Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i wymogi RPO WP 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez ROF Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i wymogi RPO WP 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez ROF Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Założenia i wymogi RPO WP 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez ROF Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2 RPO WP 2014-2020 - przyjęcie i notyfikacja przez KE  12 lutego 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2015)910 przyjmującą RPO WP 2014-2020 do wsparcia z EFRR i EFS w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce (Program w wersji przedłożonej KE w dniu 9 stycznia 2015 r.).  Niniejsza decyzja została notyfikowana, tj. doręczona Stałemu Przedstawicielstwu RP przy Unii Europejskiej w dniu 23 lutego 2015 r.

3 Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 Alokacja 2 114,2 mln euro

4 WYMIAR TERYTORIALNY 1 2 3 4 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) obszary wiejskie preferencje przestrzenne dla obszarów problemowych preferencje przestrzenne dla 8 regionalnych biegunów wzrostu

5 Rzeszowski Obszar Funkcjonalny ROF Obszar obejmujący 1 048 km 2 z liczbą ludności wynoszącą 351 055 mieszkańców

6 Cele realizacji ZIT 1.zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności; 2.sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa; 3.promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych; 4.zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszaru funkcjonalnego.

7 Szacunkowa alokacja na ZIT Fundusz Wsparcie z EFRR i EFS (wartości szacunkowe) Udział całkowitej alokacji z funduszu na program Łącznie EFRR 65 534 044 euro4,31 % Łącznie EFS 7 281 560 euro1,22 % Razem EFRR + EFS 72 815 604 euro3,44 %

8 Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 Lp.Nazwa osi priorytetowej Fundusz Alokacja (mln w euro) Indykatywny % całkowitej alokacji 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,83% 3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego EFRR 186,2 8,81% 5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30% RAZEM 2 114,2100,0%

9 Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowaI KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA PI3 a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów Typy projektów wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich.

10 Oś priorytetowa III CZYSTA ENERGIA PI4 a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Typy projektów wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy. PI 4 e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów Typy projektów realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

11 Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PI5 b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń Typy projektów rozwój form małej retencji; inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym; opracowanie i wdrożenie regionalnych systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi; zakup wyposażenia / sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – dla potrzeb OSP; budowa, przebudowa, remont urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów Pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

12 Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PI6 a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami Typy projektów kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi; kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne; zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów. PI6 b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej Typy projektów inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków; budowa kanalizacji ściekowej; realizacja inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę w ramach kompleksowych projektów; zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

13 Oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PI6 c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Typy projektów budowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury wraz z otoczeniem; monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury instytucji kultury; przystosowanie obiektów instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu); tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu). PI6 d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej Typy projektów ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000); wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

14 Oś priorytetowa V INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA PI4 e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów Typy projektów zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego; budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej; budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) wyłącznie jako element ww. projektów; rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej). Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

15 Oś priorytetowa VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA PI9 b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej Typy projektów uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych; zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze; poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców; systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego; dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.; budowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanego obszaru wyłącznie w ramach w/w typów projektów. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

16 Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY PI8 i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo Typy projektów programy aktywizacji zawodowej; PI8 iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw Typy projektów bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. PI8 iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach Typy projektów tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3; tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi; zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

17 Oś priorytetowa VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA PI9 i Aktywne włączenie Typy projektów zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej; włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej. PI9 iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług Typy projektów rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy; działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej; tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych; finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej; rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym. Zakres ZIT w ramach RPO WP 2014-2020

18 WARUNKI REALIZACJI ZIT – zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa Konieczność posiadania przez związek ZIT odpowiedniej zdolności instytucjonalnej do pełnienia funkcji IP. Rekomendacja form współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach zarządzania ZIT poprzez wybór (pismo MIR z dnia 4 grudnia 2014 r.):  związku międzygminnego (art. 64 ustawy o samorządzie gminnym);  porozumienia międzygminnego (art. 74 ustawy o samorządzie gminnym);  stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (art. 84 ustawy o samorządzie gminnym). Wsparcie z PO PT otrzymają tylko te Związki ZIT, które posiadają lub przekształcą się w jedną z przedstawionych form współpracy. W dniu 21 stycznia 2014 r. zawarte zostało Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.

19 WARUNKI REALIZACJI ZIT – podpisanie porozumienia pomiędzy IP ZIT a IZ RPO WP Istotne założenia zapisów porozumienia w zakresie zadań realizowanych przez IP:  zadania związane z wyborem projektów (tryb konkursowy oraz tryb pozakonkursowy);  monitorowanie i sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT w ramach RPO;  udział przy sporządzaniu OFIP  opracowanie instrukcji wykonawczej dla IP;  ochrona i przetwarzanie danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych;  wprowadzanie danych i administrowanie systemami informatycznymi (ewentualnie)  prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją powierzonych zadań.

20 Ogólny schemat instytucjonalny wdrażania RPO WP 2014-2020 Komisja Europejska IP (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) IK UP/IK RPO (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Beneficjent IP (Związek ZIT) IZ RPO WP 2014-2020/IC (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie) IA (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej)

21 WARUNKI REALIZACJI ZIT – przygotowanie Strategii ZIT Strategia ZIT stanowić będzie podstawę do uczestnictwa Związku ZIT w procesie zarządzania RPO WP 2014-2020, w uzgodnionym z IZ RPO WP zakresie. Strategia uwzględnia wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki oraz potwierdzone podpisem przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład Związku ZIT. Pierwszy projekt Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przekazany został do IZ RPO WP w listopadzie 2013 r. Związek ZIT przekazał do IZ RPO WP do weryfikacji 12 propozycji fiszek przedsięwzięć zintegrowanych, w tym 8 projektów wskazano jako podstawowe. Łączna wartość przedsięwzięć 574 mln PLN, w tym dofinasowanie 468 mln PLN. W związku ze zmianami RPO WP 2014-2020, będącymi wynikiem negocjacji z Komisją Europejską, przekazanymi uwagami IZ RPO WP oraz MIiR do zapisów Strategii ZIT oraz fiszek projektowych, trwają obecnie prace nad jej aktualizacją oraz dostosowaniem zakresów przedsięwzięć.

22 Projekty pozakonkursowe – schemat wyboru projektów Wezwanie beneficjenta zidentyfikowanego projektu do złożenia wniosku o dofinasowanie (Związek ZIT) Zgłoszenie projektu – wpisanie na listę w Strategii ZIT (Związek ZIT) Identyfikacja projektu do dofinasowania w ramach opiniowania Strategii ZIT (IZ RPO WP / MIiR) Wpisanie projektu do wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego – załącznik do SZOOP (IZ RPO WP) Złożenie wniosku o dofinasowanie (Beneficjent) Weryfikacja projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT i przekazanie projektu IZ RPO WP 2014-2020 (Związek ZIT) Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie (IZ RPO WP) Przekazanie Związkowi ZIT informacji o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie (IZ RPO WP) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (IZ RPO WP / Beneficjent)

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Zarządzania RPO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 017/ 747 67 05 mail: drp@podkarpackie.pl www.rpo.podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Założenia i wymogi RPO WP 2014-2020 w aspekcie możliwości aplikacji o środki europejskie przez ROF Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google