Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RST WL) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RST WL) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RST WL) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, dnia 3 października 2011 r.

2 Powołanie i kadencja RST RST WL została powołana na podstawie Uchwały nr 3/2010 Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r. (z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.) na okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i funkcjonuje w oparciu o strukturę Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Lubelskiego

3 Skład RST Przedstawiciele instytucji/organizacji będących członkami PKM PO KL Województwa Lubelskiego; Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej II stopnia komponentu regionalnego w województwie. Przedstawiciele wszystkich beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w komponencie regionalnym.

4 Rola Sieci Tematycznych Sieci Tematyczne stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwia uwzględnienie różnych punktów widzenia, a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych.

5 Zadania Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie regionalnym (Priorytety VI-IX); Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie regionalnym; Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL; Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi;

6 Zadania c. d. Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na poziomie regionalnym i centralnym oraz w poszczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów na poziomie centralnym i regionalnym (m.in. poprzez udział przedstawicieli RST w pracach KST), Współpraca pomiędzy ST działającymi w tych samych lub różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (gościnny udział w posiedzeniach innych ST, bieżące kontakty telefoniczne, e-mail, udział w forach dyskusyjnych, cykliczne seminaria, spotkania robocze itd.).

7 Projekty innowacyjne realizowane w ramach komp. regionalnego l.p. Temat projektów innowacyjnych Priorytet/ działanie Termin ogłoszenia konkursu Alokacja Liczba złożonych wniosków Liczba podpisanych umów 1. Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej VI31.12.2009 r.4 mln zł 73 2. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy IX30.12.2009 r.5 mln zł 91 3. 1) Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży 2) Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości VII23.09.2010 r.8 mln zł263

8 Projekty innowacyjne Priorytet VI, Działanie 6.2 Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Tytuł : Semafor nowych możliwości Budżet: 1 026 210,34 zł Okres realizacji projektu: 01-08-2010 - 31-12-2012 r. Grupa docelowa: bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo, zatrudnieni Produkt finalny: W ramach projektu powstanie produkt finalny Pakiet wsparcia na który składać się będzie Pakiet działań coachingowych i Pakiet edukacyjny. Osoby 45+ zostały podzielona na 3 grupy: osoby bezrobotne, poszukujące zatrudnienia zarejestrowane w PUP Chełm, pracujące, zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego. Metoda pracy oparta będzie na indywidualnym podejściu do beneficjenta badaniu indywidualnych predyspozycji, doborze indywidualnych form wsparcia, indywidualnym badaniu efektów. RST WL rekomendowała akceptację warunkową strategii wdrażania.

9 Projekty innowacyjne Priorytet VI, Działanie 6.2 Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej Beneficjent: EUROPERSPEKTYWA Beata Romejko Tytuł : Obudź w sobie olbrzyma – Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej Budżet: 1 497 830,00 zł Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 30.11.2012 r. Grupa docelowa: Pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy Produkt finalny: Produkt finalny to podręcznik zawierający metodologię wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących w wieku 50+, zawierający specjalne metody pracy z osobami w wieku 50+ pozwalające tej grupie na przyswojenie sobie wiedzy i nie zrażanie się nadmiarem nowych rozwiązań technologicznych. Metodologia będzie zawierała programy szkoleń informatycznych, zawodowych jak również zawarte będą rekomendacje do pracy z osobami 50+ dla psychologów prowadzących zarówno indywidualny coaching jak i warsztaty psychologiczno-motywacyjne. RST WL rekomendowała akceptację warunkową strategii wdrażania.

10 Projekty innowacyjne Priorytet VI, Działanie 6.2 Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej Beneficjent: Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Tytuł: Dłużej na rynku pracy Budżet: 930 580,01 zł Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 30.06.2012 r. Grupa docelowa: użytkownicy –personel instytucji rynku pracy; odbiorcy – osoby nieaktywne zawodowo wieku 50+ Produkt finalny: - model aktywizacji osób w wieku 50+ nieaktywnych zawodowo adaptowany do potrzeb rynku pracy woj. lubelskiego na podstawie funkcjonowania modelu brytyjskiego, -strategia wdrożenia modelu pozwalająca w łatwiejszy sposób dokonać przyszłego wdrożenia systemu, ocenić wady i zalety realizowanego rozwiązania testującego. RST WL rekomendowała akceptację warunkową strategii wdrażania.

11 Projekty innowacyjne Priorytet IX, Działanie 9.2 Obszar: Edukacja i szkolnictwo wyższe Temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy Beneficjent: EUROPERSPEKTYWA Beata Romejko Tytuł: Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością Budżet: 1 123 539,96 zł Okres realizacji projektu: 01.08.2010 – 30.06.2012r. Grupa docelowa: użytkownicy –personel instytucji rynku pracy; odbiorcy – osoby nieaktywne zawodowo Produkt finalny: metodologia wspierania rozwoju społeczno-zawodowego ucznia z upośledzeniem umysłowym nakierowana na przygotowanie go do przejścia z edukacji na rynek pracy. Powstaną dwa narzędzia diagnostyczne służące do: opisu zainteresowań zawodowych oraz wielowymiarowej oceny poziomu przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy. RST WL rekomendowała akceptację warunkową strategii wdrażania.

12 Projekty innowacyjne Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna Temat: 1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości. Beneficjent: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Tytuł: Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym Budżet: 963 064,57 zł Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 30.09.2013. Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna w przedziale wiekowym od 13 do 16 roku życia, (w szczególnych przypadkach niedostosowania społecznego do 18 roku życia), zagrożona wykluczeniem społecznym, u której występują problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym i niebezpieczeństwo wcześniejszego opuszczeniem systemu edukacji. RST WL rekomendowała akceptację warunkową strategii wdrażania.

13 Produkt finalny: Zintegrowany Model Kulturoterapii Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym. Zawierał on będzie zestaw przetestowanych: -narzędzi (procedur, technik, programów edukacyjnych) kompleksowego oddziaływania profilaktycznego rodzic – dziecko - nauczyciel, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - technik, narzędzi i dobrych praktyk kompleksowej budowy systemu wartości u młodzieży zagrożonej, - narzędzi, technik i procedur rozwoju kompetencji społecznych u młodzieży zagrożonej, - innowacyjnych narzędzi pracy wychowawczej, wraz z zestawem materiałów do warsztatów dla nauczycieli, - procedur i dobrych praktyk współpracy instytucji działających na rzecz młodzieży zagrożonej

14 Projekty innowacyjne Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna Temat: 1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości. Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Tytuł: Świat dobrej przyszłości Budżet: 1 719 782,00 zł Okres realizacji projektu: 01-05-2011 - 30-04-2014 Grupa docelowa: - użytkownicy dyrektorzy i wychowawcy domów dziecka z woj. lubelskiego; - odbiorcy: wychowankowie domu dziecka w wieku 15 -18 lat pochodzący z rodzin, w których panuje przemoc bądź uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

15 Produkt finalny: - nowatorska, zindywidualizowana i wielopłaszczyznowa metoda wychowawcza w domach dziecka. Metoda ma charakter interwencji socjalnej prowadzonej wśród wychowanków wywodzących się z rodzin patologicznych. Jej głównym założeniem jest innowacyjne podejście do pracy z dziećmi zapewniające prawidłowy rozwój osobowy(niwelowanie skutków dziedziczenia patologii, dysfunkcji emocjonalnych i syndromu "spadłego liścia") i wczesne przygotowanie do życia na płaszczyźnie zawodowej, społecznej i emocjonalnej. Przewidywany termin oceny strategii działania przez RST WL – styczeń 2012

16 Projekty innowacyjne Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Obszar: Zatrudnienie i integracja społeczna Temat: 1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Nowe obszary działalności i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości. Beneficjent: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny" Tytuł: Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim Budżet: 3 288 520,00 zł Okres realizacji projektu: 01.05.2011 – 31.12.2013 r. Grupa docelowa: - użytkownicy: OPS, PCPR, inne instytucje integracji społ., NGO i inne działające na rzecz M trudnej, szkoły ponadg., SOSW, OR-W, MOW–550 instytucji, 1100 ich prac.

17 Odbiorcy/Produkt finalny cd. -Odbiorcy: Potencjalnie z PF mogą skorzystać (poprzez rozwiązanie ich problemów) osoby: M dysf. w wieku od 15+ do 20 roku życia, zagrożona WS z uwagi na dyskryminację wielokrotną w trzech obszarach przyczyn : trudności eduk., zdemoral., uzależnień - 7700 osób. Produkt finalny: Model Innowacyjne Programy Integralne: Program/Komponent wstępny. Narzędzie i metodologia wielowymiarowej i wieloczynnikowej diagnozy przyczyn i obszarów zagrożenia jednostki (młodzieży) WS jako narzędzie komplementarne do PI, PII; PIII i warunkujący ich stworzenie. P I. AZIMUTH VITA. Model wczesnej interwencji - Program life coachingu i doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji kluczowych dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i przedwcześnie opuszczającej system edukacji

18 Produkt finalny cd. P II. OUO VADIS IUVENIS? Model wczesnej interwencji - Program aktywizacji i adaptacji zawodowo-społecznej młodzieży trudnej o zaburzonej osobowości, niedostosowanej społecznie w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego III. AUCTORIZO LIBERTAS. Model wczesnej interwencji - Program profilaktyczno-terapeutyczny zachowań autodestrukcyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami (W tym m.in. z wzgl. M z rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoakt.) Przewidywany termin oceny strategii działania przez RST WL – styczeń 2012

19 Konkursy na projekty innowacyjne zaplanowane w roku 2011 l.p. Temat projektów innowacyjnychPriorytet Termin ogłoszenia konkursu Alokacja 1. 1. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego na różnych etapach życia człowieka. 2. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia VI22 września 2011 r.13,5 mln zł 2. 1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia. 2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. VII30 czerwca 2011 r.5 mln zł 3. 1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+. 2. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki. VIII21 września 2011 r.5 mln zł 4. 1. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy IX21 września 2011 r.5 mln zł [


Pobierz ppt "REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RST WL) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google