Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co sprawia, że jesteśmy razem?. Pytanie to można rozumieć dwojako: 1. Co nas wiąże ze sobą w zbiorowości społeczne, jaka jest natura kleju, który nas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co sprawia, że jesteśmy razem?. Pytanie to można rozumieć dwojako: 1. Co nas wiąże ze sobą w zbiorowości społeczne, jaka jest natura kleju, który nas."— Zapis prezentacji:

1 Co sprawia, że jesteśmy razem?

2 Pytanie to można rozumieć dwojako: 1. Co nas wiąże ze sobą w zbiorowości społeczne, jaka jest natura kleju, który nas w nie spaja? 2. Jakie cechy elementów (ludzkich i pozaludzkich) składających się na zbiorowość sprawiają, iż jest ona całością?

3 Dodatkowe uwagi: 1. Podwójna natura spoideł, wiązań społecznych: - sprawiają one, że pewne całości społeczne istnieją - sprawiają one, iż elementy ze sobą powiązane nabywają nowe własności, ulegają przeobrażeniu (grupa to coś więcej, niż proste spojenie ze sobą jednostek) 2. Zbiorowości nie składają się tylko z ludzi

4 Trzy podstawowe rodzaje wiązań społecznych: a. kontekst, w obrębie którego funkcjonujemy b. relacje, stosunki społeczne, wzajemne oddziaływania c. własności elementów składających się na zbiorowości

5 Bliskość przestrzenna i czasowa Granice Media komunikacyjne Instytucje społeczne Struktura społeczna Kontekst kulturowy Przyroda Itd.. Wniosek: społeczeństwo wytwarza podstawy i narzędzia dla zaistnienia zbiorowości oraz ich trwania w czasie.

6 Interakcje- a więc wzajemne oddziaływania o charakterze komunikacyjnym Zależności Czyste relacje (Giddens) Współdziałanie Komplementarność (M. Marody/ A. Giza-Poleszczuk) Przymus Wniosek- podstawą życia społecznego, jego istotą są relacje zachodzące pomiędzy jednostkami, ale nie mogłyby one zaistnieć bez specyficznych cech kontekstu, w którym mają miejsce oraz cech biorących w nich udział jednostek.

7 Obiektywne cechy jednostek, które sprawiają, iż stają się one sobie wzajemnie potrzebne: a. podobieństwo b. komplementarność/ uzupełnianie się c. kompetencje Subiektywno-emocjonalne cechy jednostek, które sprawiają, iż stają się one sobie wzajemnie potrzebne: a. esprit de corps b. identyfikacja c. podobieństwo reakcji na pewne symbole, przedmioty, osoby d. więź moralna (P.Sztompka): zaufanie, lojalność, solidarność więź behawioralna Istotna uwaga : więź rozumiana jako subiektywno-emocjonalne cechy jednostek nie musi mieć charakteru uświadamianego- często ma ona charakter bezrefleksyjny, rutynowy, nawykowy.

8 Więzią społeczną socjologowie nazywają: -wszystkie trzy wymienione tu elementy (kontekst, relacje, cechy jednostek)- szerokie rozumienie więzi społecznej (np. Szczepański, Beck) -albo sprowadzają ją wyłączenie do wymiaru subiektywno-emocjonalnego- wąskie rozumienie więzi

9 Każda zbiorowość określa warunki bycia jej członkiem: a. Wzór fizyczny członka grupy Wzór fizyczny członka grupy b. Zgodność celów, które realizuje jednostka z celami grupy c. Środki, których może używać jednostka, by realizować cele d. Wartości i normy, które powinna respektować jednostka e. Umiejętności oraz kompetencje, którymi powinna dysponować jednostka f. Oczekiwane postawy wobec innych członków grupy i wobec niej samej Problem uczestnictwa jednostki w grupach o sprzecznych warunkach członkowstwa i sposoby jego rozwiązywania Uczestnictwo jednostki w grupie warunkowane jest też innymi czynnikami (liczba spoideł; doniosłość określonego spoidła; pozycja jednostki w grupie; trwałość relacji itd. ) Kwestia sposobu artykulacji oczekiwań: grupy formalne i nieformalne.

10 Jednostka, a nie tylko grupa, decyduje o przynależności do określonej zbiorowości. Najważniejszym kryterium jest tu atrakcyjność grupy dla jednostki Atrakcyjność ta zależy od: a. spójności grupy; b. monopoli, jakie grupa ma na rzadkie nagrody; c. pozycji jednostki w grupie; d. postrzegania dystrybucji nagród w grupie jako sprawiedliwej; e. siły i zasadności sankcji stosowanych w grupie wobec jednostki ; f. stopnia zgodności specyfiki więzi łączącej jednostkę z innymi, z oczekiwanym przez nią charakterem tej więzi. g. wielkości inwestycji poczynionych przez jednostkę w podtrzymywanie istnienia grupy Warunkiem zaistnienia więzi są również cechy kontekstu, w którym funkcjonuje grupa (zasoby materialne i kulturowe, media itd.)

11 Zbiorowość- pewna liczba elementów (ludzi i elementów pozaludzkich) pomiędzy którymi istnieje więź społeczna. Zbiorowości to nie agregaty społeczne Pary (nie tylko liczebność, ale pewien specyficzny rodzaj więzi- Simmel) Grupa- (def. Szczepańkiego: pewna liczba osób (co najmniej trzy) połączonych systemem stosunków społecznych uregulowanych przez instytucje, posiadających wspólne wartości i oddzielonych od innych wyraźną zasadą odrębności) Różnorodne rodzaje grup w zależności od tego, co łączy jednostki: pierwotne i wtórne/ wewnątrznagradzające i zewnątrznagradzające/ formalne i nieformalne/ zawodowe i rówieśnicze itd.

12 Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań (tłum, zbiegowisko, publiczność, audytoria) Kręgi społeczne ( zbiorowości osób dyskutujących) Społeczności (miejskie, sąsiedzkie, lokalne) Społeczeństwa (rozumienia: organizacyjne, polityczne, społeczne) Narody (zbiorowości terytorialne o charakterze ideologicznym) Zbiorowości fantomowe (Bauman) Peg Communities (Bauman) Społeczności sieciowe Itd.

13 Sieciowa budowa rzeczywistości: a. Decentralizacja (?) b. Ogromny stopień niestabilności Siła słabych więzi (i słabość silnych więzi) Wspólnoty na papierze (1) i wspólnoty wirtualne1 Istotność relacji paraspołecznych

14 Pytania do treści wykładu 1. Wymień i pokrótce scharakteryzuje trzy rodzaje możliwych wiązań/spoideł społecznych? 2. Wymień i pokrótce scharakteryzuj dwa wybrane rodzaje relacji społecznych wiążących nas w zbiorowości? 3. Jakie subiektywno-emocjonalne cechy jednostek mają charakter więziotwórczy? 4. Co to jest więź społeczna? 5. Czego zbiorowości społeczne wymagają od swoich członków? 6. Od czego zależy jednostkowa wola uczestnictwa w grupie 7. Wymienień i pokrótce scharakteryzuj trzy ze znanych Ci form zbiorowości? 8. Jakie są społeczne konsekwencje usieciowienia rzeczywistości? 9. Na czym polega siła słabych więzi? Pytania do lektury obowiązkowej O: Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Warszawa, 2004, str , Co to jest komplementarność? 2. Na czym polega różnica pomiędzy wolą naturalną a arbitralną?


Pobierz ppt "Co sprawia, że jesteśmy razem?. Pytanie to można rozumieć dwojako: 1. Co nas wiąże ze sobą w zbiorowości społeczne, jaka jest natura kleju, który nas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google