Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor zgodnie z prawem!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor zgodnie z prawem!"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor zgodnie z prawem!

2 NOWE OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (DzU 2014, poz. 811)

3 PYTANIE Jakie zmiany dotyczące podręczników wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 30 maja 2014 roku? Pytanie oczywiście nie musi się wyświetlać

4 ZMIANY DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKÓW
Nałożenie na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązku zapewnienia bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zmiana warunków dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego – nie mogą one zawierać pytań i zadań wymagających uzupełniania w samym podręczniku; wprowadzono zakaz umieszczania w podręczniku odwołań i poleceń do dodatkowych materiałów wydanych przez dane wydawnictwo -info, że podręczniki można będzie zamawiać - dotacjeMEN.operon.pl - dodajmy slajd z naszych rozkładówek - albo pokażmy je na wizji - żeby treść była "na przykładzie"

5 ZMIANY DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKÓW c.d.
Konieczność zasięgnięcia przez dyrektora szkoły opinii rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników lub innych materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych Wprowadzenie zasady: jeden podręcznik do jednych zajęć edukacyjnych (przewidziane są wyjątki) - info, że procedura wyboru jest do pobrania z dotacjeMEN.operon.pl

6 ZMIANY DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKÓW c.d.
Ustalenie dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja dotacji celowej na zakup podręczników do języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do tego języka lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I–III szkoły podstawowej oraz podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjów Wprowadzenie wymogu dostosowania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych

7 ZMIANY DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKÓW c.d.
Zobowiązanie MEN do wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I–III Zmiany są wprowadzane stopniowo, począwszy od roku szkolnego: 2014/2015 – klasy I szkoły podstawowej, 2015/2016 – klasy II szkoły podstawowej, 2016/2017 – klasy III szkoły podstawowej.

8 NOWA USTAWA – NOWE DEFINICJE
Ustawa wprowadziła nowe definicje pojęć: podręcznik, materiał edukacyjny, materiał ćwiczeniowy.

9 Czym się różni podręcznik od materiału ćwiczeniowego oraz materiału edukacyjnego?
PYTANIE Uwaga jak przy pytaniu 1

10 PODRĘCZNIK – ART. 3 PKT, 23 USO
Podręcznik – pod tym pojęciem należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN (posiadający numer dopuszczenia). Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną. Zasady dopuszczania podręczników reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU 2014, poz. 909). - informacja o tym jak wygląda nowy numer dopuszczenia :)

11 MATERIAŁ EDUKACYJNY – ART. 3, PKT 24 USO
Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Każdy podręcznik jest materiałem edukacyjnym, ale nie każdy materiał edukacyjny jest podręcznikiem. W praktyce będą to wszystkie materiały edukacyjne, które nie posiadają numeru dopuszczenia – nie są podręcznikiem i nie są materiałami ćwiczeniowymi (nie mają charakteru jednorazowego). Będą to więc: atlasy, zbiory zadań, tablice matematyczne, plansze itp. Uzupełniłem ten slajd

12 MATERIAŁ ĆWICZENIOWY – ART. 3, PKT 22 USO
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Cechą materiału ćwiczeniowego jest jego jednorazowość, a co za tym idzie – brak możliwości skorzystania z niego przez kolejne roczniki (np. karty pracy).

13 CEL WPROWADZENIA DO USTAWY NOWYCH DEFINICJI
wprowadzenie przepisów dotyczących zakupu podręczników i innych materiałów ze środków dotacji celowej zmiany przepisów w zakresie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wprowadzenie nowych zasad wyboru i ustalania zestawu podręczników w szkole

14 Jaka jest procedura wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych?
PYTANIE DANUSIA - dodajemy slajd z procedurą do pobrania – dotacjeMEN pokażmy planszę z naszą procedurą - jako przerywnik jego wystąpienia

15 dodany slajd z procedurą - D

16 PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA I INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Art. 22aa. uso Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. Decyzja –> nauczyciel

17 DEFINICJA PROGRAMU NAUCZANIA – ART. 1, PKT 13B
Program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego jest to opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Nastepny slajd zostal usuniety (Realizacja programu…) - D

18 REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA Z ZASTOSOWANIEM PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
NAUCZYCIEL podejmuje decyzję o sposobie realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI dokonuje wyboru: jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej; jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć dla uczniów danej klasy – w wypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; materiałów ćwiczeniowych.

19 WYBÓR PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
W razie braku konsensusu wśród nauczycieli w kwestii wyboru DYREKTOR SZKOŁY decyduje o podręcznikach lub materiałach.

20 WYBÓR PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH c.d.
W wypadku konsensusu w kwestii wyboru: DYREKTOR SZKOŁY, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala: zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. - dyrektor może zapoznać się z ofertą objętą dotację - dotacjeMEN

21 WYBÓR PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH c.d.
DYREKTOR SZKOŁY corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. Zniesiony został obowiązek podawania do publicznej wiadomości zestawu podręczników do 15 czerwca. Należy jednak założyć, że szkolny zestaw podręczników lub innych materiałów powinien zostać podany do wiadomości przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli przed sierpnia. nowy slajd - D

22 WYBÓR PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH c.d.
Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: do języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych – klasy IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna; do danych zajęć w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej – szkoła ponadgimnazjalna; do danych zajęć w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – szkoła prowadząca kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; w wypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

23 WYBÓR PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH c.d.
Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może: dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

24 WYBÓR PODRĘCZNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH c.d.
Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

25 PYTANIE Na czym polega przystosowanie podręcznika do wieloletniego użytku – jak to sprawdzić? nowy slajd - D

26 PODRĘCZNIK WYBIERAMY NA TRZY LATA
Pewne wskazówki dotyczące weryfikacji przydatności podręcznika do wieloletniego użytku zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca 2014 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU 2014, poz. 909) nowy slajd - D

27 PODRĘCZNIK WYBIERAMY NA TRZY LATA CD.
§ Podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej, podręcznik do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, w tym podręcznik do kształcenia specjalnego: nowy slajd - D

28 PODRĘCZNIK WYBIERAMY NA TRZY LATA C.D.
zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na zajęcia z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz zajęcia z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej, lub na dane zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; nowy slajd - D

29 nie zawiera opisu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminów; w przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, wymagających udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi – zawiera informację, że odpowiedzi tej nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu nowy slajd - D

30 W przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego w klasach I–III szkoły podstawowej i podręcznika do danego języka obcego nowożytnego w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, podręcznika do języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz części podręcznika do kształcenia w zawodzie w zakresie języka obcego nowożytnego ukierunkowanego zawodowo, do którego dołączono nagrania dźwiękowe na elektronicznym nośniku danych, rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu, nagrania te stanowią integralną część podręcznika. nowy slajd - D

31 Podręcznik do przedmiotu uzupełniającego przyroda oraz przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo, nauczanych w szkole ponadgimnazjalnej, zawiera co najmniej cztery wątki ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i dzieli się na części zawierające usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu każdego z wątków. W przypadku podręcznika do przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo jednym z wątków jest wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. nowy slajd - D

32 Jaka jest procedura ubiegania się dotację przez dyrektora szkoły?
PYTANIE

33 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ
Ustalenie przez dyrektora zestawu podręczników/materiałów edukacyjnych oraz ustalenie materiałów ćwiczeniowych Przekazanie wniosku o dotację do jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o danych dotyczących liczby uczniów i zapotrzebowania na wyposażenie w materiały i podręczniki – od 15 marca do 15 września (elektronicznie i papierowo) Aktualizacja wniosku – jeżeli informacje i wniosek zostały przekazane przed 25 sierpnia, dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji powyższych danych do 25 sierpnia

34 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ c.d.
Uzyskanie dotacji od jednostki samorządu terytorialnego – od 1 maja do 15 października Rozliczenie dotacji oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez dyrektora – do 15 stycznia następnego roku (przez jednostkę samorządu terytorialnego do 31 stycznia)

35 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ c.d.
Wzory formularzy – załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. (poz. 902): Wzór wniosku formularzy dotyczących udzielenia niezbędnych informacji do określania wysokości dotacji obowiązujących w latach 2014–2015 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (informacje sporządzane w 2014 r.) i nr 2 (informacje sporządzane w 2015 r.). Załącznik nr 3 określa wzór wniosku o udzielenie dotacji szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. Załącznik nr 4 określa wzór formularza obowiązującego dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w 2014 r., zaś załącznik nr 5 – formularz obowiązujący w 2015 r.

36 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ c.d.
Dotacja celowa udzielona szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną jest rozliczana przez dyrektora tej szkoły, który przekazuje rozliczenie właściwej j.s.t. (czyli tej, która udzieliła dotacji) – w 2014 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, w 2015 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. Do prawidłowego rozliczenia niezbędne jest załączenie kopii dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, pokrycie kosztów ich drukowania i powielania lub zakup urządzeń to umożliwiających.

37 Na co można wykorzystać dotację?
PYTANIE dodane dwa slajdy z przykładowymi rozliczeniami po tym - D - do tej części dajmy info o sugeroweanych cenach dotacyjnych oraz przykładowe rozliczenie :):)

38 Dodany drugi z dwoch slajdow z przykładowymi rozliczeniami - D

39 Dodany pierwszy z dwoch slajdow z przykładowymi rozliczeniami - D

40 NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ DOTACJĘ
Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa dotację celową udzielaną przez wojewodę na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do podręczników.

41 NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ DOTACJĘ c.d.
Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie: szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego dla klas I–III, do wysokości 25 złotych na ucznia; szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III, do wysokości 50 złotych na ucznia; szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV–VI, do wysokości 140 złotych na ucznia;

42 NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ DOTACJĘ c.d.
szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI, do wysokości 25 złotych na ucznia; gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne, do wysokości 250 złotych na ucznia; gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w materiały ćwiczeniowe, do wysokości 25 złotych na ucznia.

43 NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ DOTACJĘ c.d.
Wskazane wcześniej kwoty są powiększane poprzez pomnożenie ich przez odpowiednie wskaźniki.

44 WSKAŹNIKI, PRZEZ KTÓRE MNOŻY SIĘ DOTACJĘ
Dotację mnoży się przez: nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 w wypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile ci uczniowie będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów; nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 w przypadku uczniów słabo widzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym;

45 WSKAŹNIKI, PRZEZ KTÓRE MNOŻY SIĘ DOTACJĘ c.d.
nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 w wypadku uczniów niewidomych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille’a.

46 Czyli na przykład na zakup: słowników, atlasów do biblioteki szkolnej
Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów. Czyli na przykład na zakup: słowników, atlasów do biblioteki szkolnej papieru do szkolnego ksero tonerów do szkolnego ksero nowy slajd - D

47 WYSOKOŚĆ DOTACJI Dotacja jest udzielana z uwzględnieniem kosztów obsługi realizacji zamówienia do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie; rocznie nie może przekraczać kwot wskazanych wcześniej.

48 WARUNEK Komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych musi zapewniać możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne (od 1 września do 31 sierpnia). Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech latach. Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.

49 Co dzieje się w sytuacji, gdy zwiększy się liczba uczniów w klasie?
PYTANIE

50 KONIECZNOŚĆ ZAKUPIENIA WIĘKSZEJ LICZBY PODRĘCZNIKÓW
Jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych większej liczbie uczniów, dotacja celowa jest udzielana do wysokości kosztu zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, rocznie nieprzekraczającego wskazanych wcześniej kwot.

51 KONIECZNOŚĆ ZAKUPIENIA WIĘKSZEJ LICZBY PODRĘCZNIKÓW c.d.
Taka sytuacja następuje gdy: liczba uczniów w danej klasie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji na wszystkich uczniów w tej klasie, nie upłynęły 3 lata; liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, ale istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych w szczególności dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy dwa lata wcześniej;

52 KONIECZNOŚĆ ZAKUPIENIA WIĘKSZEJ LICZBY PODRĘCZNIKÓW c.d.
komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został wcześniej przekazany innej szkole.

53 DOTACJA CELOWA NA MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana corocznie z uwzględnieniem obsługi zadania do wysokości kosztu zakupu materiałów na każdego ucznia w danej klasie.

54 ZWIĘKSZENIE LICZBY UCZNIÓW W KLASIE
Jeśli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji nie pokryją kosztu zakupu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, ich koszt jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

55 ZWIĘKSZENIE LICZBY UCZNIÓW W KLASIE c.d.
Dotacja celowa może być wykorzystana również na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych materiałów.

56 ZWIĘKSZENIE LICZBY UCZNIÓW W KLASIE c.d.
Koszty obsługi zadania związanego z zapewnieniem dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wynoszą 1% wykorzystanej dotacji celowej. (Art. 22ad, ust. 16)

57 ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
Czynności związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne są gromadzone w bibliotece szkolnej.

58 ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH c.d.
Jeżeli wartość zamówień szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro – ,00 zł (bez VAT) (od 1 stycznia 2015 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł) nie stosuje się prawa zamówień publicznych.

59 ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH c.d.
Jeżeli wartość zamówień szkół na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro – ,00 zł również nie stosuje się prawa zamówień publicznych, jeżeli przedmiotem jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych i pozostaje on w limicie tzw. progów unijnych – w zależności od rodzaju zamawiającego 134 000 euro – ,60 zł i 207 000 euro – ,30 zł. Jeżeli wartość tych zamówień przekroczy te kwoty, do takich zamówień stosuje się prawo zamówień publicznych.

60 ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH c.d.
Gdy wartość zamówienia, którego przedmiotem jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro – ,00 zł (bez VAT), należy stosować uproszczony tryb zakupu przez dyrektora podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, określony w art. 22az–22azc ustawy o systemie oświaty.

61 UPROSZCZONY TRYB ZAKUPU PRZEZ DYREKTORA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Szkoła, udzielając zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub organu prowadzącego. Zamówienie jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Szkoła nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

62 UPROSZCZONY TRYB ZAKUPU PRZEZ DYREKTORA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH c.d. Szkoła niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej szkoły lub organu prowadzącego, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych, powinno być upublicznione przez szkołę w sposób zapewniający zainteresowanym podmiotom możliwość przystąpienia do zamówienia w odpowiednim terminie.

63 Na jakich zasadach szkoła udostępnia podręczniki uczniom?
PYTANIE - przykładowy regulamin - dotacjeMEN.operon.pl

64 UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM
Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie: wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

65 UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM c.d.
Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

66 UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM c.d.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu: kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

67 Czy dyrektor szkoły może uwzględnić w zestawie podręczniki droższe niż kwoty dotacji?
PYTANIE

68 PODRĘCZNIKI DROŻSZE NIŻ KWOTY DOTACJI
Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić: w zestawie podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej.

69 PODRĘCZNIKI DROŻSZE NIŻ KWOTY DOTACJI c.d.
W takim wypadku różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.

70 O czym należy pamiętać przy procedurze wyboru podręcznika i innych materiałów?
PYTANIE

71 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ Od kwoty dotacji na dany rok szkolny należy odjąć 1% przeznaczony na obsługę realizacji zadania przez organ prowadzący – rzeczywiste kwoty wynoszą więc 138,60 zł; 247,50 zł; 24,75 zł. Podręczniki zakupione w ramach dotacji powinny być gromadzone w bibliotece szkolnej i udostępniane uczniom. W ramach dotacji w wysokości 24,75 zł można zakupić wyłącznie ćwiczenia. Po otrzymaniu informacji od zespołu nauczycieli o wyborze podręcznika dyrektor szkoły przekazuje informację do organu prowadzącego o potrzebnej ilości podręczników i materiałów edukacyjnych.

72 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ c.d.
Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej szkoły przez co najmniej trzy lata szkolne, natomiast materiały ćwiczeniowe przez jeden rok szkolny. Warunkiem uzyskania funduszy na zakup zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest zgłoszenie w okresie od 15 marca do 15 września przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę informacji o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Rozliczenie dotacji nastąpi do 15 stycznia 2016 roku.


Pobierz ppt "Dyrektor zgodnie z prawem!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google