Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych
dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Warszawa 21 XII 2004

2 Czy eGovernment =„elektroniczna administracja”?
Czym jest eGovernment ? Czy eGovernment =„elektroniczna administracja”? W ujęciu USA / Japonia / Korea: eGovernment to zapewnienie dostępu do usług administracji świadczonych w formie dostępu on-line W ujęciu Unii Europejskiej: eGovernment to zintegrowane działanie zmierzające do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji i w rezultacie do poprawy zarządzania państwem i obniżenie kosztów działania administracji za pomocą ICT. eGovernment w Polsce nie może być zatem rozumiany jako „informatyzacja administracji”

3 Rozwój usług eGovernment w Polsce w latach 2002-4 (1)
Komentarz 100% Według nowej skali Komisji Europejskiej, Polski eGovernment ma poziom rozwoju równy 2%. Jedynie 2% usług publicznych jest w pełni dostępnych on-line. 42% 2% W latach 2002 – 2004 poziom eGovernment podniósł się w Polsce o 15 punktów %. Czy rzeczywiście jednak nadrabiamy lukę dzielącą nas od krajów Europy Zachodniej? 75% 50% 34% 25% 21% 19% 2002 2003 2004

4 Rozwój usług eGovernment w Polsce w latach 2002-4 (2)
Różnice rozwojowe – skala stopniowa, a ... ... skala pełnych usług W tej skali różnica jest na podobnym poziomie ok. 35%. Można było zaobserwować wyraźną poprawę w okresie Różnica w poziomie usług w pełni oferowanych on-line jest ogromna. Brak obecnie inicjatyw mogących szybko poprawić sytuację. Poziom rozwoju e-usług publicznych w Polsce i Europie 32% 38% 35%

5 Strategia ePolska Założenia
Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata Cel: Tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w zakresie: Powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie Tworzenia wartościowej oferty treści i usług Stymulowania zdolności ich wykorzystania

6 Strategia ePolska Zakres (1)
Obszar A: Utworzenie infrastruktury teleinformatycznej A1. Internet szerokopasmowy dla szkół, 2006r., A2. Internet szerokopasmowy dla administracji publicznej, 2005r., A3. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dostępu, r., A4. Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki polskiej, 2005r., A5. Bezpieczeństwo w sieci,

7 Strategia ePolska Zakres (2)
Obszar B: Utworzenie wartościowej oferty usług w Internecie B1. Wrota Polski, , B2. Wrota Polski do Europy, B3. Skomunikowane rejestry państwowe, 2005, B4. Polskie treści w Internecie, od 2003, B5. Nauczanie na odległość, , B6. Usługi medyczne na odległość, 2005, B7. Handel elektroniczny, od 2004, B8. Strategia wprowadzenia radiofonii i telewizji cyfrowej, 2004

8 Strategia ePolska Zakres (3)
Obszar C: Upowszechnienie umiejętności posługiwania się teleinformatyką C1. Powszechna umiejętność posługiwania się komputerem, od 2004/2005, C2. Zapobieganie „wykluczeniu informacyjnemu”, od 2004, C3. Skuteczne informatyczne przygotowanie zawodowe, ,

9 Projekt ustawy o informatyzacji Organów realizujących zadania publiczne
Ustawa o informatyzacji („eGovernment Act”) Głównymi zagadnieniami regulowanymi w ustawie są: Ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, Ustalenie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, Dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymagań w zakresie wymiany danych rejestrowych w formie elektronicznej pomiędzy systemami teleinformatycznymi i pomiędzy podmiotami publicznymi.

10 eGovernment wg MNII + STAP Wrota Polski SPO WKP 1.5 ZPORR 1.5
+ Dostęp wielokanałowy Zintegrowane usługi (front-office) Jednostki administracji publicznej Zintegrowane dane (back-office) Wymiana danych z systemami UE SPO WKP 1.5 ZPORR 1.5

11 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Głównym celem I Priorytetu SPO WKP jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego przez wspieranie instytucji otoczenia biznesu dostarczających usługi dla przedsiębiorstw. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji jest Instytucją wdrażającą: Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

12 W SPO WKP 1.5 realizowane są projekty w zakresie:
stworzenia jednej, centralnej platformy elektronicznej, która umożliwi szybki dostęp przedsiębiorstw do wysokiej jakości usług publicznych i informacji; integracji referencyjnych rejestrów osób i firm (w tym zakup sprzętu oraz oprogramowania); zwiększania bezpieczeństwa wymiany danych pomiędzy obywatelami i przedsiębiorstwami a administracją publiczną. Projektodawcami w ramach działania 1.5 mogą być instytucje administracji rządowej, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry (upoważnione!) Własnie została zakończona runda aplikacyjna SPO WKP 1.5: –

13 W ramach tego działania szczególna uwaga
ZPORR – działanie 1.5 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa sieci szerokopasmowych i szkieletowych Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu Systemy transmisji danych, GIS Zakup ICT i oprogramowania (archiwizacja, obieg dokumentów), zabezpieczenia, podpis elektroniczny Usługi publiczne on-line W ramach tego działania szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary wiejskie i małe miasta

14 Co zatem po roku 2006 ? Dokument Komisji Europejskiej „eGovernment beyond 2005” wskazuje na kluczową role prac nad eGovernmnet w najbliższej przyszłości: Zmiany demograficzne (starzenie społeczeństw, rosnąca migracja); Rosnąca mobilność społeczeństw unijnych – państwo musi realizować swe funkcje „zdalnie” dla wszystkich obywateli UE Oczekiwanie obywateli / firm na takie same usługi elektroniczne ze strony administracji jakie świadczy im sfera komercyjna Oczekiwanie na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji Potrzeba dostępu do spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej = transparentność sfery publicznej

15 Przewidywane kierunki rozwoju ICT Technologia
Przesłanki zbliżającej się rewolucji technologicznej: Wprowadzenie telefonii 3G/UMTS oraz innych szerokopasmowych technologii dostępu bezprzewodowego (następcy WLAN/WiMax), Konwergencja i współwymienność kanałów dostępowych (dostęp bezprzewodowy dla urządzeń klasy PDA i telefonów komórkowych, dostęp przy wykorzystaniu telewizji interaktywnej). Upowszechnienie technologii kart inteligentnych (smartcards) nowej generacji, o znacznie większych możliwościach obliczeniowych i wolumenie pamięci podręcznej Integracja urządzeń domowych (domowe centrum usług komunikacji elektronicznej), wykorzystywana w różnych celach; Szerokie wprowadzenie telewizji cyfrowej i radia cyfrowego,

16 Priorytety budżetu UE na lata 2007-13 Propozycje Komisji Europejskiej
Budżet UE wzrasta ze 120 G€ (2006) do 158 G€ (2013): Zapewnienie trwałego wzrostu gospodarki unijnej Wzrost nakładów z 46 G€ (2006) do 77 G€ (2013) Wzrost konkurencyjności (w tym B+R): z 8 G€ do 26 G€ Polityka regionalna i spójności: z 38 G€ do 51 G€ Środki na stymulację wzrostu - większe od funduszy na Wspólną Politykę Rolną (zamrożone mimo kolejnych fal rozszerzenia na poziomie ok. 43 G€) !!! Wydzielone środki na wspólny obszar bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wolności (3.8 G€ w 2013) UE jako partner globalny (wsparcie rozwoju krajów ACP i Wschodniej Europy) - wzrost z 11 G€ do 15 G€ Propozycje te wzbudziły we wszystkich krajach członkowskich ożywioną dyskusję zwłaszcza nt roli Funduszy Strukturalnych

17 Perspektywa 2007-13 a „informatyzacja dziś”
Działając w (ograniczonych z konieczności) ramach budujemy fundament pod działania w horyzoncie : Obecne działania należy traktować jako przygotowanie do działań w horyzoncie planowania „Odkładanie informatyzacji na później” nie rozwiąże „ważniejszych problemów” na które dziś przekłada się pieniądze Niewykorzystanie / złe wykorzystanie środków na ICT grozi ograniczeniem pomocy strukturalnej w tym obszarze Ustawa o informatyzacji - elementem porządkującym sferę informatyzacji zarówno dziś jak i w perspektywie ! Kluczowa rola R+D: te projekty nad którym pracuje się dziś w laboratoriach wejdą w fazę powszechnego wdrożenia za lat czyli około 2013 roku !!!

18 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-13
Projekt NPR na lata ma zostać opracowany na koniec Wersja finalna ma być gotowa na IV 2005 Kierunek Działań 1.1: Budowa gospodarki opartej na wiedzy: Innowacyjna Gospodarka elektroniczna (MNiI) Tworzenie innowacyjnych usług eBiznes Tworzenie nowoczesnej Elektronicznej Administracji Dostęp do publicznych zasobów danych on-line Powszechny dostęp do usług elektronicznych (MNiI / MI): Dostęp szerokopasmowy dla sfery komercyjnej i publicznej; Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki i rozwoju Dostęp do eUsług kanałami alternatywnymi Kierunek Działań 8.1: Zwiększenie dostępu do edukacji: Powszechna edukacja teleinformatyczna (MNiI) – tworzenie systemów informatycznych i treści cyfrowych


Pobierz ppt "Możliwości finansowania projektów społeczeństwa informacyjnego ze środków Funduszy Strukturalnych dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google