Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Company LOGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI w kontekście wsparcia dla osób niepełnosprawnych Toruń, 02 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Company LOGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI w kontekście wsparcia dla osób niepełnosprawnych Toruń, 02 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Company LOGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI w kontekście wsparcia dla osób niepełnosprawnych Toruń, 02 marca 2009 r.

2 Bezrobotni niepełnosprawni w końcu grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych niepełnosprawnych wyniosła 4.443 osoby; było to o 533 osoby tj. 13,6% więcej niż rok wcześniej (w tym samym czasie liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 10,5%); spowodowało to wzrost udziału osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych o 0,8 pkt. proc, w końcu grudnia08 udział ten wyniósł 4,0%; w końcu 2008 r. udział kobiet w populacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych wyniósł 53,9% (udział ten był niższy niż w populacji bezrobotnych ogółem o 5,9 pkt. proc.); w końcu grudnia08 obok niepełnosprawnych bezrobotnych w rejestrach pup pozostawało także 1.547 niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu (osoby te stanowiły 56,5% wszystkich poszukujących pracy zarejestrowanych w pup).

3 Bezrobotni niepełnosprawni Największą grupę wśród bezrobotnych niepełnosprawnych stanowią osoby znajdujące się w przedziale wiekowym 45 - 54 lata (37,5%). Struktura wiekowa bezrobotnych niepełnosprawnych jest odmienna niż bezrobotnych ogółem: wśród niepełnosprawnych osoby w wieku powyżej 44 lat stanowią 54,8% populacji, natomiast wśród bezrobotnych ogółem – 30,5%. Osoby niepełnosprawne częściej od bezrobotnych ogółem posiadają staż pracy. Staż pracy posiadało 88,3% niepełnosprawnych bezrobotnych i 80,7% ogółu bezrobotnych. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych powyżej 12 miesięcy bez pracy pozostawało 35,8% (w ogóle bezrobotnych udział ten był nieznacznie niższy i wyniósł 35,2%).

4 Analiza populacji osób niepełnosprawnych Z analizy populacji bezrobotnych niepełnosprawnych pod względem rodzaju niepełnosprawności wynika, że dominują osoby niepełnosprawne z powodu chorób narządów ruchu (25,0% wobec 24,6% przed rokiem), i chorób psychicznych (14,3% wobec 13,1% przed rokiem). W dalszym ciągu bardzo duży jest udział osób o nieustalonym rodzaju niepełnosprawności (15,4%, przed rokiem – 15,3%).

5 Bezrobotni niepełnosprawni W 2008 r. w PUP regionu zarejestrowało się 7.867 niepełnosprawnych bezrobotnych (o 21,7% więcej niż w roku 2007). Zdecydowaną większość – 7.177 osób, czyli 91,2% napływających bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. W 2007 roku osób tych było 6.086. Stanowiły one 94,2% napływu. Osoby poprzednio pracujące (7.104 osoby) stanowiły w 2008 r. 90,3% napływu do ewidencji bezrobotnych niepełnosprawnych (w roku poprzednim odpowiednio: 5.940 osób i 91,9%). W 2008 r. do PUP regionu zgłoszono 1.388 ofert przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, było to o 1.005 ofert - 42,0% mniej niż rok wcześniej. Zgłoszone oferty stanowiły 2,1% ogółu zgłoszonych ofert (rok wcześniej 3,0%).

6 Bezrobotni niepełnosprawni W 2008 roku w województwie kujawsko – pomorskim z ewidencji bezrobotnych niepełnosprawnych wyłączono 7.235 osób (o 37 osób, tj. 0,5% więcej niż w roku poprzednim). Główną przyczynę wyłączeń z ewidencji bezrobotnych niepełnosprawnych – 40,0% – stanowiły podjęcia pracy (2.892 osoby). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba bezrobotnych niepełnosprawnych, którzy podjęli pracę zmniejszyła się o 7,0%. Niepełnosprawni bezrobotni podejmowali głównie pracę niesubsydiowaną - 2.071 osób, tj. 88,7% podejmujących zatrudnienie (rok wcześniej było to odpowiednio: 2.274 osoby i 73,1%). W 2008 roku zatrudnienie subsydiowane podjęło 821 osób, z czego 190 osób podjęło zatrudnienie w zakładach pracy chronionej (rok wcześniej 274 osoby), kolejne 43 osoby podjęły działalność gospodarczą (rok wcześniej 28 osób).

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kontekście wsparcia dla osób niepełnosprawnych

8 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny komponent regionalny Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS SW IP Priorytet X Pomoc Techniczna SW MEN SW Priorytet VII Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki - struktura

9 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

10 Działania wdrażane przez WUP w Toruniu 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

11 Działanie 6.1 Upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Beneficjenci / projektodawcy wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

12 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Grupy docelowe: Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: osoby pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) osoby do 25 roku życia osoby niepełnosprawne osoby po 45 roku życia osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

13 Typy projektów identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

14 Typy projektów Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinasowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

15 Typy projektów opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy, działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy (nie uwzględniające pomocy publicznej), rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

16 Preferowane projekty: bezpośrednie wsparcie dla osób, nastawienie na wsparcie kompleksowe – ze szczególnym uwzględnieniem takich kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą na faktyczną aktywizację zawodową, tj. podjęcie zatrudnienia. Preferowane grupy docelowe – osoby bierne zawodowo (bezrobotnych aktywizują PUP) – ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 45 roku życia. Preferowani Beneficjenci / Projektodawcy podmioty posiadające siedzibę i/lub bazę dydaktyczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 16 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

17 Główne założenia dla konkursu ogłoszonego 17.02.2009 r. określone w Planie Działania na rok 2009 Działanie 6.1.1 Konkurs zamknięty – termin składania wniosków – 17.02.2009 r. - 31.03.2009 r. Łączna wysokość dostępnych środków w ramach konkursu - 15 765 732,00 zł Termin realizacji projektów - w okresie 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r. Wartość projektu - minimum 50 000 PLN, maksimum 1 000 000 zł Wkład własny - nie jest wymagany Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

18 Beneficjenci / Projektodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 18 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

19 Grupy docelowe – zamieszkujący województwo kujawsko-pomorskie : wszystkie osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) – z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia oraz osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą). (ww. szczególne kategorie osób muszą stanowić minimum 50% uczestników projektów) 19 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

20 1.wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): nieodpłatne doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz bezzwrotne, comiesięczne wsparcie finansowe do max. wysokości najniższego wynagrodzenia (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach danego projektu), 2.promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne, 3. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 20 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

21 Na co można przeznaczyć środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ? Środki finansowe, można przeznaczyć na wydatki kluczowe i niezbędne w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej w tym m.in.: zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, sprzęt i wyposażenie, dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej. 21 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

22 Zgodnie z wytycznymi WUP w Toruniu w ramach wsparcia pomostowego można pokryć następujące wydatki: koszty ZUS, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ), koszty eksploatacji pomieszczeń ( w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę ), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszt reklamy. 22 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

23 Typy projektów dopuszczone do realizacji w ramach trwającego obecnie konkursu dla Działania 6.2 PO KL: promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne; upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 23 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

24 Główne założenia dla konkursu ogłoszonego 17.02.2009 r. określone w Planie Działania na rok 2009 Działanie 6.2 Konkurs zamknięty – termin składania wniosków – 17.02.2009 r. - 31.03.2009 r. Łączna wysokość dostępnych środków w ramach konkursu - 400.000 zł Termin realizacji projektów - w okresie od 01.08.2009 r. do 30.06.2010 r. Wartość projektu - minimum 50 000 zł, Wkład własny - nie jest wymagany Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

25 Beneficjenci / Projektodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Typy projektów: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zadaniami pomocy publicznej), wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. 25 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

26 Preferowane projekty: wsparcie dla inicjatywy lokalnej, zaangażowanie społeczności lokalnej w formułowanie potrzeb uczestników projektu i dobór instrumentów służących ich zaspokojeniu, proces przygotowujący społeczność lokalną do realizacji projektów na rzecz aktywizacji zawodowej (poprawiający zdolność tej społeczności do absorpcji środków w innych priorytetach i działaniach), działania o charakterze aktywizacyjno-zawodowym dla osób nie powinny stanowić głównego zakresu wsparcia oferowanego w projekcie (mogą wystąpić jako element towarzyszący). Preferowani Beneficjenci / Projektodawcy (ewentualnie ich partnerzy): posiadający doświadczenie w działalności na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych na obszarze objętym realizacją projektu. 26 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

27 Główne założenia dla konkursu ogłoszonego 17.02.2009 r. określone w Planie Działania na rok 2009 Działanie 6.3 Konkurs zamknięty – termin składania wniosków – 17.02.2009 r. - 31.03.2009 r. Łączna wysokość dostępnych środków w ramach konkursu - 600.000 zł Termin realizacji projektów - w okresie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r. Wartość projektu – maksimum 50 000 zł, Wkład własny - nie jest wymagany Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

28 Osoby niepełnosprawne w innych Działaniach PO KL Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w charakterze Beneficjentów Ostatecznych w innych Działaniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu przynależności do grup zdefiniowanych w danym Działaniu. (np. bezrobotne osoby niepełnosprawne, pracujące osoby niepełnosprawne, etc.)

29 Dokumenty w PO KL Z perspektywy potencjalnych projektodawców PO KL niezbędna jest znajomość następujących dokumentów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL SYSTEM REALIZACJI PO KL 2007 – 2013 - Zasady dokonywania wyboru projektów wramach PO KL - Projekty systemowe ROPS, OPS, PCPR - w ramach PO KL - Zasady finansowania PO KL - Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - Zasady kontroli w ramach PO KL - Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL Plany Działań dla Priorytetów Dokumentacja Konkursowa

30 Źródła informacji www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.gov.pl www.kujawsko-pomorskie.pl www.ropstorun.home.pl www.wup.torun.pl

31 Dziękuję za uwagę Maciej Smolarek Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Pobierz ppt "Company LOGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI w kontekście wsparcia dla osób niepełnosprawnych Toruń, 02 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google