Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. : „ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE, SPOSOBY EDUKACJI I INFORMACJI ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW” AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a

2 SPIS TREŚCI: BATERIA- POWSTANIE BATERII
AKUMULATOR- POWSTANIE AKUMULATORA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE: METALE CIĘŻKIE WPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM EKOLOGIA SPOSOBY EDUKACJI: APEL EKOLOGICZNY EDUKACJA EKOLOGICZNA INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW: PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI BATERII TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA

3 BATERIA PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ENERII ELEKTRYCZNEJ POWSTAJĄCE W WYNIKU CHEMICZNEJ REAKCJI WYMIANY JONÓW MIĘDZY ELEKTRODAMI. GEORGE LECLANCHE- FRANCUSKI FIZYK, UZNANY ZA PREKURSORA PIERWSZEJ POWSZECHNIE STOSOWANEJ NA ŚWIECIE BATERII: OGNIWO CYNKOWO-WĘGLOWE. SYSTEM „OGNIWA MOKREGO” ANODA BYŁA PRĘTEM ZE STOPU CYNKOWO-RTĘCIOWEGO. CYNK, Z KTÓREGO BYŁA WYKONANA ANODA W ORYGINALNYM OGNIWIE VOLTY, CIESZYŁA SIĘ OPINIĄ JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH METALI TO TEGO TYPU ZASTOSOWAŃ. KATODA BYŁA POROWATĄ MISĄ, W KTÓRĄ WŁOŻONY BYŁ PRĘT WĘGLOWY, DZIAŁAJĄCY JAKO KOLEKTOR PRĄDU. ZARÓWNO ANODA JAK I KATODA BYŁY ZANURZONE W PŁYNNYM ROZTWORZE CHLORKU AMONOWEGO, KTÓRY PEŁNIŁ FUNKCJĘ ELEKTROLITU. SYSTEM „OGNIWA SUCHEGO” W 1880R. W TYM OGNIWIE ANODA BYŁA WYKONANA Z CYNKU PUSZKĄ ZAWIERAJĄCĄ OGNIWO, A ELEKTROLIT MIAŁ FORMĘ ZBLIŻONĄ BARDZIEJ DO PASTY NIŻ DO CIECZY.

4 BATERIE

5 AKUMULATOR SŁUŻY DO WTÓRNEGO MAGAZYNOWANIA ENERGII,
W ODRÓŻNIENIU OD BATERII MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE ŁADOWANY GASTON PLANTE- FRANCUSKI FIZYK, W 1859R. WYNALAZŁ AKUMULATOR OŁOWIOWY. AKUMULATOR OŁOWIOWY WYSTĘPUJE NIEMAL WE WSZYSTKICH SAMOCHODACH. OPRÓCZ TEGO STANOWI CZĘSTO JEDEN Z ELEMENTÓW AWARYJNEGO ZASILANIA BUDYNKÓW,ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, SZPITALI, CENTRALI TELEFONICZNYCH I POLOWYCH SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH.

6 BATERIE I AKUMULATORY MOŻNA PODZIELIĆ NA NASTĘPUJĄCE GRUPY:
KWASOWO-OŁOWIOWE (GŁÓWNIE SAMOCHODOWE) NIKLOWO-KADMOWE POZOSTAŁE ( W TYM ALKAICZNE ) ZNAJDUJĄ ONE ZASTOSOWANIE: W ŚRODKACH TRANSPORTU, DO AWARYJNEGO LUB ENERGETYCZNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO, W LATARKACH, W SPRZĘCIE POMIAROWYM, W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH I KOMPUTERACH PRZENOŚNYCH ITD.

7 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
SZYBKI ROZWÓJ TECHNIKI I ZMIANY, JAKIE ZACHODZĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, WZROST LICZBY SAMOCHODÓW, CORAZ WIĘKSZE ILOŚCI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH POWODUJĄ NASILENIE ZANIECZYSZCZEŃ I DEGRADACJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA MA DUŻY WPŁYW NA OTOCZENIE! CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE JAK I BIOLOGICZNE STOSOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA MAJĄ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO. SPOŚRÓD SUBSTANCJI, MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE GODNE UWAGI SĄ METALE CIĘŻKIE.

8 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE METALE CIĘŻKIE:
TO PIERWIASTKI O GĘSTOŚCI WIĘKSZEJ OD 4,5 G/CM3 W REAKCJACH CHEMICZNYCH WYKAZUJĄ TENDENCJĘ DO ODDAWANIA ELEKTRONÓW W STANIE STAŁYM I CIEKŁYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DOBRĄ PRZEWODNOŚCIĄ CIEPLNĄ I ELEKTRYCZNĄ POSIADAJĄ POŁYSK METALICZNY MAJĄ WYSOKĄ TEMPERATURĘ TOPNIENIE I WRZENIA SĄ KOWALNE I CIĄGLIWE, A ICH PARY SĄ NAJCZĘŚCIEJ JEDNOATOMOWE WYKAZUJĄ WŁAŚCIWOŚCI REDUKUJĄCE DO METALI CIĘŻKICH ZALICZAMY: CU, CO, CR, CD, FE, ZN, PB, SN, HG, MN, NI, MO UWAGA! METALE CIĘŻKI MOGĄ BYĆ U LUDZI PRZYCZYNĄ ZATRUĆ OSTRYCH JAK I PRZEWLEKŁYCH. SILNE DZIAŁANIE TOKSYCZNE WYKAZUJĄ ZWIĄZKI ŁATWO ROZPUSZCZALNE W WODZIE I PŁYNACH USTROJOWYCH

9 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE WPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO:
SKAŻENIE WÓD I GLEB ZATRUCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH CHOROBY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA METALE CIĘŻKIE ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY STANOWIĄ ZAGROŻENIE GŁÓWNIE ZE WZGLĘDU NA OŁÓW, KADM I NIEKIEL. GDY ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ŚRODOWISKA POWODUJĄ ZAKŁÓCENIA PROCESÓW SAMOCZYSZCZENIA W WODACH I GLEBIE ORAZ POWODUJĄ, ŻE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRACUJĄ Z DUŻO MNIEJSZĄ WYDAJNOŚĆIĄ. MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE WÓD GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO WODY PITNEJ!

10 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
JEDNA MAŁA BATERIA GUZIKOWA JEST W STANIE SKAZIĆ 1m3 GLEBY I ZATRUĆ 400 LITRÓW WODY. PRZECIĘTNIE W 1 TONIE ZUŻYTYCH OGNIW JEST AŻ 3 KG. RTĘCI I 0,5 KG. KADMU. JEDNA BATERIA TYPU „PALUSZEK” ZANIECZYSZCZA TRWALE 1m3 ZIEMI. JEDNA BATERIA ZEGARKOWA ZAWIERAJĄCA SREBRO SKUTECZNIE SKAŻA OD DO LITRÓW WODY. JEDNA BATERIA W KOMPOSTOWNI POWODUJE ZATRUCIE CAŁEJ PARTII KOMPOSTU.

11 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE EKOLOGIA:
NIE JEST DZIŚ DZIWACTWEM, KAPRYSEM, FANABERIĄ, MODĄ, WARIACTWEM. TO KONIECZNOŚĆ. NIE JEST TEŻ ZBIOREM JAKICHŚ ABSTRAKCYJNYCH PRZEPISÓW, UCIĄŻLIWYCH ZASAD, KTÓRYCH TRZEBA PRZESTRZEGAĆ. JEST RACZEJ STYLEM ŻYCIA, SUMĄ CODZIENNYCH, ŚWIADOMIE PODEJMOWANYCH DECYZJI WYNIKAJĄCYCH Z SZACUNKU DLA PRZYRODY I TROSKI O TO, CO ZOSTAWIMY WNUKOM I PRAWNUKOM. DBAJĄC O ŚRODOWISKO, ZAPEWNIAMY DZIECIOM LEPSZE PERSPEKTYWY: CHRONIMY JE PRZED CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI ( M.IN. ALERGIAMMI, CHOROBAMI SERCA, NOWOTWORAMI ) OFERUJEMY ŻYCIE W HARMONII Z NATURĄ POKAZUJEMY JASNĄ STRONĘ ŚWIATA

12 SPOSOBY EDUKACJI APEL EKOLOGICZNY:
PRZECIWDZIAŁAĆ DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I MIEĆ WPŁYW NA POPRAWĘ JEGO JAKOŚCI, POLEPSZAJĄC W TEN SPOSÓB RÓWNIEŻ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW; ZACHĘCANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KTÓRE SĄ NADAL WYTWARZANE, ZMNIEJSZENIE ICH WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNYCH, TAK ABY STANOWIŁY MOŻLIWIE NAJMNIEJSZE ZAGROŻENIE; ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIANIA POWINNA BYĆ MINIMALIZOWANA I POWINNY BYĆ ONE UNIESZKODLIWIANE W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA; OPRACOWANIE I WDROŻENIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I PROWADZENIA WŁAŚCIWEJ GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ: PODWYŻSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, CO DO POTENCJALNEGO UDZIAŁU W ZMNIEJSZANIU ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW; DĄŻENIE DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA MOCY PRZEROBOWYCH ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW; WSZYSCY PONOSIMY WIĘC  CZĄSTKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z BATERIAMI PO WYKORZYSTANIU ZAWARTEJ W NICH ENERGII;

13 SPOSOBY EDUKACJI ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I SKŁADOWISKU ORAZ NA IMPREZACH EDUKACYJNYCH. ORGANIZACJA KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ. INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW O AKCJACH EDUKACYJNYCH W PRASIE I MEDIACH. ORGANIZACJA KONFERENCJI I HAPPENINGÓW EKOLOGICZNYCH. UDZIAŁ W TARGACH O TEMATYCE EDUKACYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA. FILMY EDUKACYJNE DLA DZIECI UCZĄCYCH SEGREGACJI ORAZ STWORZENIE SYMPATYCZNYCH MASKOTEK. WYDAWANIE I ROZPROWADZANIE ULOTEK, PLAKATÓW, KALENDARZY I KSIĄŻECZEK EDUKACYJNO- INFORMACYJNYCH ORAZ GADGETÓW. UTWORZENIE NA SKŁADOWISKU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNEJ STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ O TEMATYCE EDUKACYJNO- INFORMACYJNEJ.

14 SPOSOBY EDUKACJI WYDAWANIE COROCZNIE KALENDARZY EDUKACYJNYCH.
ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE AKCJI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYCH. ORGANIZACJA ZBIÓREK ODPADÓW PROBLEMOWYCH BEZPOŚREDNIO OD MIESZKAŃCÓW. TWORZENIE PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ POZBYCIA SIĘ ODPADÓW PROBLEMOWYCH. UTWORZENIE SYSTEMU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII. UDZIAŁ W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH.

15 INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
ROZBUDOWA SYSTEMU ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH: DO 2012 R. – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 25%; DO 2016 R. I W LATACH NASTĘPNYCH – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH, W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 45% MASY WPROWADZONYCH BATERII I AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH. ZBIERAJĄC ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY: CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE OGRANICZASZ EKSPLOATACJĘ ZASOBÓW NATURALNYCH ZMNIEJSZASZ ILOŚĆ SZKODLIWYCH ODPADÓW

16 PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ BATERYJNĄ 91/157/EWG, KRAJE CZŁONKOWSKIE PODJĘŁY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM ZE STRONY BATERII: ZORGANIZOWANIE SPRAWNEJ ZBIÓRKI I BEZPIECZNY SPOSÓB USUWANIA ZUŻYTYCH BATERII CZY AKUMULATORÓW. DZIAŁANIA TE MIAŁY OKREŚLIĆ MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SZKODLIWYCH PIERWIASTKÓW W RÓŻNYCH TYPACH BATERII I AKUMULATORÓW (RTĘCI, KADMU, OŁOWIU). ZAKAZ SPRZEDAŻY BATERII ALKALICZNYCH O ZAWARTOŚCI RTĘCI POWYŻEJ 0,025% WAG. – ZMNIEJSZONEJ W 1998 R. DO 0,0005% WAG. PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE INFORMACJI O ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH. ZORGANIZOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Z SYSTEMEM KAUCJI I ICH OBOWIĄZKOWYM UNIESZKODLIWIANIU.

17 OD DZIŚ ŻADNA ZUŻYTA PRZEZ CIEBIE BATERIA NIE POWINNA TRAFIĆ DO KOSZA!
O TYM, GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII DOWIEMY SIĘ: DZWONIĄC DO URZĘDU GMINY W MIEJSCU SWEGO ZAMIESZKANIA LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ, KTÓRA ODBIERA OD NAS ODPADY.

18 INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII
TRZEBA PODKRESLIĆ, IŻ GOSPODARKA POWYŻSZYMI ODPADAMI TO TRUDNA SPRAWA. ŚWIADCZY O TYM PRZEDE WSZYSTKIM RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ PRĄDU I SKOMPLIKOWANY PROCES ODZYSKU. ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓW TO PONADTO PROBLEM LOGISTYCZNY WYNIKAJĄCY Z DUŻEGO ROZPROSZENIA MIEJSC POWSTAWANIA ODPADÓW. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE DZIAŁALNOŚC W TEJ BRANŻY WIĄŻE SIĘ Z ODZYSKIEM CENNYCH METALI, KTÓRE MAJĄ NA RYNKU OKRESLONĄ WARTOŚĆ.

19 TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA
ISTOTNYM ELEMENTEM SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW JEST SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY TRANSPORT ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW, ZAPEWNIAJĄCY SYSTEMATYCZNY ODBIÓR Z PUNKTÓW ZBIÓRKI. NALEŻY TAK ORGANIZOWAĆ ODBIÓR, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEPEŁNIENIA POJEMNIKÓW.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google