Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór na rok szkolny 2015/2016.  przeanalizować ich ofertę korzystając z informacji o szkole zamieszczonych w biuletynach lub na stronie internetowej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór na rok szkolny 2015/2016.  przeanalizować ich ofertę korzystając z informacji o szkole zamieszczonych w biuletynach lub na stronie internetowej,"— Zapis prezentacji:

1 Nabór na rok szkolny 2015/2016

2  przeanalizować ich ofertę korzystając z informacji o szkole zamieszczonych w biuletynach lub na stronie internetowej,  odwiedzić szkoły podczas organizowanych „dni otwartych”,  zapoznać się z obowiązującymi w tych szkołach regulaminami rekrutacji,  zbadać perspektywy dalszej kariery (nauki, pracy)- porozmawiaj z doradca zawodowym!!!,  przeanalizować swoje szanse dostania się.

3  7 liceach ogólnokształcących  6 technikach  3 zasadniczych szkołach zawodowych

4  MASZ PRAWO KANDYDOWAĆ ŁĄCZNIE NAJWYŻEJ DO TRZECH SZKÓŁ  MOŻESZ W OBREBIE TYCH SZKÓŁ WYBRAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ ODZIAŁÓW W OKREŚLONEJ PRZEZ CIEBIE KOLEJNOŚCI UWAGA!!! Wybierając większą liczbę oddziałów w wybranych przez Ciebie szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji.

5 1. Rejestracja w Systemie vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne na stronie https://suwalki.edu.com.pl/kandydathttps://suwalki.edu.com.pl/kandydat poprzez założenie osobistego konta (zgłoszenie kandydatury- formularz rejestracyjny). 2. Podanie informacji o swoim gimnazjum oraz preferowanych językach obcych. 3. Uzupełnienie danych osobowych kandydata i rodziców (opiekunów prawnych). 4. Wybór oddziałów i szkół, do których chcesz kandydować (maksymalnie trzy szkoły!). 5. Wydrukowanie podania z Systemu (po wybraniu szkół i oddziałów).

6 6.Podpisanie podania przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów. 7.Zaniesienie podania do „szkoły pierwszego wyboru”. 8.Wypełnienie formularza osiągnięć. 9.Dostarczenie kopii dokumentów do szkoły pierwszego wyboru. 10.Dostarczenie oryginałów dokumentów do szkoły do której zostałeś zakwalifikowany.

7 Załóż swoje konto na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/kandydat https://suwalki.edu.com.pl/kandydat Wprowadź do Systemu swoje dane osobowe oraz zanotuj swój login i hasło(wygenerowane z systemu podczas rejestracji).

8 Podczas zakładania konta System wygeneruje Twój identyfikator (login) i hasło, pod którymi będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy je zapisać i zachować. Powyższe operacje będziesz mógł wykonać w terminie: od 20 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r.

9 Wybierz z listy szkołę do której chcesz się dostać. Pamiętaj, że możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły!

10 W obrębie wybranych przez Ciebie szkół wybierz oddziały, do których chcesz kandydować UWAGA! Bardzo istotną rolę odgrywa kolejność wybranych oddziałów. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni, to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze wybór kolejności oddziałów!

11 Wybierając szkołę, która kształci w zawodzie (technikum lub zasadniczą szkołę zawodową), zgłoś się do wybranej szkoły po skierowanie na badania lekarskie, następnie zgłoś się do przychodni Prymus – gabinet medycyny pracy (ul. Waryńskiego) Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe dokumenty (tj. do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego, do oddziału integracyjnego, dwujęzycznego, do zasadniczej szkoły zawodowej, do technikum), postaraj się o nie odpowiednio wcześnie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół.

12 Po wybraniu szkół i oddziałów, wydrukuj swoje podanie z Systemu.

13 Oprócz Ciebie podanie muszą podpisać rodzice lub prawni opiekunowie.

14 Po wydrukowaniu i podpisaniu przez Ciebie i Twoich rodziców lub opiekunów prawnych zanieś podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru UWAGA ! „SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU” Jest to Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy na swojej liście preferencji.

15 Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły w przypadku uzyskania przez kandydatów do tego samego oddziału takiej samej liczby punktów.

16 Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już (na swoim koncie w Systemie) kolejności wybranych oddziałów. Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone. Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru.

17 Witaj Jan Kowalski! Twoje podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. W tej chwili nie masz już możliwości wprowadzania zmian w sowim podaniu Zaakceptowany formularz zgłoszeniowy Po zweryfikowaniu podania w „szkole pierwszego wyboru”, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Systemie zostanie zablokowana.

18 Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się do Systemu i wypełnij Formularz osiągnięć. Czynność tę powinieneś wykonać do dnia 1 lipca 2015 roku

19 W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach na świadectwie, wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięciach, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie.

20 Po wypełnieniu formularza osiągnięć zanieś do „szkoły pierwszego wyboru” kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 1 lipca 2015 roku do godz.15:00

21 „Szkoła pierwszego wyboru” dokonuje ponownego sprawdzenia zgodności danych w Systemie z informacjami zawartymi w dokumentach. Po weryfikacji na Twoje konto zostanie przesłany komunikat o akceptacji lub odrzuceniu podania. W tym drugim przypadku zgłoś się natychmiast do „szkoły pierwszego wyboru” w celu wyjaśnienia niezgodności.

22 Dnia 3 lipca 2015 roku o godzinie 15.00 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej „szkole pierwszego wyboru”, znajdziesz informację do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany. UWAGA!!! Powinieneś niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany Masz na to czas od 6 lipca do 7 lipca 2015 roku do godz.15.00

23 Niedostarczenie w terminie od 6 lipca do dnia 7 lipca 2015 roku do godz. 15.00 oryginałów dokumentów, oznacza rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

24 Dnia 8 lipca 2015 roku o godz.15.00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc.

25 Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Wykaz wolnych miejsc będzie również dostępny we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Weź udział w rekrutacji uzupełniającej! Wybierz odpowiedni oddział z wolnymi miejscami i złóż dokumenty w szkole, która ten oddział prowadzi. Masz na to czas od dnia 9 lipca 2015 r. do 10 lipca 2015 do godz.12:00

26 Ostateczne ogłoszenie list kandydatów przyjętych do klas I szkół ponadgimnazjalnych nastąpi dnia 10 lipca 2015 roku o godz.15.00

27  oryginał świadectwa,  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału,  3 fotografie,  kwestionariusz osobowy, którego wzór będziesz mógł pobrać ze strony internetowej szkoły, do której się dostałeś lub w tej szkole.

28  od 20 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów(podanie)  od 1 czerwca 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami

29  od 26 czerwca oraz od 29 czerwca do 1 lipca 2015 r. do godz. 15.00 - składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego  3 lipca 2015 r. o godz. 15.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30  od 6 lipca do 7 lipca 2014 r. do godz. 15.00 -potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

31  8 lipca 2015 r. o godz. 15.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc  od 9 lipca do 10 lipca 2015 r. do godz. 12.00 - składanie dokumentów (na wolne miejsca)

32  10 lipca 2015 r. o godz. 15.00 – ostateczne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Anna Anuszkiewicz – pedagog szkolny ZS nr 3 w Suwałkach


Pobierz ppt "Nabór na rok szkolny 2015/2016.  przeanalizować ich ofertę korzystając z informacji o szkole zamieszczonych w biuletynach lub na stronie internetowej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google