Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Warszawa 21 XII 2004

2 Czym jest eGovernment ? Czy eGovernment =elektroniczna administracja? –W ujęciu USA / Japonia / Korea: eGovernment to zapewnienie dostępu do usług administracji świadczonych w formie dostępu on-line –W ujęciu Unii Europejskiej: eGovernment to zintegrowane działanie zmierzające do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji i w rezultacie do poprawy zarządzania państwem i obniżenie kosztów działania administracji za pomocą ICT. eGovernment w Polsce nie może być zatem rozumiany jako informatyzacja administracji

3 W latach 2002 – 2004 poziom eGovernment podniósł się w Polsce o 15 punktów %. Czy rzeczywiście jednak nadrabiamy lukę dzielącą nas od krajów Europy Zachodniej? Komentarz 20022003 2004 25% 50% 75% 100% 19% 21% 34% Według nowej skali Komisji Europejskiej, Polski eGovernment ma poziom rozwoju równy 2%. Jedynie 2% usług publicznych jest w pełni dostępnych on-line. 42% 2% Rozwój usług eGovernment w Polsce w latach 2002-4 (1)

4 Poziom rozwoju e-usług publicznych w Polsce i Europie 38% 32% 35% Różnice rozwojowe – skala stopniowa, a... Różnice rozwojowe – skala stopniowa, a... W tej skali różnica jest na podobnym poziomie ok. 35%. Można było zaobserwować wyraźną poprawę w okresie 2003 - 2004.... skala pełnych usług... skala pełnych usług Różnica w poziomie usług w pełni oferowanych on-line jest ogromna. Brak obecnie inicjatyw mogących szybko poprawić sytuację. Rozwój usług eGovernment w Polsce w latach 2002-4 (2)

5 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006 Cel: Tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości życia mieszkańc ó w poprzez skuteczną informatyzację w zakresie: 1.Powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie 2.Tworzenia wartościowej oferty treści i usług 3.Stymulowania zdolności ich wykorzystania Strategia ePolska Założenia

6 Obszar A: Utworzenie infrastruktury teleinformatycznej A1. Internet szerokopasmowy dla szkół, 2006r., A2. Internet szerokopasmowy dla administracji publicznej, 2005r., A3. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dostępu, 2005-2006r., A4. Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki polskiej, 2005r., A5. Bezpieczeństwo w sieci, 2004-2006 Strategia ePolska Zakres (1)

7 Obszar B: Utworzenie wartościowej oferty usług w Internecie B1. Wrota Polski, 2004-2005, B2. Wrota Polski do Europy, 2004-2006 B3. Skomunikowane rejestry państwowe, 2005, B4. Polskie treści w Internecie, od 2003, B5. Nauczanie na odległość, 2004-2005, B6. Usługi medyczne na odległość, 2005, B7. Handel elektroniczny, od 2004, B8. Strategia wprowadzenia radiofonii i telewizji cyfrowej, 2004 Strategia ePolska Zakres (2)

8 Obszar C: Upowszechnienie umiejętności posługiwania się teleinformatyką C1. Powszechna umiejętność posługiwania się komputerem, od 2004/2005, C2. Zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu, od 2004, C3. Skuteczne informatyczne przygotowanie zawodowe, 2004-2006, Strategia ePolska Zakres (3)

9 Ustawa o informatyzacji (eGovernment Act) Głównymi zagadnieniami regulowanymi w ustawie są: 1.Ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, 2.Ustalenie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, 3.Dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 4.Dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymagań w zakresie wymiany danych rejestrowych w formie elektronicznej pomiędzy systemami teleinformatycznymi i pomiędzy podmiotami publicznymi. Projekt ustawy o informatyzacji Organów realizujących zadania publiczne

10 eGovernment wg MNII Dostęp wielokanałowy Zintegrowane usługi (front-office) Jednostki administracji publicznej Zintegrowane dane (back-office) Wymiana danych z systemami UE Wrota Polski Wrota Polski STAP + SPO WKP 1.5 ZPORR 1.5

11 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Głównym celem I Priorytetu SPO WKP jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego przez wspieranie instytucji otoczenia biznesu dostarczających usługi dla przedsiębiorstw. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji jest Instytucją wdrażającą: –Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką –Działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

12 SPO WKP 1.5 W SPO WKP 1.5 realizowane są projekty w zakresie: 1.stworzenia jednej, centralnej platformy elektronicznej, która umożliwi szybki dostęp przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług publicznych i informacji; 2.integracji referencyjnych rejestrów osób i firm (w tym zakup sprzętu oraz oprogramowania); 3.zwiększania bezpieczeństwa wymiany danych pomiędzy obywatelami i przedsiębiorstwami a administracją publiczną. Projektodawcami w ramach działania 1.5 mogą być instytucje administracji rządowej, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry (upoważnione!) Własnie została zakończona runda aplikacyjna SPO WKP 1.5: 2.11.2004 – 17.12.2004

13 ZPORR – działanie 1.5 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego -Budowa sieci szerokopasmowych i szkieletowych -Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu -Systemy transmisji danych, GIS -Zakup ICT i oprogramowania (archiwizacja, obieg dokumentów), zabezpieczenia, podpis elektroniczny -Usługi publiczne on-line W ramach tego działania szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary wiejskie i małe miasta

14 Co zatem po roku 2006 ? Dokument Komisji Europejskiej eGovernment beyond 2005 wskazuje na kluczową role prac nad eGovernmnet w najbliższej przyszłości: –Zmiany demograficzne (starzenie społeczeństw, rosnąca migracja); –Rosnąca mobilność społeczeństw unijnych – państwo musi realizować swe funkcje zdalnie dla wszystkich obywateli UE –Oczekiwanie obywateli / firm na takie same usługi elektroniczne ze strony administracji jakie świadczy im sfera komercyjna –Oczekiwanie na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji –Potrzeba dostępu do spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej = transparentność sfery publicznej

15 Przewidywane kierunki rozwoju ICT Technologia Przesłanki zbliżającej się rewolucji technologicznej: –Wprowadzenie telefonii 3G/UMTS oraz innych szerokopasmowych technologii dostępu bezprzewodowego (następcy WLAN/WiMax), –Konwergencja i współwymienność kanałów dostępowych (dostęp bezprzewodowy dla urządzeń klasy PDA i telefonów komórkowych, dostęp przy wykorzystaniu telewizji interaktywnej). –Upowszechnienie technologii kart inteligentnych (smartcards) nowej generacji, o znacznie większych możliwościach obliczeniowych i wolumenie pamięci podręcznej –Integracja urządzeń domowych (domowe centrum usług komunikacji elektronicznej), wykorzystywana w różnych celach; –Szerokie wprowadzenie telewizji cyfrowej i radia cyfrowego,

16 Priorytety budżetu UE na lata 2007-13 Propozycje Komisji Europejskiej Budżet UE wzrasta ze 120 G (2006) do 158 G (2013): 1.Zapewnienie trwałego wzrostu gospodarki unijnej –Wzrost nakładów z 46 G (2006) do 77 G (2013) –Wzrost konkurencyjności (w tym B+R): z 8 G do 26 G –Polityka regionalna i spójności: z 38 G do 51 G 2.Środki na stymulację wzrostu - większe od funduszy na Wspólną Politykę Rolną (zamrożone mimo kolejnych fal rozszerzenia na poziomie ok. 43 G) !!! 3.Wydzielone środki na wspólny obszar bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wolności (3.8 G w 2013) 4.UE jako partner globalny (wsparcie rozwoju krajów ACP i Wschodniej Europy) - wzrost z 11 G do 15 G Propozycje te wzbudziły we wszystkich krajach członkowskich ożywioną dyskusję zwłaszcza nt roli Funduszy Strukturalnych

17 Perspektywa 2007-13 a informatyzacja dziś Działając w (ograniczonych z konieczności) ramach 2004-6 budujemy fundament pod działania w horyzoncie 2007-13: –Obecne działania należy traktować jako przygotowanie do działań w horyzoncie planowania 2007-13 –Odkładanie informatyzacji na później nie rozwiąże ważniejszych problemów na które dziś przekłada się pieniądze –Niewykorzystanie / złe wykorzystanie środków na ICT grozi ograniczeniem pomocy strukturalnej w tym obszarze –Ustawa o informatyzacji - elementem porządkującym sferę informatyzacji zarówno dziś jak i w perspektywie 2007-13 ! Kluczowa rola R+D: te projekty nad którym pracuje się dziś w laboratoriach wejdą w fazę powszechnego wdrożenia za 10-15 lat czyli około 2013 roku !!!

18 Projekt NPR na lata 2007-2013 ma zostać opracowany na koniec 2004. Wersja finalna ma być gotowa na IV 2005 Kierunek Działań 1.1: Budowa gospodarki opartej na wiedzy: 1.Innowacyjna Gospodarka elektroniczna (MNiI) Tworzenie innowacyjnych usług eBiznes Tworzenie nowoczesnej Elektronicznej Administracji Dostęp do publicznych zasobów danych on-line 2.Powszechny dostęp do usług elektronicznych (MNiI / MI): Dostęp szerokopasmowy dla sfery komercyjnej i publicznej; Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki i rozwoju Dostęp do eUsług kanałami alternatywnymi Kierunek Działań 8.1: Zwiększenie dostępu do edukacji: 6.Powszechna edukacja teleinformatyczna (MNiI) – tworzenie systemów informatycznych i treści cyfrowych Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-13


Pobierz ppt "Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google