Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Syntetyczna prezentacja projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Syntetyczna prezentacja projektu"— Zapis prezentacji:

1 Syntetyczna prezentacja projektu
Strategiczna mapa regionu – badanie regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych Syntetyczna prezentacja projektu Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele projektu

3 Cel ogólny Dostarczenie podmiotom wpływającym na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie łódzkim wiedzy niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji

4 Cele szczegółowe i główne zadania projektu
Przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego – w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata , m.in. na użytek przygotowywanych scenariuszy rozwojowych Przygotowanie pięciu grup scenariuszy rozwojowych, obejmujących: scenariusze lokalne (gminne) scenariusze ponadlokalne (powiatowe) i regionalne scenariusze sektorowe (przemysł, rolnictwo, usługi) scenariusze sektorowo-przestrzenne scenariusze ponadregionalne (rola województwa w kontekście rozwoju kraju) Sporządzenie mapy strategicznego rozwoju województwa łódzkiego

5 Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej woj. łódzkiego
Cel: zdefiniowanie czynników wewnętrznych (istniejących w województwie łódzkim) określających możliwości rozwoju regionu łódzkiego w perspektywie do 2020 r.- przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych (w kraju i w procesach globalnych) Zakres: Analiza sfery ekonomicznej i społecznej na poziomie województwa jako całości w kontekście pozostałych województw Polski i całego kraju oraz na poziomie powiatów województwa łódzkiego Wybrane do analizy wskaźniki posłużą zarówno do charakterystyki obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa łódzkiego, jak i do prognozowania zmian w perspektywie do 2020r., z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych w scenariuszach rozwojowych Analiza w wymiarze ekonomicznym i społecznym oraz porównawcza – w wymiarze zewnętrznym (krajowym) i wewnętrznym (powiaty)

6 Źródła wykorzystywane w analizie sytuacji społeczno-gospodarczej
statystyki publiczne (dane GUS) dane z badania BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS) dane Banku Danych Regionalnych (BDR) GUS Uwaga dot. danych statystycznych W przypadku wszystkich danych wykorzystane będą maksymalnie dostępne ich źródła. W szczególności tam, gdzie jest to możliwe zostaną wykorzystane najnowsze dane kwartalne, które charakteryzują sytuację województwa w najbardziej bieżącym okresie (do III kw. 2009), dodatkowo dają możliwość wyodrębnienia wahań sezonowych . Posłużono się zarówno danymi rocznymi, jak i kwartalnymi: tam gdzie dostępne były dane kwartalne sytuacja zostanie scharakteryzowana w najbardziej bieżącym okresie: I kw (ew. 2006) – III kw. 2009, dla zmiennych, dla których były dostępne dane roczne okres badawczy dotyczy lat 2000 (ew. 2002) -2008, dla zmiennych pochodzących z rachunków regionalnych (wykorzystywanych głównie w p części dot. sfery ekonomicznej) brak jest danych dotyczących roku 2008.

7 Sfera ekonomiczna 1.1. Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomicznej 1.2. Sytuacja w trzech głównych sektorach: rolniczym, przemysłowym i usługowym 1.3. Rynek pracy – podstawowy element rozwoju ekonomicznego Ogólna charakterystyka rynku pracy Aktywność ekonomiczna w grupach wiekowych i wg płci Wskaźnik zatrudnienia wg wieku, płci i niepełnosprawności

8 Sfera społeczna 2.1. Aktualna sytuacja demograficzna z wyróżnieniem grup mających szczególne znaczenie dla rynku pracy Stan i struktura ludności Prognozy demograficzne Podaż pracy: liczba ludności w ekonomicznych grupach wieku 2.2. Infrastruktura społeczna Ochrona zdrowia Edukacja Kultura Turystyka Sport Pomoc społeczna

9 Wymiar porównawczy (benchmarking)
3.1. Ponadregionalne uwarunkowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Podstawowe wskaźniki ekonomiczne województwa łódzkiego na tle pozostałych województw Polski Sytuacja w trzech sektorach ekonomicznych województwa łódzkiego na tle pozostałych województw Polski Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego na tle pozostałych województw Polski Dostęp do infrastruktury społecznej na tle pozostałych województw Polski 3.2. Wewnątrzregionalne uwarunkowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Główne wskaźniki sfery ekonomicznej i społecznej wg powiatów województwa łódzkiego

10 Tworzenie lokalnych i ponadlokalnych (powiatowych) scenariuszy rozwojowych

11 Etap I Przygotowanie aktualnej (2008) zestandaryzowanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu (dane BDR). Przygotowanie prognozy trendów do 2020 r. Metoda: desk research Realizuje: zespół ekspercki PAG Uniconsult Etap II Przeprowadzenie analizy SWOT gminy/powiatu w zakresie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego Metoda: facylitowany warsztat strategiczny Realizuje: facylitator + Lokalna/Ponadlokalna Grupa ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR) Etap III Przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. wyników analizy SWOT gminy/powiatu Metody: moderowana strona internetowa; samowypełnialna ankieta Realizuje: zespół ekspercki + Lokalna/Ponadlokalna Grupa ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR) Proces partycypacyjnego tworzenia lokalnych i ponadlokalnych scenariuszy rozwojowych

12 Etap IV Przygotowanie wstępnych scenariuszy rozwojowych gminy/powiatu w 3 wersjach: pozytywnej, neutralnej i negatywnej Metoda: desk research; analiza danych Realizuje: zespół ekspercki PAG Uniconsult Etap V Przygotowanie końcowych wersji scenariuszy rozwojowych gminy/powiatu w 3 wersjach: pozytywnej, neutralnej i negatywnej Metoda: warsztat weryfikujący (podsumowujący) Realizuje: facylitator + Lokalna/Ponadlokalna Grupa ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR) Etap VI Ostateczna redakcja scenariuszy rozwojowych gminy/powiatu Metoda: analiza i redakcja Proces partycypacyjnego tworzenia lokalnych i ponadlokalnych scenariuszy rozwojowych

13 Lokalne i Ponadlokalne Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych (GSR)
Cele działania: Udział w przeprowadzeniu analizy SWOT gminy/powiatu w zakresie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego Udział w informowaniu i promowaniu wśród mieszkańców gminy/powiatu prac nad przygotowaniem scenariuszy rozwojowych Wsparcie procesu konsultacji wśród mieszkańców gminy/powiatu wyników analizy SWOT Uczestnictwo w przygotowaniu końcowych wersji scenariuszy rozwojowych gminy/powiatu Informowanie rady gminy/powiatu o przebiegu i wynikach prac nad scenariuszami rozwojowymi Zidentyfikowanie ekspertów lokalnych do współpracy w ramach programowania rozwoju województwa łódzkiego

14 Schemat przebiegu Opracowanie danych historycznych z BDR Analiza SWOT
Konsultacje społeczne Warianty ekstrapolacji Scenariusze Mapy Końcowa konsultacja

15 Przebieg analizy SWOT Analiza SWOT opiera się na następujących zasadach: Celem analizy SWOT jest dostarczenie informacji (pozycjonowania gminy/powiatu) służącej do korekty prognozy trendów wybranych (newralgicznych dla rozwoju) zmiennych charakteryzujących gminę/powiat W analizie SWOT występuje odwołanie się do skumulowanej wiedzy i ocen lokalnych ekspertów (pracowników samorządowych, lokalnych liderów, itd.) równoważonych przez opinie ekspertów zewnętrznych (facylitatorów) W toku analizy następuje kwantyfikowanie ocen cząstkowych i finalnego wyniku SWOT Skwantyfikowany (wyrażony liczbowo) wynik SWOT służy pozycjonowaniu gminy/powiatu na jednej z czterech pozycji (od maxi-maxi do mini-mini), rzutujących na szanse rozwojowe w perspektywie do 2020 r. .

16 Przebieg analizy SWOT Faza I:
Facylitator przedstawia cel i metodologię działania; Facylitator prezentuje wykresy obrazujące sytuację ex post (2000 – 2008) w gminie/powiecie na podstawie danych BDR w odniesieniu do 9 wybranych cech; Uczestnicy komentują wyniki. Faza II: Facylitator prowokuje dyskusję o silnych i słabych stronach gminy/powiatu posiłkując się zestandaryzowaną matrycą; Analogicznie przeprowadzana jest analiza szans i zagrożeń. Facylitator wyraźnie dzieli dyskusję zgodnie z metodologią PEST i doprowadza do consensusu w zakresie poszczególnych cech. Faza III: Facylitator przedstawia sumaryczne i szczegółowe wyniki analizy, wraz z eksperckim komentarzem (zwłaszcza w odniesieniu do opinii dyskusyjnych lub – zdaniem facylitatora – nietrafnych); Uczestnicy komentują, podsumowuję, ewentualnie korygują niektóre stwierdzenia.

17 Analiza SWOT - kwestionariusz
Szanse Zagrożenia Budowa szlaków komunikacyjnych Wzrost popytu na żywność ekologiczną Kierunki wydatkowania środków UE Wzrost znaczenia ekoturystyki …. Razem 2 1 21 Ogólnospołeczne tendencje demograficzne Degradacja środowiska Ogólnoświatowe tendencje gospodarcze 18 Silne strony Słabe strony Dobra infrastruktura sieciowa Dobra infrastruktura drogowa Dobre szkolnictwo Wykwalifikowani pracownicy 3 17 Słaba infrastruktura sieciowa Słaba infrastruktura drogowa Słabe szkolnictwo Niewykwalifikowani pracownicy 12

18 Pozycjonowanie Ocena cząstkowa:
Każda ze wskazanych przez uczestników cech (co do zasady pochodzą one z przygotowanej wcześniej listy możliwości, ale mogą też być zgłaszane przez uczestników GSR) jest oceniana w skali półzamkniętej. Minimalna ocena znaczenia cechy to 0 (cecha nieistotna), maksymalna to 3, ale granica ta – w wyjątkowych sytuacjach (cecha skrajnie ważna, determinująca cały rozwój) – może być przesunięta przez facylitatora (wymaga to jednak szczegółowego uzasadnienia). Ocena końcowa: Ocena końcowa jest wynikiem odjęcia wartości oceny słabych stron od silnych stron i zagrożeń od szans. Korekta: Na etapie sporządzania scenariuszy, zespół ekspercki może dokonać korekty wyniku analizy SWOT. Za każdym razem musi to być jednak jednoznacznie zaznaczone w tekście oraz wyjaśnione w sposób niebudzący wątpliwości. Zwłaszcza w odniesieniu do czynników zewnętrznych, eksperci mogą mieć szerszy obraz sytuacji niż środowiska lokalne. Wprowadzanie korekt będzie traktowane jako sytuacja wyjątkowa.

19 Analiza SWOT - pozycjonowanie
Przewaga szans Pozycja maxi-mini Pozycja maxi-maxi Przewaga zagrożeń Pozycja mini-mini Pozycja mini-maxi Przewaga słabych stron Przewaga silnych stron

20 BDR – ciągi danych historycznych
Przykładowy ciąg

21 BDR – ciągi danych historycznych
Wskaźnik Ex post 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Stan ludności 16 220 16 095 16 024 15 915 15 851 15 729 15 630 15 495 15 410 15323 Stan ludności w wieku 5-14 (okres szkolny) 2 004 1 883 1 801 1 753 1 718 1 630 1 601 1 551 1 485 1434 Liczba osób bezrobotnych 1923 1709 1644 1077 935 843 Deficyt/nadwyżka budżetu gminy jako % przychodów -6,2% -3,2% 2,6% -10,6% -6,9% -4,2% -8,6% -3,4% -8,5% -7,6% Dochody jednostki samorządowej ogółem (w mln PLN) 18,28 19,16 20,22 22,41 25,84 36,89 36,15 35,73 42,64 48,52 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 51,0% 51,4% 54,9% 59,8% 60,5% 49,2% 50,6% 51,9% 66,4% 58,2% Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na mieszkańców; 92,2 101,1 106,0 111,7 116,3 119,7 116,8 117,6 116,5 126,8 Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 96,5% 96,8% 96,7% 97,2% 97,3% 97,5% 97,6% Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 89,0% 89,2% 89,3% 89,8% 90,2% 90,4% 90,5% 90,9%

22 Prognoza w wyniku SWOT Określenie pozycji gminy/miasta/powiatu w wyniku ważonej analizy SWOT pozwoli na przyjęcie odpowiednich scenariuszy: optymistycznego, pesymistycznego i neutralnego. Jeśli analiza SWOT wskaże pozycję maxi-maxi, to prognoza trendu będzie odpowiednio korygowana in plus. Jeśli pozycję mini-mini to in minus itd. W zależności od wyników analizy SWOT wybrane będą trzy z pięciu możliwych scenariuszy: +10%, +5%, 0, -5%, -10%

23 Konsekwencja pozycji maxi-maxi
Scenariusz pesymistyczny (SP) = współczynnik 0% Scenariusz neutralny (SN) = współczynnik +5% Scenariusz optymistyczny (SO) = współczynnik +10% A zatem, prognozy trendu analizowanego czynnika (saldo migracji i przyrostu naturalnego) będą wyglądać następująco:

24 Konsekwencja pozycji maxi-mini i mini-maxi
Scenariusz pesymistyczny (SP) = współczynnik -5% Scenariusz neutralny (SN) = współczynnik 0% Scenariusz optymistyczny (SO) = współczynnik +5% A zatem, prognozy trendu analizowanego czynnika (saldo migracji i przyrostu naturalnego) będą wyglądać następująco:

25 Konsekwencja pozycji mini-mini
Scenariusz pesymistyczny (SP) = współczynnik -10% Scenariusz neutralny (SN) = współczynnik -5% Scenariusz optymistyczny (SO) = współczynnik 0% A zatem, prognozy trendu analizowanego czynnika (saldo migracji i przyrostu naturalnego) będą wyglądać następująco:

26 Dokument końcowy - scenariusze
W wyniku procesu prac w gminach i powiatach powstanie dla każdej JST dokument zawierający następujące części: 1. Metodologia badania Opis zastosowanej metodologii wraz z podstawowymi informacjami o przebiegu procesu uspołecznienia, konsultacjach społecznych itd. 2. Obserwowane trendy Analiza ex post na podstawie danych statystycznych zawierająca wskazanie głównych zjawisk pozytywnych i negatywnych dokonane przez zespół ekspercki. 3. Pozycjonowanie gminy w oparciu o analizę SWOT Prezentacja analizy SWOT wraz z pozycjonowaniem oraz ewentualną korektą przez ekspertów wyników wypracowanych przez GSR (o ile wyniki te odbiegałyby znacząco od opinii ekspertów). 4. Scenariusze rozwojowe do 2020 roku Analiza krytyczna możliwego rozwoju sytuacji w zakresie dziewięciu przyjętych do analizy czynników charakteryzujących sytuację w gminie/powiecie. 5. Podsumowanie

27 Konsultacje społeczne w gminie/powiecie
Szerokie konsultacje społeczne będą dotyczyły wyników analizy SWOT – ich celem będzie weryfikacja ocen lokalnych ekspertów GSR. Metody: sondaże internetowe na stronie internetowej projektu, komentarze na stronie internetowej projektu do stworzonych dokumentów odnośniki do strony internetowej projektu na stronach gminy/powiatu, przekierowanie do podstrony projektu dot. danej gminy ankieta papierowa samowypełnialna udostępniona mieszkańcom gminy/powiatu w instytucjach ankieta owa rozesłana do interesariuszy w gminie/powiecie Opracowanie wyników: analiza jakościowa zamieszczonych komentarzy, analiza ilościowa odpowiedzi w sondażach internetowych. Wyniki konsultacji będą brane pod uwagę przez ekspertów przygotowujących ostateczną wersję SWOT. Scenariusze rozwojowe przygotowane przez ekspertów PAG Uniconsult będą natomiast konsultowane z lokalnymi ekspertami GSR w ramach warsztatu podsumowującego. Będą one również publikowane do wiadomości zainteresowanych mieszkańców gmin i powiatów na stronie internetowej projektu oraz stronach JST.

28 Regionalne scenariusze rozwojowe

29 Regionalne scenariusze rozwojowe – rodzaje
Scenariusze regionalne Scenariusze sektorowe: przemysł, rolnictwo, usługi Scenariusze sektorowo-przestrzenne Scenariusze ponadregionalne

30 Proces przygotowania regionalnych scenariuszy rozwojowych
Etap I: Pierwsza fala badania Delphi Etap II: Powołanie 5 zespołów autorskich -eksperckich Etap III: Przygotowanie ekspertyz tematycznych Etap IV: Przygotowanie wstępnej wersji scenariuszy rozwojowych Etap V: Warsztaty i dyskusje panelowe ekspertów w ramach Forum Rozwoju Etap VI: Druga fala badania Delphi Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji scenariuszy rozwojowych Etap VII: Prezentacja scenariuszy na konferencji podsumowującej

31 Strategiczna Mapa Rozwoju
baza danych dot. różnych aspektów sytuacji społeczno - gospodarczej województwa łódzkiego, zawierająca dane liczbowe oraz materiały tekstowe publicznie dostępna na specjalnej stronie internetowej interaktywna,  umożliwi użytkownikom tworzenie różnych zestawień danych i ich wizualizację przestrzenną na mapach zawartość bazy danych tworzona z różnych źródeł – jednym z nich będą wyniki obecnego badania: diagnoza, prognozy trendów, scenariusze rozwojowe zebrane dane będą dotyczyły poziomu lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego w przyszłości te dane mają być aktualizowane, uzupełniane wykorzystanie SMR zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i wszystkie samorządy w województwie - przy przygotowywaniu strategii rozwoju, programów rozwoju ogólnych czy sektorowych, planów inwestycyjnych, przy planowaniu projektów, przy uzasadnianiu wniosków o fundusze, itp. przydatność SMR dla środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, mediów itd. zainteresowanych problemami rozwoju województwa łódzkiego

32 Konferencja podsumowująca
Cele: promocja wyników prac nad scenariuszami rozwojowymi działanie na rzecz konsensusu społecznego co do strategicznych kierunków rozwoju regionu wzmocnienie sieci powiązań ekspertów, teoretyków i praktyków rozwoju regionu łódzkiego Liczba uczestników: 300 osób Skład uczestników: przedstawiciele wszystkich JST województwa łódzkiego, administracja rządowa, politycy, naukowcy, media, przedstawiciele biznesu, instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe Czas trwania: 4 godz. Program: prezentacja 5 grup scenariuszy rozwojowych prezentacja Strategicznej Mapy Regionu dyskusja Zaproszenia: ogłoszenia w prasie regionalnej, zaproszenia osobiste (listy) do wybranych grup uczestników, rejestracja na konferencję poprzez stronę internetową

33 Efekty i korzyści z realizacji projektu
Zachęcanie władz i liderów lokalnych do podjęcia problematyki rozwoju gmin, powiatów, miast w perspektywie do 2020 r. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców województwa łódzkiego problematyką rozwoju regionu i społeczności lokalnych Przygotowanie scenariuszy rozwojowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim i dla całego województwa– dostarczenie przesłanek do formułowania bądź weryfikacji strategii i programów rozwojowych Stworzenie Strategicznej Mapy Regionu – powszechnie dostępnego narzędzia do pozyskiwania wiedzy o regionie, budowania strategii i programów, planowania inwestycji i projektów, itd. Przygotowanie aktualnej diagnozy (analizy) sytuacji społeczno – gospodarczej województwa łódzkiego Przygotowanie bazy ekspertów regionalnych i lokalnych zainteresowanych uczestnictwem w wymianie wiedzy, informacji i opinii dotyczących rozwoju województwa – przesłanka do stworzenia sieci ekspertów rozwoju

34 Dziękujemy za uwagę! Wykonawca badania: PAG Uniconsult
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę! Wykonawca badania: PAG Uniconsult Migdałowa 4 lok. 71 Warszawa Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 Łódź


Pobierz ppt "Syntetyczna prezentacja projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google