Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy projektowania i grafika inżynierska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy projektowania i grafika inżynierska"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy projektowania i grafika inżynierska
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2009 r.

2 Przegląd metod i podejść projektowych

3 Metody – podejście literaturowe
Polscy autorzy (klasycy): Dorosiński W., Gasparski W., Góralski A., Miller D. Zagraniczni autorzy (klasycy) : Jones C., Pahl G., Beitz W. Metody nie będące algorytmami – w literaturze książkowej, powszechnej, Algorytmy – w publikacjach wewnętrznych ośrodków projektowych, przedsiębiorstw.

4 Metody rozpatrywania rzeczywistości
Trzy główne grupy metod rozpatrywania rzeczywistości: Podejście systemowe Spojrzenie z wielu perspektyw Metody respondencyjne

5 Podejście systemowe Postrzeganie i uwzględnianie olbrzymiej złożoności natury wszystkich obszarów rzeczywistości Całej złożoności nie można (albo nie trzeba) zauważać i opisywać Przyjmuje się schematy, kryteria, wyróżniki ułatwiające rozpatrywanie wielości elementów, cech itd. Świadome i uzasadnione rezygnowanie z tego co zbyteczne

6 Podejście systemowe - zasady
Zasada 1 – rozumienie złożoności świata Wybrany obszar rzeczywistości traktuje się jako system, Dostrzega się relacje generujące podsystemy, Dostrzega się nadsystemy i uwzględnia otoczenie, Wyróżnia się podsystemy i nadsystemy ważne, a pomija się nieistotne, Bada się struktury i hierarchizację systemów; Zasada 2 – dostrzeganie celu systemu Rozważenie celu wyróżnienia danego systemu, nadsystemu i otoczenia, Wyróżnienie warstwy sterującej i roboczej, Wyróżnienie podstawowej funkcji realizowanej przez system, Rozważenie pozostałych funkcji i ich hierarchizacja, Rozważenie wejść i wyjść systemu (np. informacyjne, materialne, itd.), Rozpatrzenie przepływów oraz zasileń systemu, Rozpatruje się wpływ systemu na otoczenie i odwrotnie.

7 Podejście systemowe - zasady
Zasada 3 – rozpatrywanie wielości funkcji Dostrzega się funkcje oraz cechy ilościowe i jakościowe systemu, Wyróżnia się stany możliwe, niemożliwe, prawdopodobne, Wyznacza się uwarunkowania charakterystyczne dla systemu, Dąży się do ilościowego ujęcia funkcji, cech, stanów i powiązań, Rozważa się system z licznych i różnych perspektyw, Uwzględnia się częściową nieokreśloność; Zasada 4 – uwzględnianie dynamiki systemu System w różnych etapach jego życia, Dostrzega się procesy zachodzące w systemie i w relacjach, Wyróżnia się rodzaje procesów (robocze, sterownicze, …) Zasada 5 – uściślanie modeli systemu Wyróżnia się klasy modeli, struktur, procesów i relacji, Stosuje się analizę i modelowanie matematyczne, Przyjmuje się, że wiedza o teraźniejszości przeszłości i przyszłości jest niepełna.

8 Podejście systemowe – zasady cd.
Zasada 6 – wysoka efektywność badań systemowych Rozważanie sekwencji: problem – przedsięwzięcie – system - proces, Zwracanie uwagi na poprawne, ścisłe i precyzyjne formułowanie rozpatrywanego problemu, Dążenie do strukturalizacji i formalizacji problemu i jego rozwiązania, Zasada rozpoczynania od ogółu i przechodzenia do szczegółów, Bierze się pod uwagę kolejne etapy życia systemu; Zasada 7 – ocenianie i wartościowanie działań Ustala się kryteria jakości przydatne przy ocenie systemu na wszystkich etapach jego życia, Optymalizuje się projektowanie rozwiązania, Rozpatruje się działania systemotwórcze z zachowaniem sekwencji: potrzeby – cele – zadania – środki – realizacja - wyniki

9 Spojrzenie z wielu perspektyw
Podstawowe założenia: W rzeczywistości technokratycznej istnieje wiele warstw, aspektów, elementów, Są ze sobą powiązane relacjami i tworzą „grubsze” warstwy, „liczniejsze” aspekty i „większe” elementy, Zachowują jednak swoją odrębność, Rzeczywistość nie jednolita, Postrzeganie zależy od punktu obserwacji.

10 Spojrzenie z wielu perspektyw
Najczęściej wyróżniane perspektywy: Techniczna – wiedza techniczna, niektóre działy matematyki, analizy kosztowe, ekonometria, itd.. Organizacyjna – identyfikowanie stopnia akceptowalności rzeczywistości, wpływ na realizację, wybieranie pożądanych wariantów. Osobista – najtrudniejsza do wyznaczenia; spojrzenie na świat oczami jednostki.

11 Spojrzenie z wielu perspektyw - aksjomaty
Wszystkie problemy są powiązane z otaczającym światem. Nie każdy problem da się rozwiązać. Rozważanie rzeczywistości zredukowanej daje obraz niepełny. Każde podejście badawcze modyfikuje obraz rzeczywistości. Kwantyfikacja zdarzeń, procesów, itd., które są ciągłe jest dopuszczalna z zastrzeżeniami. Każdy obserwator ma nastawienie subiektywne. Uśrednianie (niedostrzeganie jednostki) daje spaczony obraz rzeczywistości. Zakładanie, że upływ czasu jest procesem liniowym (z punktu widzenia wszystkich perspektyw) jest błędem.

12 Spojrzenie z wielu perspektyw - praktyka
Zespół powinien składać się z ludzi o różnym wykształceniu, wiedzy i cechach. Zespoły mogą być liczne (szybka realizacja). Małe (dwie lub trzy osoby) zespoły generują szczególnie ciekawe spostrzeżenia. Kroki: Wstępna analiza, dyskusja w zespole, Identyfikacja kluczowych elementów technicznych, organizacyjnych oraz jednostkowych, Ustalenie perspektyw, Pozyskiwanie wiedzy, Integracja otrzymanych obrazów (nie tylko „proste” złożenie, ale często dokonanie wyborów, ocen itd.)

13 Metody respondencyjne - opis
Części: Ustalenie zakresu i formy badań, Uzyskanie wypowiedzi respondentów, Opracowanie otrzymanych wypowiedzi. Realizuje się kolejno: Badania pilotażowe, Badania ankietowe, Wywiady.

14 Ustalenie zakresu i formy badań (1)
Identyfikacja wiedzy, którą chcemy uzyskać. Identyfikacja tych cech zagadnienia, na których temat mają się wypowiedzieć respondenci. Zaplanowanie toku badań. Wybranie kręgu osób „podejrzanych”. Opracowanie i przygotowanie odpowiednich arkuszy pytań.

15 Ustalenie zakresu i formy badań (2)
Pytania muszą dotyczyć zagadnień znanych respondentowi, Pytania powinny być odpowiednio sformułowane, Pytania powinny być „wyskalowane”, Nakierunkowanie na otrzymanie obrazu rzeczywistego (np. pytania kontrolne), Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi wyraźnie nie akceptowanych społecznie.

16 Badania pilotażowe Badania wstępne.
Sprawdzenie poprawności ułożenia zestawu pytań, zrozumiałości a także nastawienia respondentów. Niezbyt liczna grupa respondentów (np. od 5 do 10). Nie tylko odpowiedzi na pytania ale opnie o samym badaniu. Analiza wyników przed dalszymi pracami.

17 Badania ankietowe Zakłada się, że celem badań ankietowych jest pozyskanie wiedzy od ludzi, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie. Prawidłowy wybór respondentów – bardzo ważny element badań. Pytania mogą być: Zamknięte – wybór z możliwości, Otwarte – odpowiedzi w formie opisu. Przekształcenia i szczegółowa analiza odpowiedzi.

18 Wywiady Celem wywiadu jest uzyskanie wiedzy głębszej, bardziej szczegółowej. Przygotowuje się jeden lub kilka podobnych zestawów pytań. Wywiad powinna prowadzić osoba odpowiednio przygotowana. Odmiany wywiadu: „Zwykły” – zadawanie kolejno pytań z zestawu, Sterowany – podczas wywiadu następuje modyfikacja przygotowanego wywiadu (na bieżąco).

19 Rysowanie przekładni oraz mechanizmów zębatkowych i zapadkowych

20 Przekładnie pasowe Na rysunkach złożeniowych koła pasowe rysuje się dokładnie Można, w zależności od podziałki i charakteru rysunku pomijać niektóre szczegóły Na rysunkach wykonawczych koła pasowe rysuje się bez żadnych uproszczeń

21 Przekładnie łańcuchowe
Koła i przekładnie łańcuchowe rysuje się tylko w jednym stopniu uproszczenia Nie rysuje się uzębienia kół Zarys walca podstaw zębów (a -linia cienka – widoki, b -gruba - przekroje) Zarys walca podziałowego (c -linia punktowa cienka) Łańcuch oznacza się linią punktową cienką (styczną do okręgów podziałowych)

22 Koło łańcuchowe

23 Przekładnia łańcuchowa

24 Przekładnie zębate Koła i przekładnie zębate rysuje się w jednym stopniu uproszczenia Nie rysuje się zębów (można jednak napotkać wyjątki) Pozostałe elementy kół zębatych rysuje się zgodnie z ogólnymi zasadami rysunku maszynowego

25 Przekładnie zębate Koła, które nie mają zębów prostych zaznacza się rysując trzy cienkie linie oznaczające odpowiednie uzębienie

26 Czołowe – Walcowe (równoległe)

27 Czołowe – stożkowe (kątowe)

28 Śrubowe - hyperboloidalne

29 Śrubowe - ślimakowe

30 Inne elementy zębate Ślimaki – wałki z uzębieniem ślimakowym
Ślimacznice – koła ślimakowe Ślimak + ślimacznica = przekładnia ślimakowa Zębatki i segmenty zębate – rysuje się: pierwszy i ostatni wrąb (linia gruba), płaszczyznę podziałową (linia punktowa), płaszczyznę podstaw (linia cienka w widoku, gruba w przekroju)

31 Przekładnia ślimakowa - rysunek

32 Zębatki i segmenty zębate

33 Mechanizmy zapadkowe Mechanizmy zapadkowe:
Okrąg wierzchołków zębów a – linia gruba Okrąg podstaw zębów b – linia cienka Zarys zębów – co najmniej jeden ząb i dwa sąsiednie wręby

34 Mechanizmy zapadkowe


Pobierz ppt "Podstawy projektowania i grafika inżynierska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google