Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANKOWOŚĆ DETALICZNA (5) Rola banków w mobilizowaniu oszczędności gospodarstw domowych dr Błażej Lepczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANKOWOŚĆ DETALICZNA (5) Rola banków w mobilizowaniu oszczędności gospodarstw domowych dr Błażej Lepczyński."— Zapis prezentacji:

1 BANKOWOŚĆ DETALICZNA (5) Rola banków w mobilizowaniu oszczędności gospodarstw domowych dr Błażej Lepczyński

2 Plan wykładu Co to są oszczędności i jakie są podstawowe formy oszczędzania? Depozyty, ich rola, rodzaje Gwarantowanie depozytów i pokusa nadużycia Produkty strukturyzowane Strategie inwestycyjne

3 Oszczędności i formy oszczędzania Oszczędzanie to dobrowolne powstrzymywanie się od konsumpcji zasobów. Oszczędności to zasoby oddane do dyspozycji inwestorów dla celów produkcyjnych. Oszczędzając dbamy o ochronę pieniędzy, inwestując podejmujemy ryzyko w celu poszukiwania zysków. Formy: - sektor bankowy - rynek kapitałowy (bezpośrednie, pośrednie) - dzieła sztuki - nieruchomości - złoto

4 Motywy oszczędzania i determinanty wpływające na poziom oszczędności Główne motywy oszczędzania: - Przezornościowy (rezerwa na sytuacje losowe) - Utrzymanie standardu życia w okresie, kiedy nie otrzymuje się dochodów z pracy - Potrzeby edukacyjne dzieci - Uzyskiwanie dodatkowych dochodów z tytułu odsetek, wzrostu wartości majątku Determinanty: - wielkość dochodu do dyspozycji - poziom dobrobytu (zamożności) społeczeństwa - wysokość stóp procentowych - dostępność - poziom zaspokojenia konsumpcji

5 Model oszczędzania/inwestowania - Model systemu finansowego - Stopień dojrzałości rynku - Zamożność - Kultura - Czynniki demograficzne

6 Dominacja sektora bankowego w mobilizowaniu oszczędności gospodarstw domowych Struktura aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych (2009)

7 Charakterystyka polskiego rynku depozytów gospodarstw domowych -Depozyty gospodarstw domowych stanowią ok. 60% depozytów ogółem -Wielkość depozytów w relacji do PKB mniejsza niż w krajach zachodnioeuropejskich (Polska ok. 30%) - Dominacja depozytów złotowych - Dominacja depozytów krótkoterminowych

8 Depozyty GWARANCJE, PODATKI ZNACZENIE DLA KLIENTÓW, BANKÓW Najważniejsze kwestie RODZAJE KANAŁY DYTRYBUCJI

9 Rodzaje lokat - Bieżące i terminowe - Stałe, zmienne oprocentowanie - kapitalizacja odsetek lub bez - Progresywne - Negocjowane - Rentierskie - Konta oszczędnościowe - Lokaty jednodniowe - Lokaty z funduszem inwestycyjnym - e-lokaty

10 Gwarantowanie depozytów KryteriumCharakterystyka Wysokość gwarancji100 tys. euro (jednolity w całej UE) ZasadyBrak kompensacji i koasekuracji Jakie depozyty objęte są gwarancjami? Imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych (w tym JST) Zasady obliczania kwoty gwarantowanej Rachunek wspólny (odrębna kwota) Odzyskiwanie kwot pow. limitu Wierzytelność deponenta do banku; kwota może być odzyskana w drodze podziału majątku upadłego w ramach postępowania upadłościowego

11 Depozyty z perspektywy banków - Podstawowe źródło pasywów - Relatywnie tanie źródło pieniądza - Stabilne źródło pieniądza - Duża pracochłonność - Dystrybucja a koszt pozyskania depozytów - Fundusz ochrony środków gwarantowanych a koszt pozyskania depozytów

12 Jak ubezpieczenie depozytów zniekształca zachowania banków i prowadzi do pojawienia się pokusy nadużycia? Smith National Bank AktywaPasywa Rezerwy 100 tys. $Kw 100 tys. $ AktywaPasywa Środki pien. 100 tys. $ Akcje banku 100 tys. $ Majątek netto 200 tys. $ Pan Smith Bank Smitha oferuje wyższe oprocentowanie niż konkurenci (10%) i przyciąga 900 tys. $ oszczędności AktywaPasywa Rezerwy 1 mln $Depozyty 900 tys. $ Kw 100 tys. $ Smith National Bank Smith gra w ruletkę. Stawia 1 mln $ na czarne i zabezpiecza tą inwestycję stawiając 100 tys. $ na czerwone Smith National Bank AktywaPasywa 1 mln $ (czarne)Depozyty 900 tys. $ Kw 100 tys. $

13 AktywaPasywa 100 tys. $ (na czerwone) Akcje banku 100 tys. $ Majątek netto 200 tys. $ Pan Smith Jeżeli wygrają czerwone to bank upadnie i akcje Pana Smitha staną się bezwartościowe...ale deponenci są chronieni przez fundusz gwarantowania depozytów, a Pan Smith, co prawda ma akcje bezwartościowe, to jednak wygrywa 100 tys. $. System gwarantowania depozytów daje Panu Smith doskonałe zabezpieczenie Wniosek z tego przykładu: Gwarantowanie depozytów zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, bo szanse na zysk są zachęcające, przy zerowej stracie. AktywaPasywa Wygrana pomniejszona o odsetki 1,91 mln $ Depozyty 900 tys. $ Kw 1,01 mln $ Jeśli wygrają czarne? Smith National Bank Pan Smith AktywaPasywa Obstawione czerwone zero $ Akcje 1,01 mln $ Majątek 1,01 mln $

14 Produkty strukturyzowane – definicja, cechy, formy Produkt strukturyzowany to instrument finansowy spełniający następujące cechy: - ochrona kapitału (pełna lub częściowa) - ustalony czas trwania inwestycji - stopa zwrotu oparta na z góry określonej formule - wbudowany instrument pochodny W najprostszej postaci lokata strukturyzowana to połączenie obligacji zerokuponowej z opcją. Forma inwestycji łącząca najczęściej gwarancję kapitału z potencjalnie wysokim zyskiem.

15 Wartość rynku produktów strukturyzowanych w Polsce Liczba i wartość sprzedanych produktów strukturyzowanych w Polsce latach 2005-2010 (dane kwartalne) Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Warszawa, grudzień 2010, s. 17. Wartość rynku produkt ó w strukturyzowanych w latach 2006- 2010 (mld zł) * Dane za I półrocze 2010 roku Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Warszawa, grudzień 2010, s. 18.

16 Konstrukcja produktu strukturyzowanego wartość czas Wartość kapitału Obligacja zero- kuponowa Obligacja zero- kuponowa KapitałPoczątek inwestycji Termin wykupu Opcja Opcja przynosi zysk Zysk emitenta

17 Instrumenty bazowe - Surowce - Indeksy - Waluty - Akcje - Stopy procentowe - Ratingi Przykład: indeks S&P 500 (zawiera wartość akcji 500 największych spółek notowanych na giełdzie nowojorskiej)

18 Formy produktów strukturyzowanych - Lokata strukturyzowana - Ubezpieczenia na życie i dożycie - Certyfikat depozytowy (bankowy papier wartościowy)

19 Rodzaje ryzyk ponoszonych przez bank i klienta KlientBank Rynkowe (ewentualny zysk uzależniony jest od zachowania się ceny instrumentu bazowego, na który wystawiona jest opcja Kredytowe, związane z wiarygodnością wystawcy opcji Ewentualnie ryzyko upadłości, jeśli produkt nie jest objęty gwarancją BFG Możliwość wycofania środków przed terminem Ograniczona płynnośćBiznesowe, jeśli wartość subskrypcji okaże się niższa od planowanej.

20 Produkty strukturyzowane a BFG - Umowa musi być podpisana z bankiem - Emisja produktu musi być czynnością bankową w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe

21 Zalety i wady z punktu widzenia klientów ZALETY - Możliwość uzyskania zysku przy gwarancji kapitału - Oparcie na instrumencie bazowym, do którego nie ma dostępu przeciętny klient WADY - Niezrozumiałość dla klientów z powodu skomplikowania instrumentu

22 Przykład produktu strukturyzowanego 2-letnie Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane Cechy: produkt oparty na wzroście indeksu S&P 500 Wartość indeksu wzrosła Zysk (za każde 10% wzrostu indeksu 8% zysku) Wartość indeksu nie zmieniła się lub spadłaZwrot kapitału


Pobierz ppt "BANKOWOŚĆ DETALICZNA (5) Rola banków w mobilizowaniu oszczędności gospodarstw domowych dr Błażej Lepczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google