Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Anna Migut-Ciuba Kraków, 10 października 2008 Możliwości finansowania przedsięwzięć i organizacji sportowych. Prezentacja wybranych źródeł dofinansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Anna Migut-Ciuba Kraków, 10 października 2008 Możliwości finansowania przedsięwzięć i organizacji sportowych. Prezentacja wybranych źródeł dofinansowania."— Zapis prezentacji:

1 1 Anna Migut-Ciuba Kraków, 10 października 2008 Możliwości finansowania przedsięwzięć i organizacji sportowych. Prezentacja wybranych źródeł dofinansowania

2 2 ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA I. Fundusze strukturalne (unijne) II. Środki krajowe – szczebel centralny: Ministerstwo Sportu i Turystyki III. Środki krajowe – szczebel Wojewódzki: Urzędy Wojewódzkie IV. Szczebel lokalny: Urzędy Gminy, Miasta V. Inne np. programy SZSu VI. Sponsoring

3 3 FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013

4 4 DOFINANSOWANIA dla SPORTU: Dofinansowanie obiektów sportowych obejmujące m.in.: hale sportowe, stadiony, boiska, sale gimnastyczne, korty tenisowe, baseny, pływalnie, oraz dofinansowanie z zakresu rekreacji i turystyki aktywnej: plaże, kąpieliska, przystanie wodne, wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe, szlaki piesze i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe i inne Szkolenia kadr sportowych (np. kursy, studia podyplomowe) Poziom dofinansowania i wysokość dotacji zależy od konkretnego Programu Operacyjnego

5 5 Podstawowe pojęcia dotyczące funduszy strukturalnych (unijnych) w nowym okresie programowania 2007-2013 Fundusz strukturalny – instrument finansowy Fundusz strukturalny – instrument finansowy Program Operacyjny – dokument programowy Program Operacyjny – dokument programowy Szczegółowy opis osi priorytetowych – uzupełnienie do Programu Operacyjnego Szczegółowy opis osi priorytetowych – uzupełnienie do Programu Operacyjnego Priorytet – szereg działań Priorytet – szereg działań Działanie – konkurs na wiele projektów Działanie – konkurs na wiele projektów Projekt – podstawa do opracowania wniosku o dofinansowanie; (tj. opis tego co, jak z kim, kiedy chcemy zrobić, nasza odpowiedź na dostrzeżony problem) Projekt – podstawa do opracowania wniosku o dofinansowanie; (tj. opis tego co, jak z kim, kiedy chcemy zrobić, nasza odpowiedź na dostrzeżony problem) Wniosek aplikacyjny – oferta na konkurs; formularz do wypełnienia; wzory wniosków dostępne zawsze do konkretnego programu, konkursu Wniosek aplikacyjny – oferta na konkurs; formularz do wypełnienia; wzory wniosków dostępne zawsze do konkretnego programu, konkursu

6 6 FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013 Program Operacyjny Fundusz unijny 16 regionalnych programów operacyjnych (m.in. Małopolski Regionalny Program Operacyjny) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) PO Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności i EFRR PO Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny (EFS) PO Innowacyjna Gospodarka EFRR Program Rozwoju Województw Polski Wschodniej EFRR PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej EFRR

7 7 FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO): to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce.

8 8 M ałopolski R egionalny P rogram O peracyjny - informacje ogólne Główny cel MRPO: Główny cel MRPO: WZROST GOSPODARCZY I WZROST ZATRUDNIENIA W MAŁOPOLSCE. WZROST GOSPODARCZY I WZROST ZATRUDNIENIA W MAŁOPOLSCE. Zagwarantowane w ramach programu 1 290 274 402 euro przeznaczymy na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu. Zagwarantowane w ramach programu 1 290 274 402 euro przeznaczymy na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu. Będą to przede wszystkim: inwestycje infrastrukturalne, inwestycje infrastrukturalne, inwestycje wspierające innowacyjność i społeczeństwo informacyjne inwestycje wspierające innowacyjność i społeczeństwo informacyjne inwestycje nakierunkowanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego w Małopolsce. inwestycje nakierunkowanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego w Małopolsce.

9 9 M ałopolski R egionalny P rogram O peracyjny - informacje ogólne Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, KOM, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna. społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, KOM, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna. Wszystkie te obszary pogrupowane zostały w ośmiu tzw. osiach priorytetowych, czyli działach tematycznych. Wszystkie te obszary pogrupowane zostały w ośmiu tzw. osiach priorytetowych, czyli działach tematycznych.

10 10 M ałopolski R egionalny P rogram O peracyjny - informacje ogólne O dofinansowanie można ubiegać się dopiero wtedy, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na konkretne projekty w ramach odpowiednich Osi Priorytetowych (Działań, Poddziałań). O dofinansowanie można ubiegać się dopiero wtedy, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na konkretne projekty w ramach odpowiednich Osi Priorytetowych (Działań, Poddziałań). Wraz z ogłaszaniem konkursu publikowany jest pełny regulamin konkursu z wszystkimi wytycznymi, wzory wniosków do wypełnienia, lista załączników i potrzebne instrukcje. Wraz z ogłaszaniem konkursu publikowany jest pełny regulamin konkursu z wszystkimi wytycznymi, wzory wniosków do wypełnienia, lista załączników i potrzebne instrukcje. Konkursy będą pojawiać się przez następne kilka lat ( nawet do 2015 roku). Warto jednak korzystać z nich jak najwcześniej. Konkursy będą pojawiać się przez następne kilka lat ( nawet do 2015 roku). Warto jednak korzystać z nich jak najwcześniej.

11 11 Sport w MRPO Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1. Rozwój miast Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu

12 12 MRPO cd. Schemat A: projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, w tym budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów infrastruktury społecznej, m.in. Obiektów sportowych i rekreacyjnych (boiska sportowe, korty tenisowe, ścieki zdrowia, place zabaw) – tutaj nabór projektów już wkrótce !!! Schemat B: projekty w zakresie rekreacji i sportu, w tym budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych (sale gimnastyczne, hale sportowe itd. – z wyłączeniem basenów!)

13 13 MRPO Cd. Minimalna kwota wsparcia: Minimalna kwota wsparcia: Schemat A: 500 000 PLN Schemat B: 500 000 PLN Schemat A: 500 000 PLN Schemat B: 500 000 PLN Maksymalna kwota wsparcia: Maksymalna kwota wsparcia: Schemat A: 5 000 000 PLN Schemat B: 3 000 000 PLN Schemat A: 5 000 000 PLN Schemat B: 3 000 000 PLN

14 14 Sport w MRPO cd. Działanie 6.1 Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji Działanie 6.1 Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji Planowany nabór wniosków !!! : Planowany nabór wniosków !!! : (15.12.2008 r. - 15.01.2009 r.) DOKUMENTACJA KONKURSU już DOSTĘPNA na stronach: http://www.wrotamalopolski.pl/root_fem

15 15 Sport w MRPO Cd. Kto może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Rozwój miast Schemat A ? Jednostki samorządu terytorialnego (jst) ich związki i stowarzyszenia, Jednostki samorządu terytorialnego (jst) ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, Administracja rządowa, Administracja rządowa, Instytucje kultury, Instytucje kultury, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), Partnerzy społeczni i gospodarczy, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje otoczenia biznesu, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

16 16 Sport w MRPO cd. Na co można otrzymać dofinansowanie? Na projekty realizowane na obszarach gmin miejskich oraz terenach miejskich gmin miejsko -wiejskich polegające na: Na co można otrzymać dofinansowanie? Na projekty realizowane na obszarach gmin miejskich oraz terenach miejskich gmin miejsko -wiejskich polegające na: M.in.: Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji obiektów infrastruktury społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej) w szczególności: Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji obiektów infrastruktury społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej) w szczególności: Szkół i przedszkoli, Szkół i przedszkoli, Obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. boisk sportowych, kortów tenisowych ścieżek zdrowia, placów zabaw) Obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. boisk sportowych, kortów tenisowych ścieżek zdrowia, placów zabaw) Obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość całkowita kwoty wydatków kwalifikowanych inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 000 000 zł - inwestycje w kwocie równej i wyższej od 1 000 000 zł - Działanie 3.3) Obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość całkowita kwoty wydatków kwalifikowanych inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 000 000 zł - inwestycje w kwocie równej i wyższej od 1 000 000 zł - Działanie 3.3) Obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej Obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej

17 17 Sport w MRPO cd. Na dofinansowanie projektów w ramach przeznaczono kwotę 118 440 000 PLN Na dofinansowanie projektów w ramach w Działania 6.1 Rozwój miast Schemat A przeznaczono kwotę 118 440 000 PLN Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 70% wydatków kwalifikowanych projektu.

18 18 Sport w MRPO Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu Beneficjenci: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; partnerzy społeczni i gospodarczy, których działalnością statutową jest sport i rekreacja.

19 19 Sport w MRPO Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

20 20 Sport w MRPO Schemat B. Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej) w szczególności: szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk sportowych, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw) obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk sportowych, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw) obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 000 000 zł - inwestycje o większej wartości - Działanie 3.3.) obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 000 000 zł - inwestycje o większej wartości - Działanie 3.3.) obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej. obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej. 2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej służąca poprawie dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach ww. typów projektów. Wykluczenie w ramach schematu B: Wykluczenie w ramach schematu B: Nie mogą być realizowane projekty dotyczące budowy/rozbudowy, modernizacji basenów. Nie mogą być realizowane projekty dotyczące budowy/rozbudowy, modernizacji basenów.

21 21 MRPO – pomocne strony internetowe – pełne dokumentacje konkursowe (regulaminy, wzory wniosków, spisy wymaganych załączników, instrukcje) informacje o aktualnych i planowanych naborach http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/ Wydarzenia/Aktualnosci http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/ Wydarzenia/Aktualnosci http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM http://www.mrr.gov.pl http://www.mrr.gov.pl http://www.mrr.gov.pl

22 22 Inne Fundusze Unijne: PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Dofinansowanie obejmuje budowę, przebudowę, remont i wyposażenie obiektów i infrastruktury pełniących m.in. funkcje sportowe, rekreacyjne, turystyczne Poziom dofinansowania: maksymalnie 75% kosztów inwestycji Wysokość dofinansowania: maksymalnie 500 tys. zł. (linia demarkacyjna)

23 23 FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

24 24 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Celem głównym programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

25 25

26 26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) ale: Nie przewiduje się bezpośredniego wsparcia na rzecz projektów skierowanych do środowisk sportowych, ale: W ramach tylko POKL możliwe jest m.in. finansowanie: szkoleń, studiów, subsydiowanie zatrudnienia, przekwalifikowanie pracowników, podnoszenie kompetencji zawodowych, a także zdobywanie nowych zawodów czy uprawnień. Mogą brać Państwo bezpośrednio korzystać z tego programu poprzez uczestnictwo w szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach itp..

27 27 Sport w POKL PRIORYTET IV. Szkolnictwo wyższe i nauka DZIAŁANIE 4.1: WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIEKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY PODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Rozwój uczelni wyższych poprzez: 1) przygotowanie, otwieranie i realizacje nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, 2) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Przykłady projektów: - uruchomienie studiów podyplomowych np. menadżer sportu, kursy instruktorskie - staż studentów AWF w organizacji sportowej, klubie

28 28 Sport w POKL PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich /komponent regionalny/ DZIAŁANIE 6.1: POPRAWA DOSTEPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ W REGIONIE PODDZIAŁANIE 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Przykłady projektów: -Wolontariat jako integralna część struktur sportowych -Promocja wolontariatu podczas imprez sportowych - Szkolenie dla osób obsługujących imprezy masowe

29 29 Sport w POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej /komponent regionalny/ DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Aktywizacja osób niepełnosprawnych Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Przykłady projektów: -Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez sport - Wolontariat jako szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Kurs trenerski dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

30 30 Sport w POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki /komponent regionalny/ DZIAŁANIE 8.1: ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIEBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Przykłady projektów: - Podniesienie kompetencji zawodowych kadr trenerskich i pracowników instytucji szkoleniowych -Kurs na instruktorów i animatorów sportowych - Kurs menedżera sportu szansa na zdobycie nowych kwalifikacji

31 31 Sport w POKL Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /komponent regionalny/ DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOSCI USŁUG EDUKACYJNYCH SWIADCZONYCH W SYSTEMIE OSWIATY Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów Przykłady projektów: - Szkoły (klasy) o profilu sportowym -Dodatkowe zajęcia o profilu sportowym – szkoły sportowe - Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży - Szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach …

32 32 Sport w POKL Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /komponent regionalny/ DZAIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOSCI I JAKOSCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, rozszerzenie oferty edukacyjnej, modernizacja oferty kształcenia – dostosowanie jej do potrzeb rynku lokalnego - dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia Przykłady projektów: -Szkoły (klasy) o profilu sportowym - Dodatkowe zajęcia o profilu sportowym – szkoły sportowe -Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży - Szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach …

33 33 Sport w POKL Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /komponent regionalny/ DZIAŁANIE 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OSWIATY Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia. Przykłady projektów: -Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania fizycznego – kurs instruktora piłki nożnej - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania fizycznego – kurs instruktora lekkoatletyki - Studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania fizycznego – studia trenerskie

34 34 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Cd. To już się spełnia! - Przykład: Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna obecnie realizację projektu szkoleniowego: INSTRUKTOR SPORTU - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna obecnie realizację projektu szkoleniowego: INSTRUKTOR SPORTU - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt obejmuje szkolenie osób z województwa mazowieckiego, które nie ukończyły 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia w celu uzyskania uprawnień zawodowych Instruktora rekreacji ruchowej – specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki. Projekt obejmuje szkolenie osób z województwa mazowieckiego, które nie ukończyły 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia w celu uzyskania uprawnień zawodowych Instruktora rekreacji ruchowej – specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki.Instruktora rekreacji ruchowej – specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki.Instruktora rekreacji ruchowej – specjalność: Fitness – nowoczesne formy gimnastyki.

35 35 FUNDUSZE UNIJNE Aby realizować własny projekt należy: 1.Mieć POMYSŁ na projekt, zdefiniować problem, który chcemy rozwiązać 2. Znaleźć odpowiedni program, z którego projekt może otrzymać dofinansowanie (szukamy pod kątem beneficjenta, rodzaju projektu, wielkości dofinansowania itp.) 3. Zgromadzić potrzebne informacje o: punkcie kontaktowym, instytucji zarządzającej danym programem, odpowiedniej dokumentacji - wytyczne do programu, wzorze wniosku (oraz innych dokumentach wymaganych do złożenia), terminie składania wniosku;

36 36 Aby realizować własny projekt należy: 4. Opracować zarys projektu 5. Zgromadzić ludzi, pozyskać wymaganych partnerów do realizacji danego projektu; ustalić zasady partnerstwa 6. Przygotować i złożyć wniosek, zgodnie z regulaminem, instrukcją, wszystkimi wytycznymi !!! 7. Złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji i w odpowiednim terminie 8. Czekać na zatwierdzenie projektu, uzbroić się w cierpliwość 9. Zrealizować przedsięwzięcie

37 37 DOBRE PRAKTYKI PROJEKTY ZREALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W LATACH 2004-2006

38 38 DOBRE PRAKTYKI - DOBRE PRAKTYKI - Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach, ul. Boczna 15 Wartość dofinansowania projektu: 4 051 314 zł Region: województwo świętokrzyskie Program i działanie: ZPORR Rozwój Turystyki i Kultury Opis projektu: Projekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakładający wybudowanie hali, miał na celu stworzenie warunków do aktywnej turystyki sportowej, co wpisuje się w jeden z celów polityki rozwoju regionu świętokrzyskiego. W ramach projektu zbudowano wielofunkcyjną halę sportową o powierzchni 9 556,18 m 2 z widownią na 3000 miejsc. Arena główna może być podzielona na dwa lub trzy mniejsze boiska treningowe. Umożliwia organizowanie rozgrywek w wielu dyscyplinach: koszykówce, piłce ręcznej i nożnej, siatkówce, tenisie ziemnym, badmintonie oraz sportach walki. W tylnej części znajduje lekkoatletyczna arena treningowa, siłownia oraz fitness. Na parkiecie o wymiarach 55x38 metr mogą odbywać się mecze wszystkich gier zespołowych. Można także ustawić trzy tenisowe korty. Z boku hali zbudowano 60- metrową bieżnię oraz skocznię do skoku w dal, wzwyż i o tyczce.

39 39 DOBRE PRAKTYKI - DOBRE PRAKTYKI - Budowa kompleksu sportowego przy Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie oraz budowa stadionu Dobra-Krzyżowa Wartość dofinansowania projektu: 292 936 zł Region: województwo małopolskie Program i działanie: SPO ROL Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa Kulturowego Opis projektu: Zakres prac przy Budowie Kompleksu Sportowego w Jurkowie obejmował: roboty ziemne, krawężniki, nawierzchnie sportowe, budowę ogrodzenia, oświetlenie boisk oraz przebudowę linii kablowej. W ramach projektu wybudowane zostało boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz bieżnia. Natomiast zakres prac przy stadionie Dobra-Krzyżowa obejmował m.in.: roboty ziemne, budowę ogrodzenia oraz montaż trybun.

40 40 DOBRE PRAKTYKI - DOBRE PRAKTYKI -Sportowcy na Rynku Pracy Opis projektu: Głównym założeniem projektu jest pomoc byłym sportowcom, którzy mają problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem stałego miejsca zatrudnienia po zakończeniu kariery zawodniczej. W ramach projektu zagwarantowana jest kompleksowa obsługa beneficjentów projektu poprzez indywidualne przygotowanie merytoryczne i udział w cyklu szkoleń dotyczących możliwości zdobycia kwalifikacji w zawodach związanych ze sportem: menedżera dyscypliny, menedżera ds. marketingu sportowego, instruktora rekreacji. Projekt Sportowcy na Rynku Pracy zakłada również pomoc w podniesieniu wiedzy w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz we wskazaniu metod aktywnego poszukiwania pracy. Istotne, że wszystkim sportowcom towarzyszyć będzie pomoc psychologa oraz doradcy zawodowego. W projekcie udział weźmie łącznie ponad 200 osób, z których połowa już zakończyła szkolenia Program i działanie: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

41 41 DOBRE PRAKTYKI Cd Adaptacja budynku AWF w Warszawie na Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach. Budowa Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Lęborku Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii

42 42 Dofinansowanie ze środków krajowych

43 43 ŚRODKI KRAJOWE na szczeblu centralnym - Ministerstwo Sportu i Turystyki na szczeblu regionalnym - Urzędy Marszałkowskie Województw na szczeblu lokalnym: np. urzędy miast lub gmin oraz lokalne fundacje czy fundusze Inne: np. Animator Sportu SZS

44 44 PROGRAMY MINISTRA SPORTU

45 45 PROGRAMY MINISTRA SPORTU I. SPORT POWSZECHNY: Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Dofinansowania w ramach dotacji budżetowej Projekt Karol Inne programy

46 46 PROGRAMY MINISTRA SPORTU II SPORT MŁODZIEŻOWY III. SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IV. SPORT KWALIFIKOWNANY V. INNE PROGRAMY np. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży, Blisko Boisko, Program Moje boisko – Orlik 2012

47 47 PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT POWSZECHNY PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT POWSZECHNY Fundusz Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów

48 48 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów funkcjonuje na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Fundusz tworzony jest z opłat wnoszonych z tytułu reklam napojów alkoholowych.

49 49 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów O dofinansowanie zajęć mogą wystąpić: · kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, · organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, · jednostki samorządu terytorialnego Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek Dotychczas wnioski składane były do 15 listopada, co w tym roku? – konkursy zaczną ruszać po 14 października!!! Dotychczas wnioski składane były do 15 listopada, co w tym roku? – konkursy zaczną ruszać po 14 października!!!

50 50 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW: możliwość systematycznego i powszechnego udziału uczniów w zajęciach możliwość systematycznego i powszechnego udziału uczniów w zajęciach okres trwania zajęć i ich częstotliwość okres trwania zajęć i ich częstotliwość udział w zajęciach dzieci oraz młodzieży ze środowisk i terenów najuboższych udział w zajęciach dzieci oraz młodzieży ze środowisk i terenów najuboższych uwzględnienie w programach zajęć aspektów profilaktyki uzależnień w tym problemów alkoholowych uwzględnienie w programach zajęć aspektów profilaktyki uzależnień w tym problemów alkoholowych dostępność zajęć dla uczniów, którzy dotychczas nie uczestniczyli w pozalekcyjnych formach sportowo-rekreacyjnych dostępność zajęć dla uczniów, którzy dotychczas nie uczestniczyli w pozalekcyjnych formach sportowo-rekreacyjnych oszczędność kalkulacji kosztów realizacji zadania oszczędność kalkulacji kosztów realizacji zadania rzetelność i terminowość realizacji umowy w latach poprzednich rzetelność i terminowość realizacji umowy w latach poprzednich

51 51 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników oraz dotyczące: współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkolnych zawodów sportowych do szczebla gminnego, współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkolnych zawodów sportowych do szczebla gminnego, zajęć realizowanych w ramach sportu kwalifikowanego w sekcjach sportowych, zajęć realizowanych w ramach sportu kwalifikowanego w sekcjach sportowych, obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów

52 52 PROGRAMY MINISTRA SPORTU - PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - Dofinansowanie może być przyznane do wysokości: 1) 80 % planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe; 2) 50 % planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

53 53 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów W roku 2008 dofinansowanie otrzymało 437 organizacji sportowych i gmin z całej polski.

54 54 PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT POWSZECHNY PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT POWSZECHNY Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

55 55 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – gospodarowanie środkami tego funduszu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (DzU z 2005 r. Nr 28, poz. 237). Fundusz tworzony jest ze środków pochodzących z gier liczbowych i zakładów wzajemnych.

56 56 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sport Wszystkich Dzieci Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: a) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego (dalej ważne SZCZEGÓŁY ) b) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, c) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów, d) organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki, e) organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą, f) wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą, g) wspieranie działalności animatorów oraz organizatorów sportu dzieci i młodzieży, h) promowanie sportu dzieci i młodzieży.

57 57 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sport Wszystkich Dzieci Szczegółowe zasady przydzielania sprzętu sportowego ramach realizacji Programu Sport Wszystkich Dzieci w 2008 roku: Szczegółowe zasady przydzielania sprzętu sportowego ramach realizacji Programu Sport Wszystkich Dzieci w 2008 roku: Każdy zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, realizujący zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wymogiem jest odpowiedni zapis w Statucie lub wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego), może otrzymać komplety sprzętu sportowego do dowolnie wybranych - wpisanych do programu Ministerstwa Sportu - dyscyplin sportu. Nie przydziela się sprzętu osobistego (koszulki, dresy, buty, torby, inne ubiory sportowe, itp.), nie realizuje się też indywidualnych zamówień poszczególnych klubów. Każdy zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, realizujący zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wymogiem jest odpowiedni zapis w Statucie lub wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego), może otrzymać komplety sprzętu sportowego do dowolnie wybranych - wpisanych do programu Ministerstwa Sportu - dyscyplin sportu. Nie przydziela się sprzętu osobistego (koszulki, dresy, buty, torby, inne ubiory sportowe, itp.), nie realizuje się też indywidualnych zamówień poszczególnych klubów. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Uczniowskie Kluby Sportowe. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Uczniowskie Kluby Sportowe.

58 58 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sport Wszystkich Dzieci Konkurs adresowany jest do: organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Priorytetowo traktowane będą oferty: Konkurs adresowany jest do: organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Priorytetowo traktowane będą oferty: a) o zasięgu ogólnopolskim, realizowane w formie programów, kampanii oraz imprez masowych, b) promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, c) angażujące działania i środki finansowe różnych podmiotów i środowisk, d) rozszerzające dostęp do aktywności sportowej, e) przedstawione przez podmioty, które nie otrzymywały dofinansowania w latach poprzednich.

59 59 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROGRAMY MINISTRA SPORTU Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sport Wszystkich Dzieci Konkurs ma charakter otwarty i jest rozstrzygany cyklicznie na kolejnych posiedzeniach komisji konkursowej. Na pierwszym posiedzeniu komisji rozpatrywane są nadesłane w pierwszym określonym w ogłoszeniu o konkursie terminie, natomiast oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.

60 60 PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT POWSZECHNY Dotacje budżetowe

61 61 PROGRAMY MINISTRA SPORTU Dotacje budżetowe Corocznie ogłaszany jest otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym i inne niż sportowe organizacje pozarządowe.

62 62 PROGRAMY MINISTRA SPORTU Dotacje budżetowe Typy zadań objętych dotacją: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze, promocja sportu powszechnego, współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

63 63 PROGRAMY MINISTRA SPORTU Dotacje budżetowe Priorytetowo traktowane są oferty: a) o zasięgu ogólnopolskim, realizowane w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, b) umożliwiające dostęp do aktywności sportowej całych rodzin, c) inicjujące aktywność fizyczną u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku, d) integrujące i angażujące działania i środki finansowe różnych podmiotów i środowisk, e) stymulujące aktywność społeczną i zawodową oraz sportową dla wszystkich, f) promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, g) wzmacniające zaangażowanie pracodawców w działania związane z prozdrowotną aktywnością sportową pracowników i ich rodzin, h) przedstawione przez podmioty, które nie otrzymywały dofinansowania w latach poprzednich, i) promujące nowe formy sportu

64 64 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROJEKT KAROL

65 65 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROJEKT KAROL Projekt KAROL to nowy, otwarty, całoroczny Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki upowszechniający kulturę fizyczną i sport w środowisku wiejskim i małych miast. Powstaniu tego projektu przyświecała myśl Jana Pawła II, iż sport to nie tylko zdrowie i rozrywka, lecz także szkoła życia, wyrabiająca osobisty charakter i ucząca młodych ludzi wspólnego działania. Sport ma sprzyjać upowszechnieniu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnota, solidarność.

66 66 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROJEKT KAROL W 2008 roku na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 12.000.000 zł. Kto może wnioskować? organizacje pozarządowe, realizujące zadania statutowe w obszarze kultury fizycznej i sportu, dysponujące bazą niezbędną do realizacji projektu we wsiach i małych miastach (do 25 tys. mieszkańców).

67 67 PROGRAMY MINISTRA SPORTU PROJEKT KAROL Cel projektu: upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinie, ze wsi i małych miast (do 25 tys. mieszkańców). Na co można uzyskać dotacje? zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja sportu dzieci i młodzieży

68 68 PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT MŁODZIEŻOWY

69 69 PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT MŁODZIEŻOWY Dofinansowaniu podlegają zadania m.in.: 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego i innych ośrodkach szkoleniowych, 2) szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych i juniorów, 3) organizację eliminacji wojewódzkich i zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, biegach przełajowych, sportach halowych, sportach letnich, 4) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego dla najefektywniej pracujących klubów, 5) prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego, 6) wydawnictwa metodyczno – szkoleniowe przeznaczone do użytku szkolnego oraz prowadzenia szkolenia w sekcjach młodzieżowych klubów sportowych.

70 70 PROGRAMY MINISTRA SPORTU SPORT MŁODZIEŻOWY Przykładowe rodzaje zadań do zrealizowania w ramach tego programu: Organizacja procesu szkolenia zawodników powołanych do kadr wojewódzkich młodzików (KWM) i kadr wojewódzkich juniorów (KWJ) w najbardziej popularnych w województwie dyscyplinach sportu włączonych do Systemu Sportu Młodzieżowego. Organizacja szkolenia najzdolniejszych zawodników (juniorów młodszych i juniorów), o poziomie co najmniej II klasy sportowej, w olimpijskich dyscyplinach sportu, zgrupowanych w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego.

71 71 PROGRAMY MINISTERSTWA SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przykładowe zadania przewidziane do realizacji to m.in.: uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych, uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach, uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz innych imprezach rangi międzynarodowej i krajowej, realizacja poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych, szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych, promocja sportu osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu sportowego

72 72 PROGRAMY MINISTERSTWA SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest rozstrzygany cyklicznie na kolejnych posiedzeniach komisji konkursowej. Oferty będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.

73 73 PROGRAMY MINISTERSTWA SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Konkurs ma charakter otwarty i jest rozstrzygany cyklicznie na kolejnych posiedzeniach komisji konkursowej. Na pierwszym posiedzeniu komisji były rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 7 grudnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków. Konkurs ma charakter otwarty i jest rozstrzygany cyklicznie na kolejnych posiedzeniach komisji konkursowej. Na pierwszym posiedzeniu komisji były rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 7 grudnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków. Jak w tym roku? Jak w tym roku?

74 74 PROGRAMY PRZYZNAWANIA DOTACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

75 75 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej (na przykładzie zasad z 2008 roku )

76 76 DOTACJE WOJEWÓDZTWA Zarząd Województwa Małopolskiego w roku 2008 przeznaczył na realizacje zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe 3.100.000 złotych (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) w podziale na poszczególne zadania: 1. upowszechnianie kultury fizycznej do kwoty 1.600.000 złotych, 2. wspieranie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do kwoty 1.500.000 złotych, w tym: a. szkolenie w klubach (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) do kwoty 400.000 złotych. Zarząd Województwa Małopolskiego w roku 2008 przeznaczył na realizacje zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe 3.100.000 złotych (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) w podziale na poszczególne zadania: 1. upowszechnianie kultury fizycznej do kwoty 1.600.000 złotych, 2. wspieranie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do kwoty 1.500.000 złotych, w tym: a. szkolenie w klubach (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) do kwoty 400.000 złotych.

77 77 DOTACJE WOJEWÓDZTWA W ramach realizacji tych dwóch zadań, wspierane są następujące typy projektów: 1. upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja masowych imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym organizacja masowych imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 2. wspieranie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży szkolenie w klubach (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec), szkolenie w klubach (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec), szkolenie kadr wojewódzkich w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec określonych na podstawie ilości zawodników startujących w finałach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski poprzez organizację konsultacji i zgrupowań szkoleniowych oraz startów kontrolnych szkolenie kadr wojewódzkich w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec określonych na podstawie ilości zawodników startujących w finałach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski poprzez organizację konsultacji i zgrupowań szkoleniowych oraz startów kontrolnych

78 78 DOTACJE WOJEWÓDZTWA cd. organizacja Mistrzostw Województwa Małopolskiego – w dyscyplinach w których Mistrzostwa są obligatoryjne do wyłonienia kadry województwa – w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, objętych programem współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacja Mistrzostw Województwa Małopolskiego – w dyscyplinach w których Mistrzostwa są obligatoryjne do wyłonienia kadry województwa – w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, objętych programem współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski, udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski, organizacja ponadpowiatowych i wojewódzkich zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskich zawodów sportu szkolnego. organizacja ponadpowiatowych i wojewódzkich zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskich zawodów sportu szkolnego.

79 79 DOTACJE WOJEWÓDZTWA Kto może ubiegać się o dotacje?: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, spółdzielnie socjalne spółdzielnie socjalne

80 80 DOTACJE WOJEWÓDZTWA W roku 2008 obowiązywały 3 terminy składania ofert: W roku 2008 obowiązywały 3 terminy składania ofert: 1. Dla zadań realizowanych w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2008 roku (zadania całoroczne) oraz od 18 stycznia do 31 marca 2008 roku termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2008 roku. 2. Dla zadań realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2008 roku oraz od 1 kwietnia do 31 grudnia (zadania realizowane w okresie 3 kwartałów) termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2008 roku. 3. Dla zadań realizowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku termin składania ofert upływa dnia 13 czerwca 2008 roku. Plany na rok 2009? – na razie brak informacji Plany na rok 2009? – na razie brak informacji

81 81 DOTACJE WOJEWÓDZTWA KWAFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW, czyli na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji: Wydatki ponoszone w ramach projektu są kwalifikowane o ile: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę; są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę; zostały faktycznie poniesione; zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane; są udokumentowane; zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu, zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu, są zgodne ze szczegółowymi zasadami opisanymi w regulaminie, są zgodne ze szczegółowymi zasadami opisanymi w regulaminie, są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego, w szczególności z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych. są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego, w szczególności z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych.

82 82 DOTACJE WOJEWÓDZTWA wydatki niekwalifikowalne: wydatki niekwalifikowalne: podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 534, z późn. zm.); podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 534, z późn. zm.); zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (gruntu); zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (gruntu); zakup wyposażenia, mebli, pojazdów, infrastruktury; zakup wyposażenia, mebli, pojazdów, infrastruktury; odsetki od zadłużenia. odsetki od zadłużenia. zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.),

83 83 DOTACJE WOJEWÓDZTWA Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie: koszty bezpośrednie to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które oferent zamierza realizować w ramach projektu i które są bezpośrednio związane z danym zadaniem. koszty bezpośrednie to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które oferent zamierza realizować w ramach projektu i które są bezpośrednio związane z danym zadaniem. koszty pośrednie stanowią tą część kosztów oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi będących wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie mogą obejmować m.in. koszty zarządu, opłaty administracyjne (np. opłaty za najem biura); opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media; amortyzacja; usługi pocztowe, koszty materiałów biurowych i art. piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, tonera do drukarek, dyskietek) zużytych na potrzeby projektu itp..; koszty pośrednie stanowią tą część kosztów oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi będących wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie mogą obejmować m.in. koszty zarządu, opłaty administracyjne (np. opłaty za najem biura); opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media; amortyzacja; usługi pocztowe, koszty materiałów biurowych i art. piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, tonera do drukarek, dyskietek) zużytych na potrzeby projektu itp..; Koszty pośrednie mogą stanowić do 15% wartości projektu Koszty pośrednie mogą stanowić do 15% wartości projektu

84 84 Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. Uprawnionymi do składania ofert są samorządy szczebla gminnego i powiatowego oraz inne podmioty działające w sferze kultury fizycznej. Uprawnionymi do składania ofert są samorządy szczebla gminnego i powiatowego oraz inne podmioty działające w sferze kultury fizycznej. Termin minął w lutym 2008 Termin minął w lutym 2008 Plany na 2009? Plany na 2009?

85 85 PRZYDATNE ADRESY www.funduszestrukturalne.gov.pl www.fundusze-ue.menis.gov.pl www.mrr.gov.pl www.armir.gov.pl www.wup-krakow.pl www.men.gov.pl www.msport.gov.pl Strony urzędów marszałkowskich, urzędów gmin, powiatów www.malopolskie.pl http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarzenia/ Aktualnosci http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarzenia/ Aktualnosci http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarzenia/ Aktualnosci http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarzenia/ Aktualnosci http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM

86 86 Dziękuję za uwagę. Anna Migut-Ciuba a.migut@gmail.com


Pobierz ppt "1 Anna Migut-Ciuba Kraków, 10 października 2008 Możliwości finansowania przedsięwzięć i organizacji sportowych. Prezentacja wybranych źródeł dofinansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google