Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interpunkcja prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interpunkcja prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Interpunkcja prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan seminarium: 1.Przykłady wstępne. 2.Użycie łącznika: zasady i ćwiczenia. 3.Użycie przecinka: zasady i ćwiczenia. 4.Inne problemy interpunkcyjne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Problemy związane z rozróżnieniem łącznika i myślnika: sztuki starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, w szczególności polskiej, zachodnio - i wschodnioeuropejskiej, Organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora jest Rada Programowa składająca się z 10 - 15 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Problemy związane ze stawianiem przecinków (przecinek zamykający): Na podstawie § 1 pkt 1 lit. a i d i pkt 2 lit. e oraz § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1) ustala się, co następuje: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Problemy związane ze stawianiem przecinków (zbędny przecinek): § 4. Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia, nie była w izbach skarbowych albo w urzędach skarbowych kwalifikowana na podstawie dotychczas obowiązujących jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, o którym mowa w § 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Problemy związane ze stawianiem przecinków (przecinki fakultatywne, przykład poprawnej interpunkcji): 7. Za dostarczenie do adresata przesyłki, o której mowa w ust. 5, odpowiedzialna jest jednostka lub komórka organizacyjna SKW, przekazująca przesyłkę do oficera operacyjnego SKW lub oficerów dyżurnych w Biurze Radiokontrwywiadu, inspektoratach i ekspozyturach. W przypadkach niecierpiących zwłoki, na polecenie przełożonych, przesyłka może być dostarczona do adresata w miarę możliwości, jakie są w dyspozycji oficera operacyjnego SKW lub oficerów dyżurnych w Biurze Radiokontrwywiadu, inspektoratach i ekspozyturach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Łącznik – zasady stosowania: 1. Anty-Platon, arcy-Europejczyk, eks-Amerykanin, pół- Amerykanin, post-Jugosławia, pseudo-Polak, super-Polak, ultra-Murzyn (ale z nazwami niebędącymi nazwami własnymi łącznie: superpolicjant, ultraagent, półamator, półanalfabeta, postkomunista, superstrzeżony żelazobetonowy gmach); 2. Niby i quasi z łącznikiem zawsze: niby-osiłek, niby-artysta, niby-ludowy, niby-romantycznie, quasi-opiekun, quasi- umysłowy (UWAGA: w wyspecjalizowanych terminach: nibynóżki, nibykłos, nibyjagoda, nibyliść – bez łącznika); Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 3. Nazwy: Brzesko-Okocim, Jaworzno-Szczakowa, Kalwaria- Lanckorona, Kobyle-Gródek, Konstancin-Jeziorna (chodzi o nazwy zbudowane z dwóch rzeczowników, oznaczających genetycznie dwie względem siebie równorzędne miejscowości; problem: Warszawa-Śródmieście); 4. Nazwiska dwuczłonowe, zwłaszcza kobiet: Mortkowicz- Olczakowa, Nowak-Kowalska, Dołęga-Mostowicz; 5. Przymiotniki złożone (rozstrzyga sens): biało-czerwona flaga Polski, Akademia Górniczo-Hutnicza, kraj przemysłowo- rolniczy, słownik polsko-francuski; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 6. Dwuczłonowe rzeczowniki: laska-parasol, transakcja kupna- sprzedaży, fryzjerka-kosmetyczka (musi być jedno i drugie, jeżeli da się wstawić KTÓRY, piszemy bez łącznika: inżynier elektryk, lekarz internista); 7. Wyrazy występujące zawsze razem: czary-mary, rach-ciach, koszałki-opałki, kogel-mogel, hokus-pokus, łapu-capu, szuru- buru, esy-floresy, raz-dwa, pif-paf, stuku-puku; 8. Jak w niemieckim: znak odroczenia drugiej części przymiotnika: mało- i średniorolny, jedno- i dwutygodniowe wczasy, krótko- i długoterminowy kredyt; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 9. Wyrazy złożone z liczbą w pierwszej części: 3-majowy, 10-złotowy, XX-lecie, 20-lecie, 80-letni, 3-majowy, 10- złotowy, 20-lecie, 80-letni; 10. Przeciwstawienia logiczne, w których drugi człon jest pisany wielką literą: nie-Polak, nie-Rusin, nie- Molierowska komedia; 11. Skrótowce – odmiana; 12. B. skomplikowana sprawa: pół-Polka, pół- Meksykanin; ALE: to pół Polka, pół Francuzka. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Przecinek zamykający: W wielu zdaniach złożonych zdanie podrzędne jest nie na końcu i nie na początku, lecz w środku konstrukcji zdaniowej. Postawienie pierwszego przecinka, wprowadzającego zdanie podrzędne, jest nieskomplikowane, uwagi wymaga natomiast drugi przecinek. W redakcji tekstu jest on nazywany zamykającym, ponieważ jego funkcja polega na zamknięciu zdania podrzędnego wplecionego w nadrzędne. Poprawnie zastosowane przecinki zamykające zaznaczono pogrubieniem w przytoczonym zdaniu: pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Przecinek zamykający (imiesłowy przysłówkowe): Zasady interpunkcji polskiej nakazują oddzielenie zdania podrzędnego, wyrażonego równoważnikiem imiesłowowym, od zdania nadrzędnego przecinkiem (także wówczas gdy zdanie podrzędne to tylko jedno słowo – imiesłów przysłówkowy). Poprawna jest zatem interpunkcja w zdaniu: Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Przecinek fakultatywny: Przed imiesłowami przymiotnikowymi (-ący, -ny, - ty) można postawić przecinek, jeśli wprowadzają one nieco dłuższą (3 wyrazy i więcej) konstrukcję. Jeżeli potem następuje dalszy ciąg zdania, należy pamiętać o postawieniu przecinka zamykającego: Koszty podstawowej działalności operacyjnej wymienionej w § 3, które na podstawie dokumentów źródłowych można zakwalifikować do określonych rodzajów działalności stanowią koszty bezpośrednie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, zwane dalej „Muzeum” powstało na mocy Uchwały nr 3/II/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku jako Muzeum Morskie; od 1972 r. przemianowane na Centralne Muzeum Morskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 § 4. 1. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz Pełnomocnik Rządu do spraw zarządzania infrastrukturą drogową, z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach: 3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarzy Stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Jeżeli plany cząstkowe w danym roku są zgodne, co do zakresu i rodzaju danych z planami o większym zakresie czasowym, to można akta spraw w zakresie planowania cząstkowego zakwalifikować do kategorii B5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Umowy cywilno-prawne. Problematykę realizacji przez pozamilitarne struktury organizacyjne zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, regulują: a) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 § 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 1) dysponent środków budżetowych - dysponenta określonego stopnia, ustalonego na zasadach określonych w przepisach w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej; 2) dysponenci środków etatowych - osoby funkcyjne, w rozumieniu przepisów w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, którym przydzielono środki etatowe oraz limit zatrudnienia bazowego wynikający z niniejszej decyzji; 3) formowanie – proces tworzenia nowej jednostki (komórki) organizacyjnej zgodnie z wydanymi zarządzeniami (decyzjami) Ministra w rozumieniu przepisów w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 § 3. Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej: 1) Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku; 2) Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Problemy interpunkcyjne i składniowe: w przypadku, gdy więcej kandydatów niż ma zostać wybranych, uzyskało jednakową, największą liczbę głosów, przewodniczący komisji wyborczej zarządza dodatkowe głosowanie spośród osób, które uzyskały jednakową największą liczbę głosów; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Problemy interpunkcyjne i składniowe: § 6. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z udziału w ocenie wniosków konkursowych dotyczących jednostki, w której jest zatrudniony lub gdy istnieją inne okoliczności mogące wpłynąć na jego bezstronność. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Problemy interpunkcyjne i składniowe: Podsumowując: o ile możliwe jest zastosowanie zapisów MSR w zakresie alokacji poniesionych kosztów pomiędzy koszty dotyczące emisji akcji własnych oraz koszty dotyczące transakcji połączenia jednostek gospodarczych, to dla celów ujęcia księgowego kosztów bezpośrednio związanych z transakcją połączenia, zastosowanie rozwiązania przewidzianego w MSR nie jest możliwe, gdyż jest one niezgodne z zapisami ustawy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Interpunkcja prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google