Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komponent I Przyroda. Projekty mające na celu bezpośrednie działania ochronne dla gatunków i siedlisk objętych dyrektywami ptasią i siedliskową, w szczególności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komponent I Przyroda. Projekty mające na celu bezpośrednie działania ochronne dla gatunków i siedlisk objętych dyrektywami ptasią i siedliskową, w szczególności."— Zapis prezentacji:

1 Komponent I Przyroda

2 Projekty mające na celu bezpośrednie działania ochronne dla gatunków i siedlisk objętych dyrektywami ptasią i siedliskową, w szczególności wspierające ustanowienie i zarządzanie siecią Natura 2000; Projekty poprawiające ekologiczną spójność/łączność sieci Natura 2000 ; Projekty mające na celu spełnienie wymogów artykułu 8(1) i 8(2) Dyrektywy Siedliskowej); Projekty dotyczące przygotowania i planowania w celu określenia nowych/poszerzenia istniejących obszarów morskich Natura 2000; Projekty dotyczące wsparcia i rozwijania obserwacji statusu ochrony siedlisk i gatunków; Projekty dotyczące kontroli i usuwania gat. inwazyjnych. LIFE+ Przyroda

3 Koncentruje się na inwestycjach długoterminowych na obszarach Natura 2000; Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane; Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne działania w zakresie ochrony (wyjątek: inwentaryzacja i wyznaczanie morskich obszarów Natura 2000, wsparcie i dalszy rozwój obserwacji stanu ochrony naturalnych siedlisk i gatunków objętych dyrektywami ptasią i siedliskową – w rozumieniu art. 11 dyrektywy siedliskowej); Niezbędne jest zapewnienie długoterminowego efektu podjętych działań; Wynikiem projektu musi być zapewnienie ochrony zidentyfikowanych gatunków i/lub siedlisk oraz polepszenie ich stanu. LIFE+ Przyroda

4 Siedliska i gatunki inne niż ptaki http://ec.europa.eu/environment/natur e/legislation/habitatsdirective/docs/2 007_07_im.pdf gatunki ptaków http://ec.europa.eu/environment/natur e/conservation/wildbirds/action_plans /index_en.htm Priorytetowe ?!

5 Stawki współfinansowania 50% - maksymalnie dla wszystkich projektów inwestujących mniej niż 30% szacunkowych kosztów projektu na konkretne działania ochronne, skierowane na priorytetowe gatunki lub siedliska 60 % - maksymalnie dla wszystkich projektów inwestujących pomiędzy 30% a 50% szacunkowych kosztów projektu na konkretne działania ochronne, skierowane na priorytetowe gatunki lub siedliska 75% - maksymalnie dla wszystkich projektów inwestujących powyżej 50% szacunkowych kosztów projektu na konkretne działania ochronne, skierowane na priorytetowe gatunki lub siedliska

6 Działania przygotowawcze Zakup gruntu/dzierżawa/opłata za prawa do użytkowania Konkretne działania związane z ochroną Monitorowanie wpływu działań konkretnych działań Komunikacja i upowszechnianie działań Zarządzanie projektem i monitorowanie Działania kwalifikowalne

7 W efekcie d.p. muszą powstać praktyczne zalecenia i/lub informacje, które zostaną wykorzystane oraz których wdrożenie nie wymaga dalszych prac przygotowawczych planowanie techniczne procedury uzyskania pozwoleń konsultacje z interesariuszami sporządzanie planów zarządzania dla obszarów Natura 2000 opracowanie planów działania związanych z ochroną dla gatunków lub siedlisk studia wstępne mające na celu poprawę spójności i łączności ekologicznej sieci Natura 2000 Działania przygotowawcze

8 prace inwentaryzacyjne dla nowych obszarów Natura 2000 (nie dot. obszarów morskich) działania nieograniczone w czasie działania nie związane z założeniami projektu badania naukowe (nowość: mogą pojawić się badania naukowe o ile są NIEZBĘDNE do realizacji projektu) To nie są działania przygotowawcze!

9 Zakup, dzierżawa długoterminowa, jednorazowe opłaty za korzystanie z gruntów – koszt kwalifikowany o ile jest to obszar NATURA 2000 Wyjątek – zakup gruntów poza sie c ią Natura 2000 je śli dan y obs z ar przy c z y ni si ę do popraw y sp ó jno ś ci sie c i N atura 2000, je ś li jest nie z b ę dn y do reali z a c ji projektu, pr z ed zako ńcz eniem projektu teren powinien mie ć nadany najbard z iej odpowiedni status o c hronny. Zakup gruntu/dzierżawa/opłata za prawa do użytkowania gruntów

10 1.Powiązany z celami 2.Natura 2000 – kwalifikowany zakup obszarów poza Naturą 2000 jeśli poprawiają łączność, spójność sieci Natura 2000. 3.Utrzymanie/przywrócenie integralności obszaru Natura 2000 4.Jedyna, najbardziej optymalna możliwość 5.Przeznaczenie zakupionych gruntów w długiej perspektywie na cele odnoszące się do dyrektyw 6.Zakupiony przez uczestnika projektu… 7.… który posiada prawa i doświadczenie 8.Podmioty prywatne – określenie co w przypadku rozwiązania – zapis w statucie 9.Udokumentowane szacunki cenowe 10.Grunt prywatny – przed dniem rozpoczęcia projektu – grunt który w okresie przed realizacją projektu zmienił stan własności z publicznej na prywatną nie będzie kwalifikowany. Zakup gruntu w LIFE+ Przyroda

11 Przykłady: budowa progów piętrzących budowa przepławek wykopanie stawów udrożnienie koryta rzeki usunięcie nalotu roślinności koszenie inicjujące remont mostu przygotowanie infrastruktury służącej pozyskaniu biomasy ograniczanie swobodnej penetracji terenu poprzez budowę ścieżki edukacyjno – przyrodniczej wyposażenie straży ekologicznej remont dachów, izolatorów średniego napięcia wsparcie ochotniczych straży pożarnych redukcja liczebności inwazyjnych gatunków drapieżników Konkretne działania ochronne Konkretne dzia ł ania o c hronne maja na c elu popraw ę stanu o c hronnego gatunk ó w siedlisk stanowi ącyc h c el projektu

12 Monitorowanie wpływu działań - obowiązkowo Monitorowanie wpływu działań związanych z ochroną przyrody – konkretne działania związane z ochroną przyrody mają prowadzić do polepszenia stanu gatunków/siedlisk i musza podlegać stałemu monitoringowi; Cały okres realizacji projektu; To nie jest monitorowanie postępów projektu!!! Na koniec projektu będzie trzeba określić ilościowo osiągnięty postęp w kwestii wpływu na gatunki/siedliska

13 działania informacyjne skierowane do społeczeństwa oraz interesariuszy, których cel to ułatwienie realizacji projektu oraz podnoszące świadomość społeczną (kontakty z mediami, organizacja imprez, warsztaty, seminaria, ulotki, foldery…); dające możliwość wykorzystania efektów projektu; działania muszą być spójne; p oczątek działań – początkowa faza projektu; organizacja dużych i kosztownych spotkań naukowych lub finansowanie dużej infrastruktury dla zwiedzających nie będą kwalifikowane; o bowiązkowe działania to tablice informacyjne oraz strona internetowa, raport laika. Komunikacja i upowszechnianie działań – obowiązkowo!

14 zarządzanie – administracyjne, techniczne, finansowe; monitorowanie postępów; audyt zewnętrzny, gwarancja bankowa; nawiązywanie kontaktów z innymi projektami LIFE i/lub z innymi projektami. Zarządzanie projektem i monitorowanie – obowiązkowo!

15 Brak konkretnego celu lub też cel nie jest związany z ochroną lub konserwacją przyrody. Dla LIFE+ Przyroda: brak jasnego związku z gatunkami i/lub siedliskami przyrodniczymi zdefiniowanymi przez Dyrektywy europejskie, bądź też z siecią Natura 2000; Brak konkretnych działań w zakresie ochrony (minimum 25% budżetu) i za dużo akcji przygotowawczych, monitoringu lub upowszechniania; Zawarcie działań czysto naukowych, które nie mogą być finansowane przez LIFE+; Zawarcie działań powtarzających się, które nie mogą być finansowane przez LIFE+; Komponent I – przyczyny niepowodzeń


Pobierz ppt "Komponent I Przyroda. Projekty mające na celu bezpośrednie działania ochronne dla gatunków i siedlisk objętych dyrektywami ptasią i siedliskową, w szczególności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google