Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne. Główną ideą powołania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych jest: tworzenie podłoża rozwiązywania problemów społecznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne. Główną ideą powołania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych jest: tworzenie podłoża rozwiązywania problemów społecznych,"— Zapis prezentacji:

1 Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne

2 Główną ideą powołania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych jest: tworzenie podłoża rozwiązywania problemów społecznych, wykorzystując lokalne potencjały osobowe, integracja środowisk działających w jednym celu.

3 Żaden pojedynczy specjalista ani instytucja nie jest w stanie zareagować właściwie na każdorazowe doniesienie o problemie. Praca zespołem interdyscyplinarnym pozwala nie tylko na wspólne badanie przypadku, ale także na zespołowe podejmowanie decyzji.

4 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych podnosi efektywność działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez : 1)zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania zjawiskom negatywnym, 2) bardziej dokładną (wspólną) diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji (rozłożenie odpowiedzialności), 4) bardziej efektywne (zintegrowane i nie wykluczające się) wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 5) poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów, 6) spowolnienie procesu wypalania się specjalistów, zajmujących się pomocą rodzinie, dzieciom i młodzieży.

5 Elementy systemu LZI Lokalny Koordynator i Lokalna Koalicja Lokalny Zespół Interdyscy- plinarny Koalicja Wspierająca

6 Lokalny Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób współpracujących ze sobą w celu reakcji na konkretny problem społeczny. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Reprezentują tym samym instytucje rządowe i pozarządowe - odpowiedzialne za realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy. ZADANIA LZI: diagnoza problemu określenie strategii postępowania z danym przypadkiem określenie działań pointerwencyjnych konfrontacja opinii przedstawicieli różnych instytucji sporządzenie wniosków z prac zespołu nad danym przypadkiem podział ról i zadań

7 Lokalny Koordynator – to lokalna placówka integrująca działania LZI oraz Lokalnej Koalicji + Lokalna Koalicja - to grupa specjalistów (decydentów), mających wpływ na lokalną politykę profilaktyczną i pomocową Biorąc pod uwagę obecny stan prawny dot. realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania czy przemoc zasa- dnym jest aby Lokalnym Koordynatorem była placówka usytuowana w strukturze samorządu lokalnego, np. PCPR. Lokalna Koalicja Lokalny Koordynator

8 Zadania Lokalnego Koordynatora powoływanie LZI (zapewnianie udziału w posiedzeniach LZI ekspertów, konsultantów z różnych dziedzin i obszarów zagadnieniowych) zapewnienie wsparcia merytorycznego w trudnych przypadkach zgłoszonych przez LZI organizacja cyklicznych szkoleń dla członków LZI koordynacja działań Lokalnej Koalicji (organizacja spotkań, współpraca przy tworzeniu programów, kampanii, akcji społecznych, etc.) utrzymywanie bieżącego kontaktu z Koalicją Wspierającą reprezentowanie Lokalnej Koalicji na zewnątrz Lokalny Koordynator

9 Zadania Lokalnej Koalicji opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami bezpośredni udział w pracach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych w sytuacjach tego wymagających superwizowanie (wsparcie merytoryczne) LZI cykliczne (nie rzadziej niż raz na kwartał) spotkania mające na celu usprawnienie dotychczasowych działań i kształtowanie polityki pomocowej na podległym terenie

10 Koalicja wspierająca – to zespół złożony z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji mających wpływ na politykę profilaktyczną i pomocową na terenie działania wszystkich LZI (województwa), powołany decyzją organu administracji rządowej/samorządowej. Koalicja Wspierająca

11 Zadania Koalicji Wspierającej propagowanie lokalnych inicjatyw LZI organizacja kampanii, akcji społecznych, konferencji, seminariów, itp. organizacja szkoleń dla specjalistów opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na poziomie województwa lobbowanie na rzecz zmian prawnych i proceduralnych na poziomie kraju bezpośredni udział w pracach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych w sytuacjach tego wymagających

12 LZI - zakres merytoryczny Zakres merytoryczny funkcjonowania LZI obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianymi patologiami społecznymi. W dalszej perspektywie metodę pracy LZI można zaadoptować do rozwiązywania innego rodzaju problemów lokalnych, np. problem blokersów, modernizacja przestrzeni pod kątem bezpieczeństwa, organizacja czasu wolnego dzieci na danym terenie, etc.

13 Graficzny opis systemu Koalicja Wspierająca LZI Lokalna Koalicja Lokalny Koordynator

14 Etapy tworzenia systemu Powołanie Koalicji Wspierającej Budowa Lokalnych Koalicji - szkolenia Wyłonienie Lokalnych Koordynatorów Powoływanie LZI

15 Program Razem bezpieczniej - Uchwała nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej W celu realizacji zadań określonych w § 6 uchwały, powołano Zespół Koordynacyjny Wojewody Podlaskiego do realizacji przedmiotowego programu. Zespół Koordynacyjny inicjuje i koordynuje działania programu na swoim terenie, gromadzi informacje o jego realizacji oraz przedkłada sprawozdania i wnioski Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powołanie Koalicji Wspierającej

16 Zadania programu zrealizują grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz specjalistów zaproszonych do współpracy. Na ich czele stanęli kierownicy, którzy będą koordynować działania członków grup. Poniżej podajemy nazwy grup, w praktyce pokrywających się z obszarami działania określonymi w programie oraz ich kierowników: grupa ds. bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; grupa ds. przemocy w rodzinie – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; grupa ds. bezpieczeństwa w szkole – Wicekurator Oświaty w Białymstoku; grupa ds. bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej - Zastępca Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; grupa ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; grupa ds. bezpieczeństwa w działalności gospodarczej - Zastępca Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; grupa ds. ochrony dziedzictwa narodowego - Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powołanie Koalicji Wspierającej cd.

17 Szkolenie z zakresu pracy metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wydział Prewencji KWP w Białymstoku Adresaci: kadra kierownicza lokalnych placówek/instytucji pomocowych, oświatowych, służby zdrowia, sądownictwa, samorządów oraz innych organizacji wspierających dziecko, rodzinę i szkołę. Osoby te w dalszej perspektywie będą łącznikami dla instytucji, która koordynować będzie powstawanie i funkcjonowanie zespołów. Zadaniem takiego łącznika będzie m.in. wskazywanie osób (przedstawicieli danej instytucji), które czynnie uczestniczyć będą w pracach danego zespołu na rzecz rozwiązania konkretnych przypadków oraz ewentualne wsparcie merytoryczne zespołów (w ramach posiadanych kompetencji). Miejsce i terminy szkoleń: miasto Białystok – powiat Białystok – miasto i gmina Łomża – miasto i gmina Kolno – miasto i gmina Suwałki – miasto i gmina Augustów – Budowa Lokalnych Koalicji - szkolenia

18 Wypełnienie przez zainteresowane placówki deklaracji dotyczącej możliwości pełnienia funkcji Lokalnego Koordynatora na danym terenie. Przesłanie deklaracji do Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku do dnia 30 listopada br. Wyłonienie koordynatorów przez Koalicję Wspierającą. Szkolenie koordynatorów. Szkolenia przedstawicieli służb i instytucji - potencjalnych członków LZI. Wyłonienie Lokalnych Koordynatorów druk Fax

19 druk TRYB PRACY A Rozpoznanie problemu przez pojedyńczego specjalistę Zgłoszenie problemu (wskazanie jakości problemu) i potrzeby powołania LZI Lokalnemu Koordynatorowi /pisemnie, telefonicznie, bezpośrednio/ Organizacja spotkania osób zaangażowanych w sprawę oraz specjalistów z zakresu danej problematyki przez Lokalnego Koordynatora Posiedzenie zespołu - diagnoza i wypracowanie możliwych wariantów działań Podjęcie działań przez poszczególnych członków zespołu W razie potrzeby organizacja kolejnego spotkania/spotkań - ocena i weryfikacja podjętych działań W razie potrzeby korzystanie ze wsparcia merytorycznego Lokalnej Koalicji Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu (raporty z posiedzeń oraz indywidualne notatki członków zespołu z podjętych działań) Podjęcie decyzji o zakończeniu prac zespołu – SPRAWOZDANIE Doraźny LZI Stały LZI

20 Udział w posiedzeniu LZI poszczególnych jego członków poparty jest zgodą kierownictwa swoich macierzystych instytucji/organizacji. Wszyscy członkowie LZI podpisują raporty z posiedzeń (każdy raport sporządzany jest na zakończenie posiedzenia). Wypracowane przez zespół raporty (wraz z wnioskami) przekazywane powinny być instytucjom decyzyjnym w sprawie rodziny - do Sądu, Kuratorium Oświaty, Prokuratury, Policji, etc. Sprawozdanie z prac zespołu sporządzane jest przez Lokalnego Koordynatora po podjęciu decyzji o ich zakończeniu. Zwierzchnicy w/w instytucji zostaną powiadomieni o funkcjonowaniu metody LZI za pośrednictwem pism oraz w ramach zaplanowanej konferencji szkoleniowej. Funckjonowanie LZI Funkcjonowanie LZI druk

21 TRYB PRACY B – LZI zawiązany na stałe Wyznaczenie lidera zespołu, pełniącego rolę zwołującego zespół oraz prowadzącego spotkania (np. nauczyciel/pedagog/dyrektor placówki oświatowej) Podział ról i określenie kompetencji poszczególnych członków zespołu, stworzenie regulaminu funkcjonowania zespołu Cykliczne posiedzenia zespołów w celu rozwiązywania bieżących problemów Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu w formie raportów Ocena i weryfikacja podjętych działań W razie potrzeby - wsparcie merytoryczne ze strony Lokalnej Koalicji Zawiązanie się grupy osób reprezentujących instytucje czy organizacje działające na danym terenie Zgłoszenie swojego powołania i funkcjonowania Lokalnemu Koordynatorowi /drogą faxową lub elektroniczną/ Sprawozdanie z prac zespołu – do 15 stycznia za cały okres funkcjonowania – sporządza Lider i przekazuje do Lokalnego Koordynatora

22 G dy rozwiązanie problemu wykracza poza kompetencje i możliwości LZI i Lokalnej Koalicji Określenie rodzaju trudności i oczekiwanego wsparcia Lokalnemu Koordynatorowi Zgłoszenie przez Lokalnego Koordynatora potrzeby wsparcia ze strony Koalicji Wspierającej Możliwe formy wsparcia z ramienia Koalicji Wspierającej: udział w posiedzeniu danego LZI przedstawiciela Koalicji Wspierającej udział członka LZI w posiedzeniu Koalicji Wspierającej opinia pisemna Koalicji Wspierającej nt. możliwych sposobów rozwiązania danego problemu poparcie treści raportu z prac danego LZI Wsparcie merytoryczne ze strony Lokalnej Koalicji ?????? …...

23 Proponowaną formą powołania lokalnego systemu jest zarządzenie/uchwała lokalnych samorządów, w której określić należy przede wszystkim..: teren funkcjonowania lokalnego systemu zasady działania sytemu zakres merytoryczny systemu Lokalnych Koordynatorów i ich zadania sposób finansowania … Załącznik do tego dokumentu powinien stanowić wykaz osób – członków Lokalnej Koalicji Formalne aspekty funkcjonowania systemu - dokumenty powołujące system oraz regulujące jego pracę

24 Formalne aspekty funkcjonowania systemu - możliwe formy finansowania Lokalny Koordynator powinien dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na cele rozwoju i wspierania funkcjonowania LZI. POTRZEBY - wyasygnowanie środków na: koordynację Lokalnych Koalicji () szkolenia i superwizje niezbędne w ramach projektu LZI konsulting specjalistów na rzecz poszczególnych LZI potencjalne ŹRÓDŁA finansowania: w ramach dotacji ROPS w ramach dotacji gminnych w ramach programu Razem bezpieczniej - na rok 2009 w ramach dotacji unijnych (EFS, Daphne III, etc.) Poszczególni członkowie LZI pracują w ramach obowiązków służbowych.

25 Formalne aspekty funkcjonowania systemu - sprawozdawczość do KW Lokalny Koordynator Koalicja Wspierająca 1 x w roku /max do 20 stycznia/ informacja na temat funkcjonowania LZI potrzeby i uwagi dot. funkcjonowania LZI informacja na temat posiedzeń oraz przedsięwzięć Lokalnej Koalicji druk

26 Formalne aspekty funkcjonowania systemu (W ASPEKCIE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY) Praca interdyscyplinarna ma swoje umocowania w licznych dokumentach/aktach prawnych/programach. Jeśli chodzi np. o aspekt przemocy w rodzinie są to m.in.: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 2) ) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. 3) )

27 USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Art Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.3)), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 1)tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2)prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 3)opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 4)prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 6. Do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności: 1)inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2)opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 3)organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

28 Działania mające na celu udzielania pomocy ofiarom przemocy domowej, mają oparcie w wielu obowiązujących aktach prawnych, między innymi: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.); ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1592, z późn. zm.); ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.); ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.); ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.); ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493); ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

29 Projekt LZI jest skorelowany z następującymi Programami: Strategia Rozwoju Kraju na lata Rządowy Program ograniczania przestępczości i antyspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata Strategia Polityki Społecznej Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Narodowy Planu Działań na rzecz Dzieci Polska dla dzieci Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, na lata Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży

30 Formalne aspekty funkcjonowania systemu - ochrona danych osobowych USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Art Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.

31 ZASADA SWOBODY PRZETWARZANIA DANYCH DOBRO OSÓB TRZECICH DOBRO OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ DOBRO PUBLICZNE

32 Art Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, kt ó rej dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, kt ó rej dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, kt ó rej dane dotyczą, 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych cel ó w realizowanych przez administrator ó w danych albo odbiorc ó w danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, kt ó rej dane dotyczą. 2. Zgoda, o kt ó rej mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować r ó wnież przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. 3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interes ó w osoby, kt ó rej dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe. 4. 9) Za prawnie usprawiedliwiony cel, o kt ó rym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczeg ó lności: 9) 1) marketing bezpośredni własnych produkt ó w lub usług administratora danych, 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

33 DOPUSZCZALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH LEGALIZACJA PRZTWARZANIA DANYCH W CELU OCHRONY ŻYWOTNYCH INTERESÓW ODOBY KTÓREJ DOTYCZĄ UPOWAŻNIENIE WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDNIE GO PRZEPISU PRAWA ZGODA OSOBY ZAINTERESOW ANEJ

34 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 47 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Art Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

35 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 47 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 49 Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Art Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie. 3. Każdy ma prawo do dostępu dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

36 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. (….) Art Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. (…) Art Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo zadąć od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacja. 2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

37 Posiedzenie LZI – analiza przypadku I. Diagnoza problemu (zagrożenia) z każdej strony, w tym m.in. określenie: skali i specyfiki problemu - jak często wzywana jest policja, cz tylko tego rodzaju problemy występują, o jakiej porze mają miejsce negatywne zachowania, jak się najczęściej objawiają... obszaru, na którym problem istnieje okoliczności sprzyjających istnieniu zagrożenia kręgu osób, których problem dotyczy kręgu osób, które są przyczyną problemu kręgu osób, które znają problem ewentualnych przyczyn powstania problemu innych cech i uwarunkowań zagrożenia dotychczas podejmowanych działań i ich skuteczności

38 II. Na podstawie zebranych informacji zespół planuje poszczególne etapy dalszego działania: określenie celu głównego działań, określenie celów pośrednich, które możliwe będą do osiągnięcia przy realizacji celu głównego, określenie możliwych wariantów realizacji celów, podział zadań do realizacji pomiędzy członkami zespołu (ewentualnie zaproszenie do współpracy innych osób/instytucji), określenie terminów realizacji i ewentualnie kolejnego spotkania w celu oceny efektów oraz ewentualnej weryfikacji wariantu działania. III. Sporządzenie raportu z posiedzenia Posiedzenie LZI – analiza przypadku


Pobierz ppt "Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne. Główną ideą powołania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych jest: tworzenie podłoża rozwiązywania problemów społecznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google