Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. 2 System finansowy UE budżet ogólny, finansowanie pozabudżetowe, w tym: - Europejski Fundusz Rozwoju, - wspólnotowe operacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. 2 System finansowy UE budżet ogólny, finansowanie pozabudżetowe, w tym: - Europejski Fundusz Rozwoju, - wspólnotowe operacje."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ

2 2 System finansowy UE budżet ogólny, finansowanie pozabudżetowe, w tym: - Europejski Fundusz Rozwoju, - wspólnotowe operacje pożyczkowe, - pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny. budżet ogólny, finansowanie pozabudżetowe, w tym: - Europejski Fundusz Rozwoju, - wspólnotowe operacje pożyczkowe, - pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

3 3 Specyfika budżetu UE relatywnie niewielkie rozmiary w porównaniu do budżetów narodowych, dążenie do unifikacji, dążenie do finansowej autonomii, wzmacnianie roli Parlamentu Europejskiego w tworzeniu budżetu UE. relatywnie niewielkie rozmiary w porównaniu do budżetów narodowych, dążenie do unifikacji, dążenie do finansowej autonomii, wzmacnianie roli Parlamentu Europejskiego w tworzeniu budżetu UE.

4 4 Specyfika budżetu UE ograniczony zakres zadań w stosunku do zadań realizowanych z budżetów krajowych, odmienna procedura konstruowania, sposób podejścia do deficytu budżetowego. ograniczony zakres zadań w stosunku do zadań realizowanych z budżetów krajowych, odmienna procedura konstruowania, sposób podejścia do deficytu budżetowego.

5 5 Zasady budżetu UE jedności, jednoroczności, uniwersalności, równowagi, szczegółowości. jedności, jednoroczności, uniwersalności, równowagi, szczegółowości.

6 6 Perspektywa Finansowa Znaczenie w kształtowaniu budżetu ogólnego UE wieloletniego planowania, Wyrazem tego planowania – Perspektywy Finansowe, Perspektywy Finansowe sporządzane na okresy kilkuletnie. Znaczenie w kształtowaniu budżetu ogólnego UE wieloletniego planowania, Wyrazem tego planowania – Perspektywy Finansowe, Perspektywy Finansowe sporządzane na okresy kilkuletnie.

7 7 Perspektywa Finansowa Dotychczasowe okresy obowiązywania Perspektyw Finansowych: – 1992, – 1999, – 2006, – Dotychczasowe okresy obowiązywania Perspektyw Finansowych: – 1992, – 1999, – 2006, – 2013.

8 8 Perspektywa Finansowa Cechy charakterystyczne: nie może być uznana za wieloletni budżet, umożliwia porównywanie budżetu z postanowieniami Perspektywy, ułatwia kontrolę i ocenę systemu finansowania Unii, Cechy charakterystyczne: nie może być uznana za wieloletni budżet, umożliwia porównywanie budżetu z postanowieniami Perspektywy, ułatwia kontrolę i ocenę systemu finansowania Unii,

9 9 Procedura uchwalania budżetu Budżet ogólny uchwalany na okres roku kalendarzowego, W trakcie danego roku mogą być uchwalane budżety uzupełniające lub korygujące, Budżet ogólny uchwalany na okres roku kalendarzowego, W trakcie danego roku mogą być uchwalane budżety uzupełniające lub korygujące,

10 10 Procedura uchwalania budżetu DataDziałania 1 września (15 czerwca) Każda z instytucji europejskich określa swoje planowane wydatki – propozycje te są grupowane przez Komisję jako wstępny projekt budżetu (preliminary draft budget) 5 października (15 września) Rada podejmuje decyzję w sprawie wstępnego projektu budżetu, po konsultacji z Parlamentem w sprawie wydatków obligatoryjnych. Tym samym zostaje przyjęty projekt budżetu (draft budget) w ciągu 45 dni Parlament analizuje projekt budżetu. W wyniku tego możliwe są następujące działania: - Parlament nie podejmuje działań – budżet uznaje się za przyjęty, - Parlament przyjmuje budżet, - Parlament podejmuje decyzje o zmianach – proponuje zmiany w wydatkach obligatoryjnych, proponuje poprawki w zakresie wydatków nieobligatoryjnych

11 11 Procedura uchwalania budżetu DataDziałania W ciągu 15 dni (druga połowa listopada) Rada w drugim czytaniu analizuje stanowisko Parlamentu. Rada może wprowadzić poprawki do wydatków nieobligatoryjnych (projekt wraca do budżetu), W zakresie wydatków obligatoryjnych: - propozycje Parlamentu zwiększające ogólny budżet mogą być przyjęte przez Radę wyłącznie większością kwalifikowaną, w przeciwnym razie są odrzucane, - Propozycje Parlamentu niezwiększające ogólnego budżetu mogą być odrzucone przez Radę wyłącznie większością kwalifikowaną, w przeciwnym razie uważa się je za przyjęte. Zakończenie procedury (połowa grudnia) Parlament przyjmuje budżet i ma ostatnie słowo w zakresie wydatków nieobligatoryjnych. Może wprowadzić poprawki do tych wydatków absolutną większością głosów (3/5 głosujących) Budżet może być również odrzucony w całości absolutną większością głosów (2/3 głosujących) Brak działania oznacza cichą zgodę.

12 12 Procedura uchwalania budżetu Zagrożenia wynikające z nieterminowego uchwalenia budżetu: - występowanie barier w zakresie podejmowania nowych projektów integracyjnych, wymagających finansowania ze wspólnego budżetu, - obniżenie realnej wartości kwot wydatków na skutek procesów inflacyjnych (w przypadku nieuchwalenia budżetu są one realizowane na poziomie roku poprzedniego). Zagrożenia wynikające z nieterminowego uchwalenia budżetu: - występowanie barier w zakresie podejmowania nowych projektów integracyjnych, wymagających finansowania ze wspólnego budżetu, - obniżenie realnej wartości kwot wydatków na skutek procesów inflacyjnych (w przypadku nieuchwalenia budżetu są one realizowane na poziomie roku poprzedniego).

13 13 Dochody budżetowe w początkowym okresie uzależnienie wielkości dochodów budżetowych od wpłat poszczególnych państw członkowskich /uzależnienie wpłat od udziału w PKB Wspólnoty/ system zasobów własnych jako gwarant autonomii finansowej budżetu UE,

14 14 System zasobów własnych do 1970 roku podjęcie kilku nieudanych prób wprowadzenia systemu, Motywem podjęcia ostatecznej decyzji o wprowadzeniu stale zwiększające się wydatki Wspólnoty, szczególnie w zakresie wspólnej polityki rolnej, Początkowo (1971 r.) system zasobów własnych oparty został na: - opłatach rolnych - cłach - podatku VAT

15 15 System zasobów własnych redukcja wpłat bezpośrednich w latach 1970 – 1980, opłaty rolne i cła efektywnym źródłem dochodów budżetowych od samego początku ich wprowadzenia, istotne problemy w zakresie harmonizacji podatku VAT przyczyną opóźnienia w pozyskiwaniu dochodów z tego tytułu – pierwsze dochody dopiero w 1979 r., funkcjonowanie systemu /z niewielkimi zmianami/ do 1986 r.

16 16 I pakiet Delorsa utworzenie tzw. czwartego źródła w systemie zasobów własnych – wpłat krajów członkowskich, których kalkulacja została oparta na DNB. pomimo podobieństwa do wcześniejszych wpłat bezpośrednich, ich nowa specyfika wynikająca z: -systemowego charakteru, -możliwości zachowania autonomii finansowej budżetu, cel: - pokrycie wydatków budżetowych, które nie zostaną sfinansowane za pomocą tradycyjnych źródeł oraz wpływów z tytułu VAT w danym roku budżetowym, - możliwość równoważenia budżetu /pozyskiwane z niego środki uniemożliwiają wystąpienie deficytu budżetowego/.

17 17 System zasobów własnych - ograniczenia pułap wyznaczający maksymalny poziom dochodów budżetowych z tytułu zasobów własnych, uzależnienie pułapu od DNB Unii; wzrost wskaźnika od 1,15% DNB w roku 1988 do 1,24 % DNB obecnie, celem, powstrzymanie niekontrolowanego wzrostu wydatków i w efekcie zdyscyplinowanie gospodarki finansowej Wspólnoty. pułap wyznaczający maksymalny poziom dochodów budżetowych z tytułu zasobów własnych, uzależnienie pułapu od DNB Unii; wzrost wskaźnika od 1,15% DNB w roku 1988 do 1,24 % DNB obecnie, celem, powstrzymanie niekontrolowanego wzrostu wydatków i w efekcie zdyscyplinowanie gospodarki finansowej Wspólnoty.

18 18 Dochody budżetowe W latach 1971 – 2008 dochody budżetowe wzrosły ponad 50-krotnie, od kwoty 2,33 mld euro do 120,35 mld euro, Zmiana struktury dochodów spowodowana bardziej sprawiedliwym rozłożeniem ciężarów finansowych pomiędzy kraje członkowskie, uwzględniającym ich poziom zamożności oraz zdolności płatnicze. W latach 1971 – 2008 dochody budżetowe wzrosły ponad 50-krotnie, od kwoty 2,33 mld euro do 120,35 mld euro, Zmiana struktury dochodów spowodowana bardziej sprawiedliwym rozłożeniem ciężarów finansowych pomiędzy kraje członkowskie, uwzględniającym ich poziom zamożności oraz zdolności płatnicze.

19 19

20 20 opłaty pobierane przy imporcie produktów rolnych na teren Unii z krajów trzecich (cła rolne) oraz tzw.składki cukrowe pobierane z tytułu produkcji i magazynowania cukru. - opłaty pobierane przy imporcie produktów rolnych na teren Unii z krajów trzecich (cła rolne) oraz tzw.składki cukrowe pobierane z tytułu produkcji i magazynowania cukru. - Opłaty rolne

21 21 pobierane od wartości dóbr importowanych z krajów trzecich na obszar wspólnego rynku wewnętrznego w ramach wspólnej taryfy celnej (z pominięciem produktów rolnych), zmniejszanie się znaczenia tego źródła ze względu na: - kolejne obniżanie taryf celnych w ramach GATT, - umowy stowarzyszeniowe zawierane przez Wspólnoty, - zwiększenie odsetka kwot zebranych z tytułu ceł na pokrycie kosztów ich poboru przez kraje członkowskie pobierane od wartości dóbr importowanych z krajów trzecich na obszar wspólnego rynku wewnętrznego w ramach wspólnej taryfy celnej (z pominięciem produktów rolnych), zmniejszanie się znaczenia tego źródła ze względu na: - kolejne obniżanie taryf celnych w ramach GATT, - umowy stowarzyszeniowe zawierane przez Wspólnoty, - zwiększenie odsetka kwot zebranych z tytułu ceł na pokrycie kosztów ich poboru przez kraje członkowskie Cła

22 22 obok czwartego źródła to największy składnik dochodów budżetu, kwota podatku obliczona jest od jednolitej dla wszystkich krajów podstawy, wpłaty z tego tytułu pobierane są na podstawie określonej, jednolitej stawki VAT. obok czwartego źródła to największy składnik dochodów budżetu, kwota podatku obliczona jest od jednolitej dla wszystkich krajów podstawy, wpłaty z tego tytułu pobierane są na podstawie określonej, jednolitej stawki VAT. Zasoby własne oparte na VAT

23 23 początkowo brana była pod uwagę cała wartość netto sprzedanych w danym roku towarów i usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, powiązanie od 1988 roku (I pakiet Delorsa) podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej z wielkością PNB (później DNB) danego kraju. początkowo brana była pod uwagę cała wartość netto sprzedanych w danym roku towarów i usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, powiązanie od 1988 roku (I pakiet Delorsa) podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej z wielkością PNB (później DNB) danego kraju. Zasoby własne oparte na VAT – podstawa opodatkowania

24 24 Zasoby własne oparte na VAT W ostatnich latach znaczenie wpływów z tytułu podatku VAT ulega zmniejszeniu, co jest efektem świadomej polityki zmierzającej do stworzenia systemu w większym stopniu uwzględniającego stan zamożności poszczególnych krajów, Zmiany jakie zachodziły polegały na stopniowym zmniejszaniu zarówno podstawy, jak i jednolitej stawki (odsetka) od której naliczana jest kwota podatku VAT. W ostatnich latach znaczenie wpływów z tytułu podatku VAT ulega zmniejszeniu, co jest efektem świadomej polityki zmierzającej do stworzenia systemu w większym stopniu uwzględniającego stan zamożności poszczególnych krajów, Zmiany jakie zachodziły polegały na stopniowym zmniejszaniu zarówno podstawy, jak i jednolitej stawki (odsetka) od której naliczana jest kwota podatku VAT.

25 25 Wpłatami bezpośrednimi pokryta jest kwota wydatków będąca różnicą pomiędzy ogólną kwotą wydatków a sumą dochodów w postaci: źródeł tradycyjnych, VAT, a także z dochodów ujętych w grupie pozostałe dochody, Kraje członkowskie powinny się na nią złożyć w takiej proporcji, w jakiej uczestniczą w tworzeniu DNB Unii jako całości, Na podstawie tych elementów Komisja Europejska ustala ile w danym roku budżetowym wynosi jednolity dla wszystkich krajów członkowskich odsetek, który ma zastosowanie do wyliczenia kwoty środków wpłacanych do budżetu. Wpłatami bezpośrednimi pokryta jest kwota wydatków będąca różnicą pomiędzy ogólną kwotą wydatków a sumą dochodów w postaci: źródeł tradycyjnych, VAT, a także z dochodów ujętych w grupie pozostałe dochody, Kraje członkowskie powinny się na nią złożyć w takiej proporcji, w jakiej uczestniczą w tworzeniu DNB Unii jako całości, Na podstawie tych elementów Komisja Europejska ustala ile w danym roku budżetowym wynosi jednolity dla wszystkich krajów członkowskich odsetek, który ma zastosowanie do wyliczenia kwoty środków wpłacanych do budżetu. Czwarte źródło

26 26 Tradycyjne zasoby własne: - zapewniają autonomię w największym stopniu, gdyż w istocie są wyłączone z krajowych procedur budżetowych, - słabością duży koszt pozyskiwania, - występuje tu stosunkowo duże ryzyko powstawania nieprawidłowości, oszustw i nadużyć. Dochody budżetu ogólnego z tytułu VAT oraz wpłaty bezpośrednie: - mniej kosztowne, - słabością silne powiązanie z budżetami narodowymi, co mimo przyjętego automatyzmu w przekazywaniu środków do budżetu ogólnego Unii, nieuchronnie stwarza pole do podważania interesu wspólnotowego na rzecz interesów narodowych. Tradycyjne zasoby własne: - zapewniają autonomię w największym stopniu, gdyż w istocie są wyłączone z krajowych procedur budżetowych, - słabością duży koszt pozyskiwania, - występuje tu stosunkowo duże ryzyko powstawania nieprawidłowości, oszustw i nadużyć. Dochody budżetu ogólnego z tytułu VAT oraz wpłaty bezpośrednie: - mniej kosztowne, - słabością silne powiązanie z budżetami narodowymi, co mimo przyjętego automatyzmu w przekazywaniu środków do budżetu ogólnego Unii, nieuchronnie stwarza pole do podważania interesu wspólnotowego na rzecz interesów narodowych. Zasoby własne - charakterystyka

27 27 Udział w finansowaniu budżetu ogólnego (mld EUR)

28 28 Wydatki budżetowe Agenda Perspektywa Finansowa Rolnictwo1. Trwały wzrost (składa się z dwóch poddziałów) 2. Działania strukturalne1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia (nowy dział) 3. Polityki wewnętrzne1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia(dawny dział Działania strukturalne) 4. Polityki zewnętrzne2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi (zawarty dawny dział Rolnictwo) 5. Administracja3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (zawarty dawny dział Polityki wewnętrzne) 6 Rezerwy4. UE jako partner globalny (zawarty dawny dział Polityki zewnętrzne) 7. Pomoc przedakcesyjna (dział nieuwzględniony w PF 2007 – 2013) 5. Administracja 8. Kompensacje6. Wyrównania

29 29 Wydatki budżetowe TRWAŁY WZROST Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. wzrost konkurencyjności i innowacji na wspólnym rynku wzmocnienie badań naukowych i rozwoju technologicznego wspieranie zrównoważonych sieci transportowych, energetycznych i sieci europejskich wspieranie polityki społecznej Cel 1 konwergencja Cel 2 konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Cel 3 europejska współpraca terytorialna 81,54 % 15,95 % 2,52 %

30 30 Wydatki budżetowe Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi wydatki rolne, wydatki związane z rybołówstwem, środki na ochronę środowiska. polityka rozwoju obszarów wiejskich

31 31 Wydatki budżetowe Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość sprawy wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości, tworzenie instytucji, bezpieczeństwo produktów, ochrona konsumenta i zdrowia publicznego, kultura, sektor audiowizualny.

32 32 Wydatki budżetowe UE jako partner globalny - instrument przedakcesyjny dla krajów kandydujących do UE i potencjalnych aspirantów, - instrument europejskiego sąsiedztwa i partnerstwa, z którego finansowana będzie współpraca ekonomiczna, społeczna, polityczna i kulturalna UE z sąsiadami w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, - instrument współpracy rozwojowej i ekonomicznej koordynujący i finansujący współpracę UE z krajami rozwijającymi się, - instrument pomocy humanitarnej,

33 33 Klasyfikacja wydatków budżetowych w latach Trwały wzrost (składa się z dwóch poddziałów)Wydatki nieobowiązkowe 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia (nowy dział)Wydatki nieobowiązkowe 1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia(dawny dział Działania strukturalne) Wydatki nieobowiązkowe 2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi (zawarty dawny dział Rolnictwo) Wydatki nieobowiązkowe 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (zawarty dawny dział Polityki wewnętrzne) Wydatki nieobowiązkowe 4. UE jako partner globalny (zawarty dawny dział Polityki zewnętrzne)Wydatki nieobowiązkowe 5. AdministracjaWydatki obowiązkowe 6. WyrównaniaWydatki obowiązkowe

34 34 Ramy finansowe na lata 2007 – 2013 [mln eur] Wyszczególnienie razem Trwały wzrost a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia b. spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość UE jako partner globalny Administracja Wyrównania Środki ogółem

35 35 Beneficjenci i płatnicy netto dominujące zagadnienie na temat skutków członkostwa w UE, wbrew pozorom zdefiniowanie pojęcia płatnika i beneficjenta przysparza wielu trudności: - możliwość zastosowania różnych sposobów pomiaru, - trudności metodologiczne związane z przypisaniem określonych kategorii wydatków i dochodów danemu państwu członkowskiemu /efekt Rotterdamu – strona dochodowa, przypadek Belgii i Luksemburga – strona wydatkowa/. dominujące zagadnienie na temat skutków członkostwa w UE, wbrew pozorom zdefiniowanie pojęcia płatnika i beneficjenta przysparza wielu trudności: - możliwość zastosowania różnych sposobów pomiaru, - trudności metodologiczne związane z przypisaniem określonych kategorii wydatków i dochodów danemu państwu członkowskiemu /efekt Rotterdamu – strona dochodowa, przypadek Belgii i Luksemburga – strona wydatkowa/.

36 36 Beneficjenci i płatnicy netto Rekompensata dla Wielkiej Brytanii: Hasło I want my money back, U podnóża żądań przekonanie, że kraj ten wnosi do budżetu ogólnego znacznie więcej, niż wynikało z relatywnego poziomu jego zamożności. Rekompensata dla Wielkiej Brytanii: Hasło I want my money back, U podnóża żądań przekonanie, że kraj ten wnosi do budżetu ogólnego znacznie więcej, niż wynikało z relatywnego poziomu jego zamożności.

37 37 Beneficjenci i płatnicy netto Rekompensata dla Wielkiej Brytanii: w połowie lat osiemdziesiątych został ustanowiony trwały mechanizm korekcyjny, jego finansowaniem zostały obciążone pozostałe kraje członkowskie Wspólnoty. Rekompensata dla Wielkiej Brytanii: w połowie lat osiemdziesiątych został ustanowiony trwały mechanizm korekcyjny, jego finansowaniem zostały obciążone pozostałe kraje członkowskie Wspólnoty.


Pobierz ppt "BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. 2 System finansowy UE budżet ogólny, finansowanie pozabudżetowe, w tym: - Europejski Fundusz Rozwoju, - wspólnotowe operacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google