Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych."— Zapis prezentacji:

1 Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 1

2 Umożliwienie ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc finansową z przeznaczeniem na wznowienie produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Cel szacowania 2

3 1.Lustracja w terenie – warunek bezwzględny. 2.Sporządzenie protokołu zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie DUW w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkody, nie później jednak niż: a)Do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo b)W terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo Szacowanie szkód przez Komisję 3

4 c)W terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, albo d)Do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następnego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania. Szacowanie szkód przez Komisję (c.d.) 4

5 3.Podpisanie protokołów – dwóch egzemplarzy – przez członków Komisji, poszkodowanego producenta rolnego oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta 4.Sporządzenie przez Komisję „Gminnego Zbiorczego protokołu szkód”. 5.Przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu protokołów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. UWAGA ! Protokół indywidualny musi zawierać wszystkie strony (co najmniej 3) i złożone przez producenta rolnego załączniki (Oświadczenia). Szacowanie szkód przez Komisję (c.d.) 5

6 6.W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa, sporządza „indywidualny protokół zbiorczy”. 7.Przekazanie wojewodzie „indywidualnych protokółów zbiorczych” wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód. Szacowanie szkód przez Komisję (c.d.) 6

7 W ubiegłych latach służby Wojewody Dolnośląskiego w trakcie dokonywania weryfikacji protokołów szacowania szkód stwierdziły, że znaczna część wymagała poprawy. Najczęstsze błędy: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, błędy rachunkowe, nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q), podawanie cen za „t” a nie „dt.”, brak podpisu producenta rolnego. Najczęściej występujące błędy w protokołach 7

8 Najczęstsze błędy (c.d.): brak drugiej strony protokołu indywidualnego (z prod. zwierzęcą), brak wpisanych plonów i cen dla rzadko występujących upraw, brak daty sporządzenia protokołu, źle wyliczony % obniżenia przychodu – pomijający wartość produkcji zwierzęcej, nieuwzględnienie w protokole szkód w środkach trwałych. Wydanie protokołu producentowi rolnemu może nastąpić po jego zweryfikowaniu przez Komisję Rejonową, lub DUW. Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.) 8

9 Najczęstsze błędy w oświadczeniach producentów rolnych: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, pomijanie upraw w których nie wystąpiły szkody, (konieczne jest ujęcie w protokole upraw całego gospodarstwa – wszystkich UR). nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q), podawanie cen za „t” a nie „dt.”, pomijanie produkcji zwierzęcej. Komisje nie zmieniają oświadczeń, lecz muszą weryfikować dane wpisując je do protokołu. W przypadku niewiarygodnych danych Komisja nanosi na oświadczeniu swoje uwagi. Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.) 9

10 Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przed przystąpieniem do szacowania musi zapoznać się aktualnymi przepisami i obowiązującymi wzorami druków w tym zakresie. Są one dostępne do pobrania na stronie DUW – poniżej link http://www.duw.pl/portal/pl/129/139/Oddzial_Rolnictwa.html Pliki materiałów należy pobierać na bieżąco, gdyż są często aktualizowane (pobierane wcześniej mogą być nieaktualne). Sposób wypełniania protokołu 10

11 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………...……… do ………….…..…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ….….............. z dnia ………..……..…. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 11

12 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 12

13 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 13

14 W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbiory, paliwie itp.. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………,.….. 3. ………………………………….. 5. ……………………………………… 7. …………………………………………….. 2. ……………………..………………. 4. ………………………………………. 6. …………………………………………… Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 4) 14

15 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………………… do ……….….…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..…………………...… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ……………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1) 15 Należy podać N umer I dentyfikacyjny G ospodarstwa, a w przypadku jego braku - PESEL

16 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………..……… do …………….…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..………………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ……………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 16 WAŻNE Należy podać faktyczną datę z wniosku producenta - nowość wynikająca ze zmian wprowadzonych w Rozp. Rady Ministrów

17 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………………… do ………….…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..……..…………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ……………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 17 Należy podać faktyczną datę lustracji uszkodzonej uprawy

18 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………..……… do ……….….…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..………..………..…. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 18 Należy podać dokładny adres siedziby gospodarstwa, gdyż decyduje on o miejscu sporządzenia ostatecznego protokołu

19 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………………… do ………….….…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..………….…..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 19 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie – tak jak rolnik podaje we wniosku o płatności obszarowe

20 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………………… do ……………...…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..……………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 20 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) obszary wszystkich upraw występujących w gospodarstwie – tak jak producent rolny podaje we wniosku o płatności obszarowe Suma musi być zgodna z wielkością podaną na str. 3 protokołu – Pow. UR gosp. UWAGA: obszar uprawy (jednolitej) nie może być mniejszy niż 0,1 ha.

21 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………………… do …………..…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..……………..… … Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 21 W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne. Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3.

22 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………………… do …….……………… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..…..…………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 22 Producenci rolni zobowiązani do sporządzania sprawozdań o powierzchni zasiewów i zbiorach (R-05 i R-06) w tych kolumnach obowiązkowo wpisują własne dane na podstawie dokumentacji źródłowej. (z oświadczenia – zał. nr 1.) Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3.

23 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………….…… do ……………………… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..…..…………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 23 W tej kolumnie wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy ceny prognozowane dla województwa dolnośląskiego na bieżący rok. Dotyczy to wszystkich upraw w których oszacowaliśmy szkody w kol. 8.

24 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………………… do …….……………… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..……..………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 24 Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii.

25 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………..……… do ………………..…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..………...……..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 25 W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja – wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom oszacowanych szkód nie może przekraczać 50% plonu

26 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………..……… do ………………..…… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..………...……..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 26 W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód. W takim przypadku w kolejnym protokóle wysokość szkód powinna zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokółach w odniesieniu do tej samej uprawy rolnej.

27 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………….… do ……………………… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..……..………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 27 Wpisujemy koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”.

28 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………….…… do ………..………..… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..…….…………... Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ …………… ………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 28 Koszty poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

29 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 29 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie gatunki zwierząt/produktów występujące w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego.

30 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 30 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie gatunki zwierząt/produktów występujące w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego. Na przykład: krowy wybrakowane, bukaty (MBO), cielęta, jałówki, prosięta, tuczniki, maciory wybrakowane, żywiec barani, żywiec koński, żywiec drobiowy, mleko – ilość krów dojnych, jaja kurze w przeliczeniu na 1 nioskę.

31 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 31 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

32 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 32 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał. Muszą to być ilości faktyczne z danego gospodarstwa – zwierzęta są rejestrowane przez ARiMR. Podanie w tej kolumnie nierzetelnych danych spowoduje zakwestionowanie protokołu w razie ubiegania się o pomoc ze środków publicznych.

33 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 33 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 4 zał.

34 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 34 Wpisujemy tu ilości faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa (średnie z 3 lat). Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie obniżenia przychodu w gospodarstwie W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 4 zał.

35 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 35 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie wartości produkcji dla zwierząt, których ilość wpisano w kolumnie 4 protokołu (przypadającą na 1 szt.)

36 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 36 W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie wartości produkcji dla zwierząt, których ilość wpisano w kolumnie 4 protokołu (przypadającą na 1 szt.) Gdy producent nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne opracowane dla województwa dolnośląskiego. Jednakże w przypadku wystąpienia produkcji zwierząt nie objętych ww. danymi, producent powinien podać własne dane.

37 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 37 W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu

38 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 38 W tej kolumnie wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 2, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy ceny prognozowane dla województwa dolnośląskiego na 2014 r. Dotyczy to wszystkich grup produkcyjnych w których oszacowaliśmy szkody w kol. 7.

39 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 39 Jeśli w gospodarstwie nie prowadzi się produkcji zwierzęcej, zaznaczamy to w tej tabeli W tym miejscu wykreślamy

40 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 40 Jeśli wystąpiły szkody w produkcji zwierzęcej, wyliczamy zgodnie z definicją

41 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 41 Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt)

42 PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od …………..…… do …….…………….… sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr ……................. z dnia..………………..… Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……….......................……………. ………………………………………. 5. ……….......................………… ………………………………… 2. ……….......................……………. ………………….…...………………. 6. ………..........……………….... …………………………………. 3. ………...........………………….... ………………………………………. 7. ……….......................………… …………………………………. 4.........................………………….... ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dna: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str.1) 42 Średnia roczna produkcja roślinna – do przeniesienia na stronę 2-gą protokołu

43 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 43 Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt)

44 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 44 Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt) W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

45 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 45 Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt) W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w % Jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym przekroczą wartość 30 %, wtedy producent kwalifikuje się do obiegania o kredyt preferencyjny, co zaznaczamy skreślając niewłaściwe sformułowanie.

46 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 46 Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód

47 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 47 Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

48 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 48 Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt

49 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 49 Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont

50 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 50 Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt W przypadku sadów i plantacji wieloletnich należy korzystać z opracowania Krzysztofa Zmarlickiego „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich” W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont

51 Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w zwierzętach gospodarskich wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 10 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym 1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji czyli: kwalifikuje się/nie kwalifikuje się* - do wystąpienia o kredyt preferencyjny. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 2) 51 Informacje podawane w tej kolumnie muszą być jasne i czytelne, nie budzące wątpliwości.

52 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….………………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 52 Wpisujemy na podstawie „Wniosku rolnika dotyczącego oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym”. Cały obszar UR musi się zgadzać z sumą powierzchni upraw w tabeli na str. 1 protokołu (kol. 3)

53 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….………………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 53 Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe

54 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….………………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 54 Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe Opisać zwięźle źródło pochodzenia danych

55 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 55 Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe i podajemy zwięźle informacje

56 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 56 Producent rolny otrzymuje protokół po zweryfikowaniu go przez Komisję Rejonową lub przez DUW

57 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 57 Protokół bez podpisu producenta rolnego jest nieważny

58 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 58 Protokół podpisują ci członkowie komisji, którzy brali udział w szacowaniu szkód

59 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. ……………….………..…… …………………..……………………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 59 Data sporządzenia protokołu jest konieczna, ponieważ jest ona dowodem na dotrzymanie terminów wyznaczonych szczegółowo w § 5 Rozp. Rady Ministrów. Nie musi być taka, jak data lustracji.

60 Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty/informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy i ryzyka) ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie**Jeśli tak w jakiej wysokości ……………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..……………….……………………………... Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody a drugi producent rolny. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). …………………..……………………………….. Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): (czytelny podpis rolnika) 1. ………………………………………………..5. ……………………………………………….. 2. ………………………………………………..6. ……………………………………………….. 3. ………………………………………………..7. ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..………………………..………… …………………….. (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________ 1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić.** wybrać Tak lub Nie. Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 3) 60 Protokół podpisuje Wójt/Burmistrz/Prezydent, lub osoba przez nich upoważniona – jako przedstawiciel organu występującego do Wojewody o powołanie komisji

61 W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbiory, paliwie itp.. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………,.….. 3. ………………………………….. 5. ……………………………………… 7. …………………………………………….. 2. ……………………..………………. 4. ………………………………………. 6. …………………………………………… Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 4) 61

62 W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbiory, paliwie itp.. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………,.….. 3. ………………………………….. 5. ……………………………………… 7. …………………………………………….. 2. ……………………..………………. 4. ………………………………………. 6. …………………………………………… Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 4) 62 W tej części protokołu komisja uzasadnia (rozlicza) kwoty podane na pierwszej stronie protokoły w kol. 10

63 W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbiory, paliwie itp.. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………,.….. 3. ………………………………….. 5. ……………………………………… 7. …………………………………………….. 2. ……………………..………………. 4. ………………………………………. 6. …………………………………………… Protokół indywidualny – woj. dolnośląskie (str. 4) 63 W tej części protokołu komisja uzasadnia (rozlicza) kwoty podane na pierwszej stronie protokoły w kol. 11

64 Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, po wypełnieniu, sprawdzeniu i podpisaniu protokołów indywidualnych (w dwóch egzemplarzach), rozdziela je, grupując na te, w których obniżenie przychodu w skali całego gospodarstwa przekroczyło 30 % i pozostałe. Dla każdej grupy protokołów sporządza się odrębne zestawienie – tzw. „Zbiorczy protokół gminny”. UWAGA ! Protokół indywidualny musi zawierać co najmniej 3 pierwsze strony i złożone przez producenta rolnego załączniki (Oświadczenia). Zakończenie wypełniania protokołu 64

65 Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, sporządza „Zbiorczy protokół gminny” wpisując do niego tylko niektóre dane z protokołów ujętych w nim producentów rolnych. „Zbiorczy protokół gminny” podpisują: osoba sporządzająca, członkowie Komisji Gminnej i Wójt/Burmistrz/Prezydent. Wydrukowany „Zbiorczy protokół gminny” i protokoły indywidualne z których dane zostały do niego wpisane, przekazywane są do DUW lub Komisji Rejonowych. Zakończenie wypełniania protokołu 65


Pobierz ppt "Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google