Przemysłowego rozpoczęto budowę Inkubatora Przedsiębiorczości współfinansowanego z programu Phare 2002.

19 PHARE 2001 Infrastruktura 3. Południowa obwodnica Torunia – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Bydgoszczy nr projektu PL 01.06.01.01 W wyniku realokacji środków z funduszu PHARE zwiększono udział Grantu z 4 747 190,24 na 10 561 687,33. W ramach kontraktu wykonano: - wybudowano odcinek drogi 12,5 km na parametrach drogi ekspresowej przystosowanej do przeniesienia obciążeń 115 kN/oś, - wybudowano 2 węzły drogowe bezkolizyjne węzeł Nieszawka km 1+333 obwodnicy, węzeł Czerniewice km 12+497 obwodnicy, - wiadukty WD-1 – WK -9 odcinek od km 1+333 do 12+373 obwodnicy. Dzięki budowie obwodnicy nastąpiło udrożnienie systemu komunikacyjnego miasta, skrócenie czasu podróży na trasie Bydgoszcz – Włocławek oraz na trasie Inowrocław – Olsztyn, nastąpiła również poprawa bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców, poprawa środowiska w mieście a dzięki temu ochrona zabytków i wartości kulturowych miasta, dostęp do nowych terenów inwestycyjnych.

20 PHARE 2001 Infrastruktura 4. Ukończenie drogi nr 62 we Włocławku – Urząd Miasta Włocławek nr projektu PL 01.06.01.02 W ramach kontraktu wykonano: - budowę dwujezdniowej trasy głównej długości 1515 m, - wykonano modernizację skrzyżowania trasy z ul. Chopina i ul. Kazimierza Wielkiego, - budowę obiektów inżynierskich w formie tuneli pod istniejącą linią kolejową PKP relacji Kutno-Piła oraz istniejącą bocznicą kolejową MPEC, - budowę tunelu pieszo-rowerowego pod torami PKP i bocznicą, - budowę kanalizacji deszczowej - budowę oświetlenia ulicznego, - budowę sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniach, - przebudowano uzbrojenie podziemne i nadziemne w pasie trasy i przy skrzyżowaniach w zakresie wodociągów, kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, linii energetycznej wysokiego napięcia 110 KV, kabli telekomunikacyjnych TPSA oraz kolejowych kabli telekomunikacyjnych i sterowniczych. Dzięki budowie drogi nastąpiło usprawnienie połączeń transportowych miasta Włocławka, polepszenie dostępów do terenów inwestycyjnych, skrócenie czasu podróży na drodze o 10-15 minut, zmniejszenie poziomu hałasu o 10-12%, wzrost nośności drogi.

21 PHARE 2001 Infrastruktura 5.Centrum Transferu Technologii w Toruniu – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Toruniu nr projektu PL 01.06.01.03 W ramach kontraktu wykonano: - modernizację i budowę infrastruktury na obszarze o powierzchni 3,41 ha, - budowę budynku przemysłowo-szkoleniowego o powierzchni 2490 m2, - budowę budynku technologicznego o powierzchni 2490 m2, - modernizację budynku biurowego o powierzchni 558 m2. Realizacja projektu Centrum Transferu Technologii przyczyniła się znacznie do ożywienia gospodarczego w obszarze ul. Włocławskiej zlokalizowanej w południowej części Torunia, która jest słabiej rozwinięta. Na terenie objętym inwestycją powstało 25 firm i zatrudniających 187 osób. 478 firm korzystało ze szkoleń i seminariów.

22 Centrum Transferu Technologii w Toruniu

23 PHARE 2002 Infrastruktura 6. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Bydgoszczy – Urząd Miasta Bydgoszczy nr projektu PL 2002/000-605.06.01 W ramach kontraktu wykonano modernizację mostu Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 5 łącznie ze zmianami ronda Fordońskiego, które stanowi jedyny dostęp do obszarów biznesowych, jednocześnie łączy drogę nr 5 z drogą nr 80 w kierunku Torunia, wykonano instalację nowego systemu sygnalizacji świetlnej, zmodernizowano odcinek linii tramwajowej długości 1,5 km. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa przepustowości ruchu na trasie północ-południe i wschód-zachód. Czas podróży przez most i rondo został skrócony o 10%, wskaźnik wypadkowości zmniejszył się o 25%, poziom hałasu zmniejszył się o 6dB, emisja gazów zmniejszyła się o 10%.

24 PHARE 2002 Infrastruktura 7. Inkubator Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim – Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim nr projektu PL 2002/000-605.06.02 W ramach kontraktu wykonano: - pomieszczenia produkcyjne o powierzchni 4200 m2, - pomieszczenia biurowe o powierzchni 550 m2 wyposażone w sieci komputerowe, telekomunikacyjne, - pomieszczenia konferencyjno-szkoleniowe o powierzchni 25 m2, - 2500 m2 miejsc parkingowych z oświetleniem, - przyłącza wodne, gazowe, sanitarne i deszczowe, - podjazdy z odwodnieniem deszczowym i oświetleniem, - centralne ogrzewanie (gazowe). Dzięki realizacji projektu zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna regionu, powstało 19 nowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw i utworzono 117 nowych miejsc pracy na terenie objętym projektem.

25 PHARE 2003 Infrastruktura 8.Obszary inwestycyjne w Ciechocinku – Urząd Miasta Ciechocinek nr projektu PL2003/004-379.05.08 W ramach kontraktu wykonano remont i adaptację budynku przy ul. Zdrojowej 2b w którym ulokowano Biuro Promocji Miasta Ciechocinka oraz siedzibę otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, wybudowano także odcinek o długości ok. 1,5 km ulicy klasy lokalnej wraz z infrastrukturą techniczną i oświetleniem ulicznym, wybudowano przejazd kolejowy w km 5,476 linii nr 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek jako element ulicy lokalnej, wybudowano ok. 5 km trasy spacerowej nazwanej Traktem Solankowym wraz z oświetleniem parkowym.

26 PHARE 2003 Infrastruktura 9.Przygotowanie terenów inwestycyjnych Vistula Park w Świeciu – Urząd Miejski w Świeciu nr projektu PL 2003/004-379.05.09 W ramach kontraktu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10 170,45 m, sieć kanalizacji deszczowej o długości 5 800,98 m, sieć wodociągową o długości 6 869,7 m, sieć gazową o długości 7 040,5 m, sieć teletechniczną o długości 6 487 m, sieć energetyczną o długości 6 129 m, telemetrię o długości 3600 m, oświetlenie ulic o długości 11 815 m, drogi ograniczone obustronnie krawężnikami o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 21 226,76m2, parkingi i zawrotki o nawierzchni z kostki Polbruk o powierzchni 8 952,84 m2. Dzięki realizacji projektu powstało 8 przedsiębiorstw oraz stworzono 85 nowych miejsc pracy na terenie strefy Vistula Park.

27 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

28 Realizacja Komponentu PHARE Małe i Średnie Przedsiębiorstwa L.P Nazwa podprojektuLiczba zawartych umów Liczba zakończonych umów Liczba umów rozwiązanych PHARE 2001313 28825 1 Program Rozwoju Przedsiębiorstw39 381 2 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych77 734 3 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych7 70 4 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych190 17020 PHARE 2002158 13028 1 Program Rozwoju Przedsiębiorstw0 00 2 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych15 132 3 Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw 29 245 4 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych114 9321 PHARE 2003116 1097 1 Program Rozwoju Przedsiębiorstw12 111 2 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych6 60 3 Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw 18 153 4 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych80 773 Łącznie587 52760

29 Realizacja Komponentu PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich Program realizowany na poziomie regionalnym przez WUP w Toruniu obejmował 4 podprojekty: 1.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2.Promocja przedsiębiorczości 3.Promocja potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 4.Wsparcie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia

30 PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich Podprojekt 1. Realizacja usług rynku pracy na rzecz bezrobotnych i innych osób mających trudności na rynku pracy; szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy (w tym 50% absolwentów). Przeprowadzono 61 szkoleń, które ukończyło 1219 osób. Liczba osób uczestniczących w podprojekcie, które znalazły stałe zatrudnienie/ samozatrudnienie wyniosła 31%, tj. 384. Podprojekt 2. W ramach Podprojektu 2 przeprowadzono 14 szkoleń pn. Rozpoczynam własną działalność gospodarczą w Chełmnie (2), Rypinie (2), Toruniu (2), Wąbrzeźnie, Świeciu, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, Żninie, Bydgoszczy. Szkolenia ukończyły 284 osoby, z czego 17 założyło własną firmę.

31 PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich Podprojekt 3. Szkolenia dla pracowników MSP. Przeprowadzono 197 szkoleń, które ukończyło 1.310 osób. Liczba MSP z których pochodziły osoby, które ukończyły szkolenie wynosiła 528. Podprojekt 4. W ramach Podprojektu 4 przeprowadzono 6 szkoleń: Szkolenia ukończyły 122 osoby, natomiast z doradztwa skorzystało 390 osób. Zainicjowano 23 porozumienie lokalne. Ponadto 22 szkołom zawodowym oraz 24 poradniom psychologicznym przyznano dotacje na zakup sprzętu IT. Łącznie szkoły zawodowe wyposażono w 419 komputerów PC, 22 serwery, 22 notebooki, 22 ups, 22 rzutniki multimedialne, 22 urządzenia wielofunkcyjne. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne wyposażono w 57 komputerów PC, 6 notebooków i 6 rzutników multimedialnych.

32 PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich Program na poziomie regionalnym obejmował 3 podprojekty: Aktywne działania na rynku pracy na rzecz bezrobotnych oraz osób zagrożonych utratą pracy Promocja przedsiębiorczości Promocja rozwoju lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia

33 PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich Podprojekt 1.: Przeprowadzono 41 szkoleń, które ukończyło 818 osób. Liczba osób uczestniczących w podprojekcie, które znalazły zatrudnienie/ samozatrudnienie wyniosła 281. Podprojekt 2.: Łącznie zostało przeprowadzonych 15 szkoleń, pn. Rozpoczynam własną działalność gospodarczą. Ponadto zorganizowano 8 trzydniowych warsztatów pn. Możliwości finansowania działalności gospodarczej dla dotychczasowych beneficjentów podprojektu 2. Szkolenia ukończyło 229 osób, z czego 72 założyły własną firmę a 12 znalazło zatrudnienie. Podprojekt 3.: Zorganizowano 1 szkolenie oraz świadczono usługi doradcze dla 50 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przygotowanie planów modernizacji oferty edukacyjnej dla placówek kształcenia zawodowego. Zakupiono również wyposażenie dla trzech pracowni komputerowych dla szkół w Więcborku (powiat sępoleński), Lubaszczu (powiat nakielski) i Wroniu (powiat wąbrzeski) oraz wyposażenie w postaci obrabiarki dla ćwiczeń praktycznych w Żninie i wyposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej dla szkoły z Grudziądza.


Pobierz ppt "Podsumowanie Programu PHARE 2001, 2002, 2003 Spójność Społeczno - Gospodarcza w latach 2001 – 2006 w Województwie Kujawsko - Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google