Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r.

2 Przegląd metod i podejść projektowych

3 Metody – podejście literaturowe Polscy autorzy (klasycy): Dorosiński W., Gasparski W., Góralski A., Miller D. Dorosiński W., Gasparski W., Góralski A., Miller D. Zagraniczni autorzy (klasycy) : Jones C., Pahl G., Beitz W. Jones C., Pahl G., Beitz W. Metody nie będące algorytmami – w literaturze książkowej, powszechnej, Algorytmy – w publikacjach wewnętrznych ośrodków projektowych, przedsiębiorstw.

4 Metody rozpatrywania rzeczywistości Trzy główne grupy metod rozpatrywania rzeczywistości: Podejście systemowe Podejście systemowe Spojrzenie z wielu perspektyw Spojrzenie z wielu perspektyw Metody respondencyjne Metody respondencyjne

5 Podejście systemowe Postrzeganie i uwzględnianie olbrzymiej złożoności natury wszystkich obszarów rzeczywistości Całej złożoności nie można (albo nie trzeba) zauważać i opisywać Przyjmuje się schematy, kryteria, wyróżniki ułatwiające rozpatrywanie wielości elementów, cech itd. Świadome i uzasadnione rezygnowanie z tego co zbyteczne

6 Podejście systemowe - zasady Zasada 1 – rozumienie złożoności świata Wybrany obszar rzeczywistości traktuje się jako system, Wybrany obszar rzeczywistości traktuje się jako system, Dostrzega się relacje generujące podsystemy, Dostrzega się relacje generujące podsystemy, Dostrzega się nadsystemy i uwzględnia otoczenie, Dostrzega się nadsystemy i uwzględnia otoczenie, Wyróżnia się podsystemy i nadsystemy ważne, a pomija się nieistotne, Wyróżnia się podsystemy i nadsystemy ważne, a pomija się nieistotne, Bada się struktury i hierarchizację systemów; Bada się struktury i hierarchizację systemów; Zasada 2 – dostrzeganie celu systemu Rozważenie celu wyróżnienia danego systemu, nadsystemu i otoczenia, Rozważenie celu wyróżnienia danego systemu, nadsystemu i otoczenia, Wyróżnienie warstwy sterującej i roboczej, Wyróżnienie warstwy sterującej i roboczej, Wyróżnienie podstawowej funkcji realizowanej przez system, Wyróżnienie podstawowej funkcji realizowanej przez system, Rozważenie pozostałych funkcji i ich hierarchizacja, Rozważenie pozostałych funkcji i ich hierarchizacja, Rozważenie wejść i wyjść systemu (np. informacyjne, materialne, itd.), Rozważenie wejść i wyjść systemu (np. informacyjne, materialne, itd.), Rozpatrzenie przepływów oraz zasileń systemu, Rozpatrzenie przepływów oraz zasileń systemu, Rozpatruje się wpływ systemu na otoczenie i odwrotnie. Rozpatruje się wpływ systemu na otoczenie i odwrotnie.

7 Podejście systemowe - zasady Zasada 3 – rozpatrywanie wielości funkcji Dostrzega się funkcje oraz cechy ilościowe i jakościowe systemu, Dostrzega się funkcje oraz cechy ilościowe i jakościowe systemu, Wyróżnia się stany możliwe, niemożliwe, prawdopodobne, Wyróżnia się stany możliwe, niemożliwe, prawdopodobne, Wyznacza się uwarunkowania charakterystyczne dla systemu, Wyznacza się uwarunkowania charakterystyczne dla systemu, Dąży się do ilościowego ujęcia funkcji, cech, stanów i powiązań, Dąży się do ilościowego ujęcia funkcji, cech, stanów i powiązań, Rozważa się system z licznych i różnych perspektyw, Rozważa się system z licznych i różnych perspektyw, Uwzględnia się częściową nieokreśloność; Uwzględnia się częściową nieokreśloność; Zasada 4 – uwzględnianie dynamiki systemu System w różnych etapach jego życia, System w różnych etapach jego życia, Dostrzega się procesy zachodzące w systemie i w relacjach, Dostrzega się procesy zachodzące w systemie i w relacjach, Wyróżnia się rodzaje procesów (robocze, sterownicze, …) Wyróżnia się rodzaje procesów (robocze, sterownicze, …) Zasada 5 – uściślanie modeli systemu Wyróżnia się klasy modeli, struktur, procesów i relacji, Wyróżnia się klasy modeli, struktur, procesów i relacji, Stosuje się analizę i modelowanie matematyczne, Stosuje się analizę i modelowanie matematyczne, Przyjmuje się, że wiedza o teraźniejszości przeszłości i przyszłości jest niepełna. Przyjmuje się, że wiedza o teraźniejszości przeszłości i przyszłości jest niepełna.

8 Podejście systemowe – zasady cd. Zasada 6 – wysoka efektywność badań systemowych Rozważanie sekwencji: problem – przedsięwzięcie – system - proces, Rozważanie sekwencji: problem – przedsięwzięcie – system - proces, Zwracanie uwagi na poprawne, ścisłe i precyzyjne formułowanie rozpatrywanego problemu, Zwracanie uwagi na poprawne, ścisłe i precyzyjne formułowanie rozpatrywanego problemu, Dążenie do strukturalizacji i formalizacji problemu i jego rozwiązania, Dążenie do strukturalizacji i formalizacji problemu i jego rozwiązania, Zasada rozpoczynania od ogółu i przechodzenia do szczegółów, Zasada rozpoczynania od ogółu i przechodzenia do szczegółów, Bierze się pod uwagę kolejne etapy życia systemu; Bierze się pod uwagę kolejne etapy życia systemu; Zasada 7 – ocenianie i wartościowanie działań Ustala się kryteria jakości przydatne przy ocenie systemu na wszystkich etapach jego życia, Ustala się kryteria jakości przydatne przy ocenie systemu na wszystkich etapach jego życia, Optymalizuje się projektowanie rozwiązania, Optymalizuje się projektowanie rozwiązania, Rozpatruje się działania systemotwórcze z zachowaniem sekwencji: Rozpatruje się działania systemotwórcze z zachowaniem sekwencji: potrzeby – cele – zadania – środki – realizacja - wyniki

9 Spojrzenie z wielu perspektyw Podstawowe założenia: W rzeczywistości technokratycznej istnieje wiele warstw, aspektów, elementów, W rzeczywistości technokratycznej istnieje wiele warstw, aspektów, elementów, Są ze sobą powiązane relacjami i tworzą grubsze warstwy, liczniejsze aspekty i większe elementy, Są ze sobą powiązane relacjami i tworzą grubsze warstwy, liczniejsze aspekty i większe elementy, Zachowują jednak swoją odrębność, Zachowują jednak swoją odrębność, Rzeczywistość nie jednolita, Rzeczywistość nie jednolita, Postrzeganie zależy od punktu obserwacji. Postrzeganie zależy od punktu obserwacji.

10 Spojrzenie z wielu perspektyw Najczęściej wyróżniane perspektywy: Techniczna – wiedza techniczna, niektóre działy matematyki, analizy kosztowe, ekonometria, itd.. Techniczna – wiedza techniczna, niektóre działy matematyki, analizy kosztowe, ekonometria, itd.. Organizacyjna – identyfikowanie stopnia akceptowalności rzeczywistości, wpływ na realizację, wybieranie pożądanych wariantów. Organizacyjna – identyfikowanie stopnia akceptowalności rzeczywistości, wpływ na realizację, wybieranie pożądanych wariantów. Osobista – najtrudniejsza do wyznaczenia; spojrzenie na świat oczami jednostki. Osobista – najtrudniejsza do wyznaczenia; spojrzenie na świat oczami jednostki.

11 Spojrzenie z wielu perspektyw - aksjomaty Wszystkie problemy są powiązane z otaczającym światem. Nie każdy problem da się rozwiązać. Rozważanie rzeczywistości zredukowanej daje obraz niepełny. Każde podejście badawcze modyfikuje obraz rzeczywistości. Kwantyfikacja zdarzeń, procesów, itd., które są ciągłe jest dopuszczalna z zastrzeżeniami. Każdy obserwator ma nastawienie subiektywne. Uśrednianie (niedostrzeganie jednostki) daje spaczony obraz rzeczywistości. Zakładanie, że upływ czasu jest procesem liniowym (z punktu widzenia wszystkich perspektyw) jest błędem.

12 Spojrzenie z wielu perspektyw - praktyka Zespół powinien składać się z ludzi o różnym wykształceniu, wiedzy i cechach. Zespoły mogą być liczne (szybka realizacja). Małe (dwie lub trzy osoby) zespoły generują szczególnie ciekawe spostrzeżenia. Kroki: Wstępna analiza, dyskusja w zespole, Wstępna analiza, dyskusja w zespole, Identyfikacja kluczowych elementów technicznych, organizacyjnych oraz jednostkowych, Identyfikacja kluczowych elementów technicznych, organizacyjnych oraz jednostkowych, Ustalenie perspektyw, Ustalenie perspektyw, Pozyskiwanie wiedzy, Pozyskiwanie wiedzy, Integracja otrzymanych obrazów (nie tylko proste złożenie, ale często dokonanie wyborów, ocen itd.) Integracja otrzymanych obrazów (nie tylko proste złożenie, ale często dokonanie wyborów, ocen itd.)

13 Metody respondencyjne - opis Części: Ustalenie zakresu i formy badań, Ustalenie zakresu i formy badań, Uzyskanie wypowiedzi respondentów, Uzyskanie wypowiedzi respondentów, Opracowanie otrzymanych wypowiedzi. Opracowanie otrzymanych wypowiedzi. Realizuje się kolejno: Badania pilotażowe, Badania pilotażowe, Badania ankietowe, Badania ankietowe, Wywiady. Wywiady.

14 Ustalenie zakresu i formy badań (1) Identyfikacja wiedzy, którą chcemy uzyskać. Identyfikacja tych cech zagadnienia, na których temat mają się wypowiedzieć respondenci. Zaplanowanie toku badań. Wybranie kręgu osób podejrzanych. Opracowanie i przygotowanie odpowiednich arkuszy pytań.

15 Ustalenie zakresu i formy badań (2) Pytania muszą dotyczyć zagadnień znanych respondentowi, Pytania powinny być odpowiednio sformułowane, Pytania powinny być wyskalowane, Nakierunkowanie na otrzymanie obrazu rzeczywistego (np. pytania kontrolne), Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi wyraźnie nie akceptowanych społecznie.

16 Badania pilotażowe Badania wstępne. Sprawdzenie poprawności ułożenia zestawu pytań, zrozumiałości a także nastawienia respondentów. Niezbyt liczna grupa respondentów (np. od 5 do 10). Nie tylko odpowiedzi na pytania ale opnie o samym badaniu. Analiza wyników przed dalszymi pracami.

17 Badania ankietowe Zakłada się, że celem badań ankietowych jest pozyskanie wiedzy od ludzi, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie. Prawidłowy wybór respondentów – bardzo ważny element badań. Pytania mogą być: Zamknięte – wybór z możliwości, Zamknięte – wybór z możliwości, Otwarte – odpowiedzi w formie opisu. Otwarte – odpowiedzi w formie opisu. Przekształcenia i szczegółowa analiza odpowiedzi.

18 Wywiady Celem wywiadu jest uzyskanie wiedzy głębszej, bardziej szczegółowej. Przygotowuje się jeden lub kilka podobnych zestawów pytań. Wywiad powinna prowadzić osoba odpowiednio przygotowana. Odmiany wywiadu: Zwykły – zadawanie kolejno pytań z zestawu, Zwykły – zadawanie kolejno pytań z zestawu, Sterowany – podczas wywiadu następuje modyfikacja przygotowanego wywiadu (na bieżąco). Sterowany – podczas wywiadu następuje modyfikacja przygotowanego wywiadu (na bieżąco).

19 Rysowanie przekładni oraz mechanizmów zębatkowych i zapadkowych

20 Przekładnie pasowe Na rysunkach złożeniowych koła pasowe rysuje się dokładnie Można, w zależności od podziałki i charakteru rysunku pomijać niektóre szczegóły Na rysunkach wykonawczych koła pasowe rysuje się bez żadnych uproszczeń

21 Przekładnie łańcuchowe Koła i przekładnie łańcuchowe rysuje się tylko w jednym stopniu uproszczenia Nie rysuje się uzębienia kół Zarys walca podstaw zębów (a -linia cienka – widoki, b -gruba - przekroje) Zarys walca podstaw zębów (a -linia cienka – widoki, b -gruba - przekroje) Zarys walca podziałowego (c -linia punktowa cienka) Zarys walca podziałowego (c -linia punktowa cienka) Łańcuch oznacza się linią punktową cienką (styczną do okręgów podziałowych)

22 Koło łańcuchowe

23 Przekładnia łańcuchowa

24 Przekładnie zębate Koła i przekładnie zębate rysuje się w jednym stopniu uproszczenia Nie rysuje się zębów (można jednak napotkać wyjątki) Pozostałe elementy kół zębatych rysuje się zgodnie z ogólnymi zasadami rysunku maszynowego

25 Przekładnie zębate Koła, które nie mają zębów prostych zaznacza się rysując trzy cienkie linie oznaczające odpowiednie uzębienie

26 Czołowe – Walcowe (równoległe)

27 Czołowe – stożkowe (kątowe)

28 Śrubowe - hyperboloidalne

29 Śrubowe - ślimakowe

30 Inne elementy zębate Ślimaki – wałki z uzębieniem ślimakowym Ślimacznice – koła ślimakowe Ślimak + ślimacznica = przekładnia ślimakowa Zębatki i segmenty zębate – rysuje się: pierwszy i ostatni wrąb (linia gruba), pierwszy i ostatni wrąb (linia gruba), płaszczyznę podziałową (linia punktowa), płaszczyznę podziałową (linia punktowa), płaszczyznę podstaw (linia cienka w widoku, gruba w przekroju) płaszczyznę podstaw (linia cienka w widoku, gruba w przekroju)

31 Przekładnia ślimakowa - rysunek

32 Zębatki i segmenty zębate

33 Mechanizmy zapadkowe Mechanizmy zapadkowe: Okrąg wierzchołków zębów a – linia gruba Okrąg wierzchołków zębów a – linia gruba Okrąg podstaw zębów b – linia cienka Okrąg podstaw zębów b – linia cienka Zarys zębów – co najmniej jeden ząb i dwa sąsiednie wręby Zarys zębów – co najmniej jeden ząb i dwa sąsiednie wręby

34 Mechanizmy zapadkowe


Pobierz ppt "Podstawy projektowania i grafika inżynierska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google