Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4,5 Ekonomika przedsiębiorstw 2007/2008 Zarządzanie ryzykiem, alokacja kapitału w ponadnarodowych holdingach Prof.UG.dr hab. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4,5 Ekonomika przedsiębiorstw 2007/2008 Zarządzanie ryzykiem, alokacja kapitału w ponadnarodowych holdingach Prof.UG.dr hab. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 4,5 Ekonomika przedsiębiorstw 2007/2008 Zarządzanie ryzykiem, alokacja kapitału w ponadnarodowych holdingach Prof.UG.dr hab. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości 1)zarządzanie ryzykiem 2)na czym polega istota teorii optymalnej alokacji kapitału ? 3) co to jest VAR ? 4) jak oblicza się VAR ? 5) co to jest RAPM ? 6) co to jest RAROC i RARORAC ? 7) co to jest koszt kapitału własnego ?

2 Zarządzanie ryzykiem obejmuje: A.identyfikację rodzajów ryzyka B.pomiar ryzyka C.kontrolę ryzyka D.informację o ryzyku 1. Zarządzanie ryzykiem

3 Cztery główne rodzaje ryzyka: I – rynkowe - ryzyko straty w wyniku zmiany wartości aktywów - ryzyko stopy procentowej - ryzyko kursowe II – kredytowe - rezultat zaprzestania spłaty zobowiązań III – operacyjne- zaniedbanie kontroli - ryzyko płynności - ryzyko transferu - ryzyko modelu wyceny - ryzyko systemów operacyjnych IV – ryzyko utraty reputacji 1. Zarządzanie ryzykiem

4 MINIMUM TEORII: OPTYMALNA ALOKACJA KAPITAŁU BEZ UWZGLĘDNIENIA RYZYKA: tzn. pierwsze pochodne cząstkowe funkcji dochodu muszą być równe sobie jeśli maksymalizujemy dochód przy ograniczonej wartości kapitału Krańcowe efektywności zaangażowania kapitału powinny być sobie równe 2. Na czym polega istota teorii optymalnej alokacji kapitału?

5 Mamy do dyspozycji kapitał C i chcemy dokonać jego alokacji między różne dziedziny działalności gospodarczej x a, x 2,...., x n (np. spółki zależne w holdingu) tak aby stopa zwrotu z kapitału była maksymalna. Stopa zwrotu jest uwarunkowana trafnością naszych decyzji alokacyjnych. Można więc zapisać: pod warunkiem, że: (i = 1, 2,..., n) jest wartością kapitału zaangażowanego w i-tą spółkę zależną gdzie: R – stopa zwrotu z kapitału

6 2. Na czym polega istota teorii optymalnej alokacji kapitału? Program ten rozwiązujemy stosując funkcję Lagrangea, która przybierze tu postać: Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych jest: a stąd wynika, że: co oznacza, że stopa zwrotu R osiąga ekstremum wówczas, gdy krańcowe stopy zwrotu zaangażowania kapitału w różne spółki są sobie równe, tzn. pierwsze pochodne cząstkowe funkcji zwrotu z kapitału muszą być sobie równe jeśli maksymalizujemy stopę zwrotu przy ograniczonych zasobach kapitału.

7 Wartość narażona na ryzyko (VAR) to: maksymalna kwota, którą można stracić w rezultacie inwestycji w portfel, maksymalna kwota, którą można stracić w rezultacie inwestycji w portfel, przy założonym poziomie prawdopodobieństwa, przy założonym poziomie prawdopodobieństwa, w określonym czasie. w określonym czasie. UWAGA: VAR nie obejmuje nienormalnych (ekstremalnych) zmian 1,00 * S 68% 1,65 * S 95% 2,33 * S 99% częstość (%) 2,33*S 1,65*S S x zmiana ceny (w %) 3. Co to jest VAR ?

8 4. Jak oblicza się VAR ? Kupiliśmy złoto za 1 mln USD. Ile pieniędzy możemy stracić na tej pozycji w ciągu jednego dnia ? VAR = V P = 1.000.000 0,0055 = 5.500 USD gdzie: V – współczynnik zmienności (volatility) w % zał. jednodniowy wskaźnik zmienności cen złota = 0,55% P – wartość pozycji zał. 1.000.000 Uwaga: Jeśli procentowe zmiany cen na rynkach podlegają rozkładowi normalnemu to zmienność można zmierzyć odchyleniem standardowym (SD) lub współczynnikiem zmienności

9 4. Jak oblicza się VAR ? Przykład: Portfelaktywapozycja w mln USDzmienność w % złoto20,9128 funt30,9920 euro11,8498 V = Wektor VAR = [ 18256 29761 18498 ] C (czyli macierz korelacji) złoto funt euro złoto 10,04050,0912 funt0,0405 10,0479 euro0,09120,0479 1 2.000.000 0,009128

10 4. Jak oblicza się VAR ? Przykład cd. VAR p = V C V T = 1 0,0405 0,0912 18256 = 18256 29761 18498 0,0405 1 0,0479 29761 0,0912 0,0479 1 18498 = 41 470 USD (w ciągu jednego dnia)

11 4. Jak oblicza się VAR ? Zmienność w przybliżeniu rośnie proporcjonalnie do pierwiastka kwadratu z okresu przetrzymania VAR T = VAR T np. VAR dla dziesięciu dni = VAR 3,16 10 3,16

12 4. Jak oblicza się VAR ? VAR dla portfela VAR p = Σ p i 2 σ i 2 + 2 Σ i Σ j p i p j σ i σ j p ij p i - udział i-tego instrumentu w portfelu σ i – współczynnik zmienności i-tego instrumentu p ij – współczynnik korelacji między instrumentem i-tym i j-tym W praktyce VAR dla portfela to: VAR p = V C V T V – wektor wierszowy wartości VAR dla pojedynczej pozycji C – macierz korelacji V T – macierz transponowana V

13 4. Jak oblicza się VAR ? Modele VAR oparte na kowariancji zakładają normalność. Poziom ufności równy 90% oznacza, że 5% zmian cen w dół i 5% zmian cen w górę będzie wykraczało poza obszar 1,65 SD Dlatego ujemna procentowa zmiana ceny 1,65 SD to 95% prawdopodobieństwa, że spadek nie przekroczy tej wartości. VAR = 1,65 0,0055 1.000.000 = 9 075 USD z prawdopodobieństwem 0,95 strata nie przekroczy 9 075 USD w ciągu jednego dnia

14 RAPM RAPM (Risk adjusted performance measurement) Dochody Dochody RAPM = RAPM = VAR VAR najprostszy sposób adjustowania ryzykiem dochodów najprostszy sposób adjustowania ryzykiem dochodów jednostek biznesowych jednostek biznesowych 5. Co to jest RAPM?

15 dochód netto - oczekiwana strata z tyt. kredytów RAROC = kapitał ryzyka precyzja wyliczenia dochodu netto nie jest istotna, pod warunkiem, że jednakowy sposób liczenia stosujemy do wszystkich centrów zysku oczekiwana strata z tytułu kredytów rezerwy na kredyty trudne 6. Co to jest RAROC i RARORAC ?

16 Kapitał ryzyka Kapitał ryzyka = VAR dla jednorocznego okresu przetrzymania + kapitał na pokrycie nieoczekiwanych strat z tytułu kredytów + kapitał na pokrycie ryzyka operacyjnego 6. Co to jest RAROC i RARORAC ?

17 Źródło: Andrea Moneta, Unicredito

18 Źródło: Alessandro Profumo - CEO, Unicredito Italiano, Building Competetive Adventage in a Volatile World; www.unicredito.it/en/invrel/welcome.php3 6. Co to jest RAROC i RARORAC ?

19 Planowanie strategiczne na poziomie holdingu lub matki ma orientację portfelową (w oparciu o RAROC) Pytania: które podmioty zależne tworzą największą wartość które podmioty zależne tworzą największą wartość dla akcjonariuszy ? dla akcjonariuszy ? które podmioty zależne mają ograniczony potencjał które podmioty zależne mają ograniczony potencjał tworzenia wartości ? tworzenia wartości ? które podmioty zależne generują gotówkę które podmioty zależne generują gotówkę a które ją zużywają ? a które ją zużywają ? w jakim stopniu matka może sfinansować strategię w jakim stopniu matka może sfinansować strategię ze źródeł wewnętrznych/zewnętrznych ? ze źródeł wewnętrznych/zewnętrznych ? -> docelowa struktura kapitału -> docelowa struktura kapitału czy wyceniam prawidłowo efekty synegrii ? czy wyceniam prawidłowo efekty synegrii ? 6. Co to jest RAROC i RARORAC ?

20 Określenie wymaganej stopy zwrotu z kapitału (CAPM – Capital Asset Pricing Model) R s = R f + ( R m – R f ) + t R s - oczekiwana stopa zwrotu z kapitału R f - stopa zwrotu wolna od ryzyka R m - historyczna stopa zwrotu z inwestycji na rynku akcji (R m – R f ) - premia za ryzyko - współczynnik opisujący zmiany cen akcji, w która inwestujemy - współczynnik opisujący zmiany cen akcji, w która inwestujemy - jest miarą ryzyka, zdefiniowaną jako zmienność - jest miarą ryzyka, zdefiniowaną jako zmienność dochodów dochodów 7. Co to jest koszt kapitału własnego ?

21 Wymagana stopa zwrotu z kapitału (koszt kapitału własnego) w praktyce - przykłady Premia za ryzyko kraju vs Włochy Koszt kapitału własnego Polska 1,2 Chorwacja 2,7 Bułgaria 5,3 Słowacja 1,6 Grupa Pekao 12,5 Splitska Banka 14,4 Bulbank 16,5 Polnobanka 13,1 Unicredito Group 8,95 7. Co to jest koszt kapitału własnego ?

22 Zarządy międzynarodowych holdingów finansowych, pod presją swoich akcjonariuszy, wykorzystują RAROC do alokacji kapitału. Rosnący udział funduszy emerytalnych wśród akcjonariuszy powoduje, że bezpieczeństwo dominuje nad stopą zwrotu. Bezpieczeństwo to m.in. przejrzysty system informacji, zapewnienie inwestorom dostępu do informacji. Przejrzysty system informacji dla inwestorów to obniżenie kosztów kapitału przez obniżenie premii za ryzyko.


Pobierz ppt "Wykład 4,5 Ekonomika przedsiębiorstw 2007/2008 Zarządzanie ryzykiem, alokacja kapitału w ponadnarodowych holdingach Prof.UG.dr hab. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google