Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARCERSKA AKCJA LETNIA. „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARCERSKA AKCJA LETNIA. „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy."— Zapis prezentacji:

1 HARCERSKA AKCJA LETNIA

2 „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania” zmiany z 16.01.2015

3 Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku.

4 Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku dostęp do opieki medycznej.

5 Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami

6 Komendantem obozu może być czynny instruktor ZHP, który: - ukończył 18 lat - posiada stopień co najmniej podharcmistrza - posiada zaświadczenie o niekaralności Nie musi mieć ukończonego kursu na kierownika wypoczynku i średniego wykształcenia (dotyczy tylko obozów harcerskich) Ponadto komendantem obozu może być instruktor w stopniu przewodnika, który spełnia wszystkie poniższe warunki: - posiada stopień przewodnika od co najmniej trzech lat - ukończył kurs na kierowników wypoczynku - posiada zaświadczenie o niekaralności

7 Instruktorem – wychowawcą na obozie harcerskim może być czynny instruktor ZHP, który: - ukończył 18 lat - posiada stopień co najmniej przewodnika - posiada zaświadczenie o niekaralności Nie musi posiadać średniego wykształcenia (tylko na obozach harcerskich)

8 Art. 92a. 1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.

9 1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, … albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

10 1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a


Pobierz ppt "HARCERSKA AKCJA LETNIA. „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google