Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy wsparcia współpracy nauka - biznes Projekty systemowe realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy wsparcia współpracy nauka - biznes Projekty systemowe realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego."— Zapis prezentacji:

1 Formy wsparcia współpracy nauka - biznes Projekty systemowe realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Formy wsparcia współpracy nauka - biznes Projekty systemowe realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Konferencja inaugurująca: WSPARCIE REGIONALNEJ SIECI WSPÓŁPRACY Lublin, 3 października 2011 r. Piotr Janczarek Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Departament Gospodarki i Innowacji Projekty Departamentu Gospodarki i Innowacji UMWL Projekty systemowe 1.Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy 2.Stypendia naukowe dla doktorantów 3.Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 4.Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

3 Departament Gospodarki i Innowacji Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Projekt realizowany do: 31.12.2012 r. Budżet projektu: 2 500 000 zł wkład własny 187 500 zł (7,5%) dofinansowanie EFS i budżet państwa - 2 312 500 zł badania naukowe i prace rozwojowe - 1 800 000 zł Ogólne założenia Projektu

4 Departament Gospodarki i Innowacji Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Cele Projektu Wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie przedsiębiorczości ukierunkowanej na innowacyjność. wzmocnienie procesu transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem przedsiębiorców, przełamanie barier pierwszego kontaktu poprzez umożliwienie wejścia w sieć współpracy naukowcom nie współpracującym wcześniej lub rzadko współpracującym z przedsiębiorcami, zdobycie informacji na temat zapotrzebowania przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego na rozwiązania innowacyjne.

5 Departament Gospodarki i Innowacji Uczestnicy Projektu Środowisko naukowe – Konsultanci – Karty Zgłoszeniowe instytucje mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego, tj.: uczelnie wyższe, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.), podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), instytuty badawcze Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z dnia (Dz. U. Nr 96, poz.615), naukowców – pracowników w/w instytucji mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy

6 Departament Gospodarki i Innowacji Uczestnicy Projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Przedsiębiorcy - Deklaracja Uczestnictwa W projekcie uczestniczyć będą również przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego, które stanowić będą pole badawcze dla poszczególnych działań w projekcie. Przedsiębiorstwa stanowią grupę zainteresowania projektu z uwagi na to, iż to właśnie tam dokonują się procesy innowacyjne. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), mający siedzibę lub zakład produkcyjny na terenie województwa lubelskiego.

7 Departament Gospodarki i Innowacji Główne działania w Projekcie Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Głównym działaniem w projekcie jest realizacja minimum 75 badań naukowych i prac rozwojowych we współpracy świata nauki i biznesu. Całkowita kwota przeznaczona na badania naukowe i prace rozwojowe to 1 800 000 zł. Maksymalna kwota jednego badania - 24 000 zł. Kwota realizacji każdego problemu badawczego będzie szacowana indywidualnie, a zatem problemy mniej złożone, wymagające mniejszego zaangażowania naukowca, sprzętu, czasu będą wycenione poniżej 24 000 zł. Każdy przedsiębiorca może przesłać maksymalnie 4 Deklaracje Uczestnictwa, w których zawarte zostaną różne problemy badawcze. Jeden naukowiec może przeprowadzić maksymalnie 2 badania naukowe i prace rozwojowe, przy czym każde z nich musi być realizowane na podstawie problemów badawczych dwóch różnych przedsiębiorców.

8 Departament Gospodarki i Innowacji Zespół Ekspertów Wizytujących Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy wybór 200 problemów badawczych opisanych w nadesłanych w terminie Deklaracjach Uczestnictwa i utworzenie listy rankingowej, badawcze wizyty monitorujące w każdym przedsiębiorstwie, którego problem badawczy znalazł się na liście rankingowej 200 problemów badawczych pod kątem przydatności do prowadzenia na jego podstawie badań oraz oszacowanie kosztów przeprowadzenia badania. Zespół Oceniający - Eksperci ocena merytoryczna Deklaracji Uczestnictwa, które znajdują się na liście rankingowej, wybór Konsultantów do przeprowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych poszczególnych problemów badawczych.

9 Departament Gospodarki i Innowacji Zespół Ekspertów Wizytujących Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy wybór 200 problemów badawczych opisanych w nadesłanych w terminie Deklaracjach Uczestnictwa i utworzenie listy rankingowej, badawcze wizyty monitorujące w każdym przedsiębiorstwie, którego problem badawczy znalazł się na liście rankingowej 200 problemów badawczych pod kątem przydatności do prowadzenia na jego podstawie badań oraz oszacowanie kosztów przeprowadzenia badania. Zespół Oceniający - Eksperci ocena merytoryczna Deklaracji Uczestnictwa, które znajdują się na liście rankingowej, wybór Konsultantów do przeprowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych poszczególnych problemów badawczych.

10 Departament Gospodarki i Innowacji Schemat współpracy Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Urząd Marszałkowski Zespół Ekspertów Wizytujących Zespół Oceniający Ekspertów Empiryczne badania problemów badawczych (minimum 75 przeprowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych) Końcowe opracowanie badawcze Przedsiębiorcy - Deklaracja Uczestnictwa z opisanym problemem badawczym Przedsiębiorcy - Deklaracja Uczestnictwa z opisanym problemem badawczym Środowisko naukowe - Konsultanci Karta Zgłoszeniowa Środowisko naukowe - Konsultanci Karta Zgłoszeniowa

11 Departament Gospodarki i Innowacji Rezultaty Projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy minimum 75 badań naukowych w postaci konkretnych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach regionu, włączenie w sieć współpracy dotychczas nieaktywnych i mało aktywnych we współpracy naukowców, zamieszczenie na Lubelskim Portalu Gospodarczym bazy danych naukowców – Liderów Innowacji, ich kompetencji w zakresie wsparcia merytorycznego dla biznesu oraz bazy danych problemów badawczych zgłoszonych ze strony biznesu, wydanie publikacji podsumowującej projekt dostarczającej informacji do dalszych prac nad rozwojem systemu innowacji i rozwoju sieci współpracy w województwie lubelskim oraz aktualizacji RSI.

12 Departament Gospodarki i Innowacji Terminy naboru Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy Konsultanci – Karty Zgłoszeniowe Przedsiębiorcy – Deklaracje Uczestnictwa Zespół Ekspertów Wizytujących – badawcze wizyty monitorujące – do końca grudnia 2011 roku Zespół Oceniający Eksperci – badania naukowe i prace rozwojowe – do końca 2012 roku

13 Departament Gospodarki i Innowacji Ogólne założenia Projektu Stypendia naukowe dla doktorantów Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2010 - 2013 Finansowanie: wartość całego Projektu: 13 000 000 zł budżet Województwa Lubelskiego - 975 000 zł dofinansowanie EFS i budżet państwa - 12 025 000 zł

14 Departament Gospodarki i Innowacji Cel Projektu Stypendia naukowe dla doktorantów Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez udzielenie stypendiów naukowych dla 185 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji do 31.12.2013 r.: 1.Innowacyjne technologie. 2.Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne. 3.Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 4.Turystyka w województwie lubelskim / agroturystyka. 5.Usługi wysokospecjalistyczne.

15 Departament Gospodarki i Innowacji Udział w Projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów 185 doktorantów z uczelni wyższych (publicznych i niepublicznych) i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego. w 2011 r. przyznano stypendia naukowe dla 60 doktorantów na okres 18 miesięcy, w 2012 r. zostaną przyznane stypendia naukowe dla kolejno 60 i 65 doktorantów na okres 18 miesięcy, w ramach dwóch naborów wniosków.

16 Departament Gospodarki i Innowacji Udział w Projekcie Stypendia naukowe dla doktorantów Wsparcie stypendialne skierowane zostanie w pierwszej kolejności do: doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką z sektora B+R z terenu województwa lubelskiego w zakresie wdrażania wyników badań naukowych – I grupa, doktorantów, którzy nawiązali współpracę z przedsiębiorcą lub jednostką z sektora B+R z poza terenu województwa lubelskiego w zakresie wdrażania wyników badań naukowych – II grupa, doktorantów, którzy mają wszczęte przewody doktorskie – III grupa. Wyniki badań naukowych prac doktorskich doktorantów objętych wsparciem z grupy I lub II muszą dotyczyć bezpośrednio przedmiotu działalności przedsiębiorcy lub jednostki z sektora B+R.

17 Departament Gospodarki i Innowacji Istotne pojęcia Stypendia naukowe dla doktorantów Jednostka z sektora B+R – jednostka naukowa, konsorcjum naukowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 615) oraz centrum naukowo- przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618) - prowadząca/ce działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu w/w ustawy o zasadach finansowania nauki. Przedsiębiorca – podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095 ze zm.).

18 Departament Gospodarki i Innowacji Zasady i kryteria wyboru Stypendia naukowe dla doktorantów Wyboru najlepszych doktorantów dokonuje Komisja Stypendialna na podstawie wniosku doktoranta o przyznanie stypendium oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzona z: doktorantem i przedstawicielem przedsiębiorcy lub jednostki z sektora B+R – w przypadku I i II grupy, doktorantem – w przypadku III grupy. W pierwszej kolejności ocenie merytorycznej podlegają wnioski doktorantów z I grupy. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na liści rankingowej i rezerwowej doktorantów, w ramach danego naboru wniosków z I grupy, ocenie merytorycznej podlegają wnioski doktorantów z II grupy. Jeżeli w dalszym ciągu limit miejsc na liście rankingowej i rezerwowej doktorantów nie zostanie wyczerpany, ocenie merytorycznej podlegają wnioski doktorantów z III grupy.

19 Departament Gospodarki i Innowacji Zasady i kryteria wyboru Stypendia naukowe dla doktorantów Przy wyborze wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria: praktyczna możliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej, zgodnie z preferowanymi dziedzinami, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, zapotrzebowanie w gospodarce regionu na proponowane rozwiązania i wpływ na rozwój gospodarczy regionu, stopień innowacyjności pracy doktorskiej, dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta i jego osiągnięcia, planowany udział w grantach, projektach lub przedsięwzięciach naukowych wykraczających poza ramy macierzystej uczelni.

20 Departament Gospodarki i Innowacji Zasady i kryteria wyboru Stypendia naukowe dla doktorantów W przypadku I i II grupy doktorantów, ocenie podlega również utylitarny aspekt wyników badań naukowych pracy doktorskiej dla przedsiębiorcy lub jednostki z sektora B+R, tj.: W jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki badań naukowych pracy doktorskiej przez przedsiębiorcę lub jednostkę z sektora B+R? Czy powstanie nowy produkt, usługa w wyniki wdrożenia badań naukowych pracy doktorskiej? Czy jest opracowany biznesplan w zakresie wdrażania wyników badań naukowych pracy doktorskiej przez przedsiębiorcę lub jednostkę z sektora B+R?

21 Departament Gospodarki i Innowacji Ogólne założenia Projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Okres realizacji projektu: 2010 - 2013 Finansowanie: wartość całego Projektu: 2 000 000 zł budżet Województwa Lubelskiego - 150 000 zł dofinansowanie EFS i budżet państwa - 1 850 000 zł

22 Departament Gospodarki i Innowacji Cele Projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 Cel główny: Stworzenie mechanizmów podnoszących konkurencyjność poprzez dywersyfikację RSI w kontekście implementacji strategii UE 2020 do końca 2013 r. Cele szczegółowe: empiryczne wyznaczenie obszarów konkurencyjności i stagnacji przy zastosowaniu mechanizmów kapitału intelektualnego, inicjowanie procesów rozwojowych w regionie poprzez zgromadzenie i przetworzenie wiedzy o charakterze regionalnym ponadlokalnym i lokalnym, wzmocnienie społecznej partycypacji w kreowaniu mechanizmów pro-rozwojowych wzrost postaw przedsiębiorczych w regionie, rozwój regionalnego systemu innowacji w oparciu o dywersyfikację procesu oraz zaangażowanie nowych aktorów.

23 Departament Gospodarki i Innowacji Zadania Projektu Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013 Głównym zadaniem w projekcie jest przeprowadzenie badań Kapitału Intelektualnego Lubelszczyzny na podstawie opracowanej metody badawczej. Badania będą opierały się na m.in. na przeprowadzeniu badań pilotażowych oraz czterech cykli badawczych. Wyniki badań posłużą do opracowania analiz strategicznych, m.in w takich obszarach jak: analizy regionalne w zakresie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacji, analizy konfirmacji, analizy powiatowe, opracowanie raportu końcowego dla prac nad rozwojem Regionalnej Strategii Innowacji.

24 Departament Gospodarki i Innowacji Ogólne założenia Projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Projekt realizowany do: 31.12.2013 r. Finansowanie: wartość całego Projektu: 4 600 000 zł. budżet Województwa Lubelskiego - 69 000 zł. (1,5%) dofinansowanie EFS i budżet państwa - 4 531 000 zł.

25 Departament Gospodarki i Innowacji Ogólne założenia i cele Projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Brak jednolitego systemu identyfikacji czynników i mechanizmów kształtowania zmiany gospodarczej i rynku pracy w województwie lubelskim Stworzenie Regionalnego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą Niewystarczający stopień współpracy i koordynacji środowisk zaangażowanych w kształtowanie zmian społeczno – gospodarczych w regionie Integracja ludzi, informacji i podmiotów zaangażowanych w kreowanie zmian społeczno - gospodarczych Brak jednolitego systemu integracji i przekazywania informacji płynących z badań i analiz społeczno - gospodarczych Stworzenie narzędzi i mechanizmów gromadzenia, segregowania i generowania badań i analiz gospodarczych Rozproszony system przeprowadzania i gromadzenia badań i analiz społeczno – gospodarczych Aktywne pozyskiwanie i koordynacja badań i analiz gospodarczych oraz sprawne zarządzanie informacją gospodarczą w regionie PROBLEMY CELE

26 Departament Gospodarki i Innowacji Nowa jakość w zarządzaniu informacją gospodarczą w regionie Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą ciągłość realizowanych działań z wykorzystaniem wiedzy już wytworzonej raporty i informacje gospodarcze na żądanie i realne potrzeby odbiorców - trzy typy analiz: standaryzacja i cykliczność raportów nt. przedsiębiorczości (brak standardowego, cyklicznego raportu do porównywania trendów zachodzących w gospodarce w określonym układzie czasowym) Okresowe (półroczne) raporty nt. zmian gospodarczych Trendy, informacje rynkowe, koniunktura, W skali makro w ramach aplikacji informatycznej (System Wskaźników Syntetycznych) Scenariusze rozwoju, mini strategie, Analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstw Badania pogłębione badania horyzontalne, strategiczne Rekomendacje dla konkretnych zagadnień rozwoju innowacji Praktyczna informacja w formie przewodników, dobrych praktyk, studiów przypadku Badania dziedzinowe w określonych obszarach gospodarki regionu (rozpoznanie innowacji)

27 Departament Gospodarki i Innowacji w ramach innych struktur monitorowania rozwoju województwa Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Monitorowanie postępów wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego (SRWL) Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy (LORP) (koordynacja: WUP ) Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą (RSZZG) (koordynacja: DGiI) Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) (koordynacja: DPR) Wojewódzka Rada Zatrudnienia Rada Programowa Regionalne Forum Terytorialne

28 Departament Gospodarki i Innowacji Schemat Projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą System wskaźników syntetycznych System informatyczny projektu Aplikacja analityczno - prognostyczna Biblioteka Bazy danych Formy współpracy z interesariuszami - Zespół konsultacyjny Tematy innowacyjnych projektów Rada Programowa Eksperci projektu Zespół projektu Strategie badawcze Badania potrzeb informacyjnych Badania pogłębione Badania dziedzinowe

29 Departament Gospodarki i Innowacji Główne zadania Projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą W ramach projektu prowadzone będą cykliczne badania i analizy dotyczące rozwoju określonych sektorów społeczno – gospodarczych, W ich wyniku powstaną prognozy, analizy porównawcze, scenariusze rozwoju dla takich dziedzin jak: odnawialne źródła energii, przedsiębiorczość i innowacyjne technologie, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, turystyka, współpraca międzyregionalna, rynek pracy, Głównym kanałem komunikacji projektu z otoczeniem będzie system informatyczny obejmujący bazy zasobów informacyjnych, badawczych oraz system wskaźników syntetycznych, opracowany specjalnie na potrzeby RSZZG - do bieżącego monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie.

30 Departament Gospodarki i Innowacji Korzyści z realizacji Projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą PrzedsiębiorcySfera nauki Obserwacja w trybie niemal rzeczywistym zmian i trendów w regionalnej gospodarce w odniesieniu do obszaru działalności danego przedsiębiorcy, Możliwość szybkiego reagowania na zachodzące zmiany w otoczeniu, Możliwość analizy danego przedsiębiorstwa na tle całego sektora / branży, Dostosowania rynku pracy (procesu edukacji obecnych i przyszłych pracowników) do potrzeb danego przedsiębiorcy / sektora / branży. Zaprojektowanie własnych badań w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb regionu, Dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw z regionu, Realizacja wielu prac badawczo – rozwojowych na rzecz przedsiębiorców z regionu, Możliwość zwiększenia liczby wdrożeń prac badawczo – rozwojowych, liczby zgłoszonych patentów, zgodnie z potrzebami regionu.

31 Departament Gospodarki i Innowacji Dziękuję za uwagę Departament Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Graniczna 4 20-010 Lublin Tel.: +48 81 537 16 21 Fax.: +48 81 537 16 37 Informacje o projektach, regulaminy, wydarzenia WWW.RSI.LUBELSKIE.PL WWW.RSI.LUBELSKIE.PL oraz WWW.GOSPODARKA.LUBELSKIE.PLWWW.GOSPODARKA.LUBELSKIE.PL


Pobierz ppt "Formy wsparcia współpracy nauka - biznes Projekty systemowe realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google