Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (1) dr Wanda Pełka We współczesnym świecie finansów zmienna jest wielkością stałą a ryzyko jedyną pewnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (1) dr Wanda Pełka We współczesnym świecie finansów zmienna jest wielkością stałą a ryzyko jedyną pewnością."— Zapis prezentacji:

1 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (1) dr Wanda Pełka We współczesnym świecie finansów zmienna jest wielkością stałą a ryzyko jedyną pewnością. Gregory Millman

2 Program wykładu FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.Rodzaje przedsiębiorstw i czynniki zewnętrzne determinujące funkcjonowanie firm. 2.Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – instrumenty zabezpieczające. 3.Sprawozdania finansowe. 4.Struktura majątku przedsiębiorstwa. 5.Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 6.Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie. 7.Wartość przedsiębiorstwa – wycena spółek. 8.Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 9.Mechanizm dźwigni finansowej i operacyjnej. 10.Struktura kapitału w przedsiębiorstwie. 11.Opodatkowanie działalności przedsiębiorstw. 12.Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie. 13.Inwestycje materialne przedsiębiorstwa. 14.Analiza sytuacji finansowej wybranych jednostek służby zdrowia. 15.Innowacje a rozwój przedsiębiorstw. 2

3 LITERATURA 1.J. Szczepański, L. Szyszko (red), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa M. Panfil (red) Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa M. Wypych, Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wyd. Absolwent, Łódź A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa J. Czekaj, Z. Dreszer, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa

4 EGZAMIN Część I: Test (aspekty teoretyczne – słownik) Część II: Analiza SWOT dla określonej spółki + problemy analityczne (10 zagadnień) + własny komentarz do analizowanych problemów 4

5 Rodzaje przedsiębiorstw - kryterium wielkości zatrudnienia i obrotu wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia r. 1)Mikrofirmy 2)Małe przedsiębiorstwa 3)Średnie przedsiębiorstwa 4)Duże przedsiębiorstwa 5

6 FAZY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1)Faza seed (zasiewu, zalążkowa) 2)Faza start-up (startu, uruchomienia działalności) 3)Faza ekspansji 4)Faza trwałego rozwoju 6

7 ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 1)Koniunktura gospodarcza (cykl koniunkturalny: ożywienie, rozkwit, pogorszenie i recesja) 2)Polityka kursu walutowego 3)Polityka monetarna 4)Polityka fiskalna 5)Inflacja A OBECNY ŚWIATOWY KRYZYS FINANSOWY 7

8 PRZYCZYNY KRYZYSU FINANSOWEGO 1)USA – specyfika rozwoju gospodarki amerykańskiej 2)Segment kredytów subprime 3)Spadek cen nieruchomości (spadek popytu) 4)Rozwój instrumentów i technik transferu ryzyka (sekurytyzacja) 5)Spadek wartości papierów wartościowych wyemitowanych na bazie wierzytelności hipotecznych – ucieczka inwestorów od papierów toksycznych 6)W USA pomoc państwa dla instytucji finansowych tracących płynność (Fannie Mae, Fredie Mac) 7)W kłopoty wpadają banki inwestycyjne Lehman Brothers, AIG 8)Załamanie na rynkach akcji, przenosi się do Europy – problemy europejskich banków 9)Decyzja rządu USA o wsparciu sektora finansowego kwotą 700 mld USD 10)W Europie rządy zaczynają wspierać finansowo banki, gwarantują depozyty + obniżenie stóp procentowych 8

9 RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA RYZYKO KURSOWE Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym 9

10 10 W A L U T Y PLN GBP CAD EUR CZK SEK NZD AUD NOK DKK USD SKK HUF RUB JPY CHF CNY HKD LTL LVL EEK UAH

11 Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie Zapis kursu walutowego to kwotowanie (notowanie) np. EUR/PLN: 3,6994/3,7093 waluta bazowa 1, 100, 1000 waluta kwotowana BID/OFFER (ASK) 11

12 12 Z M I A N Y K U R S U W A L U T O W E G O Aprecjacja Deprecjacja Rewaluacja Dewaluacja

13 13 Aprecjacja i deprecjacja waluty krajowej (np. PLN) EUR/PLN t 3,9 3,8 Aprecjacja PLN EUR/PLN Deprecjacja PLN 3,8 4,0 Aprecjacja PLN to deprecjacja EUR EUR/PLN: 3,9 EUR/PLN: 3,8 Deprecjacja PLN to aprecjacja EUR EUR/PLN: 3,8 EUR/PLN: 4,0 Uwaga ! Przy kwotowaniu bezpośrednim nie można utożsamiać zmiany kursu ze zmianą wartości waluty.

14 14 Wpływ zmian kursu walutowego na eksport i import a)aprecjacja PLN EUR/PLN: 4,0000 3, szt. x 4,0000 = 400 PLN 100 szt. x 3,9000 = 390 PLN b) deprecjacja PLN EUR/PLN: 3,8000 3, szt. x 3,8000 = 190 PLN 50 szt. x 3,9000 = 195 PLN

15 15 (2) Wp ł yw zmian kursu walutowego na bilans handlowy kraju (a)wzrost nadwyżki eksport > import waluta krajowa słaba (b)spadek nadwyżki eksport < import waluta krajowa mocna (c)wzrost deficytu eksport < import waluta krajowa mocna (d) spadek deficytu eksport > import waluta krajowa słaba

16 16 Czynniki determinujące kierunek zmian kursu EUR/PLN i USD/PLN

17 Ryzyko kursowe – jest wynikiem zmiany kursów walut w okresie pomiędzy zawarciem transakcji a jej realizacją. np. zmiana kursów walut pomiędzy zawarciem kontraktu eksportowego a otrzymaniem należności za sprzedany towar. Ryzyko kursowe eksportera i importera 17 Ryzyko kursowe importera Importer obawia się deprecjacji waluty krajowej Ryzyko kursowe eksportera Eksporter obawia się aprecjacji waluty krajowej

18 HEDGING WALUTOWY 18 1.Transakcje terminowe forward a) forward outright - transakcje rzeczywiste b) NDF (Non deliverable forward) - transakcje nierzeczywiste 2. Opcje walutowe Instrumenty ochrony przed ryzykiem kursowym np.

19 Transakcje terminowe forward 19 Transakcja terminowa – transakcja zawierana z wyprzedzeniem w stosunku do terminu jej realizacji. W momencie zawierania transakcji powinny być ustalone: (1) kwota transakcji (2) data waluty (termin dostawy waluty) (3) kurs terminowy STANDARDOWE DATY WALUTY TRANSAKCJI TERMINOWEJ SN (Spot/next), SW (spot/1week), 1M (spot/1month), 2M, 3M, 6M, 1Y)

20 Obliczanie kursu terminowego 20 Kurs terminowy = Kurs spot +/- punkty terminowe (swapowe) Wyższe Niższe Punkty swapowe (-) (+) np. 250/230 np. 50/77

21 OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa – instrument finansowy, dający nabywcy prawo ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży określonej ilości waluty po ustalonym kursie i w ustalonym terminie. RODZAJE OPCJI 1)opcja call 1) opcja europejska 2)opcja put 2) opcja amerykańska Premia – koszt nabycia opcji lub dochód z jej sprzedaży. W przypadku rezygnacji z realizacji kontraktu opcyjnego premia nie podlega zwrotowi. 21

22 22 1) long call 2) long put PROSTE STRATEGIE OPCYJNE 1) short call 2) short put Kurs realizacji opcji (strike price) ATM (at-the-money) – jeżeli w terminie wykonania opcji kurs realizacji opcji jest równy kursowi spot waluty bazowej. ITM (in-the-money) - jeżeli w terminie wykonania opcji kurs realizacji opcji jest niższy niż kurs spot waluty bazowej dla opcji call i wyższy od kursu spot dla opcji put. OTM (out-of-the-money) - jeżeli w terminie wykonania opcji kurs realizacji opcji jest wyższy niż kurs spot waluty bazowej dla opcji call i niższy od kursu spot dla opcji put.

23 Kurs EUR/PLN (1) Long call wartość opcji OTM ATM=3,5ITM 23 Ko = 3,5 Kr = 3,4 Kr = 3,6

24 Kurs EUR/PLN (2) Long put wartość opcji ITM ATM= 3,5OTM 24 Ko = 3,5 Kr = 3,4 Kr = 3,6

25 Kurs EUR/PLN (3) Short call wartość opcji OTMATM= 3,5 ITM 25 Jeśli nabywca OTM = zysk sprzedający = premia Ko = 3,5 Kr = 3,4 Kr = 3,6

26 Kurs EUR/PLN (4) Short put wartość opcji ITMATM= 3,5OTM 26 Jeśli nabywca OTM = zysk sprzedający = premia Ko = 3,5 Kr = 3,4 Kr = 3,6

27 27 Przykłady złożonych strategii opcyjnych (1)long straddle = long call + long put short straddle = short call + short put (te same lub różne kursy i te same terminy realizacji) (2) long strip = long call + 2 long put short strip = short call + 2 short put (te same lub różne kursy i te same terminy realizacji) (3) long strap = 2 long call + long put short strap = 2 short call + short put (te same lub różne kursy i te same terminy realizacji)

28 EUR/PLN

29 USD/PLN

30 CHF/PLN


Pobierz ppt "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA (1) dr Wanda Pełka We współczesnym świecie finansów zmienna jest wielkością stałą a ryzyko jedyną pewnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google