Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r.
KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r.

2 Cel projektu Głównym celem projektu KREPTD jest poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego i obrotu transportowego poprzez uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, połączonego z krajowymi rejestrami przedsiębiorców transportu drogowego innych państw UE za pośrednictwem systemu ERRU - European Register of Road Transport Undertakings.

3 Cele szczegółowe projektu
Wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców transportu drogowego Poprawa warunków do uczciwej konkurencji przewoźników Poprawa skuteczności nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego równolegle w kilku państwach członkowskich UE Wzrost efektywności procesów administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń oraz licencji wspólnotowych Udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom możliwości weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego Integracje rejestrów publicznych zawierających informacje o przedsiębiorstwach transportu drogowego i osobach zarządzających transportem

4 Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami
Wskaźniki produktu: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1 (usługa A2A Gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 (system KREPTD) Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: % przedsiębiorców, którym Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w Polsce lub licencję wspólnotową, zarejestrowanych w KREPTD: 95% % poważnych naruszeń zarejestrowanych w Rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę w krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z ERRU), o których poinformowano Krajowy Punkt Kontaktowy kraju siedziby przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie: 95%

5 Istotne aspekty Projektu
Zapewnienie zgodności KREPTD z przepisami Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE Decyzja Komisji (UE) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego Zapewnienie zgodności KREPTD z Krajowymi Ramami Interoperacyjności

6 Zdiagnozowane potrzeby
Poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach w Polsce Spełnienie wymogów wspólnotowych dotyczących transportu drogowego zgodnie z przedstawionymi wcześniej regulacjami Wzmocnienie współpracy administracyjnej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie nadzorowania przedsiębiorców transportu drogowego prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich Unii Możliwość sprawnej weryfikacji w krajowej ewidencji osób niezdolnych do kierowania operacjami transportowymi lub analogicznej ewidencji innego Państwa członkowskiego, czy dany zarządzający operacjami transportowymi w takiej ewidencji nie figuruje Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesach wydawania licencji, zezwoleń a podmiotami uprawnionymi do kontroli transportu drogowego Wyeliminowanie z rynku transportu drogowego nieuczciwych przedsiębiorców

7 Zdiagnozowane potrzeby
Skuteczne i szybkie reagowanie na popełniane naruszenia Ograniczenie nadmiernego zużycia dróg przez przeładowane pojazdy wysokotonażowe Usprawnienie wymiany informacji między GITD, Starostwami i organami kontrolnymi Dostęp do danych umożliwiających przeprowadzenie analiz biznesowych związanych z istniejącą podażą usług transportowych Możliwość weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców transportu drogowego oraz osób zarządzających transportem Ustanowienie jednolitej, referencyjnej bazy danych zawierającej informacje o przedsiębiorcach transportu drogowego, zarządzających transportem, wydanych zezwoleniach i wydanych licencjach

8 Procesy, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu
Aktualnie kluczowe procesy, których dotyczy realizacja projektu, nie są jeszcze realizowane – wynikają ze zmian w prawodawstwie. Realizacja projektu umożliwi realizację następujących procesów biznesowych w sposób efektywny: Wysyłanie powiadomień o naruszeniach popełnionych przez przewoźników zagranicznych na terenie Polski Odpowiadanie na powiadomienia o naruszeniu popełnionym przez polskie przedsiębiorstwa za granicą Wysyłanie zapytań o dobrą reputację Odpowiadanie na zapytania o dobrą reputację Realizacja projektu KREPTD zautomatyzuje procesy realizowane w ww. obszarach poprzez integrację i aktualizację danych w jednym rejestrze

9 Procesy, których realizacja zostanie usprawniona w wyniku realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi usprawnienie następujących procesów pobocznych: Cykliczne badanie dobrej reputacji (WITD) Rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (WITD) Rejestracja wyników postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję (starostwa)

10 Usługi planowane do realizacji
W ramach projektu zostanie utworzona jedna usługa A2A Gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Będzie ona obejmować: Gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o przedsiębiorstwach transportu drogowego (otrzymywanych z systemów Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz Starostw) Gromadzenie, aktualizację, usuwanie danych o naruszeniach i sankcjach (otrzymywanych z systemów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz Organów Kontrolnych) Wymianę informacji w sprawie naruszeń przepisów (z ERRU - European Register of Road Transport Undertakings) Sprawdzanie dobrej reputacji zarządzającego transportem (z ERRU - European Register of Road Transport Undertakings)

11 Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego
Zapewnienie ciągłości usług w ramach pracy systemu i integracji z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings ) oraz systemami Biura ds. Transportu Międzynarodowego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego oraz WITD Zapewnienie automatycznej aktualizacji danych w rejestrze KREPTD pozyskiwanych ze Starostw oraz Organów kontrolnych Zapewnienie bezpośredniego pozyskiwania danych o przedsiębiorstwach i ich naruszeniach przez Krajowy Punkt Kontaktowy Udostępnienie danych publicznych przedsiębiorstw transportu drogowego za pomocą interfejsu programistycznego, ePUAP i dedykowanych aplikacji internetowych

12 Podstawy prawne Zmiany prawne
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych Zmiany prawne Analiza procesów w trakcie realizacji projektu może wskazać konieczność dodatkowych zmian w przepisach krajowych

13 Interesariusze projektu
Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego Pozostali interesariusze Starostwa powiatowe Organy kontrolne (WITD, Wojewódzcy komendanci Policji, Dyrektorzy izb celnych, zarządcy dróg, Komendant Główny Straży Granicznej, Główny Inspektor Pracy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) Przedsiębiorcy, Zarządzający transportem Obywatele

14 Niezbędne dane Dane pozyskiwane, przetwarzane i udostępniane w KREPTD na potrzeby integracji z ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) to: dane dotyczące przedsiębiorców transportu drogowego (w tym dane dot. zezwoleń, licencji i posiadanego taboru transportowego, dane zarządzających transportem w tych przedsiębiorstwach), którym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydano przez GITD lub Starostwo dane dotyczące sankcji za poważne naruszenia nałożonych przez inspektorów transportu drogowego oraz inne organy kontroli Szczegółowy zakres danych został doprecyzowany w DECYZJI KOMISJI z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego i został określony w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych.

15 Technologia Architektura systemu Wykorzystywane składniki
SOA – architektura zorientowana na usługi BPM – podejście procesowe do usług informatycznych ESB - ujednolicona platforma komunikacji BI – narzędzie klasy hurtowni danych i systemów wspomagania decyzji Architektura systemu Aplikacja dla pracowników KPK, Aplikacja dla Starostw i Aplikacja dla Organów Kontroli API na potrzeby pozyskiwania i aktualizacji danych przekazywanych do KREPTD System KREPTD Wykorzystywane składniki Interfejs wymiany danych z ERRU - European Register of Road Transport Undertakings Interfejs wymiany danych z systemów Transbit/OpenBTM (Biuro Transportu Międzynarodowego) Interfejs wymiany danych z systemu CEN (Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego) Interfejsy do innych systemów

16 Architektura

17 Budżet projektu Szacowany całkowity koszt realizacji projektu KREPTD (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) brutto: 17,756 mln zł.

18 Harmonogram ramowy realizacji projektu
Okres realizacji projektu zgodnie z rozumieniem PO PC został zaplanowany na 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie projektu Etap I do r. - Budowa podstawowej wersji systemu KREPTD Rejestr KREPTD wraz z aplikacją dla pracowników KPK Komunikacja z ERRU Usługi zasilania KREPTD danymi z systemów CEN, Transbit/ OpenBTM Aplikacja dla starostw i organów kontroli Etap II do r. – Budowa docelowej wersji systemu KREPTD: Aplikacji raportowa na potrzeby sprawozdawczości do MIR Usług komunikacji i synchronizacji danych Interfejs wymiany danych (API) Usługi udostępniania danych zgromadzonych w KREPTD na potrzeby innych systemów Etap III do r. – Wdrożenie narzędzia klasy hurtowni danych oraz funkcjonalności wynikających z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie 1 roku korzystania z KREPTD Narzędzia klasy hurtownia danych umożliwiające przetwarzanie danych w strukturach wielowymiarowych Stworzenie funkcjonalności, których potrzeba wdrożenia zostanie zidentyfikowana w pierwszym roku funkcjonowania systemu KREPTD

19 Harmonogram zamówień publicznych lub informacja o wyłonionych już wykonawcach
Typ Przedmiot Termin wszczęcia postępowania Wyłoniony Wykonawca Dostawa Zakup infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla potrzeb systemu ERRU; Zrealizowane IT Systems and Solutions sp. z o.o. Zakup infrastruktury sieciowej na potrzeby ERRU wraz z wdrożeniem. Point Sp. z o.o. Usługa/ Budowa i utrzymanie systemu KREPTD oraz dostawa brakującej infrastruktury serwerowej i sieciowej II/III kw r. - Zakup sprzętu i oprogramowania dla stanowisk w ramach obsługi rejestru KREPTD IV kw r. Dodatkowe działania w ramach projektu, w szczególności: Informacja i promocja Usługi zewnętrzne wspomagające realizację projektu Szkolenia Instalacja i utrzymanie łącza do sieci sTesta

20 Dziękuję za uwagę damian.dynda@gitd.gov.pl 23-04-2015 r.
KREPTD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego Dziękuję za uwagę r.


Pobierz ppt "Prezentacja publiczna w ramach PO PC 23 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google