Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1

2 Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) wynika obowiązek opracowania i dokonywania zmian statutu przedszkola tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu jest podstawowym obowiązkiem przedszkola (art. 58, ust.6 – Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę … nadaje pierwszy statut). 2

3 Czynniki determinujące konieczność dokonywania zmian w statucie przedszkola to m. in.: zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego zmiany w specyfice przedszkola potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych w funkcjonowaniu społeczności przedszkolnej zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niespójność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem) inne potrzeby (np. zmiana nazwy, nadanie imienia itp.) 3

4 Postanowienia statutu wynikają z: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87.) 4

5 Postanowienia statutu wynikają z: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222) a także 5

6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130, z 2010 r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr 161, poz. 968) 6

7 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) 7

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami ) Zmiany: 1.Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 2.Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 3.Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 4.Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75 5.Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 8

9 Zmiana 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 obowiązuje od 1.09. 2002 r.) określić działalność innowacyjną i eksperymentalną jeśli przedszkole taką prowadzi określić organizację zajęć dodatkowych 9

10 Zmiana 2 (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 obowiązuje od 1. 09. 2003 r) w nazwie przedszkola specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, sztandarze oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną pominąć określenie specjalna oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci 10

11 Zmiana 3 (Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 obowiązuje od 1. 09. 2004 r.) określić wiek uczęszczania dzieci do przedszkola (dziecko ukończyło 2,5 roku) 11

12 Zmiana 4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75 obowiązuje od 11.01. 2005 r.) Zmiany nie dotyczą przedszkola organizacja świetlicy możliwości zorganizowania stołówki 12

13 Zmiana 5 (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 obowiązuje od 1. 07. 2007 r.) określić zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole 13

14 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542 obowiązuje od 1.09.2007 r.) sposób i procedury wyboru przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego określenie składu, sposobu wybierania członków oraz kompetencje rady rodziców (po jednym rodzicu z każdego oddziału) 14

15 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 145, poz. 917 obowiązuje od 1.09.2008r.) uzupełnienie zadań dyrektora przedszkola o zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole uzupełnienie zadań dla nauczyciela przedszkola o zadanie związane z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole 15

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487) (UCHYLONE) 16

17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) Obowiązuje od maja 2013 roku pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają również terapeuci pedagogiczni (§ 5 ust. 2) rozszerzono katalog osób, z inicjatywy których może być udzielana pomoc np.: dyrektor przedszkola, higienistka przedszkolna, pielęgniarka, pracownik socjalny, asystent rodziny (§ 6) 17

18 udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, (§ 7 ust. 2 pkt 1) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 20, § 21, § 22) rozszerzono zakres zadań psychologa, pedagoga, logopedy (§ 23, § 24, § 25) określono zadania terapeuty pedagogicznego (§ 26) 18

19 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991 obowiązuje od 1 września 2010 roku) zapewnienie dzieciom w przedszkolu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie ustalenie przez organ prowadzący wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym ustalony bezpłatny wymiar 19

20 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) Jest to tzw. ustawa przedszkolna (niektóre zapisy ustawy obowiązują już od 1 września 2013 roku) 20

21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 228, poz. 1490, Dz. U. z 2012 r. poz. 982, Dz. U. z 2013 r. poz. 957) zmiany dotyczą opracowywania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 5) 21

22 Dziękuję za uwagę Opracowała: Henryka B. Pszczolińska i Barbara Kubacka 22


Pobierz ppt "Zmiany w statucie przedszkola publicznego wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google