Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład I Co to jest socjologia?. Socjologia Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład I Co to jest socjologia?. Socjologia Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny)"— Zapis prezentacji:

1 Wykład I Co to jest socjologia?

2 Socjologia Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny) logos ( gr. mowa, słowo, wypowiedź, myśl, opinia) Socjologia to nauka o społeczeństwie

3 Państwa wyobrażenia o socjologii(1) Socjologia to nauka o społeczeństwie, która: (Badanie, opis społeczeństwa): je bada i opisuje/ bada jego funkcjonowanie /opisuje zbiorowości ludzkie/ Co bada: A.(Analiza problemów społecznych): Bada problemy współczesnego świata, pozwala zinterpretować pewne problemy społeczne/ podejmuje problemy natury egzystencjalnej, moralnej, kulturowej B.(Nauka o zmianie): Analizuje zachodzące w nim ewolucje/ tendencje/ zmiany/ ruch w społeczeństwie C.(Badanie zachowań ludzi): Bada zachowania człowieka w środowisku/ zachowania społeczne/ zachowania ludzi/ zajmuje się analizą ludzkich zachowań/ analizą człowieka jako gatunku tworzącego kulturę/ zachowania jednostek i grup D.(Nauka o relacjach): Zajmuje się interakcjami/ relacjami pomiędzy ludźmi/ zależnościami pomiędzy jednostkami/ relacjami w grupach i relacjami pomiędzy grupami/ relacjami jednostka- grupa/ wzajemnym oddziaływaniem ludzi na siebie.

4 Państwa wyobrażenia o socjologii (2) Co jest jej celem ? A.(Rozumienie i wyjaśnianie): Pomaga nam zrozumieć otaczający nas świat/ zjawiska zachodzące pomiędzy ludźmi/ wyjaśnia jego wewnętrzne procesy B.(Powiedzieć coś nowego): Pomaga oglądać świat w innej perspektywie / wykracza poza standardowe postrzeganie jednostek społecznych / nie zwraca uwagi na uczucia, poglądy, poprawność polityczną i przedstawia tylko konkrety, odpowiednio wcześniej zbadane C.(Przewidywanie): Pozwala przewidywać reakcje ludzi D.(Formowanie: Kształtuje osobowość człowieka Cechy: A.(Inne): jest ciekawa/ jest świeżą i krytyczną gałęzią nauk o człowieku/ mam nadzieję, że będzie łatwa

5 Problem z tą definicją Wśród socjologów brak jest zgody co do tego czym jest społeczeństwo (ignotum per ignotum) Społeczeństwem zajmują się i badają je również inne nauki społeczne (antropologia, ekonomia, historia, politologia, pedagogika, psychologia i inne)

6 To, czym jest socjologia można określić przeciwstawiając ją innym naukom społecznym. Przykład 1 –Rynek aut używanychRynek aut używanych Przykład 2- Grodzenie miasta (gettoizacja)Grodzenie miasta gettoizacja

7 Wnioski: Specyfikę socjologii jako nauki konstytuuje unikalna perspektywa przyglądania się życiu społecznemu, społeczeństwu

8 Socjologiczna perspektywa (1) Socjologia nie interesuje się jednostkami, ale: o tym, co dzieje się pomiędzy jednostkami (relacjami, stosunkami, zależnościami) o tym, co sprawia, iż coś się pomiędzy jednostkami dzieje (a więc źródłami relacji, stosunków, zależności oraz tym, co umożliwia ich zachodzenie) o skutkami tego, co się dzieje pomiędzy jednostkami

9 Socjologiczna perspektywa (2) Ludzkie działania są tu postrzegane jako fragment większej całości o pojęcie systemu o socjologia to ponura nauka? o Anthony Giddens- samoreferencyjność życia społecznego

10 Socjologiczna perspektywa (3) Życie społeczne jest uporządkowane o Życie społeczne jest (w miarę)regularne o Regularność nadają mu wartości i normy, struktury społeczne, instytucje, o To, co ogranicza swobodę działań, działanie jednocześnie umożliwia o Zawsze mamy wybór- jest on źródłem zmian społecznych

11 Socjologiczna perspektywa (4) Ludzie zasadniczo wiedzą, co robią (A.Giddens) o Socjolog powinien badać wiedzą potoczną, ale.. o …nie do końca jej ufać, bo ludzie nie zawsze wiedzą, co robią: a.(l okalność perspektywy, b.rutyna, c. socjalizacja, d.niezamierzone skutki, e. samoreferencyjność życia społecznego itd. )

12 Socjologiczna perspektywa (5) Wyobraźnia socjologiczna (Charles Wright Mills, 1959) o umiejętność myślenia w poza rutynowy sposób: 1.zawieszenie oczywistości świata/ 2.wyjście poza swój prywatny punkt widzenia/ 3.nie pytanie jak?, ale dlaczego? o umiejętność odpowiedzi na trzy pytania: 1.Z czego składa się społeczeństwo? 2.Jak to społeczeństwo powstało, zmienia się, ewoluuje? 3.Jakie typy ludzi przeważają w tym społeczeństwie?

13 Dlaczego nie było socjologii w średniowieczu ? (1) Brak odpowiedzi Przyczyny w poziomie wiedzy: Nauka i badania nie były rozwinięte/ ludzie nie byli wykształceni/ rozwinięci intelektualnie/ brak zaawansowanych narzędzi do badania społeczeństwa/ ludzie nie byli świadomi wszystkich zależności między grupami/ panowała tam ciemnota/ naukowcy byli stronniczy i ciężko było się socjologii narodzić/ ludzie posiadali zawężone myślenie Przyczyny w ludzkich celach i dążeniach: Ludzie nie interesowali się społeczeństwem, człowiek i społeczeństwo nie stały w centrum zainteresowania/ zainteresowanie tą problematyką było małe/ liczyły się inne, niż społeczeństwo wartości/ ludzi nie zastanawiali się na tak przyziemne tematy, a potrzeby były rozwiązywane siłą/ nie dociekano przyczyn zjawisk społecznych/ nie przywiązywano wagi do zależności międzyludzkich/ ludzi byli ignorowani/ nie było to potrzebne/ nie starano się analizować zachowań, dążono do władzy/ człowiek nie był obiektem zainteresowania myślicieli i artystów/ ludzie nie mieli czasu się tym zajmować/ ludzie byli bardziej samowystarczalni/ ludzie mieli za sobą słaby kontakt

14 Dlaczego nie było socjologii w średniowieczu ? (2) Dominacja religii: Strach przed Bogiem/ skupienie na Bogu/ w centrum zainteresowania był Bóg, a nie człowiek. / ludzie kierowali się wiarą/ prawie wszystkim zajmowała się teologia Cechy społeczeństwa: Grupy społeczne w owym czasie były ograniczone do minimum i ich potrzeby skupiały się na potrzebach pierwotnych/ nie było rozwarstwienia społecznego/ społeczeństwo zbyt mało rozwinięte, by zauważać pewne procesy w nim zachodzące/ nie istniały skomplikowane grupy społeczne/ prosta struktura społeczeństwa/ nie za bardzo było co badać (społeczeństwa nie były wolne, panował ściśle określony porządek)/ społeczeństwo było zhierarchizowane, demokracja nie była rozpowszechniona Socjologia była zawsze: Była, ale nie miała sprecyzowanej nazwy i struktury/ była, ale nie była konkretyzowana/ nie była wyodrębniona jako osobna dziedzina/ Nauka powstała w XIX wieku/ bo powstała później Zajmowała się tym inna dziedzina nauki

15 Socjologiczna perspektywa (6) Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw nowoczesnych (i ponowoczesnych) społeczeństwa, które zaczęły pojawiać się w Europie w XVII w., a swoją dojrzałość uzyskały w XIX i XX w. w drugiej połowie XX wieku zaczęły przeobrażać się one w społeczeństwa ponowoczesne

16 Społeczeństwo nowoczesne- cechy Duże, zróżnicowane wewnętrznie; Ludzi łączą ze sobą zależności, podział pracy, a nie podzielanie wartości; Klasowy, osiągnięciowy charakter struktury; Świecka władza- państwo, legalny typ panowania, najczęściej demokratyczny charakter; Zależność od innych, niesamowystarczalne; Nauka jako podstawowy system poznawczy; Ogromne znaczenie technologii; Gospodarka towarowa (kapitalizm) o charakterze przemysłowym; Indywidualizm, autonomia jednostki.

17 Główne media modernizacji: o Industrializacja o Urbanizacja o Kapitalizm o Rewolucje demokratyczne w Europie i Ameryce Północnej. o Oświecenie

18 Wykład 1 (zagadnienia do egzaminu) Pytania do treści wykładu: 1.Co różni socjologię od innych nauk społecznych? 2.Scharakteryzuj pokrótce wybrany element perspektywy socjologicznej? 3.Co to jest system społeczny i struktura społeczna 4.Dlaczego socjolog powinien badać wiedzę potoczną? 5.Co to jest modernizacja? 6.Wymień i pokrótce scharakteryzuj media procesów modernizacyjnych 7.Jaką rolę w powstawaniu nowoczesnych społeczeństw odegrał proces urbanizacji? Pytania do lektury obowiązkowej ( Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce., Warszawa, 2007, str. 11-33, 170-179) 1.Co znaczy, iż socjologia jest nauką badającą reguły wspólnego życia ? 2.Co to znaczy, że społeczeństwo jest atuopoietyczne ? 3.Dlaczego według Babbiego socjologia jest ideą, której czas nadszedł?


Pobierz ppt "Wykład I Co to jest socjologia?. Socjologia Nazwę stworzył August Comte, lat 20-te XIX wieku: socius (łać. towarzysz, uczestnik, sprzymierzeniec, społeczny)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google