Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” - 3.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” - 3.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni
Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

2 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”, 3.10.2011
Nowoczesna wiedza, to przede wszystkim innowacje. Istnieje konieczność wprowadzania na rynek nowych technologii, produktów i usług. Powinno to być efektem współpracy świata nauki z biznesem i przedsiębiorstwami. Uczelnie nastawione są w dużej mierze na publikowanie wyników naukowych. W mniejszym stopniu zwraca się uwagę na zgłaszanie swoich osiągnięć w formie patentów. Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

3 Jednakże nowe Prawo o szkolnictwie wyższym zmusza nas do komercjalizacji badań naukowych. Z jednej strony Uczelnie i instytuty badawcze muszą przedstawić swoje oferty, które powinny trafić do przedsiębiorstw. Z drugiej zaś strony muszą być przedsiębiorstwa, zainteresowane proponowanymi rozwiązaniami. Można tu sobie zadać pytanie, czy nauka szuka komercjalizacji swoich badań? Czy przedsiębiorcy szukają kontaktów z uczelniami i instytutami naukowymi?. Istnieją jednak duże szanse na współpracę i korzyści dla obydwu stron, które daje nowe prawo o szkolnictwie wyższym. Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

4 Nowoczesna uczelnia z tradycją
65 lat tradycji Ponad 50 tysięcy absolwentów Około 11 tysięcy studentów 25 kierunków studiów, 51 specjalności 1 700 pracowników, ponad 800 nauczycieli akademickich Certyfikat ISO 9001 Inwestycje z programów UE ISO 9001:2008 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

5 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”, 3.10.2011
Oferta ogólna Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

6 Centralne Laboratorium Agroekologiczne
Prowadzenie certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych w tym pomiary fizykochemiczne w szerokim zakresie, działalność szkoleniowa w zakresie praktyki analitycznej. Nowoczesny sprzęt i aparatura sprowadzona z Japonii, Australii, USA i kilku państw europejskich Pracownie: Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej Analizy Wód Analizy Biopaliw Radioimmunologiczna Mikroskopii Optycznej i Elektronowej Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mass Badań Środowiskowych Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej Analizy Podstawowych Składników Odżywczych Atomowej Spektrometrii Emisyjnej i Analizy Rentgenowskiej Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

7 Centralne Laboratorium Agroekologiczne
Zakres usług Aminokwasy i aminy biogenne Badania podstawowe Badania wód Cukry rozpuszczalne w wodzie Mikotoksyny Mikroskopia - przygotowanie preparatów oraz korzystanie z mikroskopów Pestycydy Pomiar z wykorzystaniem gammautomatu (lub pomiar luminescencji) Przygotowanie prób do oznaczeń Skład mineralny w glebach, w materiałach stałych, zawiesinach itp. oraz w surowicach i mineralizatach Stanowiska pracy Substancje biologicznie czynne Tłuszcze, mydła, biodiesel Wartość kaloryczna Witaminy Woda dejonizowana Pozostałe badania i oceny, szkolenia praktyczne, udostępnienie aparatury Wirtualny sklep Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

8 Sprofilowane kursy i studia podyplomowe
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Akademicka 13, Lublin tel Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,

9 CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
Baza lokalowa CENTRUM KONGRESOWE Trzypoziomowy obiekt Sala na 600 miejsc siedzących Sprzęt audiowizualny Kontakt: (+ 81) CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Obiekty: pływalnia, hala sportowa, siłownia, sala aerodowa, sala fitness, sala sportów walki, ścianka wspinaczkowa, sala taneczna Kontakt: Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

10 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” - 3.10.2011
Wydział Agrobioinżynierii Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk Rolniczych Oferta wydziałów Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

11 Patenty, prawa ochronne - przykłady
Nowy związek, zastosowanie nowego związku w leczeniu chorób neurologicznych …., patent nr , współtwórcy: prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy, dr hab. Joanna Matysiak i dr hab. Wojciech Rzeski; Nowy szczep Bacillus sp. i sposób wytwarzania alfa-amylazy …., współtwórcy: dr Kenneth O. Udeh, dr Adam Waśko, dr Monika Kordowska-Wiater i mgr Anna Kołacz; Mechanizm regulacyjny (do mechanizmów cięgnowych w pojazdach) twórca: dr Zbigniew Oszczak, Sposób obróbki ziarna na paszę, patent nr , współtwórcy: prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak; Sekcja chłodząco-formująca (do ekstrudera ślimakowego, do produkcji żywności), prawo ochronne nr 64690, współtwórcy: mgr inż. Stanisław Juśko, prof. dr hab. Leszek Mościcki, dr inż. Agnieszka Wójtowicz; Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

12 Wydział Agrobioinżynierii
PRACE NAUKOWO EKSPERCKIE Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną w liniach hodowlanych pszenicy zwyczajnej za pomocą markerów DNA Synteza mieszańców oddalonych pszenżyta i owsa przydatnych do hodowli Identyfikacja grzybów i bakterii Bioidentyfikacja środowiska glebowego Ocena stopnia zachwaszczenia plantacji i dobór metod ochrony Identyfikacja skażeń metalami ciężkimi Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

13 Wydział Agrobioinżynierii
NOWE TECHNOLOGIE: Opracowanie składowisk i wysypisk odpadów, a także sposobów ochrony i rekultywacji gleb zdegradowanych i metod przyrodniczego zagospodarowania odpadów organicznych i nieorganicznych Wykorzystanie testów ekotoksykologicznych w zarządzaniu środowiskiem Ocena zaleceń nawozowych na podstawie oceny aktywności enzymatycznej gleb Ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych i urbanizacyjnych na środowisko i sposoby jej likwidacji; Ocena degradacji gleb i środowiska pod wpływem wielorakich presji antropogenicznych i wypracowywanie sposobów rekultywacji i rewitalizacji; Ograniczanie procesu erozji i optymalizacja użytkowania terenów erodowanych; Ocena kształtowania właściwości gleb pod rożne sposoby zagospodarowania. Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

14 Wydział Agrobioinżynierii
TECHNOLOGIA REKULTYWACJI PRZY WYKORZYSTANIU ODPADÓW - zamówienie Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” Degradacja/dewastacja środowiska w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej siarki w Jeziórku Doświadczenia wegetacyjne związane z opracowaniem technologii rekultywacji przy wykorzystywaniu odpadów – zagospodarowanie łąkowe

15 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Zakład Farmakologii Farmakokinetyka i farmakodynaminka leków weteyrnaryjnych Rola wolnych rodników i antyoksydantó w funkconowaniu organizm Ocena działania toksycznego leków i odporności szczepów patogennych Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami Zakład Patofizjologii Badania dotyczące hormonalnych i zapalnych odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analizy ryzyka występownaia chorób metabolicznych, infekcyjnych i neoplastycznych Zakład Prewencji Weterynaryjnej, badanie: jałowości i czystości mikrobiologicznej leków weterynaryjnych Skuteczności bakteriobójczej środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska Oznaczanie mikropierwiastków, makropierwiastków i pierwiastków śladowych (metodą absorbsyjnej spektometrii atomowej) Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

16 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Zakłady kliniczne: Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Pracownia Radiologii i Ultrasonografii  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

17 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
BADANIA DLA PRAKTYKI Badania: „Dwufazowy, sprężysty biomateriał kościozastępczy "FlexiOss" w badaniach in vivo” opatentowany sprężysty kompozyt ,FlexiOss", złożony z granulatu hydroksyapatytowego o dobranej mikro- i makroporowatości oraz organicznego polimeru cukrowego, wytworzony w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem badań jest wykazanie możliwości wykorzystania „FlexiOss" jako wypełniacza ubytków w kościach gąbczastych u zwierząt laboratoryjnych. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników, możliwe będzie jego wprowadzanie do ubytków kostnych u pacjentów klinik stomatologicznych, ortopedycznych i weterynarii. czyli alternatywna ofertą dla rynku biomateriałów kościozastępczych - Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

18 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
chów i hodowla zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolno żyjących, ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwo środków żywienia ludzi i zwierząt, problematyka związana z wpływem różnych technologii produkcji i przetwórstwa surowców i produktów zwierzęcych na ich jakość, wartość odżywczą i przydatność technologiczną, ochrona środowiska przyrodniczego, biotechnologia. Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

19 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Diagnoza stanu ekologicznego Zalewu Kraśnickiego. Badania zlecone przez Gminę Miejską Kraśnik. Opracowanie analiz skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony Poleskiego Parku Narodowego w ramach tematu: „Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych i torfowiskowych”. Opracowania naukowe o charakterze sportowo-hodowlanym na rzecz Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Związku Trakeńskiego w Polsce i w Niemczech. Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

20 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Monitorowanie technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych i zielarskich; ocenianie jakości płodów ogrodniczych Wykonywanie analiz zawartości kilkudziesięciu składników odżywczych, związków biologicznie czynnych oraz zanieczyszczeń owoców, warzyw i ziół Badanie patogenów i szkodników roślin uprawnych Prowadzenie szkoleń i doradztwa Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

21 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wykonywanie projektów koncepcyjnych Przestrzeni publicznych miejskich i wiejskich Otoczenia budynków prywatnych i publicznych Wykonywanie projektów rewitalizacji Założeń historycznych, parków, parków podworskich Otoczenia budynków publicznych i przestrzeni osiedlowych Analizy, studia i oceny krajobrazowe Dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych Krajobrazu otwartego i miejskiego, przestrzeni wiejskich i publicznych Inwentaryzacja, dokumentacja i oceny krajobrazowe dendrologiczne, przyrodnicze i krajobrazowe Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

22 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
PRZYKŁADY BADAŃ I WSPÓŁPRACY Współpraca z firmą Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o Badania pt. stan zachowania krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny: Przeobrażenia przestrzenne spółdzielni mieszkaniowych na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przeobrażenia krajobrazu wsi w obrębie metropolii lubelskiej Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

23 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wykorzystanie biomasy roślinnej do wytwarzania paliw i chemikalii Technologia chmielu ekologicznego i innych produktów rolniczych Technologie przetwórstwa ekologicznych zbóż, mleka, mięsa Wykorzystanie białek serwatkowych w nowych produktach spożywczych Markery oceny jakości i przydatności technologicznej ziarna nowych rodów roślin zbożowych Wykorzystywanie składników roślinnych do otrzymywania biodegradowoalnych opakowań żywności Receptury otrzymywania żywności specjalnego przeznaczenia w oparciu o bioaktywne składniki warzyw, owoców i grzybów Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

24 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Optymalizacja warunków modyfikacji enzymatycznej i chemicznej naturalnych biopolimerów w procesie otrzymywania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Biochemiczne markery oceny aktywności fizjologicznej składników diety Badanie jakości i przydatności technologicznej nowych odmian roślin zbożowych Technologie otrzymywania produktów mięsnych z dodatkiem biologicznie aktywnych składników  Wdrażanie i audytowanie systemu HACCP w zakładach przemysłu spożywczego, placówkach żywienia zbiorowego i handlu detalicznego Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

25 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Prace nad projektowaniem, syntezą oraz oceną QSAR związków biologiczni czynnych - z firmą farmaceutyczną Adamed w ramach platformy małych molekuł o właściwościach przeciwnowotworowych Opracowanie procesu produkcji paszy i mięsa z udziałem ziemniaków przy wykorzystywaniu ultradźwięków – współpraca z zakładem mięsnym JK SP. z o.o.  Wdrażanie i audytowanie systemu HACCP – około 60 przedsiębiorstw, m.in. firmy spożywcze: Polmak, AS Babuni. Charytatywnie dla Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

26 Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
Monitoring biogenów w środowisku Systemy antyoksydacyjne komórek Rekultywacja gleb skażonych chemicznie Maksymalizacja produkcji a dobrostan zwierząt gospodarskich Cytogenetyka zbóż Fizjologia stresu u roślin Konkurencyjność gospodarstw rolniczych Kształtowanie środowisk roślinnych odnawialne źródła energii Rolnictwo proekologiczne Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

27 Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Ocena skuteczności chwastobójczej różnych kombinacji herbicydowych w uprawach trzech roślin: grochu siewnego, kukurydzy pastewnej i fasoli zwyczajnej - doświadczenia polowe na zlecenie firmy F&N Agro Polska Sp. z o.o. Optymalizacja procesu wytwarzania, dystrybucji i jakości nowego produktu opałowego w oparciu o surowce ekologiczne – studium celowości dla HC Concept Sp. z o.o. Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

28 Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy
Jednostki naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od wielu lat współpracują z podmiotami gospodarczymi, wykonują na ich zlecenie ekspertyzy i badania naukowe. Obecnie realizowane są 53 umowy między innymi z: Spółka Port Lotniczy Lublin, F&N Agro Polska, Bayer Crop Science, Cheminowa Polska, Biowet Puławy, Agrofarm Sp.zoo, AGROPAK i wiele innych Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

29 przyjęte do finansowania
Projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie zgłoszone do MNiSW w roku 2010/2011 Wydział Konkurs Konkurs – złożone przyjęte do finansowania wskaźnik sukcesu % nakłady ogółem nakłady na 2011 Agrobioinżynierii 18 5 28 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 11 45 Biologii i Hodowli Zwierząt 13 3 23 12 Medycyny Weterynaryjnej 2 17 Inżynierii Produkcji 4 25 26 Nauk o Żywności i Biotechnologii 14 21 9 Nauk Rolniczych w Zamościu RAZEM 88 22 61 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

30 Realizacja badań naukowych w 2011 r.
Wydział Projekty badawcze z MNiSW, NCBiR, NCN Działalność statutowa Badania własne Młodzi naukowcy i doktoranci Tematy finansowane przez MRiRW Liczba tematów Nakłady ogółem w zł Nakłady na 2011 w zł. Dotacja w zł Środki pozostałe z roku 2010 w zł Agrobioinżynierii 30 29 8 23 10 Medycyny Weterynaryjnej 9 20 12 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 17 13 58 152 22 65 516 1 Biologii i Hodowli Zwierząt 24 34 15 3 Inżynierii Produkcji 19 14 98 273 Nauk o Żywności i Biotechnologii 47 082 25 62 445 2 Nauk Rolniczych 6 87 524 50 330 3 000 RAZEM 110 135 76 137 16 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

31 Współpraca bezpośrednia z partnerami zagranicznymi
Lp. Instytucja Kraj 1. Wileńska Wyższa Szkoła Rolnicza Litwa 2. Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach Słowacja 3. Akademia Rolnicza Nitrze 4. Uniwersytet w Pizie Włochy 5. Uniwersytet w Turynie 6. Uniwersytet Rolniczy we Lwowie Ukraina 7. Akademia Rolnicza w Odessie 8. Uniwersytet Rolniczy w Kijowie 9. Wyższa Szkoła Rolnicza w Gorki Białoruś 10. Instytut Rolniczy w Brunszwiku Niemcy Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

32 Współpraca bezpośrednia z partnerami zagranicznymi
11. Akademia Rolnicza w Shanxi Chiny 12. Uniwersytet w Menoufi Egipt 13. Uniwersytet w Zagazig 14. Państw. Inst. Hodowli Zwierząt Futerkowych i Królików w Rodnikach Rosja 15. Federalna Szwajcarska Stacja Badawcza Ekonomiki i Inżynierii Szwajcaria 16. Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych 17. Uniwersytet Nauk Wet. i Biotechnologii w Moskwie 18. Narodowy Rolniczy Uniwersytet w Sumach Ukraina 19. Rolnicze Centrum Badawcze w Gembloux Belgia 20. Uniwersytet w Uppsali Szwecja 21. Montana State University USA 22. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Laosu Laos 23. Narodowy Uniwersytet Rolniczy Laosu Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”

33 Liczba ogółem publikacji i monografii wydanych w 2011 r.
Lp. Wydział Liczba ogółem 1. Agrobioinżynierii 105 2. Medycyny Weterynaryjnej 65 3. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 4. Biologii i Hodowli Zwierząt 71 5. Inżynierii Produkcji 67 6. Nauk o Żywności i Biotechnologii 72 7. Nauk Rolniczych w Zamościu 79  Razem 564

34 Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” - 3.10.2011
Dziękuję za uwagę Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”


Pobierz ppt "Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” - 3.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google