Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

2 Nowoczesna wiedza, to przede wszystkim innowacje. Istnieje konieczność wprowadzania na rynek nowych technologii, produktów i usług. Powinno to być efektem współpracy świata nauki z biznesem i przedsiębiorstwami. Uczelnie nastawione są w dużej mierze na publikowanie wyników naukowych. W mniejszym stopniu zwraca się uwagę na zgłaszanie swoich osiągnięć w formie patentów. Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

3 Jednakże nowe Prawo o szkolnictwie wyższym zmusza nas do komercjalizacji badań naukowych. Z jednej strony Uczelnie i instytuty badawcze muszą przedstawić swoje oferty, które powinny trafić do przedsiębiorstw. Z drugiej zaś strony muszą być przedsiębiorstwa, zainteresowane proponowanymi rozwiązaniami. Można tu sobie zadać pytanie, czy nauka szuka komercjalizacji swoich badań? Czy przedsiębiorcy szukają kontaktów z uczelniami i instytutami naukowymi?. Istnieją jednak duże szanse na współpracę i korzyści dla obydwu stron, które daje nowe prawo o szkolnictwie wyższym. Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

4 Nowoczesna uczelnia z tradycją 65 lat tradycji Ponad 50 tysięcy absolwentów Około 11 tysięcy studentów 25 kierunków studiów, 51 specjalności 1 700 pracowników, ponad 800 nauczycieli akademickich Certyfikat ISO 9001 Inwestycje z programów UE ISO 9001:2008 Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

5 OFERTA OGÓLNA Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

6 Centralne Laboratorium Agroekologiczne Prowadzenie certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych w tym pomiary fizykochemiczne w szerokim zakresie, działalność szkoleniowa w zakresie praktyki analitycznej. Nowoczesny sprzęt i aparatura sprowadzona z Japonii, Australii, USA i kilku państw europejskich Pracownie: –Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej –Analizy Wód –Analizy Biopaliw –Radioimmunologiczna –Mikroskopii Optycznej i Elektronowej –Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mass –Badań Środowiskowych –Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej –Analizy Podstawowych Składników Odżywczych –Atomowej Spektrometrii Emisyjnej i Analizy Rentgenowskiej Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

7 Centralne Laboratorium Agroekologiczne Aminokwasy i aminy biogenne Badania podstawowe Badania wód Cukry rozpuszczalne w wodzie Mikotoksyny Mikroskopia - przygotowanie preparatów oraz korzystanie z mikroskopów Pestycydy Pomiar z wykorzystaniem gammautomatu (lub pomiar luminescencji) Przygotowanie prób do oznaczeń Skład mineralny w glebach, w materiałach stałych, zawiesinach itp. oraz w surowicach i mineralizatach Stanowiska pracy Substancje biologicznie czynne Tłuszcze, mydła, biodiesel Wartość kaloryczna Witaminy Woda dejonizowana Pozostałe badania i oceny, szkolenia praktyczne, udostępnienie aparatury Z AKRES USŁUG Wirtualny sklep Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

8 Sprofilowane kursy i studia podyplomowe Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin tel. 81 445 66 30 cku@up.lublin.pl Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, 3.10.2011

9 Baza lokalowa CENTRUM KONGRESOWE Trzypoziomowy obiekt Sala na 600 miejsc siedzących Sprzęt audiowizualny Kontakt: (+ 81) 533-37-52 CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNE Obiekty: pływalnia, hala sportowa, siłownia, sala aerodowa, sala fitness, sala sportów walki, ścianka wspinaczkowa, sala taneczna Kontakt: www.sport.up.lublin.plwww.sport.up.lublin.pl Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

10 OFERTA WYDZIAŁÓW Wydział Agrobioinżynierii Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk Rolniczych Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

11 Patenty, prawa ochronne - przykłady Nowy związek, zastosowanie nowego związku w leczeniu chorób neurologicznych …., patent nr 204750, współtwórcy: prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy, dr hab. Joanna Matysiak i dr hab. Wojciech Rzeski; Nowy szczep Bacillus sp. i sposób wytwarzania alfa-amylazy …., współtwórcy: dr Kenneth O. Udeh, dr Adam Waśko, dr Monika Kordowska- Wiater i mgr Anna Kołacz; Mechanizm regulacyjny (do mechanizmów cięgnowych w pojazdach) twórca: dr Zbigniew Oszczak, Sposób obróbki ziarna na paszę, patent nr 208095, współtwórcy: prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak; Sekcja chłodząco-formująca (do ekstrudera ślimakowego, do produkcji żywności), prawo ochronne nr 64690, współtwórcy: mgr inż. Stanisław Juśko, prof. dr hab. Leszek Mościcki, dr inż. Agnieszka Wójtowicz; Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

12 Wydział Agrobioinżynierii Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną w liniach hodowlanych pszenicy zwyczajnej za pomocą markerów DNA Synteza mieszańców oddalonych pszenżyta i owsa przydatnych do hodowli Identyfikacja grzybów i bakterii Bioidentyfikacja środowiska glebowego Ocena stopnia zachwaszczenia plantacji i dobór metod ochrony Identyfikacja skażeń metalami ciężkimi PRACE NAUKOWO EKSPERCKIE Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

13 Opracowanie składowisk i wysypisk odpadów, a także sposobów ochrony i rekultywacji gleb zdegradowanych i metod przyrodniczego zagospodarowania odpadów organicznych i nieorganicznych Wykorzystanie testów ekotoksykologicznych w zarządzaniu środowiskiem Ocena zaleceń nawozowych na podstawie oceny aktywności enzymatycznej gleb Ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych i urbanizacyjnych na środowisko i sposoby jej likwidacji; Ocena degradacji gleb i środowiska pod wpływem wielorakich presji antropogenicznych i wypracowywanie sposobów rekultywacji i rewitalizacji; Ograniczanie procesu erozji i optymalizacja użytkowania terenów erodowanych; Ocena kształtowania właściwości gleb pod rożne sposoby zagospodarowania. Wydział Agrobioinżynierii NOWE TECHNOLOGIE: Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

14 Wydział Agrobioinżynierii TECHNOLOGIA REKULTYWACJI PRZY WYKORZYSTANIU ODPADÓW - zamówienie Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki Siarkopol Degradacja/dewastacja środowiska w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej siarki w Jeziórku Doświadczenia wegetacyjne związane z opracowaniem technologii rekultywacji przy wykorzystywaniu odpadów – zagospodarowanie łąkowe

15 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Zakład Farmakologii –Farmakokinetyka i farmakodynaminka leków weteyrnaryjnych –Rola wolnych rodników i antyoksydantó w funkconowaniu organizm –Ocena działania toksycznego leków i odporności szczepów patogennych –Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami Zakład Patofizjologii –Badania dotyczące hormonalnych i zapalnych odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analizy ryzyka występownaia chorób metabolicznych, infekcyjnych i neoplastycznych Zakład Prewencji Weterynaryjnej, badanie: –jałowości i czystości mikrobiologicznej leków weterynaryjnych –Skuteczności bakteriobójczej środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska –Oznaczanie mikropierwiastków, makropierwiastków i pierwiastków śladowych (metodą absorbsyjnej spektometrii atomowej) Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

16 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Zakłady kliniczne: Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

17 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Badania: Dwufazowy, sprężysty biomateriał kościozastępczy "FlexiOss" w badaniach in vivo opatentowany sprężysty kompozyt,FlexiOss", złożony z granulatu hydroksyapatytowego o dobranej mikro- i makroporowatości oraz organicznego polimeru cukrowego, wytworzony w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem badań jest wykazanie możliwości wykorzystania FlexiOss" jako wypełniacza ubytków w kościach gąbczastych u zwierząt laboratoryjnych. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników, możliwe będzie jego wprowadzanie do ubytków kostnych u pacjentów klinik stomatologicznych, ortopedycznych i weterynarii. BADANIA DLA PRAKTYKI Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

18 chów i hodowla zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolno żyjących, ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwo środków żywienia ludzi i zwierząt, problematyka związana z wpływem różnych technologii produkcji i przetwórstwa surowców i produktów zwierzęcych na ich jakość, wartość odżywczą i przydatność technologiczną, ochrona środowiska przyrodniczego, biotechnologia. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

19 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Diagnoza stanu ekologicznego Zalewu Kraśnickiego. Badania zlecone przez Gminę Miejską Kraśnik. Opracowanie analiz skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony Poleskiego Parku Narodowego w ramach tematu: Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Opracowania naukowe o charakterze sportowo-hodowlanym na rzecz Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Związku Trakeńskiego w Polsce i w Niemczech. PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

20 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Monitorowanie technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych i zielarskich; ocenianie jakości płodów ogrodniczych Wykonywanie analiz zawartości kilkudziesięciu składników odżywczych, związków biologicznie czynnych oraz zanieczyszczeń owoców, warzyw i ziół Badanie patogenów i szkodników roślin uprawnych Prowadzenie szkoleń i doradztwa Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

21 Wykonywanie projektów koncepcyjnych –Przestrzeni publicznych miejskich i wiejskich –Otoczenia budynków prywatnych i publicznych Wykonywanie projektów rewitalizacji –Założeń historycznych, parków, parków podworskich –Otoczenia budynków publicznych i przestrzeni osiedlowych Analizy, studia i oceny krajobrazowe –Dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych –Krajobrazu otwartego i miejskiego, przestrzeni wiejskich i publicznych Inwentaryzacja, dokumentacja i oceny krajobrazowe –dendrologiczne, przyrodnicze i krajobrazowe Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

22 Współpraca z firmą Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o Badania pt. stan zachowania krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny: –Przeobrażenia przestrzenne spółdzielni mieszkaniowych na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej –Przeobrażenia krajobrazu wsi w obrębie metropolii lubelskiej Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu PRZYKŁADY BADAŃ I WSPÓŁPRACY Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

23 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wykorzystanie biomasy roślinnej do wytwarzania paliw i chemikalii Technologia chmielu ekologicznego i innych produktów rolniczych Technologie przetwórstwa ekologicznych zbóż, mleka, mięsa Wykorzystanie białek serwatkowych w nowych produktach spożywczych Markery oceny jakości i przydatności technologicznej ziarna nowych rodów roślin zbożowych Wykorzystywanie składników roślinnych do otrzymywania biodegradowoalnych opakowań żywności Receptury otrzymywania żywności specjalnego przeznaczenia w oparciu o bioaktywne składniki warzyw, owoców i grzybów Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

24 Optymalizacja warunków modyfikacji enzymatycznej i chemicznej naturalnych biopolimerów w procesie otrzymywania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Biochemiczne markery oceny aktywności fizjologicznej składników diety Badanie jakości i przydatności technologicznej nowych odmian roślin zbożowych Technologie otrzymywania produktów mięsnych z dodatkiem biologicznie aktywnych składników Wdrażanie i audytowanie systemu HACCP w zakładach przemysłu spożywczego, placówkach żywienia zbiorowego i handlu detalicznego Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

25 Prace nad projektowaniem, syntezą oraz oceną QSAR związków biologiczni czynnych - z firmą farmaceutyczną Adamed w ramach platformy małych molekuł o właściwościach przeciwnowotworowych Opracowanie procesu produkcji paszy i mięsa z udziałem ziemniaków przy wykorzystywaniu ultradźwięków – współpraca z zakładem mięsnym JK SP. z o.o. Wdrażanie i audytowanie systemu HACCP – około 60 przedsiębiorstw, m.in. firmy spożywcze: Polmak, AS Babuni. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

26 Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Monitoring biogenów w środowisku Systemy antyoksydacyjne komórek Rekultywacja gleb skażonych chemicznie Maksymalizacja produkcji a dobrostan zwierząt gospodarskich Cytogenetyka zbóż Fizjologia stresu u roślin Konkurencyjność gospodarstw rolniczych Kształtowanie środowisk roślinnych odnawialne źródła energii Rolnictwo proekologiczne Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

27 Ocena skuteczności chwastobójczej różnych kombinacji herbicydowych w uprawach trzech roślin: grochu siewnego, kukurydzy pastewnej i fasoli zwyczajnej - doświadczenia polowe na zlecenie firmy F&N Agro Polska Sp. z o.o. Optymalizacja procesu wytwarzania, dystrybucji i jakości nowego produktu opałowego w oparciu o surowce ekologiczne – studium celowości dla HC Concept Sp. z o.o. Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

28 Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy Jednostki naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od wielu lat współpracują z podmiotami gospodarczymi, wykonują na ich zlecenie ekspertyzy i badania naukowe. Obecnie realizowane są 53 umowy między innymi z: Spółka Port Lotniczy Lublin, F&N Agro Polska, Bayer Crop Science, Cheminowa Polska, Biowet Puławy, Agrofarm Sp.zoo, AGROPAK i wiele innych

29 Projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie zgłoszone do MNiSW w roku 2010/2011 WydziałKonkurs - 31.07.2010Konkurs – 31.01.2011 złożone przyjęte do finansowani a wskaźnik sukcesu % nakłady ogółem nakłady na 2011 złożone Agrobioinżynierii18528892 450277 5000 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 115451031602405 09211 Biologii i Hodowli Zwierząt13323770 000334 70012 Medycyny Weterynaryjnej122 17560 000177 0003 Inżynierii Produkcji17425813 480267 80026 Nauk o Żywności i Biotechnologii 14321410 000198 0009 Nauk Rolniczych w Zamościu300000 RAZEM8822254 477 5321 660 09261 Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

30 Realizacja badań naukowych w 2011 r. Wydział Projekty badawcze z MNiSW, NCBiR, NCN Działalność statutowa Badania własne Młodzi naukowcy i doktoranci Tematy finansowane przez MRiRW Liczba tematów Nakłady ogółem w zł Nakłady na 2011 w zł. Liczba tematów Dotacja w zł Liczba tematów Środki pozostałe z roku 2010 w zł Liczba tematów Dotacja w zł Liczba tematów Dotacja w zł Agrobioinżynierii 305 212 5051 543 44529771 9498107 13823109 32910963 000 Medycyny Weterynaryjnej 92 060 188716 500201 672 09712234 58120121 20400 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 203 133 2531 192 58317632 3021358 1522265 5161100 000 Biologii i Hodowli Zwierząt 2410 485 6983 137 83934932 73615107 21029115 2663370 000 Inżynierii Produkcji 153 261 262921 27819503 48014160 7721798 273 0 0 Nauk o Żywności i Biotechnologii 123 128 160682 59910397 435847 0822562 445 2 253 000 Nauk Rolniczych 000 6 87 524650 330 1 3 000 0 0 RAZEM 11027 281 0668 194 244 135 4 997 523761 665 265 137 575 033 16 1 686 000 Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

31 Współpraca bezpośrednia z partnerami zagranicznymi Lp.InstytucjaKraj 1.Wileńska Wyższa Szkoła RolniczaLitwa 2.Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w KoszycachSłowacja 3.Akademia Rolnicza NitrzeSłowacja 4.Uniwersytet w PizieWłochy 5.Uniwersytet w TurynieWłochy 6.Uniwersytet Rolniczy we LwowieUkraina 7.Akademia Rolnicza w OdessieUkraina 8.Uniwersytet Rolniczy w KijowieUkraina 9.Wyższa Szkoła Rolnicza w GorkiBiałoruś 10.Instytut Rolniczy w BrunszwikuNiemcy Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

32 Współpraca bezpośrednia z partnerami zagranicznymi 11.Akademia Rolnicza w ShanxiChiny 12.Uniwersytet w MenoufiEgipt 13.Uniwersytet w ZagazigEgipt 14.Państw. Inst. Hodowli Zwierząt Futerkowych i Królików w RodnikachRosja 15.Federalna Szwajcarska Stacja Badawcza Ekonomiki i InżynieriiSzwajcaria 16.Rosyjska Akademia Nauk RolniczychRosja 17.Uniwersytet Nauk Wet. i Biotechnologii w MoskwieRosja 18.Narodowy Rolniczy Uniwersytet w SumachUkraina 19.Rolnicze Centrum Badawcze w GemblouxBelgia 20.Uniwersytet w UppsaliSzwecja 21.Montana State UniversityUSA 22.Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa LaosuLaos 23.Narodowy Uniwersytet Rolniczy LaosuLaos Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011

33 Lp.WydziałLiczba ogółem 1.Agrobioinżynierii105 2.Medycyny Weterynaryjnej65 3.Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu105 4.Biologii i Hodowli Zwierząt71 5.Inżynierii Produkcji67 6.Nauk o Żywności i Biotechnologii72 7.Nauk Rolniczych w Zamościu79 Razem564 Liczba ogółem publikacji i monografii wydanych w 2011 r.

34 Dziękuję za uwagę Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011


Pobierz ppt "Efektywne formy wsparcia w zakresie transferu wiedzy i potencjał badawczy uczelni Konferencja Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - 3.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google