Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z prac nad projektem ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych Toru ń, 19.05.2008 r. XXI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z prac nad projektem ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych Toru ń, 19.05.2008 r. XXI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Raport z prac nad projektem ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych Toru ń, 19.05.2008 r. XXI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

2 Plan prezentacji Docelowa reforma sytemu – Pakiety ustaw, Stan prac nad KPZK 2008 – 2033, Zało ż enia do projektu ustawy metropolitalnej opracowanej w MSWiA z dnia 4 lipca 2007 r., Zało ż enia do Ustawy Metropolitalnej przyj ę te przez Rad ę Ministrów w dniu 23 pa ź dziernik 2007 r., Projekt ustawy o metropoliach prof. Cz. Martysza – Katowice, marzec 2008 r.; Debata prof. H. Izdebskiego z prof. M. Kulesz ą, 31 marzec2008 r., Konferencja Unii Metropolii Polskiej, Warszawa, Stanowisko Zarz ą du Unii Metropolii Polskich, Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP. Stanowisko Członków Kolegium Bydgosko – Toru ń skiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 29 kwietnia 2008 r.

3 Docelowa reforma sytemu – Pakiety ustaw KPZK jako podstawowy dokument okre ś laj ą cy zasady polityki pa ń stwa w zakresie zagospodarowania przestrzennego Polski na lata 2008 – 2033; Spójne i cało ś ciowe zmiany w ustawach: o zmianie ustaw dla racjonalizacji procesu inwestycyjnego, o zmianie ustaw dla wsparcia zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego, o zmianie ustaw na rzecz zintegrowanego planowania i zarz ą dzania rozwojem miast. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ustroju obszarów metropolitalnych.

4 Organy przygotowuj ą ce pakiety ustaw: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych – Ministerstwo Spraw Wewn ę trznych i Administracji

5 Stan prac na KPZK 2008 – 2033 9 pa ź dziernika 2006r. Rada Ministrów podj ę ła postanowienie o rozpocz ę ciu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prac nad Koncepcj ą Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008 – 2033. Jednocze ś nie Rada Ministrów przyj ę ła Tryb i harmonogram prac nad now ą Koncepcj ą Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, przewiduj ą cy opracowanie dokumentu do połowy 2008r. 26.06.2007 r Rada Ministrów przyj ę ła Tezy i Zało ż enia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. W grudniu 2007 roku Zespół Konsultantów Naukowych przekazał rozszerzony konspekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2007-2033. Prace nad tekstem eksperckim KPZK zostan ą zako ń czone w czerwcu 2008 roku. W tym samym czasie powstanie Dokument Implementacyjny (DI), który ma umo ż liwi ć wdro ż enie postanowie ń KPZK 2008-2033.

6 Kontekst prac nad DI KPZK 2008 – 2033 W toku prac nad KPZK 2008 – 2033 oprócz sformułowania zasad polityki przestrzennej kraju, wynikn ę ła potrzeba sporz ą dzenia opracowania dotycz ą cego aspektów realizacyjnych tej polityki. Dokument Implementacyjny – szans ą na zsynchronizowanie z pracami nad nowelizacj ą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustaw ą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a tak ż e zapewnienie spójno ś ci w projektowanej ustawie o ustroju obszarów metropolitalnych.

7 Cele Dokumentu Implementacyjnego Zidentyfikowanie najwa ż niejszych problemów i ich przyczyn utrudniaj ą cych prowadzenie krajowej polityki przestrzennej oraz zaproponowanie rozwi ą za ń w tym zakresie. Integracja programowania społeczno gospodarczego z planowaniem przestrzennym (okre ś lenie miejsca KPZK i jej relacji z pozostałymi dokumentami strategicznymi). powi ą zanie dokumentów strategicznych horyzontalnych (Strategia Rozwoju Kraju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, KPZK i inne) z dokumentami strategicznymi (strategie, polityki) tworzonymi dla sektorów i poszczególnych obszarów. w hierarchii systemu planowania rozwoju KPZK powinna by ć dokumentem komplementarnym do SRK Zapewnienie realizacji celów okre ś lonych w KPZK. Usprawnienie instytucjonalnego systemu planowania.

8 Wnioski i rekomendacje dla podmiotów polityki przestrzennej kraju Wnioski i rekomendacje ko ń cowe wynika ć b ę d ą z wizji, analizy celów i przyj ę tych instrumentów: o owskazania dotycz ą ce instrumentacji prawnej, o oustalenia do planów zagospodarowania przestrzennego województw, o opropozycja budowy systemu monitoringu przestrzennego, o ozalecenia dla statystyki publicznej w zakresie danych odnosz ą cych si ę do przekrojów terytorialnych, o okierunki bada ń nad zagospodarowaniem przestrzennym i gospodark ą przestrzenn ą, sposoby ich wspierania i koordynacji.

9 Zało ż enia do projektu ustawy metropolitalnej opracowanej w MSWiA z dnia 4 lipca 2007 r. W dniu 3 stycznia 2007 r. powołano Zespół do spraw Uregulowania Funkcjonowania Obszarów Metropolitalnych – efektem prac s ą wnioski ko ń cowe przyj ę te przez Członków Zespołu w dniu 20 marca 2007 r.; Forma organizacyjna – obligatoryjny ustawowy zwi ą zek metropolitalny, nie stanowi ą cy dodatkowego szczebla samorz ą du terytorialnego; Organy ustawowe zwi ą zku: stanowi ą cy – celowy zwi ą zek mi ę dzygminny (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast członkowskich oraz przewodnicz ą cych organów stanowi ą cych gminy), wykonawczy – jednoosobowe ciało wybierane przez organ stanowi ą cy w drodze konkursu; 4 – letnia kadencja;

10 Zało ż enia do Ustawy Metropolitalnej przyj ę te przez Rad ę Ministrów w dniu 23 pa ź dziernika 2007 r. W Polsce, zgodnie z propozycjami Unii Metropolii Polskich, wyodr ę bniono 12 obszarów metropolitalnych Skład zwi ą zku metropolitalnego: co najmniej jedno miasto na prawach powiatu, z okre ś lona liczb ą mieszka ń ców oraz wszystkie gminy spełniaj ą ce kryteria przynale ż no ś ci funkcjonalnej i urbanistycznej do zwi ą zku forma prawna : ustawowy zwi ą zek metropolitalny; organy : stanowi ą cy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz przewodnicz ą cy ich organów stanowi ą cych; wykonawczy – jednoosobowe ciało wybierane przez organ stanowi ą cy w drodze konkursu; 4-letnia kadencja;

11 Projekt ustawy o metropoliach – Katowice marzec 2008 r. – zespół pod kierunkiem prof. Czesława Martysza definicja wg projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Obszar metropolitalny jest to obszar wielkiego miasta lub wzajemnie zale ż nych miast oraz powi ą zanego z nimi funkcjonalnie bezpo ś redniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju zgodnie z zasadniczym podziałem terytorialnym pa ń stwa na powiaty, stanowi ą cy kompleks osiedle ń czy zamieszkały przez ponad 500 tysi ę cy osób, skupiaj ą cy instytucje współpracy mi ę dzynarodowej. definicja wg projektu ustawy o metropoliach – Katowice marzec 2007 r. – zespół pod kierunkiem prof. Czesława Martysza, Obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy to obszar miasta lub powi ą zanych funkcjonalnie miast wraz z obszarami innych gmin tworz ą cych ich bezpo ś rednie otoczenie stanowi ą cy ci ą gły przestrzennie kompleks osiedle ń czy, na którym zamieszkuje ponad 750 tysi ę cy osób, przy ś redniej g ę sto ś ci zaludnienia przekraczaj ą cej tysi ą c mieszka ń ców na 1km 2

12 Projekt ustawy o metropoliach – Katowice marzec 2008 r. – zespół pod kierunkiem prof. Czesława Martysza Tworzy si ę nast ę puj ą ce obszary metropolitalne : górno ś l ą ski, krakowski, łódzki, pomorski, pozna ń ski, warszawski, wrocławski. Metropolia jest publiczn ą form ą współdziałania gmin. Siedzib ą władz metropolii jest gmina o najwi ę kszej liczbie ludno ś ci spo ś ród wszystkich gmin tworz ą cych metropoli ę. Zgromadzenie metropolii mo ż e zdecydowa ć o ustanowieniu siedzib ą władz metropolii innej gminy.

13 Debata prof. H. Izdebskiego z prof. M. Kulesz ą, 31.03.2008 r., Konferencja UMP, Warszawa Po co w Polsce metropolie? Sk ą d zadania władz metropolii? Co ma by ć zadaniem nr 1 metropolii? Co i kto zapewni wi ę ksz ą zdolno ść wykonywania zada ń publicznych wg art.15 i art.16 Konstytucji RP? Jaki ma by ć obszar metropolii? Jak kreowa ć władze metropolii? Ile ma by ć ustaw metropolitalnych? Kiedy utworzy ć metropolie w RP?

14 Prof. H. Izdebski – ekspert UMP Metropolie maj ą usprawni ć współdziałanie gmin i powiatów aglomeracji wielkomiejskich, zdynamizowa ć rozwój RP i usprawni ć współdziałanie Polski z innymi krajami UE i ś wiata, poprzez lokalizacje na obszarach problemowych. Działania metropolii maj ą by ć skupione na strategicznych zadaniach. Głównym zadaniem metropolii ma by ć stanowienie strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oraz kształtowanie infrastruktury i ś rodowiska gospodarki opartej na wiedzy, a nie wspólne ś wiadczenie gminnych usług komunalnych w obr ę bie aglomeracji. Zespół metropolitalny oraz powiat metropolitalny nie zapewni ą wi ę kszej zdolno ść wykonywania zada ń publicznych, konieczne jest współdziałanie gmin, powiatów i samorz ą du regionalnego, a mo ż e nawet powołanie szczególnej jednostki samorz ą du regionalnego.

15 Prof. H. Izdebski – ekspert UMP Obszar metropolitalny ma by ć spójny z map ą powiatów. Władze metropolii kreowane s ą niezale ż nie od władz gmin, rad ę metropolitaln ą bezpo ś rednio wybieraj ą mieszka ń cy obszaru. Liczba ustaw metropolitalnych zale ż na jest od rodzaju zada ń jakie ma realizowa ć metropolia. Ustaw ę metropolitaln ą nale ż y wprowadzi ć od nowej kadencji w 2010 r.

16 Prof. M. Kulesza – społeczny doradca rz ą du i ministra MSWiA w sprawach doko ń czenia reformy ustrojowej Metropolie maj ą usprawni ć współdziałanie gmin i powiatów aglomeracji wielkomiejskich, zdynamizowa ć rozwój RP i usprawni ć współdziałanie Polski z innymi krajami UE i ś wiata, poprzez delimitacj ę obszarów metropolitalnych b ę d ą cych du ż ymi miastami powy ż ej 300 tys. mieszka ń ców. Zadania metropolii maj ą by ć skupione na planie metropolitalnym. Zespół metropolitalny oraz powiat metropolitalny nie zapewni ą wi ę kszej zdolno ść wykonywania zada ń publicznych. Wg prof. M. Kuleszy: 1) obligatoryjno ść zwi ą zku przyczyni si ę do zaskar ż enia do trybunału konstytucyjnego, 2) nie dla utworzenia powiatu metropolitalnego jako kolejnego szczebla jednostki administracyjnej.

17 Prof. M. Kulesza – społeczny doradca rz ą du i ministra MSWiA w sprawach doko ń czenia reformy ustrojowej Obszar metropolitalny ma by ć rozbie ż ny z map ą powiatów tylko obszary problemowe, powiat wtedy, gdy wejd ą wszystkie gminy w uj ę ciu funkcjonalnym. Władze metropolii kreowane s ą niezale ż nie od mieszka ń ców z mocy ustawy rad ę maj ą stanowi ć organy wykonawcze gmin obszaru. Jedna ustawa z cz ęś ciami specyficznymi dla ka ż dego rodzaju metropolii. Ustaw ę metropolitaln ą nale ż y wprowadzi ć natychmiast czyli od 1 stycznia 2009 r.

18 STANOWISKO Zarz ą du Unii Metropolii Polskich z dnia 31 marca 2008 r. Zarz ą d Unii Metropolii Polskich b ę dzie wspierał wszelkie działania rz ą du i parlamentu zmierzaj ą ce do obj ę cia projektowan ą ustaw ą metropolitaln ą wszystkich dwunastu obszarów metropolitalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucjonalnie wzmocni ć metropolie Polski Wschodniej: Białystok, Lublin i Rzeszów, tak aby stanowiły one silne o ś rodki konkurencyjne na wschodniej granicy UE, a tak ż e aby stworzy ć w Bydgoszczy i Szczecinie takie warunki ustrojowo – organizacyjne, które pozwol ą tym obszarom metropolitalnym wzmacnia ć swój potencjał gospodarczy w układzie ogólnopolskim.

19 STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP w sprawie prac nad ustaw ą o ustroju obszarów metropolitalnych Konwent Marszałków Województw RP widzi potrzeb ę intensyfikacji prac legislacyjnych prowadz ą cych do ustanowienia miast rdzeniowych dla obszarów metropolitalnych w województwach: dolno ś l ą skim, kujawsko – pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, ś l ą skim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W obecnych warunkach prawnych wszystkie województwa oczekuj ą na zako ń czenie prac nad aktualizacj ą Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, a w tym wskazania miast rdzeniowych oraz jasnych kryteriów wyznaczania granic obszarów metropolitalnych, które zostan ą doprecyzowane w ramach prac nad planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw.

20 STANOWISKO CZŁONKÓW KOLEGIUM BYDGOSKO – TORU Ń SKIEGO OBSZARU METRPOLITALNEGO z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie prac nad ustaw ą o ustroju obszarów metropolitalnych Członkowie Kolegium Bydgosko – Toru ń skiego Obszaru Metropolitalnego ś wiadomi faktu, ż e zarówno w gospodarce ś wiatowej, jak i polityce pa ń stw Unii Europejskiej, metropolie staj ą si ę głównymi podmiotami, od których zale ż y konkurencyjno ść Polski oraz Europy w ś wiecie, apeluj ą o jak najszybsze uko ń czenie prac legislacyjnych ustanawiaj ą cych miasta rdzeniowe dla obszarów metropolitalnych w kraju. Dla naszego województwa s ą to Bydgoszcz i Toru ń. Aglomeracja Bydgosko – Toru ń ska, ze wzgl ę du na unikatowy w skali kraju charakter bipolarny oraz posiadany potencjał, zasługuje na uwzgl ę dnienie na li ś cie metropolii. Funkcjonowanie Bydgosko – Toru ń skiego Obszaru Metropolitalnego dostrzegane jest w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz opracowaniach Unii Metropolii Polskich, jak równie ż w opracowaniach dotycz ą cych planowania rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

21 STANOWISKO CZŁONKÓW KOLEGIUM BYDGOSKO – TORU Ń SKIEGO OBSZARU METRPOLITALNEGO z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie prac nad ustaw ą o ustroju obszarów metropolitalnych Powstanie Bydgosko – Toru ń skiego Obszaru Metropolitalnego ma strategiczne znaczenie dla rozwoju nie tylko tego obszaru, ale i całego województwa. Udzielamy pełnego poparcia i podejmowa ć b ę dziemy wszelkie działania zmierzaj ą ce do ustanowienia Bydgosko – Toru ń skiego Obszaru Metropolitalnego. Uwa ż amy te ż za niezb ę dne czynne uczestnictwo Kolegium Bydgosko – Toru ń skiego Obszaru Metropolitalnego w pracach nad projektem ustawy metropolitalnej, zwłaszcza w zakresie kryteriów i warunków podmiotowych.

22 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia


Pobierz ppt "Raport z prac nad projektem ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych Toru ń, 19.05.2008 r. XXI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google