Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i wymogi RPO WL 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez Miasto Lublin i jego obszar funkcjonalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i wymogi RPO WL 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez Miasto Lublin i jego obszar funkcjonalny."— Zapis prezentacji:

1 Założenia i wymogi RPO WL w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez Miasto Lublin i jego obszar funkcjonalny

2 Zintegrowana Inwestycja Terytorialna Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
ZIT wspierające zrównoważony rozwój obszarów miejskich (art. 7 Rozporządzenia EFRR) – ustanowienie w UP zasad wyboru obszarów miejskich, gdzie będą realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz szacunkowej alokacji; co najmniej 5% środków na poziomie kraju; na szczeblu lokalnym zadania związane co najmniej z wyborem operacji ZIT wspierające różne obszary, w tym miejskie (na zasadach określonych w art. 36 Rozporządzenia Ogólnego) – obowiązek posiadania strategii, zintegrowane podejście wymagające wsparcia z EFRR, EFS lub FS; zawarcie szacunkowych alokacji finansowych w PO; możliwość wyznaczenia IP do zarządzania i wdrażania ZIT

3 Zintegrowana Inwestycja Terytorialna Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Warunki realizacji ZIT: powołanie związku ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze realizacji ZIT, określonym przez zarząd województwa w regionalnym programie operacyjnym. Projekt porozumienia międzygminnego podlegał ocenie IZ RPO

4 Zintegrowana Inwestycja Terytorialna Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - zapisy w Umowie Partnerstwa ZIT na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie finansowany jest obligatoryjnie ze środków alokacji RPO. Łącznie na poziomie wszystkich RPO alokacja przeznaczona na ten cel w stosunku do całkowitej alokacji poszczególnych funduszy przypadających dla Polski wynosi co najmniej 5,2% alokacji EFRR oraz 2,4% alokacji EFS. Ponadto w UP określono zakres Strategii ZIT, a także warunki jej realizacji.

5 Zapisy w RPO WL Określenie partnerów ZIT: Lublin, Świdnik, Nałęczów, Konopnica, Wólka, Jastków, Niemce, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Lubartów, Miasto Lubartów, Głusk, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Spiczyn. Celem nadrzędnym realizacji ZIT będzie poprawa spójności społecznej i gospodarczej, wzmocnienie istniejących powiązań i wykorzystanie ich dla stworzenia wspólnej zintegrowanej przestrzeni LOFu, zachowując odrębność poszczególnych gmin, wchodzących w jego skład i wykorzystując lokalne mocne strony i szanse

6 Określenie alokacji w RPO na realizację ZIT
Zapisy w RPO WL Określenie alokacji w RPO na realizację ZIT Fundusz Wsparcie z EFRR i EFS (wartość szacunkowa) (w EUR) Udział całkowitej alokacji z funduszu w programie Łącznie EFRR 5,82 % Łącznie EFS 1,92 % Razem EFRR + EFS 4,72 %

7 ZIT mają przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji RPO WL 2014-2020 poprzez:
Sprzyjanie integracji i współpracy na rzecz wspólnego wzmacniania potencjałów i rozwiązywania problemów Realizację projektów/przedsięwzięć „zintegrowanych” odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Zwiększanie udziału JST w zarządzaniu RPO WL Realizację wskaźników programowych oraz przyczynianie się do osiągnięcia kamieni milowych

8 Jak zapewnić zintegrowane podejście w ramach Strategii ZIT?
KLUCZOWE KRYTERIUM kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT stanowi zintegrowany charakter projektów. Zapewnienie zintegrowanego charakteru projektów zakłada w szczególności zastosowanie przy tworzeniu listy następujących podejść: zaprogramowanie realizacji dużego zintegrowanego przedsięwzięcia, składającego się z jednego lub kilku znaczących powiązanych ze sobą projektów, realizowanych na obszarze całego lub większości obszaru zaprogramowanie realizacji wiązki mniejszych projektów, np. z zaangażowaniem partnerów społecznych i gospodarczych, przy czym z założeniem, że nawet jeśli każdy projekt jest realizowany na stosunkowo niewielkim obszarze i ma lokalne oddziaływanie, to oparty jest o wspólne podejście strategiczne

9 Kryteria wyboru projektów
W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT, niezależnie od trybu wyboru projektów, proponowane projekty będą musiały spełnić kryteria wyboru projektów ustanawiane przez KM RPO. W Strategii ZIT zostały przygotowane wstępne zasady wyboru projektów, które będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy Związkiem ZIT i IZ RPO i będą stanowić podstawę do opracowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów w formule ZIT będą akceptowane przez KM RPO. Mierniki efektów realizacji przedsięwzięć wskazanych do realizacji w formule ZIT powinny być powiązane/spójne z systemem wskaźników RPO oraz wpisywać się w system monitorowania postępów i efektów wdrażania RPO.

10 Kryteria wyboru projektów
W przypadku projektów pozakonkursowych system ich wyboru może mieć miejsce tylko przy zaistnieniu łącznie dwóch okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy, tj.: wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie; dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub dotyczy realizacji zadań publicznych. Tryb pozakonkursowy będzie jedynym trybem wyboru projektów realizowanych w formule ZIT ze środków EFRR

11 Kryteria wyboru projektów
W trybie pozakonkursowym będzie ponadto realizowana część projektów zidentyfikowanych w dokumencie pn. „Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030r.)”. Jedynie projekty umieszczone w tym dokumencie po przejściu tzw. procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej prowadzonej przez IZ RPO będą mogły uzyskać status tzw. projektu strategicznego, który w zależności od wyników ww. procedury będzie mógł być realizowany w trybie pozakonkursowym. IZ RPO nie przewiduje organizacji bezpośredniego naboru na projekty strategiczne realizowane w trybie pozakonkursowym

12 Kryteria wyboru projektów
Tryb konkursowy został przewidziany dla projektów realizowanych w formule ZIT ze środków EFS. W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję (IZ, IP). Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1.

13 Projekty realizowane w formule ZIT - tryb pozakonkursowy
Zgodnie z porozumieniem międzygminnym Lider porozumienia zobowiązany jest do: 1) przedstawienia wstępnej listy projektów pozakonkursowych w Strategii ZIT podlegających weryfikacji na etapie opiniowania Strategii ZIT przez IZ RPO; 2) udziału w wypracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów przez IZ RPO uwzględniających zapisy RPO; 3) oceny projektów w zakresie kryteriów zgodności lub stopnia zgodności ze Strategią ZIT.

14 Projekty realizowane w formule ZIT - tryb konkursowy
Zgodnie ze Strategią ZIT LOF projekty wspólfinansowane ze środków EFS będą wyłaniane do realizacji w trybie konkursowym.

15 Realizacja projektów przez jednostki samorządu Terytorialnego w tym w formule ZIT
W RPO wskazane zostały priorytety inwestycyjne, w których możliwa jest realizacja projektów w formule ZIT, jak również przez jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL PI zostały wyodrębnione Działania służące realizacji projektów w formule ZIT, jak również Działania dla JST

16 Cyfrowe Lubelskie (EFRR)
Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie (EFRR) P.I. 2.c Cel: Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Przykładowe rodzaje wsparcia: - Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji - Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych - Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego. Beneficjenci: JST, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, kościoły, zakłady opieki zdrowotnej, Straż Pożarna, Policja

17 Konkurencyjność przedsiębiorstw (EFFR)
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw (EFFR) P.I. 3.a Cel: Lepsze warunki do rozwoju MŚP Działanie 3.1 Tereny Inwestycyjne Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Przykładowe rodzaje wsparcia: Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania obejmujące w szczególności: - Prace studyjno-koncepcyjne - Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.: wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa, energetyczna, teleinformatyczna. - Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu. Beneficjenci: JST

18 Przykładowe rodzaje projektów:
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku (EFRR) P.I. 4a Cel: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego Przykładowe rodzaje projektów: - Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, - Budowa lub modernizacja: jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody; dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE (w tym przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci), - Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, - Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji, Beneficjenci: JST - Jednostki organizacyjne JST - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną - Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

19 Przykładowe rodzaje projektów:
Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (EFRR) P.I. 4c Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego Beneficjenci: - JST ich związki i stowarzyszenia - Jednostki organizacyjne JST - Jednostki naukowe i szkoły wyższe - Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki - Organizacje pozarządowe - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną - Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego Podmioty wdrażające instrument finansowy - Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF) - TBS Przykładowe rodzaje projektów: - Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół) oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), - Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

20 Przykładowe rodzaje wsparcia:
Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (EFRR) P.I. 4e Cel: Poprawiona jakość powietrza Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Beneficjenci: Miasta o liczbie mieszk. Pow. 30 tys. oraz obszary powiązane z nimi funkcjonalnie i działające na ich obszarze: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie JST i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamówień publicznych w zakresie projektów dotyczących rozwoju zbiorowego transportu miejskiego Przykładowe rodzaje wsparcia: projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej w miastach i na obszarach funkcjonalnych miast (np: inwestycje w obszarze transportu publicznego - sieci trolejbusowe i autobusowe, oświetlenie miejskie, budownictwo pasywne, itp.; Zmiany w sposobie podróżowania np. promowanie ruchu pieszego i rowerowego

21 Przykładowe rodzaje projektów:
Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (EFRR) P.I. 5b Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w regionie Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Działanie 6.2 Mała retencja Beneficjenci: - JST, ich związki i stowarzyszenia - Jednostki org. JST posiadające os. prawną Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne Przykładowe rodzaje projektów: Dz Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla OSP, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, łodzi, sprzętu zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośników kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym Dz Projekty w zakresie małej retencji wpisujące się w kompleksową realizację zadań dotyczących danej zlewni zgodnych z dokumentami dot. zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.: roboty budowlane, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, suche zbiorniki, retnecyjne zbiorniki ) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu powyższych wymogów, renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenów rekompensacyjnych, - Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.: tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

22 Przykładowe rodzaje projektów:
Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (EFRR) Beneficjenci: - JST, ich związki i stowarzyszenia - Jednostki org. JST posiadające os. prawną - Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki - Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające os. prawną działające w sferze ochrony środowiska - Podmioty wdrażające instrument finansowy, P.I. 6a Cel: Sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o instalacje regionalne Działanie 6.3 Gospodarka odpadami Przykładowe rodzaje projektów: Projekty, obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.: - Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (w tym papieru, metalu, plastiku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych). - Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostownie dla odpadów organicznych). - Instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów. - Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów oraz rekultywacja wysypisk. - Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu poprzez budowę, rozbudowę i dostosowanie istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym budowa kwater przy istniejących składowiskach. - Kampanie informacyjne, dotyczące segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców dzikich składowisk i nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie kompleksowych projektów infrastrukturalnych).

23 Przykładowe rodzaje projektów:
Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (EFRR) Beneficjenci: - JST, ich związki i stowarzyszenia - Jednostki org. JST posiadające os. prawną - Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki - Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne - Spółki wodne - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska P.I. 6b Cel: Realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Przykładowe rodzaje projektów: - Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, - Przydomowe oczyszczalnie ścieków (osadnictwo rozproszone) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, - Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych, Jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

24 Przykładowe rodzaje projektów:
Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego (EFRR) P.I. 6c Cel: Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe Działanie 7.2 Dziedzictwo naturalne Beneficjenci: JST, Jednostki organizacyjne jts, Parki narodowe i krajobrazowe, RDOŚ, PGL Lasy Państwowe, Jednostki naukowe, Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe, Instytucje oświatowe, Ośrodki edukacji ekologicznej, Przykładowe rodzaje projektów: Dz Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne oraz modernizacje infrastruktury kultury przyczyniające się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze Dz Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, - Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach (w tym parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka, - Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych - Tworzenie geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności także na terenach miejskich i pozamiejskich

25 Przykładowe rodzaje wsparcia:
Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego (EFRR) P.I. 6d Cel: Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w regionie Działanie 7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej Działanie 7.4 Turystyka przyrodnicza Działanie 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Beneficjenci: JST, Jednostki organizacyjne jst, Parki narodowe i krajobrazowe, RDOŚ, PGL Lasy Państwowe, Jednostki naukowe, Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe, Instytucje oświatowe, Ośrodki edukacji ekologicznej, Przykładowe rodzaje wsparcia: zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków (roślin, zwierząt), przywracanie drożności korytarzy ekologicznych w celu prawidłowego funkcjonowania sieci NATURA 2000; działania związane z kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, ochronie przyrody, w tym różnorodności biologicznej i ochronie krajobrazu, a także zachowań proekologicznych poprzez szeroko rozumianą edukację ekologiczną

26 Przykładowe rodzaje wsparcia:
Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport (EFRR) P.I. 7b Cel: Zwiększona dostępność drogowa w regionie Działanie Lokalny układ transportowy Działanie Transport w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Beneficjenci: JTS, ich związki i stowarzyszenia Przykładowe rodzaje wsparcia: Rozbudowa i przebudowa dróg lokalnych w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich prowadząca do wzrostu ich nośności, w szczególności poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T ; Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciwolśnieniowe, bariery ochronne, oświetlenie wzdłuż drogi, nawierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów, ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych, ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych, kanalizacja teletechniczna.

27 Przykładowe rodzaje wsparcia:
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy (EFS) P.I. 8i Cel: zwiększenie zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji w tym osób po 50 roku życia i odchodzących z rolnictwa Przykładowe rodzaje wsparcia: Programy aktywizacji zawodowej w różnych formach: poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, subsydiowane zatrudnienie, wsparcie adaptacyjne pracownika, wspieranie mobilności zawodowej, Działania sieci EURES. Beneficjenci: JST, Jednostki organizacyjne jst, Osoby prawne, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową: urzędy pracy, organizacje pozarządowe, pracodawcy

28 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy (EFS) P.I. 8iii Cel: zwiększenie liczby nowych u trwałych miejsc pracy w regionie Beneficjenci: JST, Jednostki organizacyjne jts, Osoby prawne, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową: urzędy pracy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno – gospodarczy, Podmioty wdrażające instrument finansowy Przykładowe rodzaje wsparcia: Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą : szkolenia i doradztwo, Przyznanie środków finansowych dotacja lub instrumenty finansowe, Wsparcie pomostowe. Grupy uprzywilejowane: osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz niewykwalifikowane.

29 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy(EFS) Beneficjenci: JST, Jednostki organizacyjne jst, Osoby prawne, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową, organizacje pozarządowe, P.I. 8iv Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 Przykładowe rodzaje wsparcia: Przedsięwzięci zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: Żłobków, Klubów dziecięcych, Usług dziennych opiekunów, Usług niani, Programy aktywizacji zawodowej (poradnictwo, staże, praktyki, szkolenia, wsparcie adaptacyjne)

30 Przykładowe rodzaje wsparcia:
Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian (EFS) P.I. 8v Cel: wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych oraz zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacja osób objętych działaniami typu outplacement, jak również zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy Beneficjenci: Podmioty wdrażające instrument finansowy, JST i jednostki organizacyjne jst, Osoby prawne, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową: urzędy pracy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno – gospodarczy, Przykładowe rodzaje wsparcia: Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb i możliwości rozwojowych MŚP - wspieranie rozwoju kompetencji pracowników; Programy typu outplacement (doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże i praktyki, bony na zasiedlenie, wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych opracowanych na poziomie krajowym ; Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych;

31 Włączenie społeczne (EFS)
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne (EFS) P.I. 9i Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. Beneficjenci: Instytucje pomocy i integracji społecznej, Instytucje wspierania rodziny, Podmioty reintegracyjne, Organizacje pozarządowe JTS, PEFRON, OHP, Centra aktywności lokalnej, Podmioty ekonomii społecznej Przykładowe rodzaje wsparcia: Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno- zawodową (w tym dla niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych); Programy reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej (ZAZ,WTZ,CIS, KIS).

32 Włączenie społeczne (EFS)
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne (EFS) P.I. 9iv Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej oraz usług zdrowotnych Beneficjenci: Instytucje pomocy i integracji społecznej, Podmioty świadczące usługi społ. Użyteczności publicznej (Instytucje wspierania rodziny, systemy pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego) Organizacje pozarządowe JTS, Centra aktywności lokalnej, Podmioty ekonomii społecznej Przykładowe rodzaje wsparcia: Realizacja zintegrowanych usług społecznych; Rozwój środowiskowych form pomocy; Wsparcie dla tworzenia/funkcjonowania placówek wsparcia dziennego; Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej; Realizacja usług opiekuńczych i zdrowotnych; Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego; Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych

33 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne (EFS) P.I. 9v Cel: rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej Przykładowe rodzaje wsparcia: Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; Wsparcie tworzenia miejsc pracy w tym sektorze; Usługi wsparcia w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe OWES; Beneficjenci: OWES, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społ. w tym podmioty o charakterze reintegracyjnym, JTS i ich jednostki organizacyjne.

34 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje (EFS) P.I. 10i Cel: Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych Przykładowe rodzaje wsparcia: organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy Beneficjenci: podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, specjalistyczne

35 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje (EFS) P.I. 10iii Cel: Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy Przykładowe rodzaje wsparcia: szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji; szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji Beneficjenci: wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych

36 Infrastruktura społeczna (EFFR)
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna (EFFR) Przykładowe rodzaje wsparcia: - Przygotowanie infrastruktury usług społecznych bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, - Modernizacja, adaptacja oraz zakup wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania. - Remont, przebudowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego oraz mieszkalnictwa socjalnego. - Przygotowanie infrastruktury usług opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych P.I. 9a Cel: Zwiększona dostępność usług społecznych Działanie Infrastruktura usług społecznych Beneficjenci: JST jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe

37 Infrastruktura społeczna (EFFR)
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna (EFFR) P.I. 9b Cel: Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Przykładowe rodzaje wsparcia: przebudowa i adaptacja istniejących budynków do celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych, itp. wraz z możliwością zagospodarowania terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne, gospodarcze, kulturalne, itp., tworzenie warunków lokalowych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług, dostosowanie przestrzeni publicznych do nowych funkcji, wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych. Beneficjenci: JST jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe

38 Dziękuję za uwagę Iwona Gnyp– Oddział Programowania Departamentu Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Założenia i wymogi RPO WL 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez Miasto Lublin i jego obszar funkcjonalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google