Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICHAŁ KLEIBER MNiI Warszawa, październik 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI minister nauki i informatyzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICHAŁ KLEIBER MNiI Warszawa, październik 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI minister nauki i informatyzacji."— Zapis prezentacji:

1 MICHAŁ KLEIBER MNiI Warszawa, październik 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI minister nauki i informatyzacji

2 BUDŻET NAUKI 2004 rok 2 791 191 000 zł – 0,34 %PKB 2005 rok (plan) 2 892 300 000 zł – 0,30 %PKB Dodatkowe wpływy Brak obciążenia składką do PR ~100 mln zł Prywatyzacja ~ 100 mln zł Fundusze Strukturalne 158.25 mln (w latach 2004-2006) 6. Program Ramowy ~ 50 mln Offset ~ 27 mln $ szansa na ponad 20 % wzrost budżetu nauki POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER 100.85 mln (środki UE) 57.4 mln (środki prywatne)

3 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER NOWA USTAWA O FINANSOWANIU NAUKI Cele do osiągnięcia stabilny poziom finansowania badań koniecznych dla rozwoju nauki i edukacji rozwój badań na rzecz Gospodarki Opartej na Wiedzy określenie priorytetowych kierunków badań wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki pozyskiwanie środków pozabudżetowych wykorzystywanie środków z Funduszy Strukturalnych UE tworzenie Polskiej Przestrzeni Badawczej współtworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej wydatki na naukę finansowane przez Ministra ustala się w ustawie budżetowej na wysokości zapewniającej dojście Polski do poziomu wydatków wynikających ze Strategii Lizbońskiej

4 NOWA USTAWA O FINANSOWANIU NAUKI Niektóre nowości Program ramowy – ustala minister nauki, służy realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej Projekt celowy (nowa formuła)– badania obejmujące badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne Konsorcja naukowe – grupa jednostek naukowych realizująca wspólne przedsięwzięcie badawcze lub inwestycyjne Sieć naukowa – grupa jednostek naukowych współpracująca w celu rozwoju specjalności naukowych sieci Stypendia naukowe ministra nauki – dla najwybitniejszych młodych (< 35 lat) uczonych Nagrody naukowe ministra nauki – przyznawane co roku 3 nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy zostaną przyznane w 2005 roku. POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

5 OCENA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE Raport Banku Światowego Cel raportu przedstawienie propozycji rozwiązań, które zapewnią zrównoważony wzrost i poprawią konkurencyjność gospodarki dzięki stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej oraz inwestycji, zwłaszcza w zakresie tworzenia i absorpcji wiedzy. Główne zalecenia zwiększenie nakładów na B+R stworzenie efektywnego i dostosowanego do obecnych wyzwań gospodarczych systemu kształcenia ustawicznego rozwój technologii i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej zbudowanie instytucji i mechanizmów finansowania wspierających innowacyjną działalność B+R POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

6 DOKUMENTY STRATEGICZNE PRZYJĘTA PRZEZ SEJM Ustawa o zasadach finansowania nauki PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Strategia Informatyzacji e-POLSKA Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006) OPRACOWYWANE Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013) Wiedza-Informatyzacja-Konkurencyjność – Polska w drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

7 NAKŁADY NA B+R STRATEGIA ZWIĘKSZANIA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej* * Dokument MNiI oraz MGPiPS, przyjęty przez Radę Ministrów POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

8 6. PROGRAM RAMOWY TRUDNOŚCI przy wykorzystaniu nowych instrumentów 6. PR –Integrated Projects oraz Networks of Excellence – zorientowane na najsilniejsze konsorcja WSPARCIE UCZESTNICTWA W 6. PR do 60% kosztów krajowych ryczałty do 100 tys. zł dla projektów w pełni finansowanych przez KE 30 tys. zł lub 15 tys. zł dla projektów wysoko ocenionych, ale nie przyjętych do finansowania przez KE WSTĘPNE WYNIKI 4120 zespołów złożyło wnioski do 6 PR 482 zespoły uzyskały finansowanie 99 mln. uzyskano w 2003 roku POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

9 Wsparcie ze strony MNiI: zainicjowanie i realizacja programu Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką dostosowanie przepisów szkolenia POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (działanie 1.4) Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (działanie 1.5) WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

10 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZROST KONKURENCYJNOŚĆI PRZEDSIĘBIORSTW (sektorowy program operacyjny) WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ 195.65 mln w latach (2004 – 2006) w tym: wkład Wspólnoty 100.85 mln krajowy wkład publiczny (budżet państwa) 37.40 mln środki prywatne 57.40 mln POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

11 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ (w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) Cel Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji Spodziewane rezultaty poprawa warunków prowadzenia działalności B+R zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami, wyrażające się efektywnością wspólnie zrealizowanych projektów mających wpływ na poziom konkurencyjności gospodarki zwiększenie nakładów na prace B+R w przedsiębiorstwach wzrost liczby patentów wzrost przedsiębiorstw innowacyjnych POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

12 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ (w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: badania przemysłowe i przedkonkurencujne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami naukowymi Budowa, modernizacja i wyposażenie laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju gospodarki Projekty badawcze prowadzone przez Centra Zaawansowanych Technologii Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii - foresight POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

13 CENTRA DOSKONAŁOŚCI POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER Zakończony ogłoszony przez MNiI konkurs na Centra Doskonałości Wyłoniono 80 Centrów Doskonałości Główne dziedziny: ochrona zdrowia i życia, bezpieczeństwo obywateli, nowoczesne technologie, ekologia Centra Doskonałości mają na celu stworzenie stałych struktur współpracy i osiągnięcie "masy krytycznej" połączonych zasobów wielu ośrodków w priorytetowych dziedzinach badań

14 CENTRA DOSKONAŁOŚCI przykłady NAZWA CENTRUMKOORDYNATOR Centrum Doskonałości Biotechnologia Przemysłowa - BIOPPolitechnika Łódzka Biotechnika i biotechnologia w kreowaniu nowych strategii kontroli rozrodu oraz ochrony zdrowia zwierząt i ludzi BIOANIREP Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk Centrum Doskonałości dla Rozwoju Technologii Kardiostymulacyjnej STIMCARD Instytut Techniki i Aparatury Medycznej Centrum Doskonałości - Wydział Biotechnologii UJUniwersytet Jagielloński Centrum Badań I Edukacji Chemii I Biotechnologii Farmaceutyków (Chembiofarm) Politechnika Gdańska Centrum Doskonałości Wspierania PrzedsiębiorczościAkademia Ekonomiczna w Krakowie

15 CENTRA DOSKONAŁOŚCI przykłady NAZWA CENTRUMKOORDYNATOR Centrum Półprzewodników Azotkowych dla Zastosowań w Elektronice, Ekologii, Medycynie i Biologii (GaNem) Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN Centrum Doskonałości Telediagnostyka i Leczenie Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu (TeleOrto) Akademia Medyczna w Warszawie Centrum Doskonałości: IMMUNE Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Krakowskie Centrum Badawcze Inżynierii Jonowej - IONMEDInstytut Fizyki Jądrowej PAN Centrum Doskonałości Cellubast Naturalne Lignocelulozowe Surowce Włókniste Instytut Włókien Naturalnych Centrum Doskonałości Instytut Matematyczny PAN - Centrum Banacha CD-IMPAN-BC Instytut Matematyczny PAN Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

16 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII KONSORCJUMKOORDYNATOR Technology Partners Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners TIFORAPolitechnika Warszawska Pro Humano TexPolitechnika Łódzka Śląskie CZTPolitechnika Śląska Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki Instytut Fizyki PAN POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER Centra Zaawansowanych Technologii mają na celu wsparcie etapu badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych dla projektów realizowanych przez konsorcja założone przez jednostki naukowe i przedsiębiorstwa

17 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII KONSORCJUMKOORDYNATOR AERONET – Dolina LotniczaPolitechnika Rzeszowska IBA BIOTONInstytut Biotechnologii i Antybiotyków AKCENT MałopolskaUniwersytet Jagielloński Centrum Zaawansowanych Technologii AGROTECHInstytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa BIOTECHMEDPolitechnika Łódzka Centrum Zaawansowanych Technologii Teleinformatycznych dla Przedsiębiorstw Akademia Górniczo – Hutnicza Człowiek – Środowisko – Antyterroryzm – Ochrona Przed SkażeniamiWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych Technologii Medycznych CAMAT & IZATEM Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Mazowieckie Centrum Zaawansowanych TechnologiiInstytut Elektrotechniki Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych TechnologiiPolitechnika Szczecińska ENERGIA –ŚRODOWISKO – ZDROWIEGłówny Instytut Górnictwa KAMPUS OCHOTAUniwersytet Warszawski Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych TechnologiiPolitechnika Wrocławska POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

18 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

19 DOLINA LOTNICZA ŚWIDNIK – RZESZÓW – KROSNO – BIELSKO-BIAŁA 19 CZŁONKÓW, w tym 16 przedsiębiorstw produkcyjnych – m.in. WSK PZL Rzeszów, WSK Świdnik, WSK Krosno, Snecma Polska, Fiat Avio Polska 2 agencje rozwoju regionalnego 1 uczelnia - Politechnika Rzeszowska 10 000 zatrudnionych 690 mln zł – sprzedaż w 2002 roku 790 mln zł – prognoza na 2003 rok POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

20 MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE międzynarodowy skład doktorantów i wykładowców elastyczne finansowanie w ramach dotacji na działalność statutową - średnio ok. 100 tys. zł rocznie w 2004 roku uruchomiono 10 międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanie - ponad 1,3 mln zł dziedziny - chemia, biomedycyna, fizyka, matematyka, informatyka, nauki społeczne MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

21 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE wspólne projekty badawcze, przyjmowane w drodze konkursu przez komisję wspólną każdy kraj finansuje swoich wykonawców, według własnych reguł pierwsze konkursy Polska-RFN (realizowanych 15 projektów z neurologii) w przygotowaniu Polska-Francja zainteresowanie innych krajów, w tym USA i Japonii POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

22 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

23 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

24 KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY Cel konkursu Wsparcie realizacji prac naukowych związanych z opracowaniem nowych produktów i technologii z zakresu biotechnologii. Jest to pierwszy program mający za zadanie stworzenie dogodnego środowiska wspierającego od strony naukowej działanie i powstawanie małych oraz średnich firm biotechnologicznych w Polsce. Preferowane były oferty pochodzące od jednostek naukowych, które nawiązały kontakt z firmami biotechnologicznymi (lub uczestniczyły w tworzeniu takich firm). Firmy te powinny zaoferować jednostkom naukowym wdrożenie technologii (lub produktu) stanowiących przedmiot złożonej oferty POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

25 TYTUŁ PROJEKTUREALIZATOR Nowa metoda odcinania etykiety powinowactwa przy oczyszczaniu białek Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Nowy analog insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Otrzymywanie i ocena eksperymentalnych szczepionek jadalnych przeciw motylicy wątrobowej i rotawirusom świń Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Parazytologii PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny Opracowanie metod kontroli jakości roślin rozmnażanych in vitro – tulipana, narcyza i liliowca Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Produkcja preparatów biologicznych do zwalczania bakterii listeria monocytogenes dla przemysłu spożywczego i probiotyków dla ryb Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

26 KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY TYTUŁ PROJEKTUREALIZATOR Fluoryzujący "Cell Chip" - (FCC)Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoodpornych zakażeń bakteryjnych i potencjalne możliwości jej zastosowania w klinicznej immunosupresji i onkologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Akademia Medyczna w Warszawie, BIOWET – Puławy Technologia produkcji materiałów opatrunkowych z celulozy bakteryjnej Politechnika Łódzka, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów w Łodzi Technologia otrzymywania preparatu wieloenzymowego z Aspergillus niger IBT-90 przydatnego w procesach obróbki wyrobów włókienniczych Politechnika Łódzka, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ZPOW Pektowin w Jaśle Opracowanie biotechnologicznej metody syntezy symwastatyny Instytut Chemii Organicznej PAN POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

27 WAŻNE INWESTYCJE PIONIER - Ogólnopolska Sieć Optyczna Finansowanie z budżetu państwa w latach 2001- 2004 - 184 622 748 zł. PIONIER połączy 22 Miejskie Sieci Komputerowe. Zasięg transgraniczny sieci obejmie połączenia z sieciami w krajach graniczących z Polską Sieć optyczna posiada łącze do europejskiej sieci GEANT i dalej z siecią w USA PET – Międzyuczelniany Ośrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Wprowadzenia nowej, w Polsce jeszcze nie stosowanej, technologii obrazującej funkcje organów ciała człowieka Pozwala na osiągnięcie precyzji nieosiągalnej w innych metodach obrazowania medycznego. Finansowanie - do 10 mln złotych w latach 2004-2006 CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych Obecnie CERN zrzesza 20 europejskich państw członkowskich: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Z CERN współpracują liczne państwa, nie będące jego członkami. Polscy uczeni biorą udział w najważniejszych przedsięwzięciach badawczych realizowanych przez CERN SALT - Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT jest zlokalizowany w Południowo-Afrykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland na płaskowyżu Karoo kwota dofinansowania ze środków MNiI - 2.5 miliona $ udział w kosztach budowy i eksploatacji SALTa zapewni polskim astronomom dostęp do 10% czasu teleskopu budowa ma się zakończyć w 2005 r. POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

28 FORESIGHT ZDROWIE i ŻYCIE - realizowany w przygotowaniu ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO Narodowy Program Foresight Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

29 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI Celem projektu jest nawiązanie współpracy między władzami samorządowymi regionu a przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami badawczymi, dostawcami usług finansowych i doradczych, oraz instytucjami użyteczności publicznej oraz opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji w poszczególnych regionach – województwach Końcowym rezultatem projektu powinno być przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych określających zasady organizacyjne i źródła ich finansowania. Ponadto celem projektu jest upowszechnienie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na badania i innowacje w regionach oraz promocja innowacyjnego wizerunku regionu POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

30 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI Finansowane przez MNiI Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Świętokrzyskie Finansowane przez UE Śląskie Wielkopolskie Opolskie Zachodnio – pomorskie Warmińsko – mazurskie Województwa objęte programem RIS POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER Pomorskie Podkarpackie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Dolnośląskie

31 OFFSET Szanse i wyzwania Dolina Lotnicza - centrum doskonałości w zakresie technologii lotniczych (Lockheed Martin) Laboratorium Badania Materiałów – Instytut Lotnictwa (Lockheed Martin) Zakłady Mechaniczne Skarżysko Mesko - produkcja części do najnowocześniejszych rakiet przeciwpancernych (Rafael) OBRUM w Łabędach - nowe konstrukcje ciężkiego sprzętu pancernego w UE (Patria) OBR CTM w Gdyni - produkcja oprogramowania dla jednostek marynarki wojennej (THALES) SZANSE WSPÓŁPRACY Z POLSKIMI OŚRODKAMI BADAWCZYMI POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

32 WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUKI elektroniczny dostęp on line do ponad 2700 zagranicznych czasopism naukowych dostęp dla całego środowiska nauki koszty: 50% użytkownicy, 50% MNiI oszczędność dla użytkowników na dotychczasowej prenumeracie – ponad 30% POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

33 PROMOCJA NAUKI Zrealizowane Inicjatywy INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY pomyślany jako narzędzie komunikacji środowisk naukowych ze społeczeństwem finansowany przez MNiI, realizowany przez PAP bezpłatnie dostępny dla wszystkich uruchomienie – czerwiec 2004 rozbudowa serwisu w 2005 (nowe narzędzia + wersja anglojęzyczna) udało się osiągnąć ogólnopolski charakter DNIA NAUKI oraz wpisać ten dzień do kalendarza stałych corocznych imprez Internetowa edycja DNIA NAUKI (wykłady, doświadczenia, spotkania z uczonymi) organizatorzy - środowiska naukowe, MNiI, TVP SA III edycja 17 września 2005 – sobota POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

34 PROMOCJA NAUKI Nowe Inicjatywy CENTRUM NAUKI KOPERNIK nowoczesne muzeum nauki pełniące funkcje edukacyjne i promocyjne tworzone przez ministra nauki i informatyzacji, ministra edukacji narodowej i sportu oraz prezydenta Warszawy ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektonicznego – listopad 2004 budowa ruszy w 2005 roku WARSZAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY (inicjatywa ministra nauki) 15-25 ha w atrakcyjnym miejscu użytkownicy – firmy typu start-up i spin- off, instytuty i laboratoria kierunki działania – informatyka i telekomunikacja, logistyka i transport, biotechnologia i medycyna, nanotechnologia i nowe materiały, mechatronika i optoelektronika, bankowość i ubezpieczenia POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER KAMPANIA SPOŁECZNA NAUKI Jej celem jest zmiana świadomości społecznej co do znaczenia badań naukowych prowadzonych w kraju dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski NAGRODY MINISTRA NAUKI 3 kategorie (za badania na rzecz rozwoju nauki, gospodarki i społeczeństwa) za wybitne osiągnięcia dokonane w dowolnym czasie wysokość nagrody – 10-krotna pensja profesora

35 DEBATY MINISTRA NAUKI 1. 1.KOMÓRKI MACIERZYSTE – ŻYCIE ZA ŻYCIE? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne 2. 2.SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY – W POLSCE? CEL DEBAT – GŁOS NAUKI W WAŻNYCH SPRAWACH PUBLICZNYCH POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

36 PODSUMOWANIE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER POLITYKA NAUKOWA DZISIAJ TO: Dbałość o jakość badań Stały wzrost budżetowych środków na B+R+I Stworzenie skutecznego w działaniu otoczenia sfery badań Wprowadzenie stymulatorów finansowania pozabudżetowego Dobre rozpoznanie rzeczywistych potrzeb rozwoju społecznego i gospodarczego kraju Docenianie nauki jako siły napędowej nowoczesnej edukacji Inwestycje w infrastrukturę (w tym informatyczną) Osiąganie masy krytycznej zespołów badawczych poprzez szeroką współpracę krajową i zagraniczną Racjonalna selektywność finansowania badań (obszary, instytucje) Wspieranie młodych naukowców Promocja nauki jako kluczowej inwestycji w rozwój kraju Rozumienie znaczenia społeczności lokalnych


Pobierz ppt "MICHAŁ KLEIBER MNiI Warszawa, październik 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI minister nauki i informatyzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google