Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2015 szkolenie dla zdających XVI Liceum Ogólnokształcące 15 kwietnia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2015 szkolenie dla zdających XVI Liceum Ogólnokształcące 15 kwietnia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2015 szkolenie dla zdających XVI Liceum Ogólnokształcące 15 kwietnia 2015 roku

2 ZAKRES SZKOLENIA 1.Harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych 2.Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów 3.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających egzaminy pisemne 4.Przebieg egzaminu w części pisemnej 5.Zasady kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 6.Przebieg egzaminu w części ustnej 7.Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych 8.Termin ogłoszenia wyników i odbioru świadectw 9.Informacja o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych

3 Egzaminy trwają od 4 do 20 maja 2015 roku Do egzaminów przystąpi 186 tegorocznych absolwentów: 104 - XVI Liceum Ogólnokształcącego – „nowa formuła” 82 - Technikum Ekonomicznego – „stara formuła” Chęć zdawania różnych egzaminów zadeklarowało 42 absolwentów z lat ubiegłych – „stara formuła” Do egzaminów przystąpi 16 absolwentów skierowanych z OKE Zostanie przeprowadzonych: 920 egzaminów pisemnych 386 egzaminów ustnych W czasie egzaminów pisemnych będą pracowały: 62 Zespoły Nadzorujące. W czasie egzaminów ustnych będzie pracowało: 29 Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych. Matura w ZSE w liczbach

4

5 Harmonogram egzaminu MATURA 2015 Szczegółowy harmonogram części pisemnej z określoną salą i numerem ucznia z dziennika lekcyjnego znajdują się na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem. Listy z nazwiskami zdających uczniów w poszczególnych salach zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem dnia 24 kwietnia 2015 roku. W dniu egzaminu szczegółowe listy zdających będą zawieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych.

6 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

7 Czas trwania egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów

8 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego PrzedmiotMateriały i przybory język polski słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób zapewnia szkoła matematyka wybrane wzory matematycznewybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, linijka, kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, cyrkiel – obowiązkowo, przynosi każdy zdający biologia chemia fizyka wybrane wzory i stałe fizykochemicznewybrane wzory i stałe fizykochemiczne - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, linijka, kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła geografia linijka, kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, lupa – fakultatywnie, przynosi zdający historialupa – fakultatywnie, przynosi zdający informatykakalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła

9 NA EGZAMINIE ZDAJACY UŻYWA TYLKO DŁUGOPISU/PIÓRA Z CZARNYM TUSZEM/ATRAMENTEM. Pozycje opisane kolorem niebieskim przygotuje szkoła Zdający matematykę, fizykę, chemię, biologię otrzymują karty wybranych wzorów Pozycje opisane kolorem czerwonym przynosi sam zdający Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie: –dodawania, odejmowania, –mnożenia, dzielenia, –ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

10 Część pisemna Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie zgodnie z Harmonogramem Egzaminu Maturalnego 2015: jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 Zdający zbierają się przed salą o godz. 8.00 jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 Zdający zbierają się przed salą o godz. 13.15

11 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!!! Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Przebieg części pisemnej

12 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. W przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły oprócz dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem należy mieć ze sobą świadectwem ukończenia szkoły.

13 Zdający losuje numer stolika i zajmuje miejsce wskazane przez członka Zespołu Nadzorującego, otrzymuje naklejki ze swoim numerem PESEL, sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce i podpisuje listę obecności. Podpis na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności danych na naklejce. Przebieg części pisemnej

14 Błąd w numerze PESEL zdający koryguje na liście zdających, umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL Zespół Nadzorujący odbiera od zdającego. Zdający wpisuje odręczne prawidłowy numer PESEL oraz trzyznakowy kod w miejscach przeznaczonych na naklejkę. Członek ZN w miejscach przeznaczonych na naklejkę szkoły wpisuje poprawny identyfikator szkoły. Przebieg części pisemnej

15 Zdający sprawdza, czy otrzymał na swój stolik odpowiednie materiały i przybory pomocnicze zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE. Słowniki na egzaminie z języka polskiego znajdują się na oddzielnej ławce w sali. Zdający korzystają z nich po otrzymaniu zgody ZN pojedynczo, zostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Przebieg części pisemnej

16 Przewodniczący ZN przeprowadza krótkie szkolenie zdających i przypomina o:  konieczności sprawdzenia kompletności arkusza,  zapoznaniu z instrukcją na pierwszej stronie arkusza,  sposobie kodowania,  zasadach zachowania podczas egzaminu,  zasadach komunikowania w sytuacjach wyjątkowych,  zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu. Przebieg części pisemnej

17 Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, schodzi do gabinetu Dyrektora, pobiera arkusze egzaminacyjne, wnosi je do sali egzaminacyjnej, rozdaje arkusze zdającym. Przebieg części pisemnej

18 Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych (godz. 9.00 lub godz. 14.00) zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Przebieg części pisemnej

19 Zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek: sprawdzić czy otrzymał właściwy arkusz, przeczytać instrukcję dla zdającego, ostrożnie otworzyć arkusz tak, aby go nie uszkodzić, sprawdzić czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. ( Ewentualne braki zgłasza przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz. Takie zdarzenie odnotowane jest w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem.) Przebieg części pisemnej

20 Strona tytułowa arkusza egzaminacyjnego Przed rozpoczęciem pracy zdający powinien uważnie przeczytać instrukcję

21 Instrukcja

22 Sposób nanoszenia poprawek Sposób nanoszenia poprawek – błędne zaznaczenie otaczamy kółkiem

23 Bardzo ważne !!! Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. Niezastosowanie się do tego polecenia skutkuje unieważnieniem egzaminu!!!

24 zasady kodowania arkusza Kodujemy tylko kompletny arkusz. Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

25 Kodowanie arkusza polega na: przyklejeniu naklejek z kodami kreskowymi i wpisaniu odpowiednich danych. zasady kodowania arkusza

26

27 Zdający przykleja naklejki z kodami bardzo starannie w dwóch miejscach: na stronie tytułowej arkusza w prostokącie opisanym „Miejsce na naklejkę” na karcie odpowiedzi w miejscu opisanym „Miejsce na naklejkę z nr PESEL” zasady kodowania arkusza

28

29

30 Zdający wpisuje czytelnie: Numer PESEL i trzyznakowy kod – na górze strony tytułowej arkusza Numer PESEL – na górze pierwszej strony karty odpowiedzi Trzyznakowy kod – na odwrocie karty odpowiedzi W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i poprawne dane wpisać nad wyznaczonym miejscem. zasady kodowania arkusza

31

32 Na drugiej stronie karty odpowiedzi wpisz trzyznakowy kod

33 ZA POPRAWNOŚĆ ZAKODOWANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO ZDAJĄCY ODPOWIADA ZDAJĄCY w razie wątpliwości możesz poprosić o pomoc (poprzez podniesienie do góry ręki) członka Zespołu Nadzorującego zasady kodowania arkusza

34 Zdający sygnalizują zakończenie kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi przez podniesienie ręki do góry. Przebieg części pisemnej

35 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Przebieg części pisemnej

36 Egzamin z języków obcych nowożytnych rozpoczyna się od odtworzenia nagrania z płyty CD. Egzamin z informatyki składa się z dwóch części. Pierwsza przebiega analogicznie, jak egzamin pisemny z każdego innego przedmiotu. Po przerwie, w części drugiej egzaminu, zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Przebieg części pisemnej

37 UWAGA: na egzaminie z matematyki (poziom podstawowy) i egzaminie z języka obcego nowożytnego (oba poziomy) należy pamiętać o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi poprzez staranne zamalowanie odpowiednich kwadracików Przebieg części pisemnej

38 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku wyjątkowej konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. Przebieg części pisemnej

39 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu Przewodniczący ZN powiadamia o tym Przewodniczącego ZE (Dyrektora Szkoły), który podejmuje decyzję o unieważnieniu egzaminu. Uwaga! Nie ma głośnego zwracania uwagi osobie pracującej niesamodzielnie! Przebieg części pisemnej

40 Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE, –niesamodzielnej pracy zdającego, –zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. Unieważnienie egzaminu w szkole

41 Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego, –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

42 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, to zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN: sprawdza poprawność kodowania, pozostawia zamknięty arkusz na stoliku, zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Przebieg części pisemnej

43 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie arkusza ( lub I części egzaminu z informatyki ) zdający: pozostawia na stoliku zamknięty arkusz, oczekuje na sprawdzenie poprawności kodowania, opuszcza salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. Przebieg części pisemnej

44 Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali, jeden przedstawiciel zdających pozostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac do bezpiecznych kopert, jego nazwisko jest zapisane w protokole przebiegu egzaminu. Przebieg części pisemnej

45 W przypadku egzaminu z informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę, zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac, przerwa trwa 30 min., ale zdający wracają na salę egzaminacyjną po 20 min., po przerwie odbywa się druga część egzaminu przebiegająca zgodnie z takimi samymi procedurami, jak część pierwsza. Egzamin maturalny z informatyki

46 Zdający ma prawo sprawdzić poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbędzie się w przeddzień egzaminu tzn.: 18 maja 2015 roku (poniedziałek) w godz. 12.00-13.00, w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a).

47 W czasie części II zdający zajmują miejsca przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili. Każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego. Obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku. Egzamin maturalny z informatyki

48 Zdający, niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD–R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b). Egzamin maturalny z informatyki

49 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO

50 język polski

51 GODZINY EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI

52 Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego: Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej w harmonogramie. W sali może przebywać dwóch zdających: jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi. Zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem egzaminacyjnym. Zdający otrzymuje czyste kartki (opieczętowane pieczęcią szkoły) do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników, innych pomocy oraz własnych kartek. Część ustna z języka polskiego

53 Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz treścią odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi. Po 15 minutach wchodzi drugi zdający, który losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, zdający przechodzi z wydrukiem zadania do wyznaczonego stolika i zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym. Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Część ustna z języka polskiego

54 Wypowiedź monologowa zdającego: trwa około 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas zdawania egzaminu nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny) nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony). Rozmowa z zespołem przedmiotowym: trwa około 5 minut może jedynie dotyczyć treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi. Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z notatkami oraz wydrukowane zadanie. Część ustna z języka polskiego

55 Ocenianie egzaminu ustnego z języka polskiego: Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki części ustnej egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie. Ogłaszanie wyników jest publiczne pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Część ustna z języka polskiego

56 język obcy nowożytny

57 GODZINY EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

58 Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego: zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem w kolejności wskazanej na liście, w sali przebywa jeden zdający, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, egzamin trwa około 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań, czas na zapoznanie z treścią zadań jest wliczony w czas odpowiedzi, Część ustna z języka obcego nowożytnego

59 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami, po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu, po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. Część ustna z języka obcego nowożytnego

60 1.zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role, 2.w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego, 3.w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Część ustna z języka obcego nowożytnego

61 Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Część ustna z języka obcego nowożytnego

62 Ocenianie egzaminu ustnego z języka obcego: Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie. Część ustna z języka obcego nowożytnego

63 Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Egzaminy ustne

64 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, do zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE. Tryb odwoławczy

65 Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek zgodnie z procedurami do OKE. Termin dodatkowy

66 Zwolnienie lekarskie powinno zawierać: Imię i nazwisko zdającego Datę urodzenia Adres zamieszkania Numer PESEL Termin dodatkowy

67 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Termin dodatkowy

68 Część pisemna egzaminu maturalnego: od 8 do 13 czerwca 2015 roku –szczegółowy harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem, –informacja o miejscach przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2015 roku. Część ustna egzaminu maturalnego: od 1 do 17 czerwca 2015 roku –przeprowadzany jest w macierzystej szkole według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły. 68 Termin dodatkowy

69 Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzymał swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie http://www.oke.krakow.pl/ w systemie OBIEG dla ucznia. Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego

70 Hasło umożliwia zdającemu sprawdzenie w systemie OBIEG swoich wyników i porównanie ich z wynikami w szkole, województwie i w kraju 70

71 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia. Warunki zdania egzaminu maturalnego

72 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej (w procentach) oraz w części pisemnej (w procentach i na skali centylowej). Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu pisemnego z informatyki odnotowywane są łącznie. W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych (za wyjątkiem jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku wpisuje się „0%”. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (za wyjątkiem jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0%”. Świadectwo dojrzałości

73 Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli –przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i je zdał oraz –przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został mu unieważniony. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (nieujawnianie informacji o wynikach osobom trzecim). Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości i podpisaną kartą obiegową. Świadectwo maturalne może odebrać inna osoba tylko wtedy, gdy złoży kartę obiegową i upoważnienie potwierdzone notarialnie lub przez sekretariat szkoły, podpisane osobiście przez absolwenta. Świadectwa dojrzałości

74 Przekazanie świadectw do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne: 30czerwca 2015 roku ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości w macierzystej szkole Świadectwa dojrzałości

75 W przypadku zastrzeżeń zdającemu przysługuje wgląd do pracy egzaminacyjnej na pisemny wniosek zdającego. Rodzicom zdających pełnoletnich nie udziela się informacji dotyczących pracy egzaminacyjnej. Nie dopuszcza się możliwości dokonania wglądu do pracy egzaminacyjnej przez lub z udziałem rodziców, pełnomocnika lub innej osoby wskazanej przez zdającego. Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są na stronie internetowej CKE. Świadectwa dojrzałości

76 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej bez określania poziomu (z języka polskiego albo z języka obcego nowożytnego) ALBO w części pisemnej na poziomie podstawowym (z języka polskiego albo z matematyki albo z języka obcego nowożytnego), w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik L_18a), zgodnie z deklaracją ostateczną. Termin poprawkowy

77 Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 24 a 28 sierpnia 2015 roku), a w części pisemnej 25 sierpnia 2015 roku o godz. 9.00. w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej OKE w terminie do 10 sierpnia 2015 roku. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole macierzystej. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości po egzaminie w terminie poprawkowym: 11 września 2015 roku. Termin poprawkowy

78 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego 2015 z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego według tych samych zasad. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych możliwe też jest podwyższanie wyników lub zdawanie egzaminów z innych przedmiotów. Przed przystąpieniem do egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych należy koniecznie zapoznać się z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. Kolejne sesje egzaminacyjne

79 Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku. Kolejne sesje egzaminacyjne

80 Pełną informację o egzaminie maturalnym MATURA 2015 znajdziesz w Internecie na stronach: http://www.oke.krakow.pl/ http://www.cke.edu.pl/ Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: –na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem szkoły, –na stronie internetowej szkoły.

81 MATURA 2015 już wkrótce powodzenia!!!


Pobierz ppt "MATURA 2015 szkolenie dla zdających XVI Liceum Ogólnokształcące 15 kwietnia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google