Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania RPO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania RPO"— Zapis prezentacji:

1 Założenia i wymogi RPO WP 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez ROF
Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2 RPO WP 2014-2020 - przyjęcie i notyfikacja przez KE
12 lutego 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2015)910 przyjmującą RPO WP do wsparcia z EFRR i EFS w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce (Program w wersji przedłożonej KE w dniu 9 stycznia 2015 r.). Niniejsza decyzja została notyfikowana, tj. doręczona Stałemu Przedstawicielstwu RP przy Unii Europejskiej w dniu 23 lutego 2015 r.

3 Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020
Alokacja 2 114,2 mln euro

4 WYMIAR TERYTORIALNY Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
1 preferencje przestrzenne dla 8 regionalnych biegunów wzrostu 2 preferencje przestrzenne dla obszarów problemowych 3 4 obszary wiejskie

5 Rzeszowski Obszar Funkcjonalny ROF
Obszar obejmujący 1 048 km2 z liczbą ludności wynoszącą 351 055 mieszkańców

6 Cele realizacji ZIT zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności; sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa; promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych; zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszaru funkcjonalnego.

7 Szacunkowa alokacja na ZIT
Fundusz Wsparcie z EFRR i EFS (wartości szacunkowe) Udział całkowitej alokacji z funduszu na program Łącznie EFRR 65  euro 4,31 % Łącznie EFS 7  euro 1,22 % Razem EFRR + EFS 72  euro 3,44 %

8 Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020
Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 2 Cyfrowe Podkarpackie 81,0 3,83% 3 Czysta energia 253,7 12,00% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 186,2 8,81% 5 Infrastruktura komunikacyjna 406,4 19,22% 6 Spójność przestrzenna i społeczna 217,8 10,30% 7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 8 Integracja społeczna 169,1 8,00% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie 128,5 6,08% 10 Pomoc techniczna 69,7 3,30% RAZEM 2 114,2 100,0%

9 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA PI 3 a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów Typy projektów wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich.

10 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa III CZYSTA ENERGIA PI 4 a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Typy projektów wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy. 4 e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych.

11 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PI 5 b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń Typy projektów rozwój form małej retencji; inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym; opracowanie i wdrożenie regionalnych systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi; zakup wyposażenia / sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – dla potrzeb OSP; budowa, przebudowa, remont urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów Pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE.

12 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PI 6 a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami Typy projektów kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi; kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne; zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów. 6 b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków; budowa kanalizacji ściekowej; realizacja inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę w ramach kompleksowych projektów; zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

13 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PI 6 c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Typy projektów budowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury wraz z otoczeniem; monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury instytucji kultury; przystosowanie obiektów instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu); tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu). 6 d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000); wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją.

14 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa V INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA PI 4 e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów Typy projektów zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego; budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej; budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) wyłącznie jako element ww. projektów; rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej).

15 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA PI 9 b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej Typy projektów uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych; zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze; poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców; systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego; dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.; budowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanego obszaru wyłącznie w ramach w/w typów projektów.

16 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY PI 8 i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo Typy projektów programy aktywizacji zawodowej; 8 iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 8 iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3; tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi; zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi.

17 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020
Oś priorytetowa VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA PI 9 i Aktywne włączenie Typy projektów zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej; włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej. 9 iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy; działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej; tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych; finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej; rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym.

18 WARUNKI REALIZACJI ZIT – zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa
Konieczność posiadania przez związek ZIT odpowiedniej zdolności instytucjonalnej do pełnienia funkcji IP. Rekomendacja form współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach zarządzania ZIT poprzez wybór (pismo MIR z dnia 4 grudnia 2014 r.): związku międzygminnego (art. 64 ustawy o samorządzie gminnym); porozumienia międzygminnego (art. 74 ustawy o samorządzie gminnym); stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (art. 84 ustawy o samorządzie gminnym). Wsparcie z PO PT otrzymają tylko te Związki ZIT, które posiadają lub przekształcą się w jedną z przedstawionych form współpracy. W dniu 21 stycznia 2014 r. zawarte zostało Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.

19 WARUNKI REALIZACJI ZIT – podpisanie porozumienia pomiędzy IP ZIT a IZ RPO WP
Istotne założenia zapisów porozumienia w zakresie zadań realizowanych przez IP: zadania związane z wyborem projektów (tryb konkursowy oraz tryb pozakonkursowy); monitorowanie i sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT w ramach RPO; udział przy sporządzaniu OFIP opracowanie instrukcji wykonawczej dla IP; ochrona i przetwarzanie danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych; wprowadzanie danych i administrowanie systemami informatycznymi (ewentualnie) prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją powierzonych zadań.

20 Ogólny schemat instytucjonalny wdrażania RPO WP 2014-2020
Komisja Europejska IP (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) IK UP/IK RPO (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Beneficjent (Związek ZIT) IZ RPO WP /IC (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie)  IA (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej)

21 WARUNKI REALIZACJI ZIT – przygotowanie Strategii ZIT
Strategia ZIT stanowić będzie podstawę do uczestnictwa Związku ZIT w procesie zarządzania RPO WP , w uzgodnionym z IZ RPO WP zakresie. Strategia uwzględnia wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki oraz potwierdzone podpisem przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład Związku ZIT. Pierwszy projekt Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przekazany został do IZ RPO WP w listopadzie 2013 r. Związek ZIT przekazał do IZ RPO WP do weryfikacji 12 propozycji fiszek przedsięwzięć zintegrowanych, w tym 8 projektów wskazano jako podstawowe. Łączna wartość przedsięwzięć 574 mln PLN, w tym dofinasowanie 468 mln PLN. W związku ze zmianami RPO WP , będącymi wynikiem negocjacji z Komisją Europejską, przekazanymi uwagami IZ RPO WP oraz MIiR do zapisów Strategii ZIT oraz fiszek projektowych, trwają obecnie prace nad jej aktualizacją oraz dostosowaniem zakresów przedsięwzięć.

22 Projekty pozakonkursowe – schemat wyboru projektów
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (IZ RPO WP / Beneficjent) Zgłoszenie projektu – wpisanie na listę w Strategii ZIT (Związek ZIT) Przekazanie Związkowi ZIT informacji o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie (IZ RPO WP) Identyfikacja projektu do dofinasowania w ramach opiniowania Strategii ZIT (IZ RPO WP / MIiR)  Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie (IZ RPO WP) Wpisanie projektu do wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego – załącznik do SZOOP (IZ RPO WP) Weryfikacja projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT i przekazanie projektu IZ RPO WP (Związek ZIT) Złożenie wniosku o dofinasowanie (Beneficjent) Wezwanie beneficjenta zidentyfikowanego projektu do złożenia wniosku o dofinasowanie (Związek ZIT)

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania RPO al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Zarządzania RPO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google